Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje podporu při vykazování vědeckých výsledků v systému OBD. Knihovna postupuje v souladu s pokynem Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD.

Více o hodnocení výsledků na webu http://www.vyzkum.cz.

Doplňování číselníků zdrojů, konferencí a vydavatelů

Knihovna zajišťuje doplňování autoritních číselníků:

  • zdrojů (časopisů, sborníků, monografií apod.)
  • vydavatelů
  • konferencí

Číselníky jsou doplňovány na základě:

  • požadavků uživatelů, zaslaných přes idesk
  • na základě týdenních alertů - zasílání novinek - z WOS, Scopus
  • na základě bibliografických záznamů z knihovního katalogu sborníků z odborných akcí odevzdaných k evidenci do knihovny

Import záznamů z databází Web of Science a Scopus

V týdenních intervalech jsou do systému OBD importovány bibliografické záznamy článků nově zařazených do databází Web of Science a Scopus.

Importované záznamy

  • jsou ukládány do Zásobníku předimportovaných záznamů
  • mohou být převzaty zpracovatelem záznamu a doplněny o potřebné údaje

Doplňování impakt faktoru časopisu

V srpnu každého roku jsou záznamy časopisů, indexovaných ve Web of Science, doplněny o aktuální hodnotu impakt faktoru.

Aktualizace se týká časopisů, kde byly publikovány výsledky z předchozích dvou let.

Výsledky z programu H2020

Pro výsledky vytvořené v rámci projektů z programu EK Horizont 2020 platí, že kromě bibliografického záznamu je nutné do systému OBD uložit také plný text výsledku typu J (článek) nebo D (článek ve sborníku) ve verzi:

  1. autorský rukopis (preprint, postprint),
  2. vydavatelskou verzi článku v případě článku vydaného v režimu open access v otevřených časopisech nebo v tzv. hybridních časopisech,

viz také Politika otevřeného přístupu VŠB-TUO, článek 3.

Doporučení k předávání údajů do RIV

Ke dni 12. 2. 2020 bylo zpracováno doporučení ÚK a CIT k uvádění údajů v polích, týkajících se způsobu publikování, čili open access a souvisejících polí (odkaz na webovou stránku výsledku, datum embarga).

Celý text doporučení (PDF, 220 kB).

Kontaktní údaje

Zeptejte se přes idesk.

Kontaktujte:

Magda Riedlová, telefon 597 325 172, místnost UK 138; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Tereza Ševčíková, telefon 597 324 572, místnost UK 138; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů, importy z WOS a Scopusu

Mgr. Monika Volfová, telefon 597 325 172, místnost UK 138; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Iveta Slívová, telefon 597 324 568, místnost UK 238; doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, místnost UK 238; importy z WOS a Scopusu