Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Legislativní rámec

 • Zákon o vysokých školách

  Zákon o vysokých školách, resp. §47b určuje způsob zveřejňování závěrečných prací. Vysoká škola má zveřejňovat závěrečné práce prostřednictvím databáze včetně posudků a výsledku obhajoby. Dále musí být závěrečné práce nejméně pět dní před konáním obhajoby dostupné k nahlédnutí.

  Důležitá je novela z roku 2016, která upřesňuje způsob zpřístupňování závěrečných prací. Odstavec 4 paragrafu 47b definuje možnost odložení zpřístupnění práce o tři roky.

  Zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Vysoká škola disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

  (2) Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  (4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění31), nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce. Vysoká škola zašle bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.

  31) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, § 504, 2976 a 2985 občanského zákoníku.

 • Autorský zákon
 • Studijní a zkušební řády

Zásady pro vypracování závěrečné práce podle jednotlivých fakult

Formální úprava závěrečné práce

Odevzdávání závěrečných prací

 • Systém Edison
 • Repozitář DSpace VŠB - TUO

Kontrola plagiátů

Individuálně si lze zkontrolovat text závěrečné práce pomocí systému Odevzdej.cz, který je určen pro kontrolu seminárních a jiných prací.

Tato služba je určena pro anonymní využití a zkontroluje nejen seminární práce, ale jakýkoli jiný text, tedy i závěrečnou práci. Poskytovatelem je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. 

Užitečné informační zdroje

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. /. Nitra: Enigma [Nitra], 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. Ve fondu 

PILNÝ, Jaroslav a Miroslav BARTÁK. Atributy bakalářské práce pro obor Obchod a marketing. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-248-2. Ve fondu

RUSSEY, William E., Hans F. EBEL a Claus BLIEFERT. How to write a successful science thesis: the concise guide for students. Weinheim: Wiley-VCH, c2006. ISBN 3-527-31298-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/ 10.1002/macp.200600524. Ve fondu

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9. Ve fondu

Kontaktní údaje

Mgr. Vendula Hustáková

Výpůjční oddělení Poruba

Bc. Tomáš Bartošek

Výpůjční oddělení Poruba