agricola-prospekce

Prospekce rudných ložisk

De re metallica libri XIIčesky Dvanáct knih o hornictví a hutnictví vytištěné roku 1556 v Basileji je nejstarší knihou ve fondu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava. Komplexní přehled soudobých poznatků o hornictví, tavení a zušlechtění kovů zpracoval Georg Bauer známější pod svým latinizovaným jménem Georgius Agricola. Kniha byla vydána až rok po jeho smrti kvůli náročnému zpracování 292 dřevořezů, jimiž je dílo obohaceno. V následujících dvou staletích představovalo těchto „dvanáct knih“ základní literaturu pro tematiku hornictví.

agricola-prospekce

Četkový čerpací stroj

Digitalizovaná verze

Digitalizovaná verze vydání Georgii Agricolae De re metallica libri XII z roku 1556 vydaného v Basileji u Frobena.

Digitalizovaná verze anglického překladu Georgius Agricola De re metallica translated from the first Latin edition of 1556 z roku 1912.

O autorovi

Georg Bauer, známější jako Georgius Agricola

∗ 24. března 1494, Glauchau - † 21. listopadu 1555, Chemnitz

Pozdější filolog, lékař a přírodovědec Georg Bauer se narodil na jaře 1494 v saském městě Glauchau. Patřil ke generaci všestranně zaměřených humanistů období renesance. Ačkoli byl svým základním povoláním lékař, proslul jako jeden zakladatelů montanistiky, zejména svými hornickými stroji a pravidly dobývání. Po studiích teologie, filozofie a filologie v Lipsku se uchytil nejprve jako učitel latinské školy v Zwickau, již záhy však působil jako lektor opět na lipské univerzitě. Patrně v letech 1523-1526 studoval na více prestižních univerzitách v Itálii (Bologna, Benátky, Padova) a získal zde doktorát z medicíny. Jako městský lékař se také dostal do Jáchymova, střediska těžby stříbra, kde bychom jej potkali v letech 1527-1533. V Jáchymově se Agricola s pomocí dalších místních vzdělanců seznámil s těžbou rud, která jej zaujala a inspirovala k jeho nakonec nejproslulejšímu dílu. Poslední více než dvě desetiletí strávil jako lékař, geograf, historik a městský rada v Saské Kamenici (Chemnitz), kde také 21. listopadu 1555 svou životní pouť dokončil.

O díle De re metallica...

Po staletí bylo hornické řemeslo a umění považováno za výjimečný osobnostní potenciál, a tak bylo předáváno pouze osobními kontakty a zaučením, snaha o větší rozšíření těchto znalostí mohli jejich držitelé považovat za pro sebe nežádoucí. Až se s tímto uměním seznámil lékař Agricola a v humanistickém duchu šíření vědomostí je sepsal a dokázal prostřednictvím špičkového vydavatele a kvalitního zpracování rozšířit do celého tehdejšího evropského „světa“. Devět let v Jáchymově mu stačilo na získání znalostí, které pak  jeho sepsáním platily po další staletí za základní učebnici i příručku pro dobývání rud a minerálů. Opakovaná latinská, německá a italská vydání by vytvořila dlouhý seznam.

Ukázka (počátek textu): „Mnozí si myslí, že těžba rud je nějakou věcí náhody a nečistou prací, a vůbec, že jde o činnost, která si žádá spíše práci než umění. Ale mně, když procházím a poznávám její jednotlivé součásti, se zdá být něčím zcela jiným. Horník totiž má být výtečně znalý svého umění, aby především věděl, která hora, který vršek, která údolí nebo roviny mohou být místem užitečným ke kopání nebo zda má odmítnout hloubení.“

Kapitoly: I. Pro a proti hornickému umění, II. Horník a hledání žil, III. Žíly a žilky ve skalách, IV. Vymezování žil a funkce horního mistra, V. Rubání žil a měřičovo umění, V. Hornické nástroje a stroje, VII. Zkoušení rud, VIII. Drcení, plavení a pražení rud, IX. Jak se ruda taví, X. Oddělávání stříbra od zlata a naopak, XI. Oddělování stříbra od mědi, XII. Výroba soli, sody, ledku, kamence, vitriolu, síry, skalního vosku a skla.

Další Agricolovy knihy

 • Libellus de prima ac simplici institutione grammatica (Leipzig 1520).
 • Oration, Anred u. Vermahnung v. Kriegsrüstung und Heerzug wider den Türken (Nürnberg, Dresden 1531).
 • Oratio de bello adversus Turcam suscipiendo (Basel 1530).
 • De mensuris et ponderibus libri V (Paris 1533).
 • Bermannus sive de re metallica dialogus (Basel, 1530).
 • De ortu et causis subterraneorum libri V ; De natura eorum quae effluunt ex terra: De natura fossilium libri X; De veteribus et novis metallis (Basel, 1540).
 • De animantibus subterraneis (Basel 1549).
 • De peste libri tres (Basel 1554). (dig. kopie)
 • De re metallica libri XII (Basel 1556).

Literatura

 • AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví = Georgii Agticolae de re metallica libri XII, Basilae MDLVI. Překlad Bohuslav Ježek a Josef Hummel. Praha: Matice hornicko-hutnická, 1933. xxviii, 504 s. Ve fondu
 • AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Přeložil Bohuslav JEŽEK, přeložil Josef HUMMEL. Praha: Národní technické muzeum, 1976. Ve fondu
 • AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Přeložil Bohuslav JEŽEK, přeložil Josef HUMMEL. Ostrava: Montanex, 2001. ISBN 80-7225-057-4. Ve fondu
 • AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. 2. vyd. Přeložil Bohuslav JEŽEK, přeložil Josef HUMMEL. Ostrava: Montanex, 2007. ISBN 80-7225-057-4. Ve fondu
 • BALÁŽOVÁ, Barbara, Richard BIEGEL, Daniela DVOŘÁKOVÁ, Milena HAUSEROVÁ, Petr HRUBÝ, Michaela HRUBÁ, Miroslav KAMENICKÝ, Tomáš KAREL, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ, et al. Ars Montana: umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha: ViaGaudium, 2016. ISBN 978-80-906673-0-3.
 • ČERNOUŠEK, Michal. Agricola a proutkařství. Předchůdci a následovníci. Dějiny věd a techniky. 27, č. 1, 1994, s. 21-26. ISSN 0300-4414.
 • ENGEWALD, Gisela-Ruth. a Heinz. KRÜMMER. Georgius Agricola. 2., überarbeitete Aufl. Zürich: Verlag der Fachvereine, c1994. ISBN 3-8154-2503-4.
 • FOLTA, Jaroslav. Georgius Agricola and his importance in mining and metallurgy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: vydání k 500. výročí narození Georgia Agricoly (1494-1994). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40, 3-24. ISSN 0474-8476. https://katalog.vsb.cz/documents/126801
 • HARTMANN, Hans. Georg Agricola (1494–1555). Begründer dreier Wissenschaften: Mineralogie – Geologie – Bergbaukunde. Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1953.
 • JISKRA, Jaroslav. Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století: s jáchymovskými osobnostmi a první báňskou školou : Georgius Agricola, Johannes Mathesius, Lazar Ercker. Plzeň: G2 studio, 2008. ISBN 978-80-903893-2-8.
 • MAJER, Jiří. Georgius Agricola a důlní činnost v Jáchymově v jeho době. Minulostí Západočeského kraje, 1994, 29, s. 49-67. ISSN 0544-3830. ISBN 80-900838-5-4.
 • MAJER, Jiří. Georgius Agricola (1494-1565) : život a dílo. Dějiny věd a techniky. 27, č. 1, 1994, s. 1-19. ISSN 0300-4414.
 • NAUMANN, Friedrich. Georgius Agricola – Berggelehrter, Naturforscher, Humanist. Chemnitz E-Sights Publishing 2015. ISBN 978-3-945189-03-0.
 • NAUMANN, Friedrich. Georgius Agricola, 500 Jahre: wissenschaftliche Konferenz vom 25.-27. März 1994 in Chemnitz, Freistaat Sachsen, veranstaltet von der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau und der Georg-Agricola-Gesellschaft zur Förderung der Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik e.V. Boston: Birkhäuser, 1994. ISBN 3-7643-5109-8.
 • PRESCHER, Hans. Georgius Agricola und St. Joachimsthal. = Georgius Agricola a Jáchymov. Prescher, Hans. In: St. Joachimsthal in der Zeit Georgius Agricola. Zur Geschichte einer Bergstadt im 16. Jahrhundert. = Jáchymov v době Georgia Agricoly. K dějinám horního města v 16. století. Schneeberg - Karlovy Vary : Landesstelle für erzgebirgische und vogtländische Volkskultur Schneeberg - Karlovarské muzeum, 1994 s. 23-24, 73-74.
 • PRESCHER, Hans a Otfried WAGENBRETH. Georgius Agricola, seine Zeit und ihre Spuren. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, c1994. ISBN 9783342005278.
 • SCHEJBAL, Ctirad a Petr JELÍNEK. Georgius Agricola and Alma Mater. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: vydání k 500. výročí narození Georgia Agricoly (1494-1994). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40, 1-2. ISSN 0474-8476. Ve fondu
 • ZÁRYBNICKÝ, Miloš, ed. Studie z dějin hornictví 27: Agricolovi žáci. Praha: Národní technické muzeum, 1998. ISBN 80-7037-049-1. Ve fondu

Fotogalerie

fotografie Tomáše Slámy