Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V Příbrami od roku 1849

Počátky historie Ústřední knihovny VŠB-TUO jsou spojeny se zahájením výuky na příbramské báňské škole v roce 1849. V tomto roce byla založena i knihovna. Vedle rektorátní knihovny, jejíž fond dnes tvoří nejstarší část knihovního fondu ÚK, vznikaly v době působení Vysoké školy báňské v Příbrami, postupně knihovny jednotlivých kateder. Za okupace byla část fondu převezena na německé vysoké školy do Prahy, tím knihovna přišla o značný počet knih.

V Ostravě od roku 1945

V roce 1945 VŠB přesídlila do Ostravy, a tak došlo i k přestěhování knihovny, která byla umístěna v tehdejší  budově Hornické fakulty ve Slezské Ostravě. Z původní příbramské rektorátní knihovny vznikla Ústřední knihovna VŠB-TUO s fondem čítajícím na 9 tisíc svazků, mezi nimiž je i řada starých tisků (knih vydaných do roku 1800).

Nejvzácnější a nejstarší tiskem ve fondu ÚK je kniha Georgii Agricolae De re metallica libri XII, vydaná latinsky v roce 1561 v Basileji u Frobenia.

V Příbrami a později i v Ostravě měla většina kateder své vlastní knihovny, jejichž fondy byly doplňovány na základě potřeb z vlastních finančních prostředků jednotlivých pracovišť.

V průběhu 50. let 20. století se postupně začalo přecházet na systém jediné – ústřední – knihovny, původně jen způsobem nákupu nových přírůstků, ale nakonec i umístěním fondů, kdy katedry postupně předaly knihovně všechny své fondy a ta se stala jedinou knihovnou na VŠB.

Časem sice došlo ke znovuobnovení knihoven i na katedrách, avšak fondy katederních knihoven jsou nakupovány i evidovány v Ústřední knihovně a katedrám zapůjčeny formou časově neomezené výpůjčky. 

Změny umístění knihovny

Ústřední knihovna se původně nacházela v budově Hornicko-geologické fakulty ve Slezské Ostravě. Zde byly umístěny nejen fondy, ale i všechna pracoviště knihovny a výpůjční oddělení.

S rozvojem VŠB a výstavbou nového areálu školy v Ostravě-Porubě docházelo postupně i ke změnám v umístění knihovny.

 • v 70. letech 20. století byla vybudována některá pracoviště Ústřední knihovny v Ostravě-Porubě (studovna časopisů, studovna a čítárna Ústavu marxismu-leninismu)
 • začátkem 80. let vznikla studovna na Ekonomické fakultě, která vzhledem k velmi omezeným prostorovým podmínkám plnila pouze funkci příruční knihovny ekonomické literatury.
  V r. 1983 byl prostor rozšířen a 22. dubna v místnosti C 350 byla slavnostně otevřena Studovna ekonomické literatury s provozní dobou každé úterý a pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30.

V roce 1982 bylo vzhledem k havarijnímu stavu budovy Hornicko-geologické fakulty (vlivy poddolování) rozhodnuto o přestěhování části knihovny do areálu kolejí v Ostravě-Porubě.

 • Ústřední knihovně byl přidělen tzv. Dům služeb, v němž byla umístěna provozní pracoviště knihovny a nově vybudovaná studovna pro potřeby studentů ubytovaných na kolejích
 • v objektu budovy C kolejí byly využity přízemní prostory pro výpůjční oddělení a uložení fondů povinné a doporučené studijní literatury

Hlavní část fondů knihovny zůstala i nadále umístěna v budově na Slezské Ostravě.

Roztříštěnost pracovišť a hlavně dislokace skladů značně zkomplikovala především výpůjční služby Ústřední knihovny. Většina rozsáhlého fondu se tak stala uživatelům nepřístupnou. Vzdálenost tohoto skladiště od ostatních pracovišť knihovny i celé VŠB způsobila, že své rozsáhlé fondy zde uložené mohla knihovna zpřístupnit jen úzkému okruhu uživatelů, především z řad zaměstnanců školy.

Vybudování nové budovy knihovny

Prostorové problémy vedly nakonec ke komplexnímu řešení situace, jímž bylo rozhodnutí o výstavbě nové budovy pro knihovnu v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

 • 1985 byl dokončen prováděcí projekt
 • v dubnu 1986 byla zahájena stavba
 • 1989 plánované dokončení
 • 1991 dokončení stavby

Vývoj po roce 1990

Provoz knihovny v nové budově

Provoz knihovny v nové budově byl zahájen 16. května 1991.

Zahájení provozu předcházelo stěhování fondů a pracovišť knihovny do nové budovy, které začalo 17. ledna 1991. Přestěhování fondů a pracovišť knihovny do nové budovy probíhalo za provozu knihovny. Knihovna byla zcela uzavřena pouze jediný den, přičemž určité činnosti a půjčování z fondů byly omezeny. 

Přestěhováním knihovny do nové budovy začala nová etapa práce Ústřední knihovny spojená především s rozvojem služeb uživatelům a zaváděním moderních informačních technologií do činnosti knihovny.

Rekonstrukce studovny a knihovny v Porubě

V letech 2009 a 2010 ve dvou etapách byla provedena rekonstrukce studovny a výpůjčního oddělení knihovny v Porubě, která významným způsobem přispěla k modernizaci prostor knihovny a ke zvýšení komfortu pro uživatele. 

Budování poboček knihovny

V průběhu let 2003-2012 došlo k rozšíření výpůjčních služeb v prostorách tří fakult.

 • v roce 2002 byla nově vybudována knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství
 • v roce 2004 byla dokončena rekonstrukce výpůjčního oddělení a studovny na Ekonomické fakultě
 • v roce 2012 se otevřela knihovna a studovna na Fakultě stavební

Zateplení budovy NK (2014)

Kalendárium

1849 - založení knihovny
1945 - stěhování knihovny do Ostravy
1982 - přestěhování knihovny do areálu univerzity v Porubě
1986 - zahájení výstavby nové budovy knihovny
1991 - zahájení provozu knihovny v nové budově
2009 - rekonstrukce studovny
2010 - rekonstrukce výpůjčního oddělení
2020 - rekonstrukce knihovny a studovny FAST

Vedení knihovny

Pracovníci knihovny