Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje podporu při vykazování vědeckých výsledků v systému OBD. Knihovna postupuje v souladu s pokynem Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD.

Více o hodnocení výsledků na webu http://www.vyzkum.cz.

Přístup do systému OBD

Adresa: https://obd.vsb.cz
OBD Public: veřejně přístupné rozhraní OBD VŠB-TUO bez nutnosti přihlášení: https://obd.vsb.cz/public

Doplňování číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů

Knihovna zajišťuje doplňování autoritních číselníků:

 • zdrojů (časopisů, sborníků, monografií apod.)
 • vydavatelů
 • konferencí

Číselníky jsou doplňovány na základě:

 • požadavků uživatelů, zaslaných přes idesk
 • na základě týdenních alertů - zasílání novinek - z WOS, Scopus
 • na základě bibliografických záznamů z knihovního katalogu sborníků z odborných akcí odevzdaných k evidenci do knihovny

Import záznamů z databází Web of Science a Scopus

V týdenních intervalech jsou do systému OBD importovány bibliografické záznamy článků nově zařazených do databází Web of Science a Scopus.

Importované záznamy

 • jsou ukládány do Zásobníku předimportovaných záznamů
 • mohou být převzaty zpracovatelem záznamu a doplněny o potřebné údaje
 • údaje o zdrojích, vydavatelích a konferencích musí být přebírány z autoritních číselníků - importovaný záznam je potřeba upravit a dopracovat převzetím těchto údajů z autoritních číselníků (vlastníkem záznamu výsledku)

Výsledky z programu H2020 a Horizont Evropa

Pro výsledky vytvořené v rámci projektů z programů EK Horizont 2020 a (od roku 2021) Horizont Evropa platí, že kromě bibliografického záznamu je nutné do systému OBD uložit také plný text výsledku typu J (článek) nebo D (článek ve sborníku) ve verzi:

 1. autorský rukopis (preprint, postprint),
 2. vydavatelskou verzi článku v případě článku vydaného v režimu open access v otevřených časopisech nebo v tzv. hybridních časopisech,

viz také Politika otevřeného přístupu VŠB-TUO, článek 3.

Doporučení k předávání údajů do RIV

Ke dni 12. 2. 2020 bylo zpracováno doporučení ÚK a CIT k uvádění údajů v polích, týkajících se způsobu publikování, čili open access a souvisejících polí (odkaz na webovou stránku výsledku, datum embarga).

Celý text doporučení (PDF, 220 kB).

Autorské identifikátory ORCID, ResearcherID (Web of Science), AuthorID (Scopus)

Od roku 2021 si mají autoři VŠB-TUO založit autorské identifikátory ORCID, ResearchID a AuthorID. Autorské identifikátory slouží k jednoznačnému přiřazení výsledků VaV k autorovi/autorům. Postup pro založení autorského identifikátoru viz instrukce na samostatné webové stránce o ORCID na VŠB-TUO.

Kontaktní údaje

Více informací k OBD viz také InNET

Zeptejte se přes idesk.

Kontaktujte:

Magda Riedlová, telefon 597 325 172, místnost UK 138; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Monika Volfová, telefon 597 325 172, místnost UK 138; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Iveta Slívová, telefon 597 324 568, místnost UK 238; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, místnost UK 238; importy z WOS a Scopusu, autorské identifikátory