Základní informace

Doplňování knihovního fondu o sborníky z odborných akcí se řídí Pokynem k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí, viz Předpisy.

Pokyn vymezuje evidenci sborníků s cílem zajistit dlouhodobou dostupnost a zpřístupnění těchto dokumentů potenciálním uživatelům.

Doktorandi se k pokynu dostanou prostřednictvím svých školitelů.

Povinnost evidence sborníků z odborných akcí

Každý pracovník VŠB-TUO je povinnen:

 • zaevidovat v Ústřední knihovně sborník z odborné akce, jehož úhrada byla provedena z veřejných prostředků (provozní prostředky pracoviště, nebo grantové prostředky)
 • tento sborník evidovat v ÚK do 30 dnů od jeho převzetí na konferenci
 • pokud sborník neobdržel v průběhu konference, sdělit to po návratu z akce e-mailem na adresu andrea.motakova@vsb.cz

Povinnost se vztahuje:

 • na sborníky v listinné podobě
 • na sborníky v elektronické podobě na hmotném nosiči CD, DVD, USB Flash Memory Stick, diskety apod.

Postup při evidenci sborníků

Pracovník je povinen odevzdat sborník osobně, může tak učinit na pracovištích knihovny:

 • výpůjční oddělení a studovna v Ostravě-Porubě
 • knihovna a studovna EkF
 • knihovna a studovna FBI
 • knihovna a studovna FAST
 • na pracovišti akvizice (místnost NK 135)
 • případně na sekretariátu knihovny (místnost NK 133)

Zařazení sborníků do knihovního fondu

Deponát - má-li katedra zřízenu katedrovou knihovnu.

Osobní výpůjčka - s dvouletou výpůjční lhůtou; týká se pouze zaměstnanců.

Osobní neomezená výpůjčka - od roku 2017; týká se pouze zaměstnanců, viz směrnice Zřizování a vedení katedrových knihoven.

Absenční výpůjčka - je-li předávajícím sborníku doktorand.

Doplňující informace

V případě nedodržení lhůty je odpovědný pracovník součásti univerzity (proděkan pro VaV, tajemník VŠ ústavu) upozorněn na neplnění povinnosti pracovníka a pracovník upomenut pověřeným pracovníkem knihovny.

Kontaktní údaje

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135