Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje meziknihovní výpůjční služby knihovnám v České republice i v zahraničí.
 • Meziknihovní výpůjční služby jsou knihovnám poskytovány bezplatně, včetně reprografických služeb.

Požadavek na MVS

Typy dokumentů vyloučené z MVS

v rámci MVS nejsou půjčovány dokumenty určené výhradně k prezenčnímu zpřístupňování

 • fondy studoven
 • příručková literatura (encyklopedie, slovníky apod.)
 • historické fondy
 • časopisy
 • mapy
 • normy ČSN
 • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠB-TUO

Povinné údaje požadavku na MVS

Informace o dokumentu

 • Úplné bibliografické údaje nezbytné pro výpůjčku originálu nebo zhotovení kopie části dokumentu
 • případně uvedení zdroje citace požadovaného dokumentu

Informace o žádající knihovně a další údaje

 • jméno uživatele, pro něhož je dokument požadován
 • identifikační údaje žádající knihovny
 • jméno pracovníka, který požadavek vyřizuje
 • specifikace požadované služby – výpůjčka originálu nebo zhotovení kopie dokumentu

Zaslání požadavku na MVS

Požadavek s nezbytnými bibliografickými údaji o požadovaném dokumentu a žádající knihovně je možné zaslat:

 • faxem
 • elektronickou poštou

Vyřízení požadavku

 • požadavky jsou vyřízeny výpůjčkou originálu
 • případně poskytnutím kopie dokumentu nebo jeho části
 • poskytování reprografických služeb v rámci MVS se řídí podmínkami autorského zákona (č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých zákonů)

Výpůjční lhůty

 • zpravidla 1 měsíc s možností prodloužení, není-li další zájemce o výpůjčku dokumentu
 • nelze-li u konkrétního dokumentu stanovenou lhůtu prodloužit, je to žádající knihovně sděleno již při vyřízení požadavku

Povinnosti knihoven

 • žádající knihovna nese odpovědnost za bezpečnost půjčeného dokumentu a jeho ochranu proti ztrátě po dobu výpůjčky až do okamžiku, kdy je dokument vrácen do ÚK VŠB-TUO
 • žádající knihovna je povinna:
  • dodržet stanovené podmínky
   • výpůjční lhůtu
   • včasný požadavek na prodloužení výpůjční lhůty
   • prezenční zpřístupnění uživateli apod.
  • vrátit vypůjčený dokument zpět ÚK VŠB-TUO
  • spolu s dokumentem vrátit průvodku MVS nebo jiný doklad o výpůjčce z fondu ÚK VŠB-TUO

Doplňující informace

Elektronické dodávky dokumentů z tištěných originálů nejsou poskytovány!

Adresa knihovny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústřední knihovna
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava

Sigla

OSD002

Kontaktní údaje

Mgr. Helena Rohlová

Meziknihovní výpůjční služba