Knihovní a výpůjční řád ke stažení, viz Směrnice

 • Čl. I Základní ustanovení
  1. Tento Knihovní a výpůjční řád se vydává podle § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“) a podle statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB – TUO“).
  2. Ústřední knihovna VŠB – TUO (dále také jako „ÚK VŠB – TUO“ nebo „Ústřední knihovna“) je celoškolským pracovištěm univerzity. Posláním Ústřední knihovny je informační zabezpečení studia a vědecké a výzkumné činnosti na univerzitě. Toto poslání naplňuje Ústřední knihovna činností, která spočívá ve shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu prostřednictvím knihovnických a informačních služeb.
  3. Ústřední knihovna je jako celoškolské pracoviště organizačně začleněna pod útvar prorektora pro vědu a výzkum. K podpoře činnosti Ústřední knihovny může prorektor pro vědu a výzkum zřídit knihovní radu jako svůj poradní a iniciativní orgán.
  4. Za knihovní fond a provoz Ústřední knihovny odpovídá ředitel Ústřední knihovny.
  5. Knihovní fond Ústřední knihovny je doplňován v souladu s profilem VŠB – TUO, který vychází z akreditovaných studijních oborů a vědeckovýzkumných záměrů univerzity, především koupí z prostředků přidělených Ústřední knihovně. Dalšími zdroji doplňování knihovního fondu jsou dary a výměna publikací. Přírůstky knihovního fondu jsou rovněž zajišťovány koupí z prostředků kateder nebo na základě dalších aktivit jednotlivých pracovišť univerzity. Knihovní fondy získané z prostředků fakult nebo kateder jsou přednostně zpřístupňovány pracovištím, jež tyto fondy získaly. Postupy doplňování knihovního fondu jsou rámcově stanoveny v pokynu Politika doplňování knihovního fondu Ústřední knihovny VŠB – Technické univerzity Ostrava (TUO_PKP_20_001) a v řízeném dokumentu Pokyn k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí (TUO-PKP_08_001).
  6. Knihovní fond Ústřední knihovny je po odborném zpracování zpřístupňován prezenčně v prostorách knihovny a absenčními výpůjčkami mimo knihovnu na dobu určitou. Elektronický informační fond je zpřístupňován oprávněným uživatelům prostřednictvím Internetu v souladu s licenčními smlouvami.
  7. Služby uživatelům jsou poskytovány ve výpůjčním oddělení a ve studovně Ústřední knihovny v Ostravě-Porubě, v knihovně a studovně na Ekonomické fakultě VŠB – TUO, v knihovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO a v knihovně na Fakultě stavební VŠB – TUO.
  8. Na katedrách a dalších pracovištích univerzity jsou na žádost vedoucích těchto kateder či pracovišť zřizovány katedrové knihovny na základě směrnice Zřizování a vedení katedrových knihoven (TUO_SME_04_004). Knihovní fondy na katedrách a pracovištích univerzity jsou financovány výhradně z prostředků těchto pracovišť a jsou součástí fondů Ústřední knihovny. Fondy katedrových knihoven jsou doplňovány a zpracovávány pracovníky Ústřední knihovny na základě požadavků kateder a pracovišť univerzity a jsou evidovány v katalogu knihovny jako tzv. deponátní fondy, nebo jako osobní neomezené výpůjčky (ONV).
   1. Deponátní fondy jsou umístěny na příslušné katedře nebo pracovišti. Za jejich uchovávání, zpřístupňování, včetně zpřístupnění tohoto fondu pro účely meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím Ústřední knihovny, a ochranu odpovídá zaměstnanec katedry nebo pracoviště univerzity pověřený touto činností vedoucím dané katedry nebo pracoviště.
   2. Osobní neomezené výpůjčky jsou v knihovním systému zařazeny jako standardní kategorie výpůjčky s lokací katedrové knihovny. V tomto režimu jsou dokumenty půjčovány oprávněným uživatelům, tj. zaměstnancům pracoviště s katedrovou knihovnou a studentům prezenční formy studia doktorského programu z tohoto pracoviště. Za ochranu dokumentů a jejich zpřístupnění pro účely meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím Ústřední knihovny odpovídá oprávněný uživatel, kterému je dokument v režimu ONV půjčen.
  9. Do evidence knihoven podle § 5 zákona č. 257/2001 Sb. Knihovní zákon se Ústřední knihovna zapisuje v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) knihovního zákona jako knihovna základní a podle § 12 odst. 1 knihovního zákona jako knihovna základní se specializovaným fondem.
  10. Ústřední knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby vyjmenované v § 4 odst. 1 a 3 knihovního zákona všem svým uživatelům na základě rovnosti zakotvené v čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a na základě práva na informace zaručeného čl. 17 Listiny základních práv a svobod.
  11. Činnosti Ústřední knihovny se dále dotýkají zejména tyto právní předpisy:
   1. vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, dále jen vyhláška MK č. 88/2002 Sb.,
   2. zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění
   3. zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, dále jen autorský zákon,
   4. zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
   5. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
   6. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
   7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Čl. II Služby uživatelům
  1. Ústřední knihovna je poskytovatelem veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu § 4 knihovního zákona.
  2. Ústřední knihovna poskytuje služby přímo pouze řádně registrovaným fyzickým osobám.
  3. Neregistrované fyzické osoby mohou využívat pouze prezenční služby Ústřední knihovny na základě zapůjčení anonymní čipové karty, která slouží k jednorázovému vstupu do Ústřední knihovny v rámci jednoho dne.
  4. Právnickým osobám je knihovní fond zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní služby v souladu s § 14 knihovního zákona.

  1. 1. Druhy poskytovaných služeb

   1. 1.1 Výpůjční služby
    1. půjčování mimo knihovnu (absenčně) – zahrnuje studijní literaturu a běžný knižní fond
    2. půjčování do studoven (prezenčně) – zahrnuje fondy studoven, archivní fondy, časopisy, normy, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – TUO a informační zdroje na CD-ROM
    3. půjčování z katedrových knihoven
    4. půjčování elektronických zařízení (čteček elektronických knih) mimo knihovnu (absenčně) na základě smlouvy o výpůjčce elektronického zařízení
    5. rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu
    6. zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služba – MVS a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba – MMVS)
   2. 1.2 Informační služby
    1. poradenská služba (informace o katalozích, fondech a způsobu využívání knihovny)
    2. ústní bibliografické, referenční a faktografické informační služby
    3. konzultační služba
   3. 1.3 Elektronické služby
    1. služby dostupné prostřednictvím webových stránek Ústřední knihovny
    2. elektronická komunikace s uživateli
    3. zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a k Internetu
   4. 1.4 Ostatní služby
    1. reprografické služby
   5. 1.5. Informační vzdělávání
    1. školení a semináře pro práci s elektronickými informačními zdroji
    2. výuka
  2. 2. Platby za služby

   1. 2.1

    Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona, poskytuje knihovna bezplatně, s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 knihovního zákona, za které může být vybírán poplatek ve výši skutečných nákladů vynaložených na zajištění služby.

   2. 2.2

    Za některé další poskytované služby knihovna účtuje smluvní poplatky ve výši stanovené Ceníkem.

 • Čl. III Kategorie uživatelů a jejich registrace
  1. 1. Registrace uživatelů

   1. 1.1

    Za účelem ochrany fondů a dalšího majetku a pro zajištění kvality a rychlosti poskytovaných služeb Ústřední knihovna vytváří a udržuje registrační databázi uživatelů v automatizované podobě, kde každý uživatel má své osobní konto. Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s vnitřními předpisy a směrnicemi VŠB – TUO, podle tohoto Knihovního a výpůjčního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů.

   2. 1.2 Uživatelem dle toho Knihovního a výpůjčního řádu se fyzická osoba stává
    1. registrací v evidenci systému Ústřední knihovny (interní uživatel), nebo
    2. registrací v evidenci systému Ústřední knihovny a vydáním průkazu uživatele – čipové karty (externí uživatel)
    3. bez registrace – pouze v případě, že uživatel požaduje pouze prezenční služby.
   3. 1.3

    Registrace je provedena po podpisu dokumentu Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO, následným elektronickým sejmutím čárového kódu z čipové karty a jeho záznamem do automatizovaného systému Ústřední knihovny VŠB – TUO. Tímto okamžikem je mezi knihovnou a uživatelem uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb, jejímž předmětem je poskytování služeb knihovny dle platných právních předpisů a tohoto Knihovního a výpůjčního řádu a využívání těchto služeb uživatelem.

   4. 1.4

    Součástí registrace je evidence osobních dat uživatele v rozsahu potřebném pro zajištění knihovnických služeb. Data interních uživatelů jsou přejímána z informačního systému VŠB – TUO (interní uživatelé) a z dokumentu Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO, případně z dalších dokumentů uvedených v tomto Knihovním a výpůjčním řádu. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování knihovnických služeb a jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

   5. 1.5

    Uživatel svým podpisem dokumentu Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO a zároveň prohlašuje, že se seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO, a souhlasí s povinností tento řád dodržovat. Text Prohlášení uživatele ÚK VŠB-TUO je nedílnou součástí dokumentu Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO.

   6. 1.6

    Kopie dokumentu Registrace interního/externího uživatele je předána uživateli.

  2. 2. Specifika jednotlivých kategorií uživatelů při registraci

   1. 2.1 Interní uživatelé

    využívají Ústřední knihovnu na základě zaměstnaneckého identifikačního průkazu nebo studentského identifikačního průkazu VŠB – TUO. Registrace v Ústřední knihovně je kromě výše uvedeného prováděna na základě předložení tohoto průkazu. Osobní číslo uvedené na průkazu je zároveň číslem průkazu uživatele Ústřední knihovny.

   2. 2.2. Absolventi VŠB – TUO,

    kteří jsou registrováni v absolventské síti Alumni a jsou zároveň držiteli karty Alumni, jsou kromě výše uvedeného registrováni do automatizované evidence na základě této identifikační karty a na základě předloženého platného průkazu totožnosti. Identifikační karta Alumni slouží této kategorii externích uživatelů jako průkaz uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO.

   3. 2.3 Externí uživatelé

    jsou kromě výše uvedeného zaregistrováni do automatizované evidence na základě předloženého platného dokladu totožnosti, u studentů jiných vysokých a středních škol také Výkazu o studiu na vysoké škole nebo studentského průkazu.

   4. 2.4

    Při registraci je externímu uživateli, s výjimkou držitele karty Alumni, ve spolupráci s kartovým centrem VŠB – TUO vystaven průkaz uživatele – čipová karta, opatřená jménem a příjmením uživatele a jeho osobním číslem, které je zároveň číslem průkazu uživatele Ústřední knihovny. Při ztrátě nebo poškození průkazu platí uživatel stanovený poplatek za vystavení nového průkazu uživatele. Při opakované ztrátě, poškození nebo zneužití může být uživatel zbaven práva využívat služeb knihovny.

   5. 2.5

    Průkaz uživatele je dokladem uživatele pro styk s Ústřední knihovnou a uživatel je povinen se tímto průkazem při vstupu do Ústřední knihovny prokázat. Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za každé jeho zneužití. Jeho ztrátu je povinen nahlásit Ústřední knihovně, aby bylo možné zablokováním průkazu zabránit jeho zneužití.

   6. 2.6

    Za průkaz uživatele není považována klíčenka pro absenci vizuálních identifikačních znaků držitele.

   7. 2.7

    Držitelé zaměstnaneckých nebo studentských identifikačních průkazů VŠB – TUO a karet Alumni, jež slouží současně jako průkazy uživatelů Ústřední knihovny VŠB – TUO, jsou rovněž povinni při ztrátě průkazu informovat Ústřední knihovnu.

   8. 2.8

    Uživatelé mladší 15 let mohou být zaregistrováni pouze se souhlasem rodičů.

   9. 2.9

    Uživateli MVS (MMVS), tj. právnické osobě, se průkaz nevystavuje. Výpůjční služby jsou řešeny jiným způsobem

  3. 3. Platnost registrace

   1. 3.1

    Délka platnosti registrace externího uživatele je jeden rok (12 měsíců). Poté je nutné její platnost prodloužit osobní návštěvou v knihovně. Externí uživatelé z řad studentů jsou povinni při prodlužování platnosti průkazu uživatele předložit Výkaz o studiu na vysoké škole nebo studentský průkaz. Délka platnosti registrace externího uživatele–absolventa je tři roky, poté je nutné její platnost prodloužit prostřednictvím portálu Alumni.

   2. 3.2

    Délka platnosti registrace interního uživatele platí po dobu studia, u zaměstnanců po dobu trvání pracovněprávního vztahu.

   3. 3.3

    Nejpozději k datu ukončení platnosti registrace (pokud není registrace obnovena) musí být všechny závazky uživatele vůči knihovně vypořádány.

  4. 4. Kategorie uživatelů

   1. 4.1 Uživatelé knihovny jsou s ohledem na rozdílné podmínky v přístupu ke knihovním informačním fondům a službám v knihovním systému zařazeni do těchto kategorií:
    1. 4.1.1 Interní uživatelé
     1. zaměstnanec VŠB – TUO (v knihovním systému: interní-zaměstnanec)
     2. student doktorského programu VŠB – TUO (interní – doktorand)
     3. student VŠB – TUO (interní-student)
     4. student MBA (interní-student MBA)
     5. student stážista (interní-student stážista)
     6. důchodce, původně zaměstnanec VŠB – TUO (interní-důchodce)
    2. 4.1.2 Externí uživatelé
     1. absolvent VŠB – TUO a zároveň držitel karty Alumni (externí-absolvent)
     2. externí uživatel – veřejnost z řad občanů České republiky (ČR), případně cizí státní příslušník s povolením trvalého pobytu v ČR (externí uživatel)
     3. student – student jiné vysoké nebo střední školy (externí-student)
     4. zahraniční uživatel – cizí státní příslušník (externí-zahraniční uživatel)
 • Čl. IV Účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů uživatelů
  1. 1. Účel

   1. 1.1

    VŠB – TUO je prostřednictvím Ústřední knihovny pro účely zpracování osobních údajů správcem osobních údajů subjektu – registrovaného uživatele služeb knihovny.

   2. 1.2

    Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem plnění smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb a ochrany knihovního fondu, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o výpůjčce elektronického zařízení a pro adresné poskytování svých služeb v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK.

   3. 1.3

    Subjektem osobních údajů jsou v ÚK jednotliví registrovaní uživatelé knihovnických a informačních služeb. Zdrojem osobních údajů mohou být informace z informačního systému VŠB – TUO (interní uživatelé), informace podané osobně ústně uživatelem, informace získané z dokumentu Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO, popř. informace získané z jeho platných osobních dokladů či jiných dokumentů dle tohoto Knihovního a výpůjčního řádu. Osobní údaje slouží ÚK k identifikaci subjektu údajů při realizaci výpůjčky a poskytování kvalitních služeb, zejména účinného kontaktování uživatele v případech stanovených v Knihovním a výpůjčním řádu ÚK a na požádání uživatele.

   4. 1.4

    Údaje o registrovaných uživatelích ÚK jsou zpracovávány v univerzitním informačním systému a automatizovaném knihovním systému.

  2. 2. Rozsah zpracování

   1. 2.1

    ÚK je oprávněna podmiňovat poskytování svých služeb poskytnutím nezbytných osobních údajů uživatele, údajů statistických a údajů služebních, účetních a právních. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je rozdílný podle kategorie uživatele. Uživatel je povinen tyto údaje uvést, pokud chce služeb ÚK využívat v plném rozsahu v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem.

   2. 2.2

    Uživatel je povinen při registraci zkontrolovat na obrazovce PC rozsah registrovaných osobních údajů a jejich správnost. Uživatel má právo požádat o výpis svých osobních údajů registrovaných v databázi uživatelů v tištěné podobě.

   3. 2.3

    Neregistrovaný uživatel může využívat pouze prezenční služby ÚK na základě zapůjčení anonymní čipové karty, která slouží k jednorázovému vstupu do ÚK v rámci jednoho dne. Pro zapůjčení anonymní čipové karty je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, u cizích státních příslušníků identifikační karta nebo cestovní pas) a současně uvést základní identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, u cizích státních příslušníků číslo dokladu totožnosti) do seznamu jednorázových uživatelů ÚK.

  3. 3. Rozsah zpracování podle kategorií uživatelů

   1. 3.1 Kategorie interní-zaměstnanec VŠB-TUO

    Zdroj osobních údajů: uživatel, zaměstnanecký identifikační průkaz VŠB-TUO, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • organizační jednotka,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu se zaměstnavatelem
   2. 3.2 Kategorie interní-doktorand VŠB-TUO

    Zdroj osobních údajů: uživatel, studentský identifikační průkaz VŠB-TUO, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ; u cizích státních příslušníků také přechodná adresa v ČR,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • forma a typ studia,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   3. 3.3 Kategorie interní-student VŠB-TUO

    Zdroj osobních údajů: uživatel, studentský identifikační průkaz VŠB-TUO, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ; u cizích státních příslušníků také přechodná adresa v ČR,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • forma a typ studia,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   4. 3.4 Kategorie interní-student MBA

    Zdroj osobních údajů: uživatel, studentský identifikační průkaz VŠB - TUO; u cizích státních příslušníků cestovní pas, identifikační karta nebo jiný doklad totožnosti (např. u občanů Slovenské republiky občanský průkaz), Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ; u cizích státních příslušníků také přechodná adresa v ČR,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   5. 3.5 Kategorie interní-student stážista

    Zdroj osobních údajů: uživatel; u cizích státních příslušníků cestovní pas, identifikační karta nebo jiný doklad totožnosti (např. u občanů Slovenské republiky občanský průkaz), Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ; u cizích státních příslušníků také přechodná adresa v ČR,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • forma a typ studia,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   6. 3.6 Kategorie interní-důchodce

    Zdroj osobních údajů: uživatel, identifikační průkaz VŠB - TUO, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   7. 3.7 Kategorie externí-absolvent

    Zdroj osobních údajů: uživatel, karta Alumni, občanský průkaz; u cizích státních příslušníků cestovní pas, identifikační karta nebo jiný doklad totožnosti (např. u občanů Slovenské republiky občanský průkaz), Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   8. 3.8 Kategorie externí uživatel

    Zdroj osobních údajů: uživatel, občanský průkaz, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   9. 3.9 Kategorie externí-student

    Zdroj osobních údajů: uživatel, občanský průkaz, studentský průkaz nebo Výkaz o studiu na vysoké škole, Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • adresa trvalého bydliště včetně PSČ,
    • název a sídlo střední nebo vysoké školy,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   10. 3.10 Kategorie externí-zahraniční uživatel

    Zdroj osobních údajů: uživatel, cestovní pas, identifikační karta nebo jiný doklad totožnosti (např. u občanů Slovenské republiky občanský průkaz), Registrace interního/externího uživatele služeb
    Identifikační osobní údaje povinné pro registraci:

    • jméno a příjmení,
    • datum narození,
    • osobní číslo přidělené kartovým centrem VŠB - TUO,
    • přechodná adresa v ČR,
    • adresa trvalého bydliště,
    • číslo dokladu totožnosti,
    • stát,
    • organizační jednotka na VŠB – TUO,
    • typ vztahu s univerzitou,
    • datum konce platnosti vztahu s univerzitou.
   11. 3.11

    Při registraci uživatele v kategoriích externí uživatel, externí-student a externí-zahraniční uživatel je uživateli vystaven ve spolupráci s kartovým centrem VŠB-TUO průkaz uživatele, tj. čipová karta, a přiděleno osobní číslo. Za tímto účelem jsou do databáze kartového centra předány tyto identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození a elektronická adresa. Osobní číslo přidělené kartovým centrem je povinnou součástí identifikačních údajů v databázi uživatelů ÚK. Čipová karta s čárovým kódem, tj. číslem průkazu uživatele, vydaná na jméno, je nezbytná pro vstup do prostorů ÚK, pro realizaci absenčních výpůjček a pro případné další služby ÚK.

  4. 4. Další kontaktní osobní údaje (nepovinné) sloužící k usnadnění služeb a komunikaci s uživatelem:

   1. akademické tituly,
   2. další kontaktní, doručovací či přechodná adresa,
   3. další spojení na uživatele (telefon, mobil, e-mail)
  5. 5. Údaje služební

   Údaje o průkazu uživatele (vydání, zrušení při ztrátě), údaje o předmětu, místě a času realizace či ukončení absenčních výpůjček, prolongací nebo rezervací, upomínkách, poznámky o stavu půjčovaného dokumentu, informace o případném porušení Knihovního a výpůjčního řádu.

  6. 6. Údaje účetní

   Údaje o provedených peněžitých transakcích uživatele.

  7. 7. Údaje právní

   Údaje o právních krocích, které ÚK učinila vůči uživateli, který se ocitl v prodlení. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými uživatel dokládá skutečnosti uvedené v Registraci interního/externího uživatele.

  8. 8. Statistické údaje

   Anonymizované údaje o výpůjčkách a statistické zpracování údajů služebních.

  9. 9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů

   1. 9.1   ÚK uchovává osobní údaje uživatelů:
    1. na originálních písemnostech, tj. na „Registraci interního/externího uživatele“, služeb ÚK VŠB-TUO
    2. v univerzitním informačním systému a automatizovaném knihovním systému.
   2. 9.2

    „Registrace interního/externího uživatele služeb“ jsou uchovávány v prostorách ÚK, kam je zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na ty zaměstnance ÚK, kteří s nimi nakládají v rámci svých pracovních úkolů.

   3. 9.3

    Databáze uživatelů v knihovním systému ÚK vytvářená s využitím automatizovaného knihovního systému je umístěna na serveru Centra informačních technologií (dále jen CIT). CIT je útvarem VŠB – TUO.

   4. 9.4

    Přístup do databáze v knihovním systému ÚK a do univerzitního informačního systému mají pouze oprávněné osoby – zaměstnanci ÚK a CIT přes osobní heslo v souvislosti s plněním svých pracovních povinností v rámci služeb uživatelům a při správě knihovního systému.

   5. 9.5

    Pracovníci ÚK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny v rámci jejich pracovního zařazení v ÚK, ve stanoveném rozsahu a účelu a ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnicí rektora o ochraně osobních údajů.

   6. 9.6

    Zpracovatelem osobních údajů uživatelů ÚK v automatizovaném knihovním systému je dodavatel tohoto systému. Povinnost dodavatele postupovat podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je dána smlouvou uzavřenou mezi ÚK a dodavatelem. Zpracování na základě této smlouvy zahrnuje zejména ukládání údajů na nosiče informací, jejich uchovávání po dobu trvání smlouvy, předávání osobních údajů Správci a likvidaci osobních údajů.

  10. 10. Ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidace

   1. 10.1 Kategorie, externí uživatel, externí-student, externí-zahraniční uživatel

    Osobní údaje těchto kategorií uživatelů zpracovává ÚK do doby, kdy uživatel ústně či písemně požádá o výmaz osobních údajů nebo dokud neuplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti jeho průkazu uživatele, pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky, případně jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.

   2. 10.2 Kategorie interní-zaměstnanec VŠB-TUO

    Osobní údaje interních uživatelů-zaměstnanců VŠB-TUO jsou vymazány z databáze uživatelů při ukončení pracovněprávního vztahu na základě předložení „výstupního listu“, pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky, případně jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.

   3. 10.3 Kategorie interní doktorand VŠB-TUO, interní-student VŠB-TUO, interní-student MBA, interní-student stážista a externí-absolvent

    Osobní údaje studentů VŠB-TUO, doktorandů, studentů MBA, studentů stážistů a absolventů VŠB-TUO jsou vymazány z databáze uživatelů v souvislosti s ukončením studia na VŠB-TUO, nejdéle po jednom roce od ukončení platného studijního vztahu s VŠB-TUO, nebo po jednom roce od doby vypršení platnosti karty Alumni, pokud nemá uživatel vůči ÚK žádné závazky, případně po jednom roce od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.

   4. 10.4

    Ukončením vztahu s univerzitou je ukončen i vztah s ÚK. Uživatel může být zařazen do odpovídající kategorie externího uživatele, pokud chce nadále využívat služeb knihovny a má-li vypořádány své předchozí závazky.

   5. 10.5

    10.5. Při změně kategorie uživatele je potřeba vyplnit a podepsat novou Registraci interního/externího uživatele.

   6. 10.6

    Osobní údaje uživatelů v kategoriích externí uživatel, externí-student, externí-zahraniční uživatel a interní-důchodce jsou neprodleně (nejpozději však do 7 dnů od předání žádosti o ukončení zpracování osobních údajů uživatele) vymazány z databáze uživatelů v knihovním systému i univerzitním informačním systému na základě žádosti uživatele, který má vypořádány všechny závazky vůči ÚK a žádá o zrušení registrace, nebo po uplynutí jednoho kalendářního roku od doby, kdy byl povinen požádat o prodloužení jeho platnosti a neučinil tak.

   7. 10.7

    Osobní údaje uživatelů jsou z databází uživatelů vymazány; údaje o výpůjčkách jsou však anonymizovány pro statistické účely.

   8. 10.8

    Dokument „Registrace interního/externího uživatele služeb ÚK VŠB-TUO“ vyřazeného z databáze i „Žádost o ukončení zpracování osobních údajů“ jsou průběžně, nejméně však jednou ročně při každoroční revizi následující po datu ukončení registrace, předávány ke skartaci do Archivu VŠB-TUO, kam jsou rovněž předávány seznamy jednorázových uživatelů ÚK.

   9. 10.9

    Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu, po kterou bude ÚK poskytovat služby a plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci.

  11. 11. Práva uživatele jako subjektu osobních údajů

   1. 11.1 Každý uživatel, jehož osobní údaje ÚK zpracovává, má právo žádat:
    • o přístup ke svým osobním údajům,
    • o opravu, pokud zjistí, že jeho údaje jsou nesprávné nebo neúplné,
    • o přenositelnost ve strojově čitelném formátu,
    • o omezení zpracování osobních údajů,
    • o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
    • o výmaz za předpokladu, že nemá vůči knihovně žádné závazky.
   2. 11.2

    K uplatnění těchto práv je možné obracet se na VŠB-TUO jakožto správce osobních údajů prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové schránky, ID DS d3kj88v, e-mailem na adrese nebo poštou na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.

   3. 11.3

    Uplatnění práva uživatele jako subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány. Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:

    • Zaslání žádosti datovou schránkou
    • Zaslání žádosti e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem
    • Listinná žádost zaslána poštou musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele
 • Čl. V Služby ÚK
  1. A. Výpůjční služby

   1. Zapůjčením dokumentu z knihovních fondů vzniká mezi ÚK a uživatelem vztah dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku [1] .
   2. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a ustanoveními zákon č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
   1. 1. Postupy při půjčování

    1. 1.1

     Uživatelům knihovny jsou půjčovány dokumenty z knihovního fondu po předložení platného průkazu uživatele elektronickým bezdokladovým systémem, který má závaznou právní platnost. Podpis na „Registraci interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO“, kterým uživatel vyjadřuje souhlas s bezdokladovým systémem půjčování, je právně závazný pro každý vypůjčený dokument daného uživatele.

    2. 1.2

     Před realizací výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit knihovníkovi případné závady.

    3. 1.3

     Výpůjčka je uzavřena v okamžiku, kdy je elektronicky (sejmutím čárového kódu z dokumentu) zaznamenána do automatizovaného systému Ústřední knihovny, a není provázena žádným písemným potvrzením.

    4. 1.4

     Registrace výpůjčky je prováděna načtením čárového kódu dokumentu knihovníkem do konta uživatele. Konto otevírá uživatel sám přiložením své čipové karty ke snímači čipových karet. Do tohoto konta pak pracovník knihovny registruje výpůjčku sejmutím čárového kódu z půjčovaného dokumentu. Do poznámky knihovník zapíše případné závady dokumentu. Uživatel je povinen si veškeré operace ve svém kontu vizuálně kontrolovat na obrazovce PC. Může také požádat o vytisknutí aktuálního stavu výpůjček na svém kontu.

    5. 1.5

     Uživatelům MVS (právnické osoby) se půjčují dokumenty z knihovního fondu podle obecných právních předpisů o MVS.

   2. 2. Meziknihovní výpůjční služby

    1. 2.1

     Jestliže dokument není ve fondech Ústřední knihovny, zajistí knihovna na požádání uživatele na základě přesné bibliografické citace výpůjčku dokumentu nebo dodávku jeho kopie prostřednictvím meziknihovní služby z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.

    2. 2.2 Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje v tomto případě půjčující knihovna.
    3. 2.3 Při zadávání požadavků na meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službu je třeba brát v úvahu délku dodání, délku zapůjčení stanovenou půjčující knihovnou a formu zapůjčení, v převážné většině prezenční pouze do studovny. Proto je možné zadat max. 5 požadavků najednou.
   3. 3. Výpůjční lhůty

    1. 3.1. Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie uživatelů:
     Kategorie čtenáře Zkratka Počet všech výpůjček Délka výpůjční lhůty Počet prodloužení
     interní-doktorand IDO 100 ks 60 dní 2x
     interní-důchodce IDU 10 ks 30 dní 1x
     interní-student IST 30 ks 30 dní 2x
     interní-student stážista ISTA 10 ks 30 dní 1x
     interní-zaměstnanec IZA 100 ks 60 dní 5x
     interní-student MBA MBA 30 ks 30 dní 2x
     externí-absolvent IDO 5 ks 30 dní 1x
     externí-student EXS 10 ks 30 dní 1x
     externí uživatel EXU 5 ks 30 dní 1x
     externí-zahraniční uživ. EZU 5 ks 14 dní 1x
     host HOST 0 ks 0 dní 0x
    2. 3.2

     Zvláštní výpůjční lhůty podle kategorie uživatele a kategorie dokumentu (počet dní výpůjční lhůty)

     1. 1. Dokumenty FBI – audiovizuální dokumenty FBI určené pro výuku
     2. 2. Dokumenty MBA – dokumenty určené výhradně pro studium MBA
     3. 3. Elektronická zařízení – čtečky elektronických knih
     4. 4. Krátkodobá ze studovny – prezenční fondy zapůjčené přes víkend nebo zavírací dny knihovny
     5. 5. MVS – dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou
     6. 6. Osobní neomezená výpůjčka – fondy katedrových knihoven
     7. 7. Sborníky z odborných akcí (osobní prodloužená výpůjčka) – sborníky z konferencí
     8. 8. Sedmidenní výpůjčka – zkrácená výpůjční doba žádaných dokumentů
     9. 9. Výpůjčka z deponátní knihovny – fondy katedrových knihoven
     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
     IDO 0 0 30 3 30 1460 1460 7 10
     IDU 0 0 30 3 0 0 0 7 0
     IST 0 0 30 3 0 0 0 7 10
     ISTA 0 0 0 3 0 0 0 7 10
     IZA 1 0 30 3 30 30000 1460 7 10
     MBA 0 90 [2] 0 3 0 0 0 7 0
     EXA 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     EXS 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     EXU 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     EZU 0 0 0 0 0 0 0 7 0
     HOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. 3.3

     Při výpůjčce je uživatel informován o době, po kterou může dokument využívat. Uživatel je povinen kontrolovat si termíny vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím webového rozhraní katalogu Ústřední knihovny v nabídce „Konto čtenáře“ [3] .

    4. 3.4

     Uživatel je elektronickou poštou upozorněn, že mu za tři dny skončí výpůjční lhůta půjčeného dokumentu.

    5. 3.5

     Výpůjční lhůta může být prodloužena v závislosti na kategorii uživatele, nepožaduje-li vypůjčený dokument další uživatel knihovny. O prodloužení výpůjční lhůty pracovníkem knihovny mohou uživatelé požádat osobně, telefonicky, e-mailem [4] nebo mohou provádět sami prodloužení prostřednictvím webového rozhraní katalogu Ústřední knihovny v nabídce „Konto čtenáře“.

    6. 3.6

     U zvlášť žádané literatury může být pracovníky knihovny v době aktuálnosti dokumentu dočasně zrušena možnost prodloužení jeho výpůjční lhůty.

    7. 3.7

     Má-li uživatel vypůjčený knihovní dokument, na který se vztahuje upomínka nebo nezaplacená úhrada, nemůže si vypůjčit další knihovní dokument. To je kontrolováno systémem na vstupu do prostor knihovny přes turniket [5] .

    8. 3.8

     Výpůjční lhůta u dokumentů půjčovaných z fondu Ústřední knihovny v rámci MVS se řídí předpisy MVS a MMVS a je stanovena individuálně knihovníkem, zpravidla však na 30 kalendářních dní.

    9. 3.9

     Dokumenty zapůjčené uživatelům Ústřední knihovny prostřednictvím MVS a MMVS z jiných knihoven podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS a MMVS. Výpůjční lhůty jsou stanoveny v závislosti na pokynech půjčující knihovny. Kategorii uživatelů interní-student, interní-důchodce, externí uživatel, externí-student, externí-zahraniční uživatel, externí-absolvent jsou dokumenty zapůjčené v rámci MVS z jiných knihoven k dispozici pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách knihovny. V případě, že je půjčující knihovnou stanoveno, že dokument může být zpřístupněn pouze prezenčně ve studovně, jsou povinni tento požadavek respektovat všichni uživatelé.

    10. 3.10

     Některé dokumenty z fondu knihovny mohou byt půjčovány pouze do studoven k prezenčnímu studiu (časopisy, historické fondy, encyklopedie, drahé monografie, normy ČSN, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – TUO a informační zdroje na CD-ROM).

   4. 4. Rezervace dokumentů

    1. 4.1

     Rezervace mohou být uplatněny pouze na vypůjčené dokumenty z knihovního fondu, který je určen k půjčování mimo knihovnu.

    2. 4.2

     Uživatel může mít současně pět nevyřízených požadavků na rezervaci, s výjimkou interních uživatelů z řad zaměstnanců univerzity a knihoven v rámci MVS, pro něž je limit nastaven na deset rezervací.

    3. 4.3

     O vyřízení rezervace je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou) a je vyzván k vypůjčení rezervovaného dokumentu na příslušném pracovišti Ústřední knihovny.

    4. 4.4

     Uživatel si musí rezervovaný dokument vyzvednout do pěti pracovních dnů od zaslání výzvy k vypůjčení.

    5. 4.5

     Za každý rezervovaný dokument je uživatel povinen zaplatit smluvní poplatek (viz Ceník).

   5. 5. Objednávka dokumentů z lokace ÚK/Sklad

    1. 5.1

     Objednávat přes webové rozhraní katalogu Ústřední knihovny lze pouze dokumenty s lokací ÚK/Sklad.

    2. 5.2

     O vyřízení objednávky je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou) a je vyzván k vypůjčení objednaného dokumentu.

    3. 5.3

     Objednaný dokument je pro žadatele připraven k vypůjčení pět pracovních dní od vytvoření objednávky.

    4. 5.4 Objednávka dokumentu je bezplatná.
   6. 6. Vrácení vypůjčeného dokumentu

    1. 6.1

     Uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději v den, kdy mu končí výpůjční lhůta.

    2. 6.2

     Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám a odpovídá za něj po celou dobu, kdy jej má vypůjčený.

    3. 6.3

     Vrácení vypůjčeného dokumentu je uskutečněno v okamžiku, kdy je elektronicky zaznamenáno do automatizovaného knihovního systému Ústřední knihovny a není provázeno žádným písemným potvrzením. Vymazání zápisu o výpůjčce z konta uživatele provádí pracovník knihovny sejmutím čárového kódu dokumentu. Uživatel je povinen tento úkon na obrazovce PC kontrolovat.

    4. 6.4

     Mimo provozní dobu Ústřední knihovny může uživatel vypůjčený dokument vrátit vhozením do Biblioboxu [6] nebo do knižní návratové skříňky [7] . Tímto způsobem vrácená výpůjčka bude odepsána z konta uživatele následující pracovní den. Bibliobox nebo knižní návratovou skříňku nelze použít pro vrácení vypůjčeného elektronického zařízení nebo dokumentů půjčených prostřednictvím MVS a MMVS.

    5. 6.5

     Interní uživatelé jsou povinni současně s ukončením studijního, pracovního či jiného obdobného vztahu s univerzitou vrátit vypůjčené publikace a vyrovnat své finanční závazky.


    1. [1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání.

    2. [2] Prodloužení 1x o 30 dní

    3. [5] Pro bezproblémový průchod turniketem je nezbytné mít vyrovnány všechny závazky vůči knihovně; uživatelům s nevrácenými vypůjčenými dokumenty, s nezaplacenými smluvními pokutami za prodlení apod. je průchod do doby vyrovnání všech závazků zablokován.

    4. [6] Ústřední knihovna využívá dva Biblioboxy: Bibliobox umístěný v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě u vchodu do budovy NK („nová knihovna“) a Bibliobox umístěný u vchodu do budovy Ekonomické fakulty (Sokolská třída 33, Ostrava 1).

    5. [7] Knižní návratová skříňka je umístěna v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství (Lumírova 13/630, Ostrava-Výškovice) v prostoru u šatny.

  2. B. Ostatní služby ÚK

   1. 1. Poskytování informačních služeb

    1. 1.1

     Informační služby vyjmenované v tomto Knihovního a výpůjčního řádu poskytuje Ústřední knihovna ústně, telefonicky a elektronickou poštou.

   2. 2. Poskytování reprografických služeb

    1. 2.1

     Reprografické služby Ústřední knihovny jsou placenou službou. Zaměstnancům VŠB – TUO a interním uživatelům studujícím doktorský studijní program jsou poskytovány tyto služby zdarma, avšak pouze tehdy, pokud se jedná o zhotovení kopií z dokumentů z knihovního fondu Ústřední knihovny, které nejsou půjčovány mimo knihovnu (absenčně).

    2. 2.2

     Pořizování kopií z dokumentů z knihovního fondu Ústřední knihovny je zajištěno v prostorách knihovny. Cena za kopii je stanovena platným ceníkem.

    3. 2.3

     Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen řídit se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zejména § 30, kde je uvedeno, že „Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“ a dále, že „… rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu.

   3. 3. Poskytování elektronických služeb

    1. 3.1 Služby dostupné prostřednictvím webových stránek:
     1. přístup do osobního konta uživatele prostřednictvím katalogu Ústřední knihovny,
     2. možnost prodlužování výpůjčních lhůt vypůjčených dokumentů,
     3. provádění rezervací dokumentů,
     4. objednávání dokumentů z lokace ÚK/Sklad,
     5. zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB – TUO registrovaným uživatelům na základě přidělených přístupových práv,
     6. vstupy do placených elektronických informačních zdrojů v souladu s licenčními smlouvami.
    2. 3.2

     Registrovaným uživatelům je v prostorách Ústřední knihovny umožněn přístup ke službám Internetu, k volně dostupným informačním zdrojům a k placeným informačním zdrojům v souladu s licenčními podmínkami poskytovatele služby.

   4. 4. Půjčování elektronických zařízení

    1. 4.1

     Ústřední knihovna půjčuje registrovaným interním uživatelům elektronická zařízení pro čtení elektronických knih (dále také jako „čtečky“ nebo „elektronická zařízení“).

    2. 4.2

     Podmínky půjčování elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, platným Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO a platným občanským zákoníkem. Podpisem Smlouvy o výpůjčce elektronického zařízení se uživatel zavazuje dodržet podmínky pro užití zapůjčeného elektronického zařízení.

    3. 4.3

     Uživatel si může půjčit elektronické zařízení na místě určeném (zpravidla ve studovnách) pouze po předchozím objednání v knihovním systému.

    4. 4.4

     Uživatel si může objednat a následně vypůjčit pouze jedno elektronické zařízení.

    5. 4.5

     Vypůjčené a nedostupné elektronické zařízení je možné rezervovat za podmínek běžných pro rezervaci nedostupných knih.

    6. 4.6

     Výpůjční lhůta je stanovena na 30 dní bez možností dalšího prodloužení. Pokud není elektronické zařízení rezervováno dalším uživatelem, může si je uživatel po předchozím vrácení znovu vypůjčit.

    7. 4.7

     Pokud uživatel nevrátí elektronické zařízení ve stanovený den, kdy mu končí výpůjční lhůta, je povinen zaplatit smluvní pokutu z prodlení a smluvní pokutu za odeslání 3. upomínky, byla-li tato odeslána. Výše smluvní pokuty z prodlení a způsob vypočítávání knihovním systémem jsou uvedeny v ceníku. Upomínání a způsoby vymáhání se řídí tímto Knihovním a výpůjčním řádem.

    8. 4.8

     Uživatel je povinen elektronické zařízení vrátit na tom pracovišti Ústřední knihovny, kde byla uzavřena Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení, a to v plně funkčním stavu, s příslušenstvím a vymazaným obsahem.

    9. 4.9

     Pro ověření funkčnosti musí být zařízení nabito, a to minimálně z 80 % kapacity. Není-li možné ověřit funkčnost elektronického zařízení, zaměstnanec knihovny zařízení od uživatele nepřevezme.

    10. 4.10

     Jestliže uživatel nevrátí vypůjčené elektronické zařízení, anebo je vrátí ve stavu, kdy nemůže dále sloužit svému účelu, je knihovna oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. Pokud uživatel nevrátí některou položku příslušenství nebo je vrátí ve stavu, kdy nemůže sloužit dále svému účelu, je povinen zaplatit smluvní pokutu podle platného ceníku.

 • Čl. VI Nevrácené výpůjčky, ztráty a náhrady, smluvní pokuty
  1. 1. Vymáhání nevrácených výpůjček

   1. 1.1

    Jestliže uživatel po uplynutí výpůjční lhůty vypůjčený dokument nevrátí, bude vyzván knihovnou upomínkami, aby tak učinil. Po překročení výpůjční lhůty generuje automatizovaný knihovní systém do konta uživatele upomínky. První a druhá upomínka jsou zasílány poštou nebo elektronickou poštou podle volby uživatele. Po třech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední (tj. třetí) je odeslána doporučenou poštou s doručenkou na adresu trvalého bydliště uživatele, následuje vymáhání soudní cestou, o kterém je uživatel informován zasláním Oznámení o řešení pohledávky soudní cestou. Uživateli jsou zároveň zablokovány všechny služby.

   2. 1.2  Upomínky jsou generovány a odesílány v následujících termínech:
    • I. upomínka – následující den po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
    • II. upomínka – za 16 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
    • III. Výzva k okamžitému vrácení vypůjčených dokumentů – za 31 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
    • IV. Oznámení o řešení pohledávky soudní cestou – za 61 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
   3. 1.3

    Kopie Oznámení o řešení pohledávky soudní cestou je společně s dalšími podklady o pohledávkách neprodleně předáno pověřeným pracovníkem Ústřední knihovny příslušnému pracovišti či útvaru VŠB - TUO.

   4. 1.4

    Pokud uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu za zaslání Výzvy, byla-li zaslána, a rovněž smluvní pokutu z prodlení za překročení výpůjční lhůty. Její výše je vypočítána knihovním systémem automaticky. Způsob výpočtu je uveden v Ceníku. Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty je požadována do dne (včetně), kdy je vypůjčený dokument vrácen.

   5. 1.5

    Interní uživatelé z řad zaměstnanců univerzity jsou povinni vrátit vypůjčený dokument po uplynutí stanovené výpůjční lhůty. Jsou osvobozeni od úhrady smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty a úhrady za smluvní pokutu za zaslání Výzvy, jsou jim však zasílány upomínky I–IV interní poštou na pracoviště univerzity [8] . V případě, že vypůjčený dokument potřebují déle, než je stanovená výpůjční lhůta, jsou povinni požádat o její prodloužení.

  2. 2. Ztráty a náhrady

   1. 2.1

    Uživatel odpovídá za škody způsobené na majetku Ústřední knihovny podle obecně platných předpisů.

   2. 2.2

    Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

   3. 2.3

    O způsobu náhrady rozhoduje ředitel Ústřední knihovny. Ztracený dokument je možné nahradit:

    1. výtiskem téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě,
    2. výtiskem téhož dokumentu v novějším vydání,
    3. jiným dokumentem, který odpovídá svým obsahovým zaměřením profilu knihovny a cenově je srovnatelný se ztraceným dokumentem,
    4. finanční náhradou.
   4. 2.4

    Výši finanční náhrady stanovuje ředitel Ústřední knihovny, zpravidla ve výši pořizovací ceny dokumentu. Uživatel je vždy povinen uhradit režijní náklady spojené s administrativním vyřízením náhrady ztraceného dokumentu podle aktuálně platného Ceníku.

  3. 3. Smluvní pokuty a poplatky za porušení Knihovního a výpůjčního řádu

   1. 3.1

    Uživatel registrací a podpisem „Registrace interního/externího uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TUO“ akceptuje podmínky poskytování služeb stanovené tímto Knihovním a výpůjčním řádem, a to včetně smluvních pokut a poplatků, které se použijí u každé jednotlivé výpůjčky.

   2. 3.2

    Smluvní pokuty za porušení Knihovního a výpůjčního řádu a poplatky stanovuje Ceník, který tvoří přílohu č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu, a je jeho nedílnou součástí. Smluvní pokuty jsou splatné den následující po dni, kdy došlo k porušení povinnosti, která je jištěna smluvní pokutou. Poplatek je splatný v den, kdy došlo ke skutečnosti zakládající nárok na poplatek.

   3. 3.3

    Uživatelům, kteří poruší Knihovní a výpůjční řád, budou účtovány následující smluvní pokuty a poplatky:

    1. smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty, za zaslání Výzvy s doručenkou a za další náklady spojené s vymáháním nevrácených výpůjček a s administrativním vyřízením ztracených dokumentů,
    2. poplatek za vystavení ztraceného nebo poškozeného průkazu uživatele,
    3. smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty elektronického zařízení, za zaslání Výzvy s doručenkou a za nevrácení nebo poškození elektronického zařízení nebo jeho příslušenství.

  [8] Včetně III. upomínky; tato upomínka tedy interním uživatelům z řad zaměstnanců univerzity není zasílána s doručenkou.

 • Čl. VII Závěrečná a přechodná ustanovení
  1. 1. Závěrečná ustanovení

   1. 1.1

    Knihovní a výpůjční řád může být aktualizován, zejména jeho příloha č. 2 Ceník.

   2. 1.2

    S Knihovním a výpůjčním řádem se může uživatel seznámit v listinné podobě ve všech odděleních Ústřední knihovny poskytujících služby uživatelům. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách Ústřední knihovny [9] . Uživatel prohlašuje, že bude sledovat aktuální znění Knihovního a výpůjčního řádu.

   3. 1.3

    Právní vztahy uživatelů, čtenářů a ÚK se řídí právním řádem České republiky.

   4. 1.4

    Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů mají soudy České republiky.

   5. 1.5

    Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo VŠB – TUO.

  2. 2. Přechodná ustanovení

   1. 2.1

    Není-li uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti ÚK a jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního a výpůjčního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

   2. 2.2

    Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

   3. 2.3

    Náhrada škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního a výpůjčního řádu se řídí podle znění knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního a výpůjčního řádu.

   4. 2.4

    Smluvní pokuty, na něž vzniklo ÚK právo před účinností tohoto znění knihovního a výpůjčního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce příslušné knihy, k níž se smluvní pokuta váže.

  3. 3. Výjimky z knihovního a výpůjčního řádu, připomínky a stížnosti

   1. 3.1

    Výjimky z Knihovního a výpůjčního řádu může povolit v odůvodněných případech ředitel Ústřední knihovny. Na udělení výjimky není právní nárok.

   2. 3.2

    Připomínky, stížnosti a návrhy týkající se práce Ústřední knihovny je možno podávat ústně nebo písemně řediteli Ústřední knihovny nebo prorektoru pro vědu a výzkum.


  [9] Tento Knihovní a výpůjční řád je rovněž zveřejněn pro interní uživatele na webu VŠB-TUO v sekci Management kvality, viz Řízené systémové dokumenty (SME – Směrnice), https://www.vsb.cz/docs/files/cs/c82bca41-f81e-4b47-88f4-39c3e8967123

Přílohy

Ceník

viz dále Dokumenty ke stažení