Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - (dále také AZ) - upravuje vztah autora k jeho autorskému dílu, definuje předmět ochrany AZ - pojmy v jednotlivých paragrafech - zde výběrově ve vztahu k běžným situacím v akademickém prostředí a poskytovaným knihovním službám:

 • autorské dílo (§2), zveřejnění a vydání díla (§4), autor (§5), osobnostní práva (§11), majetková práva -  právo dílo užít, rozmnožování díla, rozšiřování (§12-17), trvání majetkových práv (§27), osiřelé dílo (§27a, b), volné dílo (§28), volná užití (§30), rozmnožování na papír nebo na podobný podklad (§30a), citace (§31), knihovní licence (§37), zaměstnanecké dílo (§58), školní dílo (§60), aj.

Vybrané paragrafy

 • § 2, § 5, § 8 -Autorské dílo, autor, práva spoluautorů
 • § 11, § 12-17, § 27-28 - Osobnostní, majetková práva, právo dílo užít, trvání majetkových práv, osiřelé a volné dílo
 • § 30 - Volná užití
 • § 30a - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
 • § 31 - Citace
 • § 37 - Knihovní licence
 • § 58 - Zaměstnanecké dílo
 • § 60 - Školní dílo

Občanský zákoník - Licenční smlouvy

Licenční smlouvy ošetřuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §2358-2389.

 • Licenční smlouva může být 
  • výhradní, kdy je nabyvatel licence je jediný, kdo může dílo užívat tak, jak bylo touto smlouvou stanoveno, a
  • nevýhradní, kdy poskytovatel nepřichází o možnost dílo dále užívat a poskytovat toto právo další stranám.

Příklad z praxe - ošeření majetkových práv při vydávání článku v časopise

 • Zejména při uzavírání licenční smlouvy při vydávání díla (knihy, časopiseckého článku, článku ve sborníku apod.) by měl autor pamatovat na zachování práv k užívání svého díla.
 • Při vydávání vědeckých článků u zahraničních vydavatelů je obvyklá praxe, že autor podepisuje tzv. CTA - copyright transfer agreement, kdy majetková práva přenechává vydavateli.
 • V takovém případě pak záleží na vydavateli, zda dovoluje např. uložení autorského rukopisu do digitálního repozitáře a jeho volné šíření (open access).
 • Autor může místo přistoupení na CTA ponechat vydavateli pouze omezený okruh práv k užívání díla uzavřením licence Creative Commons.

Pokud autor využije vydání díla u vydavatele v režimu open access a platí za to publikační poplatek (article processing charge, APC), měl by preferovat licenční smlouvu nejvolnějšího typu -  Creative Commons-Uveďte původ (CC-BY), podrobněji k typům licencí CC.

Využívání elektronických informačních zdrojů

 • Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta.
 • Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty, zaměstnance univerzity a registrované uživatele knihovny) výhradně pro nekomerční využívání.
 • Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely.
 • Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.
 • Zpravidla není povoleno strojové vytěžování bází dat. V určitých případech lze využít ke strojovému zpracování API poskytnutá producenty databází.

V případě nejasností, dotazů ohledně využívání databází zeptejte se knihovníka.

Používání počítačové sítě VŠB-TUO

viz informace oddělení CIT: Autorský zákon a počítačová síť VŠB-TU Ostrava

Užitečné odkazy

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková

Možnosti využívání EIZ

Bc. Vendula Němcová

Problematika citování