Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím:

 1. budováním repozitáře DSpace VŠB-TUO a jeho zapojením do OpenAIRE
 2. volnou dostupností vysokoškolských kvalifikačních prací v repozitáři DSpace VŠB-TUO
 3. směrnicí Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím (TUO_LEG_15_004)
 4. registrací politiky OA v registru ROARMAP
 5. pořádáním akcí v rámci mezinárodní propagační akce Open Access Week
 6. úhradou členství v ORCID
 7. finančním příspěvkem v konsorciu SCOAP3
 8. smlouvou s vydavatelem de Gryuter
 9. plněním opatření Akčního plánu Národní strategie otevřeného přístupu ČR 2017-2020
  1. Doporučení ÚK a CIT k předávání údajů o open access do RIV
 10. zasíláním dat APC do mezinárodní databáze OpenAPC
 11. definováním operačního cíle B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu ve Strategickém záměru VŠB-TUO 2021-2027.
 12. vysokoškolský ústav - IT4Innovations národní superpočítačové centrum v rámci e-INFRA CZ se stal v roce 2021 členem Asociace European Open Science Cloud (EOSC), podrobnosti viz Novinka ze dne 27. 1. 2021 na e-INFRA CZ. IT4Innovations je dále od roku 2019 členem významné evropské infrastruktury EUDAT.

vsb_cs

Co politika OA po autorech vyžaduje?

Pokud možno nejpozději v den publikování článku:

 1. připojit k záznamu článku (J nebo D) v OBD soubor s jeho plným textem (digitální kopii, nebo autorský rukopis po recenzním řízení)
 2. určit způsob zveřejnění plného textu u záznamu článku v OBD, pokud to vydavatel umožňuje, pak v režimu OA
 3. dodržet dobu embarga, po kterou podle politiky vydavatele nemůže být článek uložen a zveřejněn jako otevřený v repozitáři (DSpace VŠB-TUO)
 4. při publikování v otevřených nebo hybridních časopisech vyžadovat sjednání licence Creative Commons, nejlépe CC-BY
 5. uložit na dobrovolné bázi také výzkumná data, která se k publikaci vztahují, do repozitáře VŠB-TUO nebo do datového repozitáře (např. Zenodo)

Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím

 • (TUO_LEG_15_004, verze A)
 • Garant dokumentu: Prorektor pro vědu a výzkum
 • Účinnost dokumentu: 1. 12. 2015
 • Text politiky ke stažení (PDF, 158 kB)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále „VŠB-TUO“) přijímá politiku otevřeného přístupu založenou na následujících zásadách.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Cílem politiky otevřeného přístupu VŠB-TUO je bezplatný online přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků.
 2. Otevřený přístup k vědeckým výsledkům je založen na uznávání znalostí jako veřejného statku a sociálních i ekonomických výhod, které z toho vyplývají.
 3. Efektivní a rozsáhlé šíření vědeckých výsledků představuje významnou součást činnosti VŠB-TUO jakožto veřejné výzkumné organizace.
 4. Zvýšená dostupnost vědeckých výsledků díky otevřenému přístupu vede ke zvýšení dopadu těchto publikací.
 5. Uložení publikací do institucionálního repozitáře zajišťuje péči, dlouhodobé uchování a další šíření vědeckých výsledků VŠB-TUO i přístup k nim pro účely provádění vnitřního i vnějšího hodnocení.

Článek 2
Definice

 1. Otevřený přístup (Open Access) znamená okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.
 2. Především ve vztahu k vědeckým časopisům a v nich publikovaným článkům jsou využívány dvě strategie k dosažení otevřeného přístupu: zelená cesta a zlatá cesta.
 3. Zelená cesta znamená, že autor publikuje svůj článek tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného, a to v takovém časopise, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám, a následně uloží autorskou verzi článku do otevřeného repozitáře (tzv. auto-archivace) v závislosti na politice vydavatele a/nebo politice poskytovatele finanční podpory na výzkum před, po nebo během publikování.
 4. Zlatou cestu představuje publikování v recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem.
 5. Publikace je definována jako recenzovaná publikovaná (nebo přijatá k publikování) práce výzkumného pracovníka VŠB-TUO, včetně studentů. Zahrnuje jmenovitě časopisecké články, konferenční příspěvky, monografie, kapitoly z knih, případně další materiály, které jsou výstupy z projektů.
 6. Otevřený přístup k vědeckým informacím vyžaduje, aby autoři vyjednali předem s vydavateli převedení pouze takových práv, jež jsou nezbytná pro publikování, a to prostřednictvím dodatků k autorským smlouvám, jimiž je vydavateli poskytnuta licence ke zveřejnění. Předmětem licenční smlouvy je výkon majetkových práv autorských. Tato práva se licenční smlouvou nepřevádějí, ale jejím uzavřením získává nabyvatel licence právo dílo sjednaným způsobem užít.
 7. Veřejně přístupným institucionálním repozitářem VŠB-TUO je DSpace VŠB-TUO, https://dspace.vsb.cz/, postavený na mezinárodních standardech, obsahující digitální obsah a poskytující pokročilé nástroje pro vyhledávání, navigaci a otevřený přístup k digitálnímu obsahu.
 8. Interním informačním systémem výzkumu na VŠB-TUO je OBD (Osobní bibliografická databáze).
 9. Digitální kopie je elektronická kopie publikace ve své konečné podobě, buď konečná verze recenzovaného autorského rukopisu přijatého k publikování po recenzním řízení (zvaná též postprint), nebo vydavatelská verze publikace.
 10. Doba embarga je časové období stanovené vydavatelem, po které nesmí být publikace uložená do repozitáře otevřeně přístupná. Doba embarga začíná dnem oficiálního publikování.
 11. Metadata jsou údaje použité pro popis, sledování, využívání a správu položek uložených v repozitáři.

Článek 3
Principy politiky otevřeného přístupu

VŠB-TUO definuje základní principy politiky otevřeného přístupu tím, že:

 1. požaduje, aby autoři publikací připojovali do OBD u výsledků „J – článek v odborném periodiku“ a „D – článek ve sborníku“ k záznamu digitální kopii těchto publikací co nejdříve, pokud možno nejpozději k datu jejich oficiálního publikování,
 2. doporučuje autorům uložit výzkumná data potřebná k ověření výsledků obsažených v uložené vědecké publikaci, buď do institucionálního repozitáře, nebo do repozitáře určeného pro ukládání výzkumných dat,
 3. vyzývá autory, aby si ponechali svá autorská práva a poskytli vydavateli pouze potřebnou veřejnou licenci Creative Commons, nejlépe licenci CC-BY,
 4. doporučuje autorům, aby k uložení do institucionálního repozitáře poskytli i publikace vydané před datem účinnosti této politiky a umožnili k nim otevřený přístup tam, kde je to možné.

Pro výsledky vytvořené v rámci projektů programu Horizont 2020 platí povinnost uložení záznamu i digitální kopie publikace nejpozději v den publikování. Tyto digitální kopie včetně bibliografických metadat jsou následně importovány do institucionálního repozitáře VŠB-TUO. Za včasné uložení digitálních kopií odpovídají autoři publikací. Za import do repozitáře odpovídá Centrum informačních služeb. Otevřený přístup k publikacím uloženým v repozitáři odpovídá podmínkám stanoveným vydavatelem publikace nebo poskytovatele finanční podpory na výzkum.

Článek 4
Podpora a sledování politiky otevřeného přístupu

VŠB-TUO podporuje a sleduje politiku otevřeného přístupu tím, že

 1. usnadní přijetí politiky otevřeného přístupu organizováním seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit v oblasti otevřeného přístupu,
 2. bude monitorovat plnění této politiky porovnáním obsahu repozitáře s informacemi v OBD a prostřednictvím údajů o využívání otevřeně přístupných publikací (přístup, stahování apod.),
 3. poskytne nezbytné lidské zdroje a požadovanou infrastrukturu na podporu politiky otevřeného přístupu.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tato politika otevřeného přístupu k vědeckým publikacím nabývá účinnosti dne 1. 12. 2015.