Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Otevřený přístup je v prvé řadě prostředkem pro volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé vědecké komunitě i veřejnosti, jež o ně mají zájem.Logo Open Access

Otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu

Otevřený přístup (Open Access, OA) v nejčistším slova smyslu znamená:

 • okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.

Otevřený přístup se týká vědeckých výstupů, které vědci (autoři) běžně poskytují vydavatelům k publikování bezplatně, bez nároku na honorář. Otevřeně přístupné publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a souvisejících oblastech.

Typické vědecké výstupy, kterých se otevřený přístup týká:

 • recenzované vědecké časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, preprinty nebo postprinty,
 • konferenční příspěvky,
 • monografie,
 • datové soubory různého typu 

Otevřený přístup neznamená:

 • publikování vlastním nákladem, tj. že autor využije možností současných technologií a zveřejní (publikuje) článek na svém vlastním webu;
 • není to tedy cesta, jak se vyhnout recenznímu řízení a běžnému publikačnímu procesu;
 • nejde o žádný druhořadý způsob publikování, jehož cílem je co nejjednodušeji snížit náklady na publikační proces.

Realizace otevřeného přístupu

Zelená cesta otevřeného přístupu

(anglicky jsou používány termíny: green open access, green route to open access, author-archived open access apod.)

 • Autoři publikují v jakémkoliv časopise založeném na předplatném a následně uloží (auto-archivují, angl. self-archiving, self deposit apod.) článek, resp. finální autorskou verzi článku přijatého ke zveřejnění po recenzním řízení, v otevřeném institucionálním nebo oborovém repozitáři
 • uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení,
 • nebo může podléhat embargu vydavatele.

Immediate Deposit, Optional Access

Řada univerzit ve svých politikách otevřeného přístupu se přiklání k tzv. ID/OA modelu, Immediate Deposit, Optional Access, kdy je po autorech povinně požadováno uložení rukopisu do repozitáře a volitelně zajištění přístupu k uloženému článku.

Zlatá cesta otevřeného přístupu

(anglicky: gold open access, gold route to open access, gold open access publishing apod.)

 • Autoři publikují v otevřeném časopise, který poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem článkům na webu vydavatele.
 • Vydavatel může po autorech, jejichž články přijme k publikování, požadovat úhradu poplatků za zpracování článku (angl. article processing charges, APCs).
 • Publikační poplatky se neplatí vždy, např. je-li vydavatelem univerzita, tj. nekomerční vydavatel.

Diamantová (platinová) cesta otevřeného přístupu

Jedná se o u publikování v časopisech, které zveřejňují články s okamžitým otevřeným přístupem, aniž by přímo účtovali jakékoliv poplatky autorům nebo čtenářům.

Financování je obvykle realizováno z externích zdrojů jako je například příjem z reklam, financování akademickou institucí, odbornou společností, nadací, financování z vládních grantů.

Většinou se jedná o časopisy s nízkým ročním počtem vydaných článků. Často jsou mnohojazyčné.

Varianty otevřeného přístupu

Otevřený přístup gratis a libre

Výrazy gratis a libre nepopisují způsoby publikování, ale definují atributy článku, který byl publikován jako otevřeně přístupný.

Gratis otevřený přístup

znamená, že článek je přístupný zdarma (free of charge).

 • Gratis otevřený přístup odstraňuje finanční bariéry v přístupu k informacím a v zásadě čtenáři poskytuje právo číst, stahovat a tisknout.

Libre otevřený přístup

představuje rovněž bezplatný přístup, avšak zdarma a bez dalších překážek je publikace k dispozici i pro další způsoby využívání i opětovné použití.

 • Libre otevřený přístup je rozšířen o právo vytvářet kopie, šířit je, prohledávat, propojovat, využívat a vytěžovat.
 • Práva na opětovné použití jsou určována příslušnou licencí Creative Commons, zpravidla vyžadující pouze přiznání autorství původních autorů prostřednictvím licence CC-BY.

Zpožděný otevřený přístup

(delayed open access) se vztahuje k časopisům, které jsou primárně přístupné na základě předplatného. Po určité době, zpravidla po 12 měsících od data vydání, po kterou jsou články přístupné jen předplatitelům, je vydavatel otevřeně (volně) zpřístupní.

Na tomto modelu je např. založeno vydávání časopisu Computing and Informatics. Obdobně umožňuje Elsevier volný přístup (free access) k archivům svých vybraných 108 časopisů (k 3. 2. 2018): Open archives.

Politiky otevřeného přístupu

Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost (angl. mandate) otevřeného přístupu, zajišťují organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem, kdo je v daném okamžiku potřebují.

Vlády se začaly zajímat o otevřený přístup z potřeby ujistit se, že výzkum, který financují, má dopad na společnost, a také díky zjištěním o plýtvání veřejnými zdroji, jež je výsledkem starého systému, ve kterém daňoví poplatníci platí jednou za výzkum a podruhé za přístup k jeho výsledkům.

Vztah k podpoře a prosazování otevřeného přístupu se odráží na různých úrovních a jeho výsledkem je formulace politik a povinností otevřeného přístupu ze strany účastníků procesu vědecké komunikace.

Užitečné informační zdroje