Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle kvality Ústřední knihovny pro rok 2022

Mise ÚK

Zajištění informační infrastruktury podporující studijní i výzkumnou činnost univerzity na úrovni srovnatelné se zahraničními standardy.

Vize ÚK

 • Podpora studentům poskytováním služeb a zdrojů, které vycházejí vstříc měnícím se informačním potřebám s ohledem na změny v organizaci studia na univerzitě a růst požadavků na zajišťování služeb prostřednictvím nových informačních technologií a nových způsobů komunikace s důrazem na její distanční online podobu.
 • Účinnější využívání knihovních fondů a služeb, včetně využívání předplácených elektronických informačních zdrojů studenty i zaměstnanci univerzity.
 • Zvýšení rozsahu dostupných zdrojů a zlepšení přístupu k nim pro celou akademickou obec.
 • Posílení partnerství Ústřední knihovny s pracovišti univerzity, která se věnují oblasti výzkumu, jeho vykazování, monitorování a hodnocení, a pracovišti, která se podílejí na zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských programech.
 • Budování informační a systémové podpory pro publikační činnost univerzity včetně principů open science.

Klíčové oblasti a činnosti ÚK

V souladu s misí a vizí ÚK jsou stanoveny tyto klíčové oblasti a činnosti:

 • Budování informační a propagační podpory na webových stránkách ÚK, sociálních sítích ÚK (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, blog), rozšíření portfolia tištěných informačních a propagačních materiálů.
 • Spolupráce na projektech univerzity zaměřených na informační vzdělávání - rozvojem informačních kurzů, školení a e-learningové podpory v oblasti bibliografických citací a práce s informačními zdroji, propagací elektronických informačních zdrojů, základních a nástavbových služeb knihovny, udržením kurzů Libguide: Knihovní průvodce akademickým psaním v rámci Ph.D. akademie VŠB-TUO.
 • Spolupráce na projektech univerzity na podporu vědecko-výzkumné činnosti, řízení výzkumu a vývoje a interního hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
 • Budování znalostní báze modelu otevřené vědy, poskytování informační podpory v oblasti otevřené vědy a spolupráce na budování informační a systémové infrastruktury pro otevřenou vědu.
 • Budování fondů doplňováním knihovních fondů a přizpůsobení jejich akvizice vzdělávacím a výzkumným prioritám univerzity, posílení akvizice e-knih modelem demand-driven acquisition (DDA), případně evidence based-acquisition (EBA).
 • Rozvoj systémové, technické a informační infrastruktury pro poskytování všech typů služeb ÚK včetně obnovy zastarávajících technických zařízení s ohledem na budoucí výměnu informačních systémů.
 • Organizační, procesní, technické a finanční zajištění ochrany archivního fondu ÚK.
 • Posilování profesních dovedností zaměstnanců ÚK prostřednictvím interních školení, účastí na konferencích a stážích ve vysokoškolských knihovnách domácích i zahraničních.

V Ostravě dne 11. 1. 2022

Zpracovala: Mgr. Pavla Rygelová