Základní informace

 • Definice pojmu bibliometrie

  Bibliometrie:

  • zkoumá kvantitativně publikace a analyzuje jejich dopad
  • pomáhá hodnotit a měřit vědecký dopad vědce a jeho pracoviště
  • pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro publikování výsledků jejich práce
  • využívá metod citačních analýz

  Měření dopadu článků/knih

  • dopad jednotlivých článků, knih, konferenčních sborníků aj. publikací může být měřen podle toho, kolikrát byly tyto práce citovány v jiných dílech

  Měření dopadu časopisů

  • dopad časopisů může být zjišťován podle toho, kolikrát jsou citovány jeho články a ve kterých časopisech jsou citovány 

  Měření dopadu vědce

  • vědec může být hodnocen podle počtu vydaných publikací a počtu citací, které jeho publikace získaly

  Měření dopadu instituce

  • prestiž institucí a jejích součástí je měřen pomocí kolektivního měření dopadu jednotlivých vědců v porovnání s vědci jiných institucí

Citační index

 • Definice pojmu
  • Citační index (citační ohlas) je jedním z kritérií hodnocení vědeckých publikačních aktivit akademického pracovníka.
  • Je primárním zdrojem informací ke stanovení impakt faktoru vědeckých časopisů.
  • Čím více má publikace citací v publikacích jiných autorů, tím vyšší je autorův citační index.

  Negativní citace

  • U ohlasů na publikace se mohou vyskytnout i negativní citace, t.j. citace dokumentu, k němuž ve své práci citující autor vyjadřuje odmítavé stanovisko.
  • Díky polemickým reakcím na publikované příspěvky mají některé časopisy vysoký impakt faktor, např. časopisy Nature: 40.137 nebo Science: 37.205 – za rok 2016.
  • V citačním indexu autora by neměly být zahrnuty autocitace, t.j. citace jiné práce téhož autora nebo jiné práce, jíž je citující autor spoluautorem.

  Jak se starat o svůj citační index

  • Základním předpokladem pro zjištění ohlasů na práce konkrétního autora je důležitá pečlivě vedená osobní bibliografie, včetně citačních ohlasů.
  • Citační ohlasy v bázích dat by si měl zjišťovat sám autor, neboť ten zná svoje publikace a dokáže i ze stručných či chybných bibliografických odkazů vybrat ty, které se skutečně vztahují k jeho publikacím.
  • Pečlivě vedená osobní bibliografie je důležitá také pro úplné a kvalitní stanovení h-indexu.

Metriky pro články

 • Altmetriky

  Altmetriky neboli alternativní metriky

  • slouží pro měření informačního dopadu článků, knih, webových stránek
  • ukazují, jakou pozornost vyvolaly zdrojové dokumenty na sociálních sítích a v jiném online prostředí
  • sledují mainstreamová média, sociální sítě typu Twitter, blogy, akademické sociální sítě aj. platformy
  • doplňují tradiční metriky (počty citací) o další širší rozměr dopadu vědecké práce

  Použití 

  Altmetriky jsou používány:

  • řadou vědeckých časopisů
  • v citačních databázích, discovery službách (Scopus, Ebsco Discovery Service)
  • v digitálních repozitářích

  Zdrojová data

  • počty zobrazení, stažení
  • citování (zmiňování) dokumentů na blozích, článcích Wikipedie, v médiích
  • podchycení dokumentů v citačních manažerech (Mendeley, CiteULike)
  • sdílení na sociálních sítích (tweety, sdílení na Facebooku, YouTube)
  • citace v citačních databázích (Scopus, Web of Science)

  Poskytovatelé

  Altmetric

  Altmetric_rgb

  PlumX

  plumx-logo-big

  ImpactStory

  Impactstory-logo-2014

  • open source webový nástroj pro sledování dopadu časopiseckých článků a dalších výstupů (blogových příspěvků, softwaru, datových setů aj.)
  • vyvíjený od roku 2011
  • používaný v dalších produktech na podporu otevřené vědy (Unpaywall,Depsy)
  • spolupracující zdroje:
   • Altmetric pro sledování online dopadu publikací
   • BASE pro získání plných textů článků
   • Mendeley pro získání informace o uložení článků v citačním manažeru
   • CrossRef pro získání metadat článků, které mají persistentní identifikátor DOI
   • ORCID pro integraci s autorskými profily
   • Twitter pro přihlašování do systému
  • více informací na webu služby

Metriky časopisů

 • Impact factor (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Impakt faktor (Journal Impact Factor; JIF; faktor dopadu časopisu, faktor vlivu časopisu) je statistický údaj získaný při vytváření citačních bibliografických databází společnosti Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters), viz také Web of Science:

  • Journal Citation Reports
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index

  Tento údaj se stal často používaným měřítkem kvality vědeckých časopisů a souvisí s pojmy:

  • informetrie, která se zabývá informacemi, informačním procesem a měřením informačních toků
  • bibliometrie, zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů
  • scientometrie, sledující kvantitativní měření – pomocí matematických a statistických analýz – vstupů a výstupů věd, zejména přírodních

  Výpočet impakt faktoru

  • IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.
  • IF lze tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí nejméně tři roky za sebou.
  • IF časopisu je tedy údaj vypovídající o tom, kolikrát byly články publikované v průběhu předchozích dvou let (např. 2015 a 2014) zkoumaného časopisu citovány za příslušný rok JCR (2016 JCR Science Edition a 2016 JCR Social Sciences Edition).
  • Při analýze citací nejsou do počtu citací zahrnuty tzv. autocitace.

  Impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva roky.

  Pro výpočet impakt faktoru jsou používána citační data bibliografické a citační databáze Web of Science.

  Aktualizace dat o impakt faktoru v databázi Journal Citations Reports probíhá zpravidla v červenci, tj. do poloviny běžícího roku je k dispozici impakt faktor předešlého období (např. do pol. roku 2018 je znám IF za rok 2016).

  Pětiletý impakt faktor

  Pětiletý impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků publikovaných v daném časopisu za posledních 5 let v roce vydání JCR.

  Immediacy index

  Immediacy index (index bezprostřední odezvy) ukazuje, jak často jsou články vydané daném roce v tomtéž roce citovány.

  Příklad impakt faktoru časopisu Sensors za rok 2016

  sensors-if

  Příklad pětiletého impakt faktoru časopisu Sensors za rok 2016

  sensors-if-5

 • Eigenfactor Score (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Tato metrika využívá podobnou metodologii jako SCImago s využitím údajů z báze dat Web of Science.

  Hodnotu Eigenfactor Score vybraného časopisu lze najít v databázi Journal Citations Reports.

  Eigenfactor Score:

  • konkrétně vychází z rejstříků JCR - Science Citation Index a Social Science Citation Index
  • vyjadřuje celkovou důležitost časopisu v rámci vědního oboru
  • je vypočítáván z množství citací článků daného periodika ve vztahu k celkovému počtu článků v JCR za uplynulých 5 let
  • zohledňuje velikost časopisu
  • zohledňuje kvalitu časopisu, protože citace z vysoce hodnocených časopisů jsou váženy tak, aby přispěly k většímu podílu faktoru než ty, které pocházejí z hůře hodnocených časopisů
  • 1000 nejprestižnějších časopisů má hodnotu nad 0,01, přičemž součet hodnot všech časopisů je roven 100
  • je jasné, že při zahrnutém počtu vědeckých žurnálů je číslo Eigenfactor Score u většiny časopisů velmi malé
  • využívá citační sítě, která zachycuje, kolik získal daný časopis citací a z jak významných časopisů

  Podobně jako impakt faktor poměřuje počty citací vůči celkovému počtu vydaných článků, ale na rozdíl od impakt faktoru:

  • počítá citace obou edic JRC (Science a Social Science)
  • eliminuje autocitace (nepočítají se citace mezi články vydanými ve stejném časopise)
  • poměřuje každou citaci s poměrem času, který vědci věnovali čtení časopisu (na základě stochastického měření)

  O projektu Eigenfactor

  Eigenfactor vyvinul Jevin West a Carl Bergstrom (University of Washington) v roce 2007.

  Data zpracovaná Eigenfactor.org jsou volně dostupná.

  Užitečné odkazy

 • Article Influence Score (Journal Citation Reports)

  Základní informace

  Article Influence Score (AIS) je metrika pro časopisy určená k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků).

  Na rozdíl od impakt faktoru AIS:

  • vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),
  • rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,
  • zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

  Jistou alternativou může být pětiletý IF.

  Výpočet AIS

  Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením počtem článků v časopise normalizovaným jako podíl všech článků ve všech časopisech (X), viz obrázek níže.

  ais

  X= počet článků daného časopisu vydělený pětiletým počtem článků ze všech časopisů WOS.

  Uplatnění AIS v Metodice 2017+

  Hodnota AIS větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv.

  AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.

  Na základě výsledné hodnoty AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

  • I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru),
  • I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“).
  • Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť.
  • Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

  Kde metriku AIS hledat?

  • Pro práci s metrikou AIS je potřeba mít přístup do databáze Journal Citation Reports (JCR), jež je součástí Web of Science.
  • K využití všech možností je potřeba být přihlášen.
  • Po přihlášení se všechna vybraná nastavení uloží a jsou k dispozici pro každou další práci v databázi.

  • AIS lze vyhledat z nabídek Browse by Journal nebo Browse by Category.
  • Browse by Journal: vhodné pro vyhledání konkrétního titulu časopisu
   1. přes nabídku Go to Journal Profile si zobrazíme profil vyhledaného časopisu se všemi základními informace
   2. pomocí nabídky Select Journal vybereme tituly časopisů, které si chceme porovnat
    1. zvolíme nabídku Customize Indicators pro výběr AIS, případně dalších ukazatelů
    2. zatrhneme všechny tituly časopisů, které chceme porovnat
    3. zvolíme nabídku Compare Selected Journals
    4. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
    5. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie
  • Browse by Category: vhodné pro vyhledání časopisů stejné oborové kategorie
   1. vybereme si oborovou kategorii
   2. klikneme na číslo, udávající počet časopisů zařazených ve zvolené kategorii
   3. zobrazí se seznam časopisů v daném oboru seřazený dle přednastavených metrik (primárně je pro každý časopis zobrazen celkový počet citací a IF)
   4. zvolíme nabídku Customize Indicators pro výběr AIS, případně dalších ukazatelů
   5. vybereme si časopisy pro porovnání (max. 25 titulů)
   6. zvolíme nabídku Compare Selected Journals
    1. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
    2. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie

  Kvartil podle AIS

  • Časopisy lze podobně jako podle impakt faktoru řadit do kvartilů podle metriky AIS.
  • Kvartily AIS časopisů lze najít podle výše uvedených možností (Browse by Journal, Browse by Category).
  • Výběr nabídky Compare Selected Journals
   1. v nově otevřené tabulce zvolíme nabídku 3. Select JCR Year pro výběr roku,
   2. dále nabídku 4. Select Categories pro upřesnění oborové kategorie (ne všechny vybrané časopisy jsou zařazeny do všech nabízených oborových kategorií)
   3. a následně nabídku 5. Select Metrics (AIS)
   4. výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení v kvartilu podle AIS stejné oborové kategorie

  Užitečné odkazy

 • SCImago Journal Ranking (Scopus)

  Základní informace

  SCImago Journal Ranking (SJR) je metrika pro časopisy, která je založena na myšlence, že všechny citace si nejsou rovny.

  U SJR hodnotu citace přímo ovlivňuje obor, kvalita a renomé časopisu.

  SJR měří vědecký vliv odborných časopisů a bere přitom v úvahu jak počet citací, které časopis získal, tak důležitost nebo prestiž časopisů, odkud citace pocházejí.

  Informaci o hodnotě SJR vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus.

  Příklad SJR časopisu Sensors

  SCImago Journal & Country Rank

  Více informací viz http://www.scimagojr.com/
 • CiteScore (Scopus)

  Základní informace

  CiteScore je metrika používaná v databázi Scopus.

  Výpočet CiteScore

  citescore

  CiteScore Rank & Trend

  Základní informace

  CiteScore Rank vyjadřuje postavení časopisu podle CiteScore v jedné či více oborových kategoriích, do kterých byl časopis ve Scopusu zařazen.

  Výpočet CiteScore Rank

  Časopisy z dané oborové kategorie jsou seřazeny podle získaného CiteScore. Pořadí časopisu je pak vyděleno počtem všech časopisů v kategorii.

  Viz obrázek - příklad časopisu Advances in Difference Equations, který je na 13. místě podle svého CiteScore ze 74 časopisů v kategorii Algebra and Number Theory.

  citescorerank

  CiteScore Rank Trend

  Vyjadřuje vývoj CiteScore Ranku v čase, v určitém časovém období.

  Viz obrázek - příklad trendu u časopisu Advances in Difference Equations

  citescoreranktrend

 • SNIP - Source Normalized Impact per Paper (Scopus)

  Základní informace

  SNIP (Source Normalized Impact per Paper) měří kontextový citační ohlas zdroje, který zohledňuje jak rozdíly v citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých vědních disciplín.

  Indikátor SNIP je dostupný pro více než 20 tis. časopisů indexovaných v bázi dat Scopus.

  Indikátor IPP (Impact per Publication) měří poměr citací na článek publikovaný v časopise.

  Příklad SNIP časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering

  aeee-snip

Kvartil, decil, percentil

Časopisy v databázi Web of Science (Journal Citation Reports) a v databázi Scopus jsou přiřazovány do oborových skupin a v rámci těchto skupin jsou rozděleny podle kvality vyjádřené vybranou metrikou 

 • do tzv. kvartilů, případně decilů nebo percentilů.
 • Rozdělení časopisů v rámci oborové kategorie
  1. Časopisy se v dané oborové skupině setřídí podle dosažené výše hodnoty vybrané metriky (např. výše hodnoty impakt faktoru, AIS, SJR, CiteScore).
  2. Percentil časopisu se určuje: pořadí časopisu (podle bodu a) se vydělí celkovým počtem časopisů v dané oborové skupině.
  3. Hodnoty jsou v rozsahu 0 – 1, resp. 0 – 100 %.
  4. Kvartil časopisu: časopisy se podle výsledné hodnoty (podle bodu b) rozdělí do čtyř stejně velkých skupin.
  5. Do 1. kvartilu (Q1) spadá 25 % nejlepších časopisů.
  6. Do 2. kvartilu (Q2) spadá dalších 25 % časopisů z daného pořadí a pak následuje 3. a 4. kvartil (Q3 a Q4).
  7. Decil časopisu: Obdobně se časopisy dělí do decilů s tím, že časopisy jsou rozděleny do deseti skupin.
 • Rozdělení časopisů zařazených do více oborových kategorií

  Časopisy jsou často zařazeny do více oborových skupin. Z toho vyplývá, že jeden časopis může spadat do různých kvartilů (decilů, percentilů) podle toho, jak se umístil v jednotlivých oborových kategoriích, do nichž byl přiřazen v rámci jedné nebo druhé citační databáze.

  Při používání kvartilů (decilů) v nějakém systému hodnocení vědeckých výsledků nebo obecněji vědeckého výkonu (např. v podmínkách dotačního programu, v zadávací dokumentaci projektu, v interním hodnocení pracoviště apod.) je důležité rozhodnout, zda použít:

  1. nejvyšší kvartil (decil) časopisu, kterého dosáhl v jedné z oborových kategorií, v nichž se časopis nachází;
  2. kvartil (decil) oborové kategorie, které nejlépe věcně odpovídá hodnocený článek;
  3. k určení kvartilu (decilu) průměrný percentil časopisu vypočítaného ze všech oborových kategorií, v nichž se časopis nachází.

  Příklad zařazení časopisu Sport Management Review

  Časopis je zařazen v databázi Web of Science, resp. v Journal Citation Reports, do dvou oborových kategorií, viz obrázek níže.

  SMR01

 • Vývoj kvartilu (decilu, percentilu) v čase

  V detailním zobrazení záznamu časopisu Sport Management Review lze sledovat vývoj jednotlivých metrik v letech. Časopisy v jednotlivých oborových kategoriích mohou meziročně měnit své pořadí, což má vliv na jejich zařazení do kvartilů, decilů. Kvalitu časopisu je potřeba posuzovat podle dlouhodobějšího trendu.

  Například v roce 2018 měl časopis Sport Management Review v kategorii MANAGEMENT percentil 46.313, což odpovídá 3. kvartilu (Q3). Kdežto v témže roce v kategorii HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM měl percentil 52.885, což odpovídá 2. kvartilu (Q2). Dále lze vidět výrazný meziroční posun, kdy ještě o rok dříve spadal do 1. kvartilu. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že se jedná o časopis na rozhraní druhého a třetího kvartilu.

  SMR02

 • Výběr časopisu vhodného k publikování

  Při výběru časopisu vhodného k publikování článku je potřeba také zohlednit vývoj dlouhodobého trendu kvality časopisu a počítat s tím, že časopis meziročně může měnit své postavení v oborové kategorii/oborových kategoriích. 

  Například když je vybraný časopis právě v 1. kvartilu, neznamená to, že tomu tak bude i v následujících letech. Může se stát, že v době, kdy zasílá autor článek do časopisu, bude časopis v 1. kvartilu, ale než článek projde recenzním řízením, uběhne třeba rok nebo i více a časopis spadne níže nebo v extrémním případě vypadne z hodnocení v databázi úplně. Stejně tak může nastat opačný případ, tzn. časopis, který je aktuálně na chvostu pořadí, si může výrazně v dalších letech polepšit. 

 • Kvartily podle impakt faktoru vs. kvartily podle Article Infuence Score

  Výše uvedený popis se týká hodnocení podle impakt faktoru. Podobně lze ale časopisy hodnotit a rozdělit i podle dalších metrik. Jednou z nich je např. Article Influence Score (AIS). Jelikož je výpočet hodnoty impakt faktoru a AIS časopisu rozdílný, může i zařazení časopisů do kvartilů (decilů) být rozdílné, i když se jedná o tentýž časopis.

  Podrobný návod, jak si vyhledat kvartily podle AIS, viz výše v oddílu Article Infuence Score, nebo v samostatném článku na blogu ÚK Kde najít kvartily podle AIS.

 • Kvartily SJR v databázi Scopus

  Databáze Scopus využívá metriky SCImago Journal Ranking (SJR), viz podrobněji v oddílu výše. Hodnotu SJR pro daný časopis lze vyhledat přímo v databázi Scopus v přehledu všech indexovaných zdrojů - Sources - včetně seznamu kategorií, do kterých je časopis zařazen, viz níže obrázek s příkladem časopisu Sport Management Review.

  SMR03

  Postup zařazení do kvartilu SJR je stejný jako u databáze Web of Science - v rámci oborové kategorie je časopisu přiřazen percentil a podle něj je časopis zařazen do kvartilu.

  Dobré vědět! Informace o kvartilu SJR je potřeba hledat v nezávisle fungující databázi Scimago Journal Ranking (SJR). Kromě bibliografických informací o časopise databáze SJR v grafech zobrazuje informace o bibliometrických údajích. (Grafické zobrazení si lze změnit na tabulkové pomocí navigačního symbolu "+" v pravém horním rohu každého z grafů.)

  SMR04

 • Kvartily CiteScore v databázi Scopus

  Kvartily používané přímo v databázi Scopus vycházejí z metriky zvané CiteScore. Obrázek níže názorně ilustruje základní údaje, které se vztahují k metrice CiteScore. (aktuální hodnota této metriky a také její výpočet). V této části databáze Scopus lze pomocí roletky vybrat i rok, pro který vás hodnota a výpočet zajímá. V právě části je k dispozici pořadí v dané oborové kategorii a tomu odpovídající percentil.

  CS1

  Přes nabídku Sources v záhlaví databáze Scopus lze hledat konkrétní časopis, časopisy určité oborové kategorie, nebo si nechat zobrazit všechny indexované časopisy. V levém sloupci je možné dále výsledky filtrovat - např. omezit si zobrazení časopisů jen podle vybraných kvartilů, nebo jen podle prvního decilu (Top 10 percent) - toto filtrování je na základě metriky CiteScore.

  CS2

  Z horní části stránky (zelený rámeček vpravo) je možné také stáhnout rozsáhlý zdrojový soubor s veškerými metrikami a dalšími informacemi aktuálního roku, ale také s historickými daty z předchozí let – viz. Download Scopus Source List.

  Dobré vědět! Pro získání bibliometrických dat (kvartily, decily podle SJR) v rámci budování systému interního hodnocení publikačního výkonu pracovišť je používán vlastní výpočet kvartilů, decilů podle SJR, který pracuje s daty staženými přes nabídku Download Scopus Source List. Získané hodhoty kvartilů a decilů SJR se tak liší od hodnot, které lze najít v databází Scimago Journal Ranking. Důvodem je jiná množina časopisů, z nichž se kvartily a decily počítají. 
 • Oborové kategorie - WOS Categories, Scopus Subject Area, OECD Categories FORD

  V rámci citačních databází jsou jednotlivé výstupy tříděny do oborových kategorií.

  Ve Web of Science jsou oborové kategorie časopisů označeny jako WoS Categories, Scopus pak dělí časopisy do oborových kategorií - Subject Areas. Nezřídka se stává, že je časopis zařazen do více než jedné kategorie.

  Oborové kategorie v OBD (RIV)

  Pro účely vykazání výsledků v OBD a následně pro systém RIV je použit autoritní rejstřík oborových kategorií, který výsledky z jedné či druhé citační databáze sjednocuje do jednoho zastřešujícího systému vybraných oborů - jedná se o kategorizaci oborů OECD: Fields or Research and Development (FORD).

  Mezi rejstříkem WOS Categories (analogicky Scopus Subject Areas) a rejstříkem FORD existuje garantovaný převodník oborů, který je používán Metodikou 17+. Převodník je dostupný na webu vyzkum.cz v sekci Metodika 17+.

  Dobré vědět! Všechny tři autoritní rejstříky oborů se vztahují k oborovým kategoriím časopisů. V praxi dochází k tomu, že při vykazování výsledku v OBD si autoři často vybírají z číselníku FORD obor, který však vztahují spíše k oboru článku, nikoli k oboru časopisu, kde článek vyšel, tj. nikoli k oborové kategorii, do níž byl časopis zařazen jednou či druhou citační databází. Při analýze dominantních oborů, kde autoři instituce nejvíce publikují, je potřeba tento fakt zohlednit.

  Příklad výsledku a rozdílu jeho zařazení v OBD (RIV) do oboru FORD a oborové zařazení časopisu v databázi Scopus, viz samostatný článek na blogu ÚK.

   

   

Metriky autorů

 • H-index

  Základní informace

  • Hirschův index (h-index) vyjadřuje, jaký je citační dopad publikací určitého autora.
  • Kombinuje měření počtu publikací a jejich dosaženého citačního dopadu. 
  • Vychází ze seznamu publikací autora, skupiny autorů, instituce.
  • Hodnota se rovná počtu publikací (N) v seznamu, jež mají N nebo více citačních ohlasů.
  • Je tedy roven pořadovému číslu publikace v seznamu (v němž jsou tyto seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo větší než její pořadové číslo.

   H-index lze najít v databázích:

  • Web of Science
  • Scopus
  • Google Scholar

  Rozdíly hodnot h-indexu

  Databáze Web of Science a Scopus sledují z velké části shodné zdroje (především časopisy), jsou však mezi nimi rozdíly v časovém pokrytí indexovaných zdrojů, což znamená, že se h-index autora získaný v každé z těchto databází může lišit.

  Báze dat Scopus sleduje citační ohlasy na registrované publikace až od roku 1996, zatímco retrospektiva Web of Science je podstatně delší.

  Při porovnávání hodnoty h-indexu z obou databází je nutné vymezit vyhledávání ve Web of Science od roku 1996.

  Příklad hodnoty h-indexu

  H-index 5 říká, že 5 článků autora získalo nejméně 5 citací.

  h-index_visual

  (zdroj: https://s3.amazonaws.com/libapps/customers/5095/images/h-index_visual.png

  Jak najít h-index ve Web of Science

  • zvolte prohledávání databáze Web of Science Core Collection
  • použijte záložku Author Search a zadejte jmého autora např. takto: Postava K
  • proveďte hledání tlačítkem Find
  • zobrazí se vám stránka daného autora, kde je v pravé části, v sekci Citation Network, zobrazen H-index dané osoby

  Poznámka: v případě, že je v databázi WoS nalezeno více osob se stejným jménem, je potřeba si danou osobu vybrat z nabízeného seznamu a až poté se vám zobrazí stránka daného autora.

  Jak najít h-index ve Scopusu

  • ve Scopusu zvolte záložku Author Search
  • do pole Author vložte příjmení a iniciálu rodného jména (Postava K)
  • pro upřesnění můžete do pole Affiliation vložit výraz Ostrava (za předpokladu, že autor působí po celou dobu své publikační činnosti na stejném pracovišti)
  • proveďte hledání tlačítkem Search
  • zobrazí se vám stránka daného autora a h-index naleznete v levé části v sekci Metrics overview a kliknutím na tlačítko Viewh-graph se vám zobrazí příslušný graf

  h-index-scopus

  H-index v Google Scholar

  Výpočet h-indexu nad údaji v Google Scholar je možné provést prostřednictvím volně dostupných nástrojů:

  Výhody h-indexu

  Tato metrika je užitečná, protože odstraňuje nevyrovnanost váhy vysoce citovaných publikací a publikací, které (ještě) nebyly citovány.

  Pokud je např. hodnota h-indexu 3, znamená to, že v seznamu analyzovaných publikací jsou 3 publikace, které mají 3 nebo více citačních ohlasů.

  Hodnota h-indexu se samozřejmě liší podle zvoleného časového rozpětí při vyhledávání publikací.

  Omezení h-indexu

  Ani H-index ovšem nepostihuje mnohé citační zkreslení, dané např. častým publikováním prací s mnoha spoluautory, diametrálními citační rozdíly v jednotlivých oborech, atp.

Žebříčky univerzit

 • CWTS Leiden Ranking

  Základní informace

  Žebříček sestavuje univerzita v Leidenu, Nizozemsko.

  Žebříček se zakládá na datech z Web of Science (konkrétně ze Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Arts & Humanities Citation Index, v potaz bere pouze tzv. “core publications”) - články, nikoli články ze sborníků a monografie. 

  Univerzity jsou klasifikovány z různých perspektiv a podle toho se mohou i různě umisťovat. Ve srovnání s ostatními žebříčky tedy univerzity neobdrží jediné výsledné skóre a umístění.

  Cíle a metody měření

  Žebříček si dává za cíl spravedlivé a zodpovědné srovnání univerzit, kterého je možné dosáhnout jen při srovnávání jednotlivých porovnatelných aspektů zvlášť. Obdržené výsledky nejsou skóre, ale živá data.

  Veškeré výsledky jsou prezentovány jak v celých číslech, tak v procentech. Zatímco v prvním případě mají větší univerzity tendenci umisťovat se na vyšších příčkách, v druhém případě si mohou větší i menší univerzity vést srovnatelně stejně dobře.

  Pro publikace vytvořené ve spolupráci nabízí žebříček 2 různé metody kalkulace – plnou a částečnou – podle toho, jakou váhu těmto publikacím dáváme.

  Kombinace těchto aspektů spolu se čtyřmi následujícími indikátory vytváří nejrůznější kategorie, ve kterých se univerzity umisťují s různými výsledky.

  Použité indikátory

  Vědecký dopad - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací, které ve srovnání s ostatními publikacemi v oboru za konkrétní období patří do prvních 1% / 5% / 10% a 50% nejcitovanějších publikací.

  Spolupráce - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací, které vznikly ve spolupráci s jinými institucemi / zeměmi / průmyslovými organizacemi + publikace, které vznikly ve spolupráci při geografické vzdálenosti menší než 100 km a vyšší než 5000 km (v obou případech se počítá nejvyšší vzdálenost mezi dvěma adresami).

  Otevřený přístup - Počet a procentuální vyjádření univerzitních publikací s otevřeným přístupem, dále publikace se zlatým/hybridním/bronzovým otevřeným přístupem + publikace s neznámým příznakem.

  Gender - Počet a procentuální vyjádření autorství s neznámým příznakem/autorství mužů a žen v rámci všech univerzitních autorství/autorství mužů a žen vůči sobě.

  Více informací viz https://www.leidenranking.com/
 • Ranking Web of Universities

  Základní informace

  Webometriky se řadí k největším rankingům akademických institucí.

  Vychází od roku 2004 v půlročních intervalech a přináší užitečné informace o výkonu univerzit z celého světa na základě jejich webové prezentace a dopadu.

  Zajišťuje Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC).

  Cíle měření

  Prvotním cílem rankingu je posílit webovou prezentaci instituce s podporou iniciativ otevřeného přístupu, které usilují o signifikantní posun v transferu vědeckých a kulturních znalostí, vytvářených univerzitami, směrem k celé společnosti.

  Cílem není hodnotit webové stránky, jejich design nebo využívanost a popularitu jejich obsahu podle počtu návštěv nebo návštěvníků. Webové indikátory jsou použity k přesné, obsažné a hluboké evaluaci výkonu univerzity se zahrnutím jejích aktivit, výstupů, relevance dopadu na globální úrovni.

  Použité indikátory

  Velikost - Size (S). Počet stránek pokrytých vyhledávači: Google, Yahoo, a Bing Search.

  Viditelnost - Visibility (V). Celkový počet unikátních externích odkazů získaných stránkou - podle Yahoo Site Explorer.

  Soubory - Rich Files (R). Po zhodnocení relevance souborů k akademickým a publikačním aktivitám se počítá počet různých formátů souborů: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt). Data jsou získána z Google, Yahoo a Bing.

  Vědeckost - Scholar (Sc). Data kombinují počet prací publikovaných v posledních čtyřech letech a zahrnutých v Google Scholar s daty o všech publikacích z období o dva roky dříve z SJR.

  Více informací viz http://www.webometrics.info/en

 • QS World University Rankings

  Základní informace

  Žebříček hodnotí více než 950 nejlepších univerzit světa. Na prvních místech se umisťují severoamerické univerzity v čele s MIT.

  Analyzovány jsou příspěvky 75 tisíc akademických pracovníků a 40 tisíc studentů, 12 milionů článků a 71 milionů citací ke zjištění, jaký dopad má výzkum každé ze zkoumaných univerzit.

  Použité indikátory

  • Reputace - Academic Reputation (40 %)
  • Reputace u zaměstnanců - Employer Reputation (10 %)
  • Poměr akademiků a studentů - Faculty/Student Ratio (20 %)
  • Poměr citací a akademiků - Citations per faculty (20 %)
  • Mezinárodní zastoupení akademiků - International Faculty Ratio (5 %)
  • Mezinárodní zastoupení studentů - International Student Ratio (5 %)

 • Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities

  Základní informace

  Žebříček Academic Ranking of World Universities (ARWU) byl poprvé vydán v červnu 2003 Univerzitou v Šanghaji (Shanghai Jiao Tong University).

  Je každoročně aktualizován.

  Od roku 2009 jej spravuje ShanghaiRanking Consultancy jako plně nezávislá organizace.

  Žebříček aktuálně hodnotí více než 1200 univerzit.

  ARWU byl původně určen k hodnocení postavení čínských univerzit ve světě, ale stal se nejsledovanějším institucionálním hodnocením na světě.

  Použité indikátory

  Žebříček používá šest indikátorů k hodnocení univerzit:

  • počet alumni
  • počet držitelů Nobelovy ceny a Fieldovy medaile
  • počet nejcitovanějších vědců podle Web of Science
  • počet článků publikovaných v časopisech Nature a Science
  • počet článků indexovaných v Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index (Web of Science)
  • výkonnost jednotlivce v rámci univerzity
 • Times Higher Education World University Rankings

  Základní informace

  Vydavatelem žebříčku THE WUR je londýnský týdeník Times Higher Education, přední britský časopis zaměřený na témata a novinky z oblasti vyššího vzdělávání.

  Žebříček je vydáván již od roku 2004 a každoročně představuje seznam nejlepších univerzit na světě, přičemž do hodnocení zahrnuje téměř 1400 univerzit z víc jak 90 zemí světa. K evaluaci využívá 13 indikátorů, které měří výkon univerzity v oblasti výuky, výzkumu, transferu znalostí, mezinárodnosti a příjmů z průmyslu.

  Za dobu své existence žebříček vznikal ve spolupráci s různými společnostmi - nejprve s britskou firmou Quacquarelli Symonds (výsledkem byl společný, nyní však již oddělený, produkt THE–QS World University Rankings), poté s Thomson Reuters a od roku 2014 se společností Elsevier.

  V současné době je žebříček THE WUR výsledkem spolupráce mezinárodního týmu datových specialistů se společností Elsevier, která pro něj poskytuje data, a cca 10 000 akademiky, kteří každoročně přispívají do průzkumu akademické reputace (Academic Reputation Survey), aby přinesli co nejspolehlivější obrázek o prestiži jednotlivých univerzit. 

  Ojedinělost žebříčku THE WUR spočívá mimo jiné v tom, že správnost dat je podrobována auditu od externí nezávislé firmy PricewaterhouseCoopers (PwC), čímž je zajištěna věrohodnost a bezúhonnost výsledků.

  Použité indikátory

  Univerzity jsou hodnoceny podle 13 výkonnostních indikátorů, rozdělených do 5 oblastí - výuka, výzkum, citace, mezinárodnost a příjem z průmyslu.

  Do žebříčku nejsou zahrnuty univerzity, které neposkytují výuku v bakalářských a magisterských programech, měly méně než 1000 publikací za poslední pětileté období (s minimem 150 publikací za rok), nebo pokud se víc jak 80 % jejich výzkumu soustřeďuje pouze na jednu výzkumnou oblast.

  Teaching (Výuka)

  Zaměřuje se na vzdělávací reputaci instituce, charakteristiku prostředí pro výuku a studium; celkově tvoří 30 % výsledku; zahrnuje tyto indikátory:

  • Reputation survey (15 %) - prestiž instituce v oblasti výuky na základě odpovědí z každoročního průzkumu akademické reputace
  • Staff-to-student ratio (4,5 %) - počet akademických zaměstnanců na studenta
  • Doctorate-to-bachelor’s ratio (2,25 %) - poměr absolventů doktorských programů vůči absolventům bakalářských programů
  • Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio (6 %) - poměr počtu absolventů doktorských programů vůči počtu akademických zaměstnanců
  • Institutional income (2,25 %) - příjem instituce na počet akademických zaměstnanců, hodnota normalizována za použití parity kupní síly; vyjadřuje status instituce a v širším slova smyslu i infrastrukturu a vybavení dostupné studentům a zaměstnancům

  Research (Výzkum)

  Hodnotí objem výzkumu, příjem z výzkumu, jeho reputaci; tvoří 30 % výsledku; zahrnuje tyto indikátory:

  • Reputation survey (18 %) - prestiž instituce v oblasti výzkumu na základě odpovědí z každoročního průzkumu akademické reputace
  • Research income (6 %) - příjem instituce z výzkumu na počet akademických zaměstnanců, hodnota normalizována za použití parity kupní síly a tak, aby brala v úvahu tematické zaměření univerzity (protože výzkum v technických oborech je podporován a financován větší měrou než výzkum ve vědách humanitních či sociálních).
  • Research productivity (6 %) - počet článků univerzity publikovaných v akademických časopisech, které jsou zaindexovány v databázi Scopus, normalizováno podle oboru a velikosti univerzity

  Citations (Citace)

  Vyjadřuje výzkumný vliv; tvoří 30 % výsledku.

  • role univerzity v šíření nových znalostí a vědomostí, ukazatel toho, do jaké míry univerzita přispívá k lidskému vědění
  • sleduje průměrný počet ocitování publikací univerzity
  • data jsou normalizována celkovým počtem publikací univerzity a tak, aby se zohlednil citační objem mezi jednotlivými vědními oblastmi

  International outlook (Mezinárodnost)

  Zahrnuje zahraniční zaměstnance, studenty, výzkum; měření schopnosti univerzity přitáhnout studenty a akademiky z jiných zemí = klíč k úspěchu na poli světového výzkumu; tvoří 7,5 % výsledku.

  • Proportion of international students (2,5 %) - poměr zahraničních studentů
  • Proportion of international staff (2,5 %) - poměr zahraničních zaměstnanců 
  • International collaboration (2,5 %) - mezinárodní spolupráce; podíl všech univerzitních publikací ve výzkumných časopisech, které mají alespoň jednoho zahraničního spoluautora. Indikátor je normalizován na základě oborového zaměření univerzity; využívá pětileté období stejně jako kategorie citací

  Industry income (Příjem z průmyslu)

  Představuje transfer znalostí; tvoří 2,5 % výsledku.

  • schopnost univerzity pomoci průmyslu s inovacemi, vynálezy
  • sleduje, jaký má univerzita výzkumný příjem z průmyslu v poměru ku počtu zaměstnanců, normalizováno za použití parity kupní síly

  Kromě hlavního žebříčku World University Rankings poskytuje Times Higher Education také regionální a tematické žebříčky (např. the THE Asia University Rankings, the THE Latin America University Rankings, the THE Young University Rankings) + 11 samostatných oborových žebříčků z těchto oblastí: inženýrství, informatika, obchod a ekonomie, biologie, zdravotní vědy, psychologie, právo, vzdělávání, fyzika, společenské vědy, umění a humanitní vědy.

  2020-methodology-no-text_cropped

  Obrázek 1 Sledované indikátory; Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2020-methodology 

 • U-Multirank

  Základní informace

  Žebříček U-Multirank vznikl v roce 2014 z iniciativy Evropské komise a je vyvíjen a veden nezávislým konsorciem se zástupci vysokoškolského vzdělávání z Německa, Nizozemska a Španělska. Je financován Evropskou komisí (z programu Erasmus+), Bertelsmannovou nadací a bankou Santander.

  U-Multirank nevypočítává celkové skóre univerzity, ale pohlíží na její nejrůznější aspekty, které hodnotí odděleně. Dovoluje uživatelům vytvořit si vlastní žebříček výběrem indikátorů podle vlastních preferencí. Výsledkem tedy není jednotný žebříček s pevně daným pořadím univerzit, ale momentální porovnání institucí podle vybraného aspektu.

  Srovnává více než 1700 univerzit z 96 zemí světa.

  Žebříček je orientován na cílovou skupinu studentů, kterým poskytuje přehled kritérií pro výběr vhodné univerzity ke studiu.

  Sledované indikátory

  U-multirank VŠB
  Hodnocení VŠB-TUO v U-Multirank za rok 2019

  Žebříček U-Multirank sleduje pět hlavních indikátorů:

  • teaching and learning,
  • research,
  • knowledge transfer,
  • international orientation,
  • regional engagement.

  V každém z indikátorů se univerzita umisťuje na stupnici od A (velmi dobrý) po E (slabý). Tento výsledek se vztahuje ke vzdálenosti obdrženého skóre instituce od průměru tvořeného výsledkem všech zapojených institucí. Každý výsledek je vyjádřen touto známkou + konkrétní vypočítanou hodnotou.

  Zdroje dat

  Žebříček sbírá data z více zdrojů a několika způsoby, např. je použito:

  • sebehodnotících zpráv univerzit

  Univerzity, které chtějí v žebříčku U-Multirank figurovat, musí veškerá data poskytnout samy na základě online dotazníku. Po důkladné kontrole a případné opravě dat je vypočítáno skóre jednotlivých indikátorů.

  • plošného průzkumu mezi studenty

  Kromě toho U-Multirank obsahuje i data z online průzkumů mezi studenty srovnávaných univerzit ohledně spokojenosti se studijním programem.

  • bibliometrických dat z Web of Science a dat o patentech, které zpracovává Leidenská univerzita

  Množství indikátorů se zakládá na datech dostupných v mezinárodních databázích. Indikátory postavené na bibliometrické analýze se zakládají na datech z Web of Science (konkrétně ze Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Arts & Humanities Citation Index), data k patentovým indikátorům na databázi PATSTAT.

  Základní dělení univerzit

  Sledované univerzity si lze v základním dělení rozdělit do žebříčků podle oborů, podle zemí, zvlášť je vydělen žebříček nejlepších univerzit, vlastní sestavený žebříček nabízí řazení podle oborů, názvů, celkový žebříček, a srovnání vlastní univerzity s jinými.

  Předpřipravené žebříčky

  • Research and Research Linkages Ranking
  • Economic Engagement Ranking
  • Applied Knowledge Partnership Ranking
  • International Orientation Ranking
  • Applied Knowledge Partnerships Ranking
  • Universities of Science and Technology Ranking
  Více informací viz https://www.umultirank.org/

 • U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings

  Základní informace

  Autorem žebříčku je americká zpravodajská společnost U.S. News & World Report (sekce Education), je sestavován od roku 2014.

  V žebříčku figuruje 1 500 nejlepších univerzit z 81 zemí světa, které jsou hodnoceny na základě 13 indikátorů, roztříděných do tří základních skupin – indikátory reputační, bibliometrické a vědecké excelence.

  Prezentované výsledky se z velké části zakládají na údajích z databáze Clarivate Analytics InCites, dále pak na výsledcích rozsáhlého průzkumu o reputaci jednotlivých univerzit a jejich programů.

  Sledované indikátory

  Žebříček pracuje se seznamem 13 indikátorů, kterým přiřazuje různou váhu.

  Indikátory jsou rozděleny do tří oblastí:

  1. reputace,  25 %
   1. Global research reputation, 12.5 %
   2. Regional research reputation, 12.5 %
  2. bibliografické indikátory, 65 %
   1. Publications, 10 %
   2. Books, 2.5 %
   3. Conferences, 2.5 %
   4. Normalized citation impact, 10 %
   5. Total citations, 7.5 %
   6. Number of publications that are among the 10% most cited, 12.5 %
   7. Percentage of total publications that are among the 10% most cited, 10 %
   8. International collaboration – relative to country, 5 %
   9. International collaboration, 5 %
  3. vědecká excelence, 10 %
   1. Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field, 5 %
   2. Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers, 5 %

Užitečné zdroje

ARCHAMBAULT, Éric a Vincent LARIVIÈRE. History of the journal impact factor: Contingencies and consequences. Scientometrics [online]. 2009, 79(3), 635-649 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1007/s11192-007-2036-x. ISSN 0138-9130. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11192-007-2036-x

HICKS, Diana, Paul WOUTERS, Ludo WALTMAN, Sarah DE RIJCKE a Ismael RAFOLS. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature [online]. 2015, 520(7548), 429-431 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1038/520429a. ISSN 0028-0836. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/520429a

HIRSCH, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2005, 102(46), 16569-16572 [cit. 2018-01-17]. DOI: 10.1073/pnas.0507655102. ISSN 0027-8424. Dostupné z: http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0507655102

ŠPÁLA, Milan. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2018-01-17]. urn:nbn:cz:ik-12045. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12045

Další zdroje

Eugene Garfield, Ph.D. (1925-2017)

Leiden manifesto for research metrics

Metrics Toolkit: helping you navigate the research metrics landscape

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

UCD Library. Bibliometrics

Kontaktní údaje

Bibliometrie: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., telefon 597 321 278, místnost UK 238

Žebříčky univerzit: Mgr. Nela Stebnická, telefon 597 324 574, místnost UK 122