Základní informace

 • Definice pojmu bibliometrie

  Bibliometrie:

  • zkoumá kvantitativně publikace a analyzuje jejich dopad
  • pomáhá hodnotit a měřit vědecký dopad vědce a jeho pracoviště
  • pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro publikování výsledků jejich práce
  • využívá metod citačních analýz

  Měření dopadu článků/knih

  • dopad jednotlivých článků, knih, konferenčních sborníků aj. publikací může být měřen podle toho, kolikrát byly tyto práce citovány v jiných dílech

  Měření dopadu časopisů

  • dopad časopisů může být zjišťován podle toho, kolikrát jsou citovány jeho články a ve kterých časopisech jsou citovány 

  Měření dopadu vědce

  • vědec může být hodnocen podle počtu vydaných publikací a počtu citací, které jeho publikace získaly

  Měření dopadu instituce

  • prestiž institucí a jejích součástí je měřen pomocí kolektivního měření dopadu jednotlivých vědců v porovnání s vědci jiných institucí

Citační index

 • Definice pojmu
  • Citační index (citační ohlas) je jedním z kritérií hodnocení vědeckých publikačních aktivit akademického pracovníka.
  • Je primárním zdrojem informací ke stanovení impakt faktoru vědeckých časopisů.
  • Čím více má publikace citací v publikacích jiných autorů, tím vyšší je autorův citační index.

  Negativní citace

  • U ohlasů na publikace se mohou vyskytnout i negativní citace, t.j. citace dokumentu, k němuž ve své práci citující autor vyjadřuje odmítavé stanovisko.
  • Díky polemickým reakcím na publikované příspěvky, mají některé časopisy vysoký impakt faktor, např. časopisy Nature: 40.137 nebo Science: 37.205 – za rok 2016.
  • V citačním indexu autora by neměly být zahrnuty autocitace, t.j. citace jiné práce téhož autora nebo jiné práce, jíž je citující autor spoluautorem.

  Jak se starat o svůj citační index

  • Základním předpokladem pro zjištění ohlasů na práce konkrétního autora je důležitá pečlivě vedená osobní bibliografie, včetně citačních ohlasů.
  • Citační ohlasy v bázích dat by si měl zjišťovat sám autor, neboť ten zná svoje publikace a dokáže i ze stručných či chybných bibliografických odkazů vybrat ty, které se skutečně vztahují k jeho publikacím.
  • Pečlivě vedená osobní bibliografie je důležitá také pro úplné a kvalitní stanovení h-indexu.

Články

 • Altmetriky

  Altmetriky, neboli alternativní metriky

  • jsou nástrojem zaměřeného na měření informačního dopadu článků, knih, webových stránek
  • ukazují, jaký je vliv zdrojových dokumentů prostřednictvím jejich vlivu na sociálních sítích a dalších webových zdrojích
  • sledují mainstreamová média, sociální sítě typu Twitter, blogy, akademické sociální sítě aj. platformy
  • doplňují tradiční metriky (počty citací) o další širší rozměr dopadu vědecké práce

  Použití 

  Altmetriky jsou používány:

  • řadou vědeckých časopisů
  • v citačních databázích, discovery službách (Scopus, Ebsco Discovery Service)
  • v digitálních repozitářích

  Zdrojová data

  • počty zobrazení, stažení
  • citování (zmiňování) dokumentů na blozích, článcích Wikipedie, v médiích
  • podchycení dokumentů v citačních manažerech (Mendeley, CiteULike)
  • sdílení na sociálních sítích (tweety, sdílení na Facebooku, YouTube)
  • citace v citačních databázích (Scopus, Web of Science)

  Poskytovatelé

  Altmetric

  Altmetric_rgb

  PlumX

  plumx-logo-big

  ImpactStory

  Impactstory-logo-2014

  • open source webový nástroj pro sledování dopadu časopiseckých článků a dalších výstupů (blogových příspěvků, softwaru, datových setů aj.)
  • vyvíjený od roku 2011
  • používaný v dalších produktech na podporu otevřené vědy (Unpaywall,Depsy)
  • spolupracující zdroje:
   • Altmetric pro sledování online dopadu publikací
   • BASE pro získání plných textů článků
   • Mendeley pro získání informace o uložení článků v citačním manažeru
   • CrossRef pro získání metadat článků, které mají persistentní identifikátor DOI
   • ORCID pro integraci s autorskými profily
   • Twitter pro přihlašování do systému
  • více informací na webu služby

Časopisy

 • Impact factor (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Impakt faktor (Journal Impact Factor; JIF; faktor dopadu časopisu, faktor vlivu časopisu) je statistický údaj získaný při vytváření citačních bibliografických databází společnosti Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters)

  viz také Web of Science:

  • Journal Citation Reports
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index

  Tento údaj se stal často používaným měřítkem kvality vědeckých časopisů a souvisí s pojmy:

  • informetrie, která se zabývá informacemi, informačním procesem a měřením informačních toků
  • bibliometrie, zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů
  • scientometrie, sledující kvantitativní měření – pomocí matematických a statistických analýz – vstupů a výstupů věd, zejména přírodních

  Výpočet impakt faktoru

  • IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.
  • IF lze tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí nejméně tři roky za sebou.
  • IF časopisu je tedy údaj vypovídající o tom, kolikrát byly články publikované v průběhu předchozích dvou let (2015 a 2014) zkoumaného časopisu citovány za příslušný rok JCR (2016 JCR Science Edition a 2016 JCR Social Sciences Edition).
  • Při analýze citací nejsou do počtu citací zahrnuty tzv. autocitace.

  Impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva roky.

  Pro výpočet impakt faktoru jsou používána citační data bibliografické a citační databáze Web of Science.

  Aktualizace dat o impakt faktoru v databázi Journal Citations Reports probíhá zpravidla v červenci, tj. do poloviny běžícího roku je k dispozici impakt faktor předešlého období (př. do pol. roku 2018 je znám IF za rok 2016).

  Pětiletý impakt faktor

  Pětiletý impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků publikovaných v daném časopisu za posledních 5 let v roce vydání JCR.

  Immediacy index

  Immediacy index (index bezprostřední odezvy) ukazuje, jak často jsou citovány články vydané v daném roce v tomtéž roce.

  Příklad impakt faktoru časopisu Sensors za rok 2016

  sensors-if

  Příklad pětiletého impakt faktoru časopisu Sensors za rok 2016

  sensors-if-5

 • Eigenfactor Score (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Tato metrika využívá podobnou metodologii jako SCImago s využitím údajů z báze dat Web of Science.

  Hodnotu Eigenfactor Score vybraného časopisu lze najít v databázi Journal Citations Reports.

  Eigenfactor Score:

  • konkrétně vychází z rejstříků JCR - Science Citation Index a Social Science Citation Index
  • vyjadřuje celkovou důležitost časopisu v rámci vědního oboru
  • je vypočítáván z množství citací článků daného periodika ve vztahu k celkovému počtu článků v JCR za uplynulých 5 let
  • zohledňuje velikost časopisu
  • zohledňuje kvalitu časopisu, protože citace z vysoce hodnocených časopisů jsou váženy tak, aby přispěly k většímu podílu faktoru než ty, které pocházejí z hůře hodnocených časopisů
  • 1000 nejprestižnějších časopisů má hodnotu nad 0,01, přičemž součet hodnot všech časopisů je roven 100
  • je jasné, že při zahrnutém počtu vědeckých žurnálů je číslo Eigenfactor Score u většiny časopisů velmi malé
  • využívá citační sítě, která zachycuje, kolik získal daný časopis citací a z jak významných časopisů

  Podobně jako impakt faktor poměřuje počty citaci vůči celkovému počtu vydaných článků, ale na rozdíl od impakt faktoru:

  • počítá citace obou edic JRC (Science a Social Science)
  • eliminuje auto-citace. Nepočítají se citace mezi články vydanými ve stejném časopise
  • poměřuje každou citaci s poměrem času, který vědci věnovali čtení časopisu (na základě stochastického měření)

  O projektu Eigenfactor

  Eigenfactor vyvinul Jevin West a Carl Bergstrom (University of Washington) v roce 2007.

  Data, zpracovaná Eigenfactor.org, jsou volně dostupná.

  Užitečné odkazy

 • Article Influence Score (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Article Influence Score (AIS) je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků).

  Na rozdíl od impakt faktoru AIS:

  • vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),
  • rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,
  • zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

  Jistou alternativou může být pětiletý IF.

  Výpočet AIS

  Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením počtem článků v časopise normalizovaným jako podíl všech článků ve všech časopisech (X), viz obrázek níže.

  ais

  X= počet článků daného časopisu vydělený pětiletým počtem článků ze všech časopisů WOS.

  Uplatnění AIS v Metodice 2017+

  Hodnota AIS větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv.

  AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.

  Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

  • I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru),
  • I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“).
  • Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť.
  • Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

  Kde metriku AIS hledat?

  • Pro práci s metrikou AIS je potřeba mít přístup do databáze Journal Citation Reports (JCR), jež je součástí Web of Science.
  • K využití všem možností je potřeba být přihlášen.
  • Po přihlášení se všechna vybraná nastavení uloží a jsou k dispozici pro každou další práci v databázi.

  • AIS lze vyhledat z nabídek Browse by Journal nebo Browse by Category.
  • Browse by Journal: vhodné pro vyhledání konkrétního titulu časopisu
   1. přes nabídku Go to Journal Profile si zobrazíme profil vyhledaného časopisu se všemi základními informace
   2. pomocí nabídky Select Journal vybereme tituly časopisů, které si chceme porovnat
    1. zvolíme nabídku Customize Indicators pro výběr AIS, případně dalších ukazatelů
    2. zatrhneme všechny tituly časopisů, které chceme porovnat
    3. zvolíme nabídku Compare Selected Journals
    4. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
    5. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie
  • Browse by Category: vhodné pro vyhledání časopisů stejné oborové kategorie
   1. vybereme si oborovou kategorii
   2. klikneme na číslo, udávající počet časopisu zařazených ve zvolené kategorii
   3. zobrazí se seznam časopisů v daném oboru seřazený dle přednastavených metrik (primárně je pro každý časopis zobrazen celkový počet citací a IF)
   4. zvolíme nabídku Customize Indicators pro výběr AIS, případně dalších ukazatelů
   5. vybereme si časopisy pro porovnání (max. 25 titulů)
   6. zvolíme nabídku Compare Selected Journals
    1. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
    2. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie

  Kvartil podle AIS

  • Časopisy lze podobně jako podle impakt faktoru řadit do kvartilů podle metriky AIS.
  • Kvartily AIS časopisů lze najít podle výše uvedených možností (Browse by Journal, Browse by Category).
  • výběrem nabídky Compare Selected Journals
   1. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 3. Select JCR Year pro výběr roku,
   2. dále nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie (ne všechny vybrané časopisy jsou zařazeny do všech nabízených oborových kategorií)
   3. a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
   4. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie

  Užitečné odkazy

 • SCImago Journal Ranking (Scopus)

  Základní informace

  SCImago Journal Ranking (SJR) je metrika pro časopisy, která je založena na myšlence, že všechny citace si nejsou rovny.

  U SJR hodnotu citace přímo ovlivňuje obor, kvalita a renomé časopisu.

  SJR měří vědecký vliv odborných časopisů a bere přitom v úvahu jak počet citací, které časopis získal, tak důležitost nebo prestiž časopisů, odkud citace pocházejí.

  Informaci o hodnotě SJR vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus.

  Příklad SJR časopisu Sensors

  SCImago Journal & Country Rank

  Více informací viz http://www.scimagojr.com/
 • CiteScore (Scopus)

  Základní informace

  CiteScore je metrika používaná v databázi Scopus.

  Výpočet CiteScore

  citescore

 • CiteScore Rank & Trend (Scopus)

  Základní informace

  CiteScore Rank vyjadřuje postavení časopisu podle CiteScore v jedné či více oborových kategoriích, do kterých byl časopis ve Scopusu zařazen.

  Výpočet CiteScoreRank

  Časopisy z dané oborové kategorie jsou seřazeny podle získaného CiteScore. Pořadí časopisu je pak vyděleno počtem všech časopisů v kategorii.

  Viz obrázek - příklad časopisu Advances in Difference Equations, který je na 13. místě podle svého CiteScore ze 74 časopisů v kategorii Algebra and Number Theory.

  citescorerank

  CiteScore Rank Trend

  Vyjadřuje vývoj CiteScore Ranku v čase, v určitém časovém období.

  Viz obrázek - příklad trendu u časopisu Advances in Difference Equations

  citescoreranktrend

 • SNIP - Source Normalized Impact per Paper (Scopus)

  Základní informace

  SNIP (Source Normalized Impact per Paper) měří kontextový citační ohlas zdroje, který zohledňuje jak rozdíly v citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých vědních disciplín.

  Indikátor SNIP je dostupný pro více než 20 tis. časopisů indexovaných v bázi dat Scopus.

  Indikátor IPP (Impact per Publication) měří poměr citací na článek publikovaný v časopise.

  Příklad SNIP časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering

  aeee-snip

Autoři

 • H-index

  Základní informace

  • Hirschův index (h-index) vyjadřuje, jaký je citační dopad publikací určitého autora.
  • H-index kombinuje měření počtu publikací a jejich dosaženého citačního dopadu. 
  • Ukazatel h-index vychází ze seznamu publikací autora, skupiny autorů, instituce.
  • Hodnota h-indexu se rovná počtu publikací (N) v seznamu, jež mají N nebo více citačních ohlasů.
  • H-index je tedy roven pořadovému číslu publikace v seznamu (v němž jsou tyto seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo větší než její pořadové číslo.

   H-index lze najít v databázích:

  • Web of Science
  • Scopus
  • Google Scholar

  Rozdíly hodnot h-indexu

  Databáze Web of Science a Scopus sledují z velké části shodné zdroje (především časopisy), jsou však mezi nimi rozdíly v časovém pokrytí indexovaných zdrojů, což znamená, že se h-index autora získaný v každé z těchto databází může lišit.

  Báze dat Scopus sleduje citační ohlasy na registrované publikace až od roku 1996, zatímco retrospektiva Web of Science je podstatně delší.

  Při porovnávání hodnoty h-indexu z obou databází je nutné vymezit vyhledávání ve Web of Science od roku 1996.

  Příklad hodnoty h-indexu

  H-index 5 říká, že 5 článků autora získalo nejméně 5 citací.

  h-index_visual

  (zdroj: https://s3.amazonaws.com/libapps/customers/5095/images/h-index_visual.png

  Jak najít h-index ve Web of Science

  1. zvolte prohledávání databázi Web of Science Core Collection
  2. použijte záložku Author Search a zadejte jmého autora např. takto: Postava K
  3. využijte i další možnosti pro upřesnění dotazu:
   • více variant jména
   • výzkumná oblast (research domain)
   • organizace
  4. proveďte hledání tlačítkem Finish Search
  5. na stránce s výsledky hledání zvolte odkaz vpravo: Create Citation Report
  6. zobrazí se nová stránka s analyzovanými údaji včetně h-indexu

  Jak najít h-index ve Scopusu

  1. ve Scopus zvolte záložku Author Search
  2. do pole Author vložte příjmení a iniciálu rodného jména (Postava K)
  3. pro upřesnění do pole Affiliation můžete vložit výraz Ostrava (za předpokladu, že autor působí po celou dobu své publikační činnosti na stejném pracovišti)
  4. proveďte hledání tlačítkem Search

  h-index-scopus

  H-index v Google Scholar

  Výpočet h-indexu nad údaji v Google Scholar je možné provést prostřednictvím volně dostupných nástrojů:

  Výhody h-indexu

  Tato metrika je užitečná, protože odstraňuje nevyrovnanost váhy vysoce citovaných publikací a publikací, které (ještě) nebyly citovány.

  Pokud je např. hodnota h-indexu 3, znamená to, že v seznamu analyzovaných publikací jsou 3 publikace, které mají 3 nebo více citačních ohlasů.

  Hodnota h-indexu se samozřejmě liší podle zvoleného časového rozpětí při vyhledávání publikací.

  Omezení h-indexu

  Ani H-index ovšem nepostihuje mnohé citační zkreslení, dané např. častým publikováním prací s mnoha spoluautory, diametrálními citační rozdíly v jednotlivých oborech, atp.

Instituce

 • CWTS Leiden Ranking

  Základní informace

  Žebříček sestavuje univerzita v Leidenu, Nizozemsko.

  Žebříček se zakládá na datech z Web of Science (konkrétně ze Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Arts & Humanities Citation Index, v potaz bere pouze tzv. “core publications”) - články, nikoli články ze sborníků a monografie. 

  Univerzity jsou klasifikovány z různých perspektiv a podle toho se mohou i různě umisťovat. Ve srovnání s ostatními žebříčky tedy univerzity neobdrží jediné výsledné skóre a umístění.

  Cíle a metody měření

  Žebříček si dává za cíl spravedlivé a zodpovědné srovnání univerzit, kterého je možné dosáhnout jen při srovnávání jednotlivých porovnatelných aspektů zvlášť. Obdržené výsledky nejsou skóre, ale živá data.

  Veškeré výsledky jsou prezentovány jak v celých číslech, tak v procentech. Zatímco v prvním případě mají větší univerzity tendenci umisťovat se na vyšších příčkách, v druhém případě si mohou větší i menší univerzity vést srovnatelně stejně dobře.

  Pro publikace vytvořené ve spolupráci nabízí žebříček 2 různé metody kalkulace – plnou a částečnou – podle toho, jakou váhu těmto publikacím dáváme.

  Kombinace těchto aspektů spolu se čtyřmi následujícími indikátory vytváří nejrůznější kategorie, ve kterých se univerzity umisťují s různými výsledky.

  Použité indikátory

  Vědecký dopad - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací, které ve srovnání s ostatními publikacemi v oboru za konkrétní období patří do prvních 1% / 5% / 10% a 50% nejcitovanějších publikací.

  Spolupráce - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací, které vznikly ve spolupráci s jinými institucemi / zeměmi / průmyslovými organizacemi + publikace, které vznikly ve spolupráci při geografické vzdálenosti menší než 100 km a vyšší než 5000 km (v obou případech se počítá nejvyšší vzdálenost mezi dvěma adresami).

  Otevřený přístup - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací s otevřeným přístupem, dále publikace se zlatým/hybridním/bronzovým otevřeným přístupem + publikace s neznámým příznakem.

  Gender - Počet a procentuální vyjádření autorství s neznámým příznakem/autorství mužů a žen v rámci všech univerzitních autorství/autorství mužů a žen vůči sobě.

  Více informací viz https://www.leidenranking.com/
 • Ranking Web of Universities

  Základní informace

  Webometriky se řadí k největším rankingům akademických institucí.

  Vychází od roku 2004 v půlročních intervalech a přináší užitečné informace o výkonu univerzit z celého světa na základě jejich webové prezentace a dopadu.

  Zajišťuje Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC).

  Cíle měření

  Prvotním cílem rankingu je posílit webovou prezentaci instituce s podporou iniciativ otevřeného přístupu, které usilují o signifikantní posun v transferu vědeckých a kulturních znalostí, vytvářených univerzitami, směrem k celé společnosti.

  Cílem není hodnotit webové stránky, jejich design nebo využívanost a popularitu jejich obsahu podle počtu návštěv nebo návštěvníků. Webové indikátory jsou použity k přesné, obsažné a hluboké evaluaci výkonu univerzity se zahrnutím jejích aktivit, výstupů, relevance dopadu na globální úrovni.

  Použité indikátory

  Velikost - Size (S). Počet stránek pokrytých vyhledávači: Google, Yahoo, and Bing Search.

  Viditelnost - Visibility (V). Celkový počet unikátních externích odkazů získaných stránkou - podle Yahoo Site Explorer.

  Soubory - Rich Files (R). Po zhodnocení relevance souborů k akademickým a publikačním aktivitám se počítá počet různých formátů souborů: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt). Data jsou získána z Google, Yahoo and Bing.

  Vědeckost - Scholar (Sc). Data kombinují počet publikací publikovaných v posledních čtyřech letech a zahrnutých v Google Scholar s daty o všech publikacích z období o dva roky dříve z SJR.

  Více informací viz http://www.webometrics.info/en

 • QS World University Rankings

  Základní informace

  Žebříček hodnotí více než 950 nejlepších univerzit světa. Na prvních místech se umisťují severoamerické univerzity v čele s MIT.

  Analyzovány jsou příspěvky 75 tisíc akademických pracovníků a 40 tisíc studentů, 12 milionů článků a 71 milionů citace ke zjištění, jaký dopad má výzkum každé ze zkoumaných univerzit.

  Použité indikátory

  • Reputace - Academic Reputation (40 %)
  • Reputace u zaměstnanců - Employer Reputation (10 %)
  • Poměr akademiků a studentů - Faculty/Student Ratio (20 %)
  • Poměr citací a akademiků - Citations per faculty (20 %)
  • Mezinárodní zastoupení akademiků - International Faculty Ratio (5 %)
  • Mezinárodní zastoupení studentů - International Student Ratio (5 %)

 • Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities

  Základní informace

  Žebříček Academic Ranking of World Universities (ARWU) byl poprvé vydán v červnu 2003 Univerzitou v Šanghaji (Shanghai Jiao Tong University).

  Je každoročně aktualizován.

  Od roku 2009 jej spravuje ShanghaiRanking Consultancy jako plně nezávislá organizace.

  Žebříček aktuálně hodnotí více než 1200 univerzit.

  ARWU byl původně určen k hodnocení postavení čínských univerzit ve světě, ale stal se nejsledovanějším institucionálním hodnocením na světě.

  Použité indikátory

  Žebříček používá šest indikátorů k hodnocení univerzit, které zahrnují

  • počet alumni
  • počet držitelů Nobelovy ceny a Fieldovy medaile
  • počet nejcitovanějších vědců podle Web of Science
  • počet článků publikovaných v časopisech Nature a Science
  • počet článků indexovaných v Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index (Web of Science)
  • výkonnost jednotlivce v rámci univerzity
 • Times Higher Education World University Rankings

  Základní informace

  Žebříček založený v roce 2004 vyhodnocuje nejlepší univerzity na světě.

  Použitá metodologie se staží o zachycení nejpřesnější vyjádření, co rozhoduje o zařazení univerzity do světové třídy.

  Použité indikátory

  Žebříček sleduje:

  • výuku - Teaching (the learning environment)
  • výzkum - Research (volume, income and reputation)
  • citace - Citations (research influence)
  • mezinárodnost univerzity - International outlook (staff, students and research)
  • příjmy z průmyslu - Industry income (knowledge transfer)

  Do žebříčku nejsou zahrnuty univerzity, které:

  • nevyučují ve vysokoškolských programech
  • dosahují méně než tisíc článků za poslední pětileté období, přičemž minimum je 150 článků za rok
  • 80 % svých aktivit vykazuje pouze v jedné z osmi oborových oblastí

Užitečné zdroje

ARCHAMBAULT, Éric a Vincent LARIVIÈRE. History of the journal impact factor: Contingencies and consequences. Scientometrics [online]. 2009, 79(3), 635-649 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1007/s11192-007-2036-x. ISSN 0138-9130. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11192-007-2036-x

HICKS, Diana, Paul WOUTERS, Ludo WALTMAN, Sarah DE RIJCKE a Ismael RAFOLS. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature [online]. 2015, 520(7548), 429-431 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1038/520429a. ISSN 0028-0836. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/520429a

HIRSCH, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2005, 102(46), 16569-16572 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1073/pnas.0507655102. ISSN 0027-8424. Dostupné z: http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0507655102

ŠPÁLA, Milan. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2018-01-17]. urn:nbn:cz:ik-12045. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12045

Další zdroje

Eugene Garfield, Ph.D. (1925-2017)

Leiden manifesto for research metrics

Metrics Toolkit: helping you navigate the research metrics landscape

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

UCD Library. Bibliometrics

Kontaktní údaje

Bibliometrie: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., tel. 597 321 278, NK 238

Žebříčky univerzit: Mgr. Nela Stebnická, tel. 597 324 574, NK 122