Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozdělení časopisů v rámci oborové kategorie

  1. Časopisy se v dané oborové skupině setřídí podle dosažené výše hodnoty vybrané metriky (např. výše hodnoty impakt faktoru, AIS, SJR, CiteScore).
  2. Percentil časopisu se určuje: pořadí časopisu (podle bodu a) se vydělí celkovým počtem časopisů v dané oborové skupině.
  3. Hodnoty jsou v rozsahu 0 – 1, resp. 0 – 100 %.
  4. Kvartil časopisu: časopisy se podle výsledné hodnoty (podle bodu b) rozdělí do čtyř stejně velkých skupin.
  5. Do 1. kvartilu (Q1) spadá 25 % nejlepších časopisů.
  6. Do 2. kvartilu (Q2) spadá dalších 25 % časopisů z daného pořadí a pak následuje 3. a 4. kvartil (Q3 a Q4).
  7. Decil časopisu: Obdobně se časopisy dělí do decilů s tím, že časopisy jsou rozděleny do deseti skupin.

Rozdělení časopisů zařazených do více oborových kategorií

Časopisy jsou často zařazeny do více oborových skupin. Z toho vyplývá, že jeden časopis může spadat do různých kvartilů (decilů, percentilů) podle toho, jak se umístil v jednotlivých oborových kategoriích, do nichž byl přiřazen v rámci jedné nebo druhé citační databáze.

Při používání kvartilů (decilů) v nějakém systému hodnocení vědeckých výsledků nebo obecněji vědeckého výkonu (např. v podmínkách dotačního programu, v zadávací dokumentaci projektu, v interním hodnocení pracoviště apod.) je důležité rozhodnout, zda použít:

  1. nejvyšší kvartil (decil) časopisu, kterého dosáhl v jedné z oborových kategorií, v nichž se časopis nachází;
  2. kvartil (decil) oborové kategorie, které nejlépe věcně odpovídá hodnocený článek;
  3. k určení kvartilu (decilu) průměrný percentil časopisu vypočítaného ze všech oborových kategorií, v nichž se časopis nachází.

Příklad zařazení časopisu Sport Management Review

Časopis je zařazen v databázi Web of Science, resp. v Journal Citation Reports, do dvou oborových kategorií, viz obrázek níže.

SMR01

Vývoj kvartilu (decilu, percentilu) v čase

V detailním zobrazení záznamu časopisu Sport Management Review lze sledovat vývoj jednotlivých metrik v letech. Časopisy v jednotlivých oborových kategoriích mohou meziročně měnit své pořadí, což má vliv na jejich zařazení do kvartilů, decilů. Kvalitu časopisu je potřeba posuzovat podle dlouhodobějšího trendu.

Například v roce 2018 měl časopis Sport Management Review v kategorii MANAGEMENT percentil 46.313, což odpovídá 3. kvartilu (Q3). Kdežto v témže roce v kategorii HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM měl percentil 52.885, což odpovídá 2. kvartilu (Q2). Dále lze vidět výrazný meziroční posun, kdy ještě o rok dříve spadal do 1. kvartilu. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že se jedná o časopis na rozhraní druhého a třetího kvartilu.

SMR02

Výběr časopisu vhodného k publikování

Při výběru časopisu vhodného k publikování článku je potřeba také zohlednit vývoj dlouhodobého trendu kvality časopisu a počítat s tím, že časopis meziročně může měnit své postavení v oborové kategorii/oborových kategoriích. 

Například když je vybraný časopis právě v 1. kvartilu, neznamená to, že tomu tak bude i v následujících letech. Může se stát, že v době, kdy zasílá autor článek do časopisu, bude časopis v 1. kvartilu, ale než článek projde recenzním řízením, uběhne třeba rok nebo i více a časopis spadne níže nebo v extrémním případě vypadne z hodnocení v databázi úplně. Stejně tak může nastat opačný případ, tzn. časopis, který je aktuálně na chvostu pořadí, si může výrazně v dalších letech polepšit. 

Kvartily podle impakt faktoru vs. kvartily podle Article Infuence Score

Výše uvedený popis se týká hodnocení podle impakt faktoru. Podobně lze ale časopisy hodnotit a rozdělit i podle dalších metrik. Jednou z nich je např. Article Influence Score (AIS). Jelikož je výpočet hodnoty impakt faktoru a AIS časopisu rozdílný, může i zařazení časopisů do kvartilů (decilů) být rozdílné, i když se jedná o tentýž časopis.

Podrobný návod, jak si vyhledat kvartily podle AIS, viz výše v oddílu Article Infuence Score, nebo v samostatném článku na blogu ÚK Kde najít kvartily podle AIS.

Kvartily SJR v databázi Scopus

Databáze Scopus využívá metriky SCImago Journal Ranking (SJR), viz podrobněji v oddílu výše. Hodnotu SJR pro daný časopis lze vyhledat přímo v databázi Scopus v přehledu všech indexovaných zdrojů - Sources - včetně seznamu kategorií, do kterých je časopis zařazen, viz níže obrázek s příkladem časopisu Sport Management Review.

SMR03

Postup zařazení do kvartilu SJR je stejný jako u databáze Web of Science - v rámci oborové kategorie je časopisu přiřazen percentil a podle něj je časopis zařazen do kvartilu.

Dobré vědět! Informace o kvartilu SJR je potřeba hledat v nezávisle fungující databázi Scimago Journal Ranking (SJR). Kromě bibliografických informací o časopise databáze SJR v grafech zobrazuje informace o bibliometrických údajích. (Grafické zobrazení si lze změnit na tabulkové pomocí navigačního symbolu "+" v pravém horním rohu každého z grafů.)

SMR04

Kvartily CiteScore v databázi Scopus

Kvartily používané přímo v databázi Scopus vycházejí z metriky zvané CiteScore. Obrázek níže názorně ilustruje základní údaje, které se vztahují k metrice CiteScore. (aktuální hodnota této metriky a také její výpočet). V této části databáze Scopus lze pomocí roletky vybrat i rok, pro který vás hodnota a výpočet zajímá. V právě části je k dispozici pořadí v dané oborové kategorii a tomu odpovídající percentil.

CS1

Přes nabídku Sources v záhlaví databáze Scopus lze hledat konkrétní časopis, časopisy určité oborové kategorie, nebo si nechat zobrazit všechny indexované časopisy. V levém sloupci je možné dále výsledky filtrovat - např. omezit si zobrazení časopisů jen podle vybraných kvartilů, nebo jen podle prvního decilu (Top 10 percent) - toto filtrování je na základě metriky CiteScore.

CS2

Z horní části stránky (zelený rámeček vpravo) je možné také stáhnout rozsáhlý zdrojový soubor s veškerými metrikami a dalšími informacemi aktuálního roku, ale také s historickými daty z předchozí let – viz. Download Scopus Source List.

Dobré vědět! Pro získání bibliometrických dat (kvartily, decily podle SJR) v rámci budování systému interního hodnocení publikačního výkonu pracovišť je používán vlastní výpočet kvartilů, decilů podle SJR, který pracuje s daty staženými přes nabídku Download Scopus Source List. Získané hodhoty kvartilů a decilů SJR se tak liší od hodnot, které lze najít v databází Scimago Journal Ranking. Důvodem je jiná množina časopisů, z nichž se kvartily a decily počítají. 

Oborové kategorie - WOS Categories, Scopus Subject Area, OECD Categories FORD

V rámci citačních databází jsou jednotlivé výstupy tříděny do oborových kategorií.

Ve Web of Science jsou oborové kategorie časopisů označeny jako WoS Categories, Scopus pak dělí časopisy do oborových kategorií - Subject Areas. Nezřídka se stává, že je časopis zařazen do více než jedné kategorie.

Oborové kategorie v OBD (RIV)

Pro účely vykazání výsledků v OBD a následně pro systém RIV je použit autoritní rejstřík oborových kategorií, který výsledky z jedné či druhé citační databáze sjednocuje do jednoho zastřešujícího systému vybraných oborů - jedná se o kategorizaci oborů OECD: Fields or Research and Development (FORD).

Mezi rejstříkem WOS Categories (analogicky Scopus Subject Areas) a rejstříkem FORD existuje garantovaný převodník oborů, který je používán Metodikou 17+. Převodník je dostupný na webu vyzkum.cz v sekci Metodika 17+.

Dobré vědět! Všechny tři autoritní rejstříky oborů se vztahují k oborovým kategoriím časopisů. V praxi dochází k tomu, že při vykazování výsledku v OBD si autoři často vybírají z číselníku FORD obor, který však vztahují spíše k oboru článku, nikoli k oboru časopisu, kde článek vyšel, tj. nikoli k oborové kategorii, do níž byl časopis zařazen jednou či druhou citační databází. Při analýze dominantních oborů, kde autoři instituce nejvíce publikují, je potřeba tento fakt zohlednit.

Příklad výsledku a rozdílu jeho zařazení v OBD (RIV) do oboru FORD a oborové zařazení časopisu v databázi Scopus, viz samostatný článek na blogu ÚK.