Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceník poplatků, smluvních pokut a placených služeb Ústřední knihovny VŠB-TUO

I. Poplatky

Registrace a vystavení průkazu uživatele

Registrace všech interních uživatelů [1] a uživatelů v kategorii externí-student a externí-absolvent

bez poplatku

Vystavení čipové karty pro kategorie externí- student, externí uživatel a externí-zahraniční uživatel

Kč 70,-

Registrace na jeden rok (12 měsíců) pro kategorie externí uživatel a externí- zahraniční uživatel

Kč 100,-

Záloha za zapůjčení anonymní čipové karty opravňující k jednorázovému vstupu do ÚK VŠB-TUO

Kč 70,-

Poplatek za nevyzvednutou rezervaci [2]

V případě nevyzvednutí rezervovaného dokumentu bude poplatek připsán na konto uživatele.

Za každý rezervovaný dokument

Kč 5,-

Za každý rezervovaný/objednaný dokument z Bookomatu

Kč 50,-

II. Smluvní pokuty [3]

Smluvní pokuta za nedodržení stanovené výpůjční lhůty (za každý dokument)

Kč 20,-

Smluvní pokuta za zaslání Výzvy s doručenkou

Kč 80,-

Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty absenčních výpůjček za každý dokument a za každý započatý kalendářní den, o který je výpůjční lhůta překročena

Kč 1,-

Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty výpůjček ze studovny a výpůjček z katedrové knihovny za každý dokument a za každý započatý kalendářní den, o který je výpůjční lhůta překročena

Kč 20,-

Vymáhání právní cestou

podle výše nákladů s tím spojených

Smluvní pokuta za nevrácení každého vypůjčeného dokumentu

finanční náhrada ve výši pořizovací ceny dokumentu

Ztráty a náhrady

O způsobu náhrady rozhoduje ředitel Ústřední knihovny podle Knihovního a výpůjčního řádu (viz čl. VI Knihovního a výpůjčního řádu).

Režijní náklady spojené s administrativním vyřízením náhrady nevráceného dokumentu (za každý ztracený či nevrácený a nahrazený dokument)

Kč 25,-

III. Placené služby

Meziknihovní služba [4]

Pro interního uživatele

zdarma

Pro externího uživatele

dle nákladů a ceníku dožádané knihovny

V případě nezrušení nebo nevyzvednutí požadavku MVS nebo MMVS budou objednateli jakékoliv kategorie uživatele účtovány náklady na zajištění ve výši účtovaných nákladů dožádané knihovny.

Reprografické služby

Na kopírovacích přístrojích s obsluhou jsou zhotovovány pouze kopie z dokumentů z knihovního fondu Ústřední knihovny VŠB – TUO. Zhotovené kopie mohou být ve formátu A3 nebo A4, pouze jednostranné. Žadatel může žádat o zmenšení nebo zvětšení předlohy v souladu s možnostmi kopírek.

Výsledná finanční částka za poskytnuté kopie s obsluhou a za tisky je zaokrouhlována na celé koruny směrem nahoru.

Na kopírovacích strojích, kde je kopírování a tisk uskutečňován prostřednictvím SafeQ, není možné platit za kopie a tisky v hotovosti. Úhrady kopií se řídí ceníkem SafeQ.

Poplatky za kopie s obsluhou

1 kopie formátu A4

Kč 1,50

1 kopie formátu A3

Kč 3,00

Poplatky za využití tiskáren

tisk 1 listu formátu A4 jednostranně

Kč 2,50

tisk 1 listu formátu A4 oboustranně

Kč 5,00

IV. Poplatky a smluvní pokuty za půjčování elektronických zařízení

Rezervace elektronického zařízení

bez poplatku

Půjčení elektronického zařízení

bez poplatku

Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty

za každý započatý den, o který je výpůjční lhůta překročena

Kč 20,-

Smluvní pokuta za nevrácenou nebo nefunkční položku příslušenství elektronického zařízení

Kč 300,-/položka

Smluvní pokuta za nevrácené nebo nefunkční elektronické zařízení

úhrada ve výši pořizovacích nákladů původního elektronického zařízení

[1] interní-zaměstnanec, interní-doktorand, interní-student, interní-student MBA, interní-student stážista, interní-důchodce, tj. bývalý zaměstnanec VŠB-TUO

[2] netýká se interních uživatelů z řad zaměstnanců univerzity

[3] netýká se interních uživatelů z řad zaměstnanců univerzity

[4] viz § 4 odst. 2 písm. b) a c) knihovního zákona

 Ceník ve formátu PDF viz Dokumenty ke stažení