Základní informace

Doplňování knihovního fondu o sborníky z odborných akcí se řídí Pokynem k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí, viz Předpisy.

Pokyn vymezuje evidenci sborníků s cílem zajistit dlouhodobou dostupnost a zpřístupnění těchto dokumentů potenciálním uživatelům.

Doktorandi se k pokynu dostanou prostřednictvím svých školitelů.

Povinnost evidence sborníků z odborných akcí

Každý pracovník VŠB-TUO je povinnen:

 • zaevidovat v Ústřední knihovně sborník z odborné akce, jehož úhrada byla provedena z veřejných prostředků (provozní prostředky pracoviště, nebo grantové prostředky)
 • tento sborník evidovat v ÚK do 30 dnů od jeho převzetí na konferenci
 • pokud sborník neobdržel v průběhu konference, sdělit to po návratu z akce e-mailem na adresu andrea.motakova@vsb.cz

Povinnost se vztahuje:

 • na sborníky v listinné podobě
 • na sborníky v elektronické podobě na hmotném nosiči CD, DVD, USB flash disku, nebo na sborníky publikované pouze on-line

Postup při evidenci sborníků

Tištěné sborníky, elektronické sborníky na CD, DVD

Pracovník má povinnost předat sborník do Ústřední knihovny k evidenci.

 • sborník je možné předat na pracovištích knihovny:
  • výpůjční oddělení a studovna v Ostravě-Porubě
  • knihovna a studovna EkF
  • knihovna a studovna FBI
  • knihovna a studovna FAST
  • na pracovišti akvizice (místnost NK 135)
  • případně na sekretariátu knihovny (místnost NK 133)
 • nebo jej zaslat vnitřní poštou s informací o jméně pracovníka - účastníka konference, pracovišti a o preferovaném způsobu zařazení do fondu viz níže.

Zařazení sborníků do knihovního fondu

 • v případě zaměstnanců a studentů prezenční formy doktorského studia, jejichž pracoviště má zřízenou katedrovou knihovnu viz směrnice Zřizování a vedení katedrových knihoven, je sborník zařazen do fondu:
  • jako Deponát
  • nebo Osobní neomezená výpůjčka
 • v případě zaměstnanců a studentů prezenční formy doktorského studia, jejichž pracoviště nemá zřízenu katedrovou knihovnu, je sborník zařazen do fondu jako Osobní výpůjčka s prodlouženou výpůjční lhůtou.

Sborníky na USB flash disku, SD kartě, nebo publikované pouze on-line

Tyto sborníky knihovna neeviduje do knihovního fondu, účastník akce má však povinnost o získání této formy sborníku písemně informovat knihovnu. Tato informace je knihovnou evidována.

Evidence těchto sborníků umožňuje pracovníkům Ústřední knihovny včasné doplňování nových položek do systému OBD, konkrétně do číselníku zdrojů a číselníku vydavatelů pro záznamy výsledků výzkumu a vývoje „D – stať ve sborníku“.

Doplňující informace

V případě nedodržení lhůty je odpovědný pracovník součásti univerzity (proděkan pro VaV, tajemník VŠ ústavu) upozorněn na neplnění povinnosti pracovníka a pracovník upomenut pověřeným pracovníkem knihovny.

Kontaktní údaje

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135