Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity, především garantů studijních programů. Je proto nezbytné požádat včas knihovnu o zakoupení knih, jež budou doporučovány jako studijní literatura. Prostřednictvím portálu E-výuka je vhodné zkontrolovat dostupnost studijní literatury v Ústřední knihovně, resp. knihovním katalogu. Aktivní link přes ISBN daného titulu vede na záznam v katalogu. V případě nedostupnosti titulu požádejte o zakoupení knihovnu.

vystava-knih.jpg

Hlavní zásady doplňování knižního fondu ÚK VŠB-TUO

Tematický profil nakupovaných dokumentů je dán odborným profilem univerzity a řídí se zásadami doplňování knihovního fondu.

Zdroj financování

 • O nákupu titulů financovaných z prostředků ÚK VŠB-TUO nebo jiné formě zpřístupnění (např. zapůjčení v rámci meziknihovní výpůjční služby) rozhoduje ředitelka ÚK VŠB-TUO v souladu s akvizičním plánem a aktuální výší dotace knihovny.
 • Právo schválit použití finančních prostředků z jiných zdrojů na nákup KF má správce rozpočtu zodpovědný za nakládání s těmito finančními zdroji.
 • Knihy zakoupené pracovištěm (pracovníkem) univerzity (např. na paragon) je nutné předložit k evidenci do Ústřední knihovny v souladu se směrnicí O účetních dokladech (TUO_SME_06_004) a směrnicí Dlouhodobý majetek a zásoby (TUO_SME_03_006).
 • Publikace požadované do fondu katedrových knihoven jsou nakupovány výhradně z finančních prostředků těchto pracovišť.

Evidence zakoupených publikací

 • Zakoupené publikace jsou evidovány v knihovním fondu ÚK VŠB-TUO, a to bez ohledu na zdroj financování.
 • Výjimku představují knižní publikace s časově omezeným obsahem – u těchto publikací může rozhodnout ředitelka ÚK VŠB-TUO o tzv. přidělení do spotřeby, a to i tehdy, je-li nákup financován z jiných zdrojů, nejen z prostředků ÚK

Počty výtisků

 • max. 5 - 10 výtisků, je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO
 • max. 15 výtisků výjimečně u povinné studijní literatury (v případě skript)
 • 1 výtisk je vždy určen k prezenčnímu studiu (skripta, učebnice, případně další dokumenty zařazené mezi povinnou a doporučenou literaturu)
  • tj. je umístěn v jedné ze studoven ÚK VŠB-TUO, případně podle potřeby na více místech
 • 1 výtisk zahraničních publikací, je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO
  • max. 3 výtisky, jde-li o povinnou literaturu

Časové rozpětí

Nákup literatury je ovlivňován finančními prostředky ÚK VŠB-TUO, kterými knihovna může disponovat. 

 • Časové rozpětí je zpravidla stanoveno na 5 až 10 let.
 • Starší tituly vydané v dřívějších letech je možné zakoupit v případě, není-li k dispozici novější vydání požadované publikace.

Kontaktní údaje

Andrea Motáková

Nákup českých knih a norem; Sborníky z akcí 

Mgr. Marcela Tomášová

Nákup zahraničních knih a norem

Ing. Jana Pohludková

Vedoucí Oddělení knihovních fondů