Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • na základě požadavku uživatele zajistí knihovna dokument nebo jeho kopii z jiné knihovny, pokud požadovaný dokument není ve fondu ÚK
 • zajišťovány jsou dokumenty z jiných knihoven v ČR nebo ze zahraničí  související s pedagogickou, vědeckovýzkumnou činností nebo studiem
 • služba je poskytována registrovaným uživatelům ÚK
  • pro interní uživatele zdarma (náklady hradí ÚK)
  • pro externí uživatele zpoplatněna podle Ceníku
 • služba je zajišťována podle § 14 knihovního zákona a § 2 a 3 Vyhlášky MK č. 88/2002 Sb

Požadavek na MVS

Lze žádat o výpůjčky

 • monografií, skript, učebnic, sborníků z konferencí, aj. dokumentů

Lze žádat o zajištění kopií

 • článků z časopisů
 • příspěvků ve sbornících z konferencí

Zaslání požadavku na MVS

 • Požadavky podávejte prostřednictvím online katalogu v menu Můj účet pomocí volby „MVS požadavek“.
 • Musí obsahovat všechny nezbytné údaje o požadovaném dokumentu.
 • Zasílejte v dostatečném předstihu, aby bylo možné výpůjčku nebo kopii zajistit podle potřeb uživatele.
 Požadavek na mezinárodní MVS

na vyzvání pracovníka ÚK uživatel-student (netýká se doktorandů) doplní požadavek souhlasem pedagoga (vedoucí bakalářské nebo diplomové práce, zadavatel ročníkové nebo semestrální práce apod.)

Typy dokumentů vyloučené z MVS

 • výpůjčky celých ročníků časopisů, ani jejich jednotlivých čísel
 • staré tisky a rukopisy, vzácné a unikátní knihy
 • příručková literatura (encyklopedie, slovníky, kompendia, příručky apod.)
 • normy ČSN
 • audiovizuální materiály
 • některé informační zdroje na CD-ROM
 • v závislosti na situaci v konkrétních knihovnách nelze občas zajistit např. publikace, které jsou v dané knihovně hodně využívány jejími přímými uživateli (skripta a učebnice vysokých škol)
 • většina vysokých škol v ČR (ale také např. v SR) nepůjčuje v rámci MVS své kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační aj.)

Bibliografické údaje pro podání požadavku na MVS

Kniha

jméno/a autora/ů
úplný název knihy v jazyce originálu
pořadí vydání (uveďte jen tehdy, požadujete-li vypůjčení konkrétního vydání publikace)
nakladatel
rok vydání
ISBN (pokud bylo knize přiděleno)
DOI (pokud bylo přiděleno)

Článek z časopisu

úplný název časopisu v jazyce originálu
ročník (volume)
rok vydání
číslo
strany od-do
ISSN
DOI (pokud bylo přiděleno)
jméno/a autora/ů článku
název článku v jazyce originálu

Autorské údaje a název článku jsou vždy údaji nezbytnými.

Článek ze sborníku konference

název sborníku v jazyce originálu
název akce (konference, symposia,semináře, workshopu apod.)
místo a datum konání akce (není nezbytně nutné)
nakladatel
rok vydání
strany od-do
ISBN nebo ISSN (pokud bylo přiděleno)
DOI (pokud bylo přiděleno)
jméno/a autora/ů příspěvku
název příspěvku v jazyce originálu

Ostatní typy dokumentů

Požadavky na ostatní typy dokumentů (výzkumné zprávy aj.) musí obsahovat údaje nezbytné pro zajištění těchto dokumentů.

Vyřízení požadavku na MVS

 • doba vyřízení požadavku je závislá na způsobu práce požádané knihovny
 • kopii článku lze získat zpravidla do 3–7 dnů
 • ostatní požadavky jsou vyřizovány během 7–14 dní, někdy jeden měsíc i déle

Půjčení, vracení dokumentů

 • dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS a MMVS podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS a MMVS
 • uživatel je informován telefonicky nebo e-mailem o dokumentu připraveném k půjčení

 interním uživatelům-studentům a externím uživatelům-veřejnosti jsou dokumenty půjčené přes MVS zpřístupněny pouze prezenčně ve studovnách knihovny

Výpůjční lhůty

 • výpůjční lhůty stanovuje půjčující knihovna
 • 30 dní s možností prodloužení u dokumentů z českých knihoven
 • 14 dní bez možnosti prodloužení u dokumentů ze zahraničních knihoven
 • určí-li půjčující knihovna, že dokumenty mohou být půjčeny pouze prezenčně, jsou povinni tento požadavek respektovat všichni uživatelé

Prodloužení výpůjčky

 • v případě potřeby může uživatel požádat o prodloužení výpůjčky tři dny před vypršením stanovené výpůjční lhůty

Vracení dokumentů

 • dokumenty je nutné vracet osobně ve stanové výpůjční lhůtě

Doplňující informace

Kontaktní údaje

Mgr. Helena Rohlová

Meziknihovní výpůjční služba