Knihovní a výpůjční řád ke stažení, viz Směrnice

 

Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Tento Knihovní a výpůjční řád se vydává podle § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“) a podle statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB – TU Ostrava“).

I. Základní ustanovení

 • Čl. 1 Postavení Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, její poslání a činnost a evidence podle knihovního zákona
  1. Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava (dále také jako „ÚK VŠB – TU Ostrava“ nebo „Ústřední knihovna“) je celoškolským pracovištěm univerzity. Posláním Ústřední knihovny je informační zabezpečení studia a vědecké a výzkumné činnosti na univerzitě. Toto poslání naplňuje Ústřední knihovna činností, která spočívá ve shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu prostřednictvím knihovnických a informačních služeb.
  2. Ústřední knihovna je organizačně začleněna do Centra informačních služeb (dále jen „CIS“). K podpoře činnosti Ústřední knihovny může ředitel CIS zřídit knihovní radu jako svůj poradní a iniciativní orgán.
  3. Za knihovní fond a provoz Ústřední knihovny odpovídá ředitel Ústřední knihovny.
  4. Knihovní fond Ústřední knihovny je doplňován v souladu s profilem VŠB – TU Ostrava, který vychází z akreditovaných studijních oborů a vědeckovýzkumných záměrů univerzity, především koupí z prostředků přidělených Ústřední knihovně. Dalšími zdroji doplňování knihovního fondu jsou dary a výměna publikací. Přírůstky knihovního fondu jsou rovněž zajišťovány koupí z prostředků kateder nebo na základě dalších aktivit jednotlivých pracovišť univerzity. Knihovní fondy získané z prostředků fakult nebo kateder jsou přednostně zpřístupňovány pracovištím, jež tyto fondy získaly.
  5. Knihovní fond Ústřední knihovny je po odborném zpracování zpřístupňován prezenčně v prostorách knihovny a absenčními výpůjčkami mimo knihovnu na dobu určitou. Elektronický informační fond je zpřístupňován oprávněným uživatelům prostřednictvím Internetu v souladu s licenčními smlouvami.
  6. Služby uživatelům jsou poskytovány ve výpůjčním oddělení a ve studovně Ústřední knihovny v Ostravě-Porubě, v knihovně a studovně na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, v knihovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a v knihovně na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava.
  7. Na katedrách a dalších pracovištích univerzity jsou na žádost vedoucích těchto kateder či pracovišť zřizovány katedrové knihovny na základě směrnice TUO_SME_04_004 „Zřizování a vedení katedrových knihoven“. Knihovní fondy na katedrách a pracovištích univerzity jsou součástí fondů Ústřední knihovny. Fondy katedrových knihoven jsou doplňovány a zpracovávány pracovníky Ústřední knihovny na základě požadavků kateder a pracovišť univerzity a jsou evidovány v katalogu knihovny jako tzv. deponátní fondy s umístěním na příslušné katedře nebo pracovišti. Za jejich uchovávání, zpřístupňování, včetně zpřístupnění tohoto fondu pro účely meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím Ústřední knihovny, a ochranu odpovídá zaměstnanec katedry nebo pracoviště univerzity pověřený touto činností vedoucím dané katedry nebo pracoviště. Dokumenty fondu katedrové knihovny mohou být zařazeny do režimu osobních neomezených výpůjček. V tomto režimu jsou dokumenty půjčovány oprávněnému uživateli, tj. zaměstnanci pracoviště s katedrovou knihovnou, prostřednictvím knihovního systému.
   Osobní neomezená výpůjčka (ONV) je v knihovním systému zařazena jako standardní kategorie dokumentu s lokací katedrové knihovny. Za její ochranu a zpřístupnění pro účely meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím Ústřední knihovny odpovídá oprávněný uživatel, kterému je dokument v režimu ONV půjčen.
  8. Do evidence knihoven podle § 5 knihovního zákona se Ústřední knihovna zapisuje v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) knihovního zákona jako knihovna základní a podle § 12 odst. 1 knihovního zákona jako knihovna základní se specializovaným fondem.
  9. Ústřední knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby vyjmenované v § 4 odst. 1 a 3 knihovního zákona všem svým uživatelům na základě rovnosti zakotvené v čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a na základě práva na informace zaručeného čl. 17 Listiny základních práv a svobod.
  10. Činnosti Ústřední knihovny se dále dotýkají zejména tyto právní předpisy:
   1. vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, dále jen vyhláška MK č. 88/2002 Sb.,
   2. zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění
   3. zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, dále jen autorský zákon,
   4. zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění,
   5. zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
   6. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
   7. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

II. Uživatelé knihovny

 • Čl. 2 Oprávnění uživatelé
  1. Interní uživatelé
   • akademičtí a odborní pracovníci univerzity
   • studenti univerzity  
   • ostatní zaměstnanci univerzity
  2. Externí uživatelé
   • veřejnost (fyzické osoby)
   • knihovny (právnické osoby) v rámci meziknihovních výpůjčních služeb (dále jen MVS) a mezinárodních MVS (dále jen MMVS)
  3. Uživatelé knihovny jsou s ohledem na rozdílné podmínky v přístupu ke knihovním informačním fondům a službám v knihovním systému zařazeni do těchto kategorií:
   1. Interní uživatelé
    • zaměstnanec VŠB – TU Ostrava (v knihovním systému: interní-zaměstnanec)
    • student VŠB – TU Ostrava (interní-student)
    • student MBA (interní-student MBA)
    • student stážista (interní-student stážista)
    • důchodce, původně zaměstnanec VŠB – TU Ostrava (interní-důchodce)
   2. Externí uživatelé
    • absolvent VŠB – TU Ostrava a zároveň držitel karty Alumni (externí-absolvent)
    • externí uživatel – veřejnost z řad občanů České republiky (ČR), případně cizí státní příslušník s povolením trvalého pobytu v ČR (externí uživatel)
    • student – student jiné vysoké nebo střední školy (externí-student)
    • zahraniční uživatel – cizí státní příslušník (externí-zahraniční uživatel)
 • Čl. 3 Registrace uživatele
  1. Za účelem ochrany fondů a dalšího majetku a pro zajištění kvality a rychlosti poskytovaných služeb Ústřední knihovna vytváří a udržuje registrační databázi uživatelů v automatizované podobě, kde každý uživatel má své osobní konto. Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vnitřními předpisy a směrnicemi VŠB – TU Ostrava, podle tohoto Knihovního a výpůjčního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů.
  2. Uživatelem se stává fyzická osoba podepsáním „Prohlášení uživatele služeb ÚK VŠB – TU Ostrava“ (příloha č. 1 Knihovního a výpůjčního řádu), zaregistrováním a v případě externích uživatelů vydáním průkazu uživatele – čipové karty.
  3. Při registraci je budoucí uživatel seznámen s tímto Knihovním a výpůjčním řádem. Jeho znalost a souhlas s jeho respektováním a dodržováním stvrzuje svým podpisem na „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“, které je součástí Knihovního a výpůjčního řádu. Podpisem „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“ a následným elektronickým sejmutím čárového kódu z dokumentu a jeho záznamem do automatizovaného systému Ústřední knihovny (při splnění dalších podmínek dle tohoto Knihovního a výpůjčního řádu) pak vzniká mezi uživatelem a Ústřední knihovnou smluvní vztah podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Svým podpisem na „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“ souhlasí uživatel s podmínkami stanovenými Knihovním a výpůjčním řádem, zejména s výší smluvních pokut, a zavazuje se ho dodržovat. Podpisem na „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“ dává uživatel rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“ je podepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží uživatel a druhé obdrží Ústřední knihovna.
  4. Interní uživatelé využívají Ústřední knihovnu na základě zaměstnaneckého identifikačního průkazu nebo studentského identifikačního průkazu VŠB – TU Ostrava. Registrace v Ústřední knihovně je prováděna na základě předložení tohoto průkazu. Osobní číslo uvedené na průkazu je zároveň číslem průkazu uživatele Ústřední knihovny.
  5. Absolventi VŠB – TU Ostrava, kteří jsou registrováni v absolventské síti Alumni a jsou zároveň držiteli karty Alumni, jsou registrováni do automatizované evidence na základě této identifikační karty a na základě předloženého platného průkazu totožnosti. Identifikační karta Alumni slouží této kategorii externích uživatelů jako průkaz uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava.
  6. Externí uživatelé jsou zaregistrováni do automatizované evidence v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na základě předloženého platného dokladu totožnosti, u studentů jiných vysokých a středních škol také Výkazu o studiu na vysoké škole nebo studentského průkazu.
  7. Při registraci je exter­nímu uživateli, s výjimkou držitele karty Alumni, ve spolupráci s kartovým centrem VŠB – TU Ostrava vystaven průkaz uživatele – čipová karta, opatřená jménem a příjmením uživatele a jeho osobním číslem, které je zároveň číslem průkazu uživatele Ústřední knihovny. Při ztrátě nebo poškození průkazu platí uživatel stanovený poplatek za vystavení nového průkazu uživatele. Při opakované ztrátě, poškození nebo zneužití může být uživatel zbaven práva využívat služeb knihovny.
  8. Průkaz uživatele je dokladem uživatele pro styk s Ústřední knihovnou a uživatel je povinen se tímto průkazem při vstupu do Ústřední knihovny prokázat. Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za každé jeho zneužití. Jeho ztrátu je povinen nahlásit Ústřední knihovně, aby bylo možné zablokováním průkazu zabránit jeho zneužití.
  9. Držitelé zaměstnaneckých nebo studentských identifikačních průkazů VŠB – TU Ostrava a karet Alumni, jež slouží současně jako průkazy uživatelů Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava, jsou rovněž povinni při ztrátě průkazu informovat některé z pracovišť Ústřední knihovny.
  10. Uživatelé mladší 15 let mohou být zaregistrováni pouze se souhlasem rodičů.
  11. Délka platnosti registrace externího uživatele je jeden rok (12 měsíců). Poté je nutné její platnost prodloužit osobní návštěvou v knihovně. Externí uživatelé z řad studentů jsou povinni při prodlužování platnosti průkazu uživatele předložit Výkaz o studiu na vysoké škole nebo studentský průkaz. Délka platnosti registrace externího uživatele absolventa je tři roky, poté je nutné její platnost prodloužit prostřednictvím portálu Alumni.
  12. Uživateli MVS (MMVS), tj. právnické osobě, se průkaz nevystavuje. Výpůjční služby jsou řešeny jiným způsobem.
 • Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
  1. Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním a výpůjčním řádem a pokyny pracovníků knihovny.
  2. Uživatel má právo využívat všech fondů a služeb Ústřední knihovny podle kategorie uživatele, do které byl zařazen.
  3. Registrovaným uživatelům slouží k přístupu k osobnímu kontu (Konto čtenáře) v automatizovaném knihovním systému osobní přístupová práva přidělená CIT. Prostřednictvím svého Konta čtenáře mohou provádět kontrolu stavu svých výpůjček, prodlužování výpůjčních lhůt a zadávat požadavky na objednávky a rezervace dokumentů[1].
  4. Externí uživatel je po zaregistrování povinen bez zbytečného odkladu provést změnu nastavení osobních přístupových práv (osobního hesla) do svého Konta čtenáře v automatizovaném knihovním systému.
  5. Mají-li interní uživatelé Ústřední knihovny zájem využívat pro komunikaci s knihovnou elektronickou poštu, jsou povinni pro tento účel využívat přidělené e-mailové adresy VŠB – TU Ostrava.
  6. Externí uživatel je povinen Ústřední knihovně ohlásit změnu příjmení a trvalého bydliště a kontaktních údajů.
  7. Neregistrovaným osobám je výjimečně umožněno na základě finanční zálohy jednorázové prezenční využití fondů. Výše zálohy je stanovena v Ceníku poplatků, smluvních pokut a placených služeb (dále jen „Ceník“)[2]. Pro vstup obdrží neregistrovaná osoba u výpůjčního pultu anonymní čipovou kartu. Tuto kartu je povinna při odchodu z Ústřední knihovny vrátit. Finanční záloha je neregistrované osobě vrácena při vracení karty. V případě, že neregistrovaná osoba nevrátí kartu do 15 kalendářních dnů následujících po jejím vydání, pozbývá nárok na vrácení finanční zálohy. Finanční prostředky jsou příjmem VŠB – TU Ostrava.
  8. U dokumentů, které knihovna opatřuje v rámci MVS z jiných knihoven, je uživatel povinen dodržet pokyny té knihovny, z níž byl dokument vypůjčen, a to zejména určené výpůjční lhůty a způsob zpřístupnění.
  9. Uživatel knihovnických a informačních služeb je povinen dodržovat platný zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 30.
  10. V prostorách Ústřední knihovny není dovoleno jíst, pít, používat mobilní telefony a chovat se hlučně.
  11. Uživatel je povinen se chovat ohleduplně k ostatním uživatelů, nesmí je ohrožovat, obtěžovat hlukem, zápachem a nevhodným chováním a omezovat tak jejich právo na pokojné využívání služeb knihovny.
  12. Uživatel, který svým stavem nebo chováním obtěžuje okolí, může být z prostor knihovny vykázán.
  13. Uživatel je povinen si před vstupem do knihovny odkládat tašky a kabáty v šatně nebo v odkládacích skříňkách umístěných v prostorách Ústřední knihovny.
  14. Fond Ústřední knihovny je elektronicky zabezpečen. Uživatel je povinen respektovat vyzvání knihovníka ke kontrole odnášených dokumentů v případě, že detekční systém při průchodu bezpečnostní bránou ohlásí přítomnost bezpečnostního kódu.
  15. Nedodržuje-li uživatel tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů (např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Knihovní a výpůjční řád, apod.).
  16. V rámci MVS odpovídá za plnění povinností uživatele knihovna nebo instituce, která o výpůjčku dokumentu z fondu Ústřední knihovny pro svého uživatele požádala.

  [1] viz nabídka Konto čtenáře ve webovém rozhraní katalogu, https://katalog.vsb.cz/

  [2] příloha č. 2 Ceník poplatků, smluvních pokut a placených služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava

III. Služby knihovny

 • Čl. 5 Veřejné knihovnické a informační služby
  1. Ústřední knihovna je poskytovatelem veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu § 4 knihovního zákona.
  2. Ústřední knihovna poskytuje služby přímo pouze řádně registrovaným fyzickým osobám.
  3. Neregistrované fyzické osoby mohou využívat pouze pre­zenční služby Ústřední knihovny na základě zapůjčení anonymní čipové karty, která slouží k jednorázovému vstupu do Ústřední knihovny v rámci jednoho dne.
  4. Právnickým osobám je knihovní fond zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní služby v souladu s platnými předpisy.
 • Čl. 6 Druhy poskytovaných služeb
  1. Výpůjční služby
   1. půjčování mimo knihovnu (absenčně) – zahrnuje studijní literaturu a běžný knižní fond
   2. půjčování do studoven (prezenčně) – zahrnuje fondy studoven, archivní fondy, časopisy, normy, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – TU Ostrava a informační zdroje na CD-ROM
   3. půjčování z katedrových knihoven
   4. půjčování elektronických zařízení (čteček elektronických knih) mimo knihovnu (absenčně)
   5. rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu
   6. zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služba – MVS a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba – MMVS)
  2. Informační služby
   1. poradenská služba (informace o katalozích, fondech a způsobu využívání knihovny)
   2. ústní bibliografické, referenční a faktografické informační služby
   3. konzultační služba
  3. Elektronické služby
   1. služby dostupné prostřednictvím webových stránek Ústřední knihovny
   2. elektronická komunikace s uživateli
   3. zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a k Internetu
  4. Ostatní služby
   1. reprografické služby
  5. Informační vzdělávání
   1. školení a semináře pro práci s elektronickými informačními zdroji
   2. výuka
 • Čl. 7 Platby za služby
  1. Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona, poskytuje knihovna bezplatně, s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 knihovního zákona, za které může být vybírán poplatek ve výši skutečných nákladů vynaložených na zajištění služby.
  2. Za některé další poskytované služby knihovna účtuje smluvní poplatky ve výši stanovené Ceníkem.

IV. Výpůjční služby

 • Čl. 8 Výpůjční služby – základní ustanovení

  Pro půjčování dokumentů z knihovních fondů platí ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku[3].

  Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a ustanoveními zákon č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

  [3] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele. Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání.

 • Čl. 9 Postupy při půjčování
  1. Uživatelům knihovny jsou půjčovány dokumenty z knihovního fondu po předložení platného průkazu uživatele elektronickým bezdokladovým systémem, který má závaznou právní platnost. Podpis na „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“[4] je právně závazný pro každý vypůjčený dokument daného uživatele.
  2. Před realizací výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit knihovníkovi případné závady.
  3. Výpůjčka je uzavřena v okamžiku, kdy je elektronicky (sejmutím čárového kódu z dokumentu) zaznamenána do automatizovaného systému Ústřední knihovny, a není provázena žádným písemným potvrzením.
  4. Registrace výpůjčky je prováděna načtením čárového kódu dokumentu knihovníkem do konta uživatele. Konto otevírá uživatel sám přiložením své čipové karty ke snímači čipových karet. Do tohoto konta pak pracovník knihovny registruje výpůjčku sejmutím čárového kódu z půjčovaného dokumentu. Do poznámky knihovník zapíše případné závady dokumentu. Uživatel je povinen si veškeré operace ve svém kontu vizuálně kontrolovat na obrazovce PC. Může také požádat o vytisknutí aktuálního stavu výpůjček na svém kontu.
  5. Uživatelům MVS (právnické osoby) se půjčují dokumenty z knihovního fondu podle obecných právních předpisů o MVS.

  [4]  příloha č. 1 Knihovního a výpůjčního řádu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava

 • Čl. 10 Meziknihovní výpůjční služby
  1. Jestliže dokument není ve fondech Ústřední knihovny, zajistí knihovna na požádání uživatele na základě přesné bibliografické citace výpůjčku dokumentu nebo dodávku jeho kopie prostřednictvím meziknihovní služby z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.
  2. Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje v tomto případě půjčující knihovna.
 • Čl. 11 Výpůjční lhůty
  1. Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie uživatelů:
  Kategorie čtenáře Počet všech výpůjček Délka výpůjční lhůty Počet prodloužení

  interní-důchodce

  10 ks

  30 dní

  1x

  interní-student

  30 ks

  30 dní

  2x

  interní-student stážista

  10 ks

  30 dní

  1x

  interní-zaměstnanec

  100 ks

  60 dní

  5x

  interní-student MBA

  30 ks

  30 dní[5]

  2x

  externí-absolvent

  5 ks

  30 dní

  1x

  externí-student

  10 ks

  30 dní

  1x

  externí uživatel

  5 ks

  30 dní

  1x

  externí-zahraniční uživ.

  5 ks

  14 dní

  1x

  host

  0 ks

  0 dní

  0x

  1. Při výpůjčce je uživatel informován o době, po kterou může dokument využívat. Uživatel je povinen kontrolovat si termíny vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím webového rozhraní katalogu Ústřední knihovny v nabídce „Konto čtenáře“[6].
  2. Uživatel je elektronickou poštou upozorněn, že mu za tři dny skončí výpůjční lhůta půjčeného dokumentu.
  3. Výpůjční lhůta může být prodloužena v závislosti na kategorii uživatele, nepožaduje-li vypůjčený dokument další uživatel knihovny. O prodloužení výpůjční lhůty pracovníkem knihovny mohou uživatelé požádat osobně, telefonicky, e-mailem[7] nebo mohou provádět sami prodloužení prostřednictvím webového rozhraní katalogu Ústřední knihovny v nabídce „Konto čtenáře“.
  4. U zvlášť žádané literatury může být pracovníky knihovny v době aktuálnosti dokumentu dočasně zrušena možnost prodloužení jeho výpůjční lhůty.
  5. Má-li uživatel vypůjčený knihovní dokument, na který se vztahuje upomínka nebo nezaplacená úhrada, nemůže si vypůjčit další knihovní dokument. To je kontrolováno systémem na vstupu do prostor knihovny přes turniket[8].
  6. Výpůjční lhůta u dokumentů půjčovaných z fondu Ústřední knihovny v rámci MVS se řídí předpisy MVS a MMVS a je stanovena individuálně knihovníkem, zpravidla však na 30 kalendářních dní.
  7. Dokumenty zapůjčené uživatelům Ústřední knihovny prostřednictvím MVS a MMVS z jiných knihoven podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS a MMVS. Výpůjční lhůty jsou stanoveny v závislosti na pokynech půjčující knihovny. Kategorii uživatelů interní-student, interní-důchodce, externí uživatel, externí-student, externí-zahraniční uživatel, externí-absolvent jsou dokumenty zapůjčené v rámci MVS z jiných knihoven k dispozici pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách knihovny. V případě, že je půjčující knihovnou stanoveno, že dokument může být zpřístupněn pouze prezenčně ve studovně, jsou povinni tento požadavek respektovat všichni uživatelé.
  8. Některé dokumenty z fondu knihovny mohou byt půjčovány pouze do studoven k prezenčnímu studiu (časopisy, historické fondy, encyklopedie, drahé monografie, normy ČSN, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – TU Ostrava a informační zdroje na CD-ROM).

  [5] Dokumenty určené výhradně pro studenty MBA (lokace ÚK/SEF/MBA) jsou půjčovány na 90 dní s možností 1x prodloužení o 30 dní

  [6] https://katalog.vsb.cz/

  [7] na adresu: knihovna@vsb.cz

  [8] Pro bezproblémový průchod turniketem je nezbytné mít vyrovnány všechny závazky vůči knihovně; uživatelům s nevrácenými vypůjčenými dokumenty, s nezaplacenými smluvními pokutami za prodlení apod. je průchod do doby vyrovnání všech závazků zablokován.

 • Čl. 12 Rezervace dokumentů
  1. Rezervace mohou být uplatněny pouze na vypůjčené dokumenty z knihovního fondu, který je určen k půjčování mimo knihovnu.
  2. Uživatel může mít současně pět nevyřízených požadavků na rezervaci, s výjimkou interních uživatelů z řad zaměstnanců univerzity a knihoven v rámci MVS, pro něž je limit nastaven na deset rezervací.
  3. O vyřízení rezervace je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou) a je vyzván k vypůjčení rezervovaného dokumentu na příslušném pracovišti Ústřední knihovny.
  4. Uživatel si musí rezervovaný dokument vyzvednout do sedmi kalendářních dnů.
  5. Za každý rezervovaný dokument je uživatel povinen zaplatit smluvní poplatek (viz Ceník).
 • Čl. 13 Objednávka dokumentů z lokace ÚK/Sklad
  1. Objednávat přes webové rozhraní katalogu Ústřední knihovny lze pouze dokumenty s lokací ÚK/Sklad.
  2. O vyřízení objednávky je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou) a je vyzván k vypůjčení objednaného dokumentu.
  3. Objednaný dokument je pro žadatele připraven k vypůjčení dva pracovní dny od vytvoření objednávky.
  4. Objednávka dokumentu je bezplatná.
 • Čl. 14 Vrácení vypůjčeného dokumentu
  1. Uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději v den, kdy mu končí výpůjční lhůta.
  2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám a odpovídá za něj po celou dobu, kdy jej má vypůjčený.
  3. Vrácení vypůjčeného dokumentu je uskutečněno v okamžiku, kdy je elektronicky zaznamenáno do automatizovaného knihovního systému Ústřední knihovny a není provázeno žádným písemným potvrzením. Vymazání zápisu o výpůjčce z konta uživatele provádí pracovník knihovny sejmutím čárového kódu dokumentu. Uživatel je povinen tento úkon na obrazovce PC kontrolovat.
  4. Mimo provozní dobu Ústřední knihovny může uživatel vypůjčený dokument vrátit vhozením do Biblioboxu[9] nebo do knižní návratové skříňky[10]. Tímto způsobem vrácená výpůjčka bude odepsána z konta uživatele následující pracovní den. Bibliobox nebo knižní návratovou skříňku nelze použít pro vrácení vypůjčeného elektronického zařízení nebo dokumentů půjčených prostřednictvím MVS a MMVS.

  [9] Ústřední knihovna využívá dva Biblioboxy:  Bibliobox umístěný v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě u vchodu do budovy NK („nová knihovna“) a Bibliobox umístěný u vchodu do budovy Ekonomické fakulty (Sokolská třída 33, Ostrava 1).

  [10] Knižní návratová skříňka je umístěna v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství (Lumírova 13/630, Ostrava-Výškovice) v prostoru u šatny.

 • Čl. 15 Vymáhání nevrácených výpůjček
  1. Jestliže uživatel po uplynutí výpůjční lhůty vypůjčený dokument nevrátí, bude vyzván knihovnou upomínkami, aby tak učinil. Po překročení výpůjční lhůty generuje automatizovaný knihovní systém do konta uživatele upomínky. První a druhá upomínka jsou zasílány poštou nebo elektronickou poštou podle volby uživatele. Po třech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední (tj. třetí) je odeslána doporučenou poštou s doručenkou na adresu trvalého bydliště uživatele, následuje vymáhání právní cestou, o kterém je uživatel informován zasláním kopie interního sdělení pro právní útvar. Uživateli jsou zároveň zablokovány všechny služby.
  2. Upomínky jsou generovány a odesílány v následujících termínech:
   • I. upomínka – následující den po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
   • II. upomínka – za 16 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
   • III. upomínka – za 31 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
   • VI. interní sdělení pro právní útvar – za 61 kalendářních dní po dni, jímž uplynula stanovená výpůjční lhůta
  3. Sdělení pro právní útvar je pověřeným pracovníkem Ústřední knihovny neprodleně předáno právnímu útvaru; kopie tohoto sdělení je současně zaslána na vědomí uživateli.
  4. Pokud uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu za zaslání 3. upomínky, byla-li zaslána, a rovněž smluvní pokutu z prodlení za překročení výpůjční lhůty. Její výše je vypočítána knihovním systémem automaticky. Způsob výpočtu je uveden v Ceníku. Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty je požadována do dne (včetně), kdy je vypůjčený dokument vrácen.
  5. Interní uživatelé z řad zaměstnanců univerzity jsou povinni vrátit vypůjčený dokument po uplynutí stanovené výpůjční lhůty. Jsou osvobozeni od úhrady smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty a úhrady za smluvní pokutu za zaslání 3. upomínky, jsou jim však zasílány upomínky I–IV dle bodu b) tohoto článku interní poštou na pracoviště univerzity[11]. V případě, že vypůjčený dokument potřebují déle, než je stanovená výpůjční lhůta, jsou povinni požádat o její prodloužení v souladu s ustanovením čl. 11, písm. d).

  [11] Včetně III. upomínky; tato upomínka tedy interním uživatelům z řad zaměstnanců univerzity není zasílána s doručenkou.

 • Čl. 16 Poskytování informačních služeb

  Informační služby vyjmenované v čl. 6 odst. 2 Knihovního a výpůjčního řádu poskytuje Ústřední knihovna ústně, telefonicky a elektronickou poštou.

 • Čl. 17 Poskytování reprografických služeb
  1. Reprografické služby Ústřední knihovny jsou placenou službou. Zaměstnancům VŠB – TU Ostrava a interním uživatelům studujícím doktorský studijní program jsou poskytovány tyto služby zdarma, avšak pouze tehdy, pokud se jedná o zhotovení kopií z dokumentů z knihovního fondu Ústřední knihovny, které nejsou půjčovány mimo knihovnu (absenčně).
  2. Pořizování kopií z dokumentů z knihovního fondu Ústřední knihovny je zajištěno v prostorách knihovny. Cena za kopii je stanovena platným ceníkem.
  3. Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen řídit se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zejména § 30, kde je uvedeno, že „Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“ a dále, že „… rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu.“
 • Čl. 18 Poskytování elektronických služeb
  1. Služby dostupné prostřednictvím webových stránek:
   1. přístup do osobního konta uživatele prostřednictvím katalogu Ústřední knihovny,
   2. možnost prodlužování výpůjčních lhůt vypůjčených dokumentů,
   3. provádění rezervací dokumentů,
   4. objednávání dokumentů z lokace ÚK/Sklad,
   5. zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB – TU Ostrava registrovaným uživatelům na základě přidělených přístupových práv,
   6. vstupy do placených elektronických informačních zdrojů v souladu s licenčními smlouvami.
  2. Registrovaným uživatelům je v prostorách Ústřední knihovny umožněn přístup ke službám Internetu, k volně dostupným informačním zdrojům a k placeným informačním zdrojům v souladu s licenčními podmínkami poskytovatele služby.
 • Čl. 19 Půjčování elektronických zařízení
  1. Ústřední knihovna půjčuje registrovaným interním uživatelům elektronická zařízení pro čtení elektronických knih (dále také jako „čtečky“ nebo „elektronická zařízení“).
  2. Podmínky půjčování elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, platným Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO a platným občanským zákoníkem. Podpisem Smlouvy o výpůjčce se uživatel zavazuje dodržet podmínky pro užití zapůjčeného elektronického zařízení.
  3. Uživatel si může půjčit elektronické zařízení na místě určeném (zpravidla ve studovnách) pouze po předchozí rezervaci v knihovním systému. Tato rezervace je osvobozena od poplatku.
  4. Uživatel si může objednat a následně vypůjčit pouze jedno elektronické zařízení.
  5. Vypůjčené a nedostupné elektronického zařízení je možné rezervovat za podmínek běžných pro rezervaci nedostupných knih.
  6. Výpůjční lhůta je stanovena na 30 dní bez možností dalšího prodloužení. Pokud není elektronické zařízení rezervováno dalším uživatelem, může si je uživatel po předchozím vrácení znovu vypůjčit.
  7. Pokud uživatel nevrátí elektronické zařízení ve stanovený den, kdy mu končí výpůjční lhůta, je povinen zaplatit smluvní pokutu z prodlení a smluvní pokutu za odeslání 3. upomínky, byla-li tato odeslána. Výše smluvní pokuty z prodlení a způsob vypočítávání knihovním systémem jsou uvedeny v ceníku. Upomínání a způsoby vymáhání se řídí čl. 15 tohoto Knihovního a výpůjčního řádu.
  8. Uživatel je povinen elektronické zařízení vrátit tom pracovišti Ústřední knihovny, kde byla uzavřena Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení, a to v plně funkčním stavu, s příslušenstvím a vymazaným obsahem.
  9. Pro ověření funkčnosti musí být zařízení nabito, a to minimálně z 80 % kapacity. Není-li možné ověřit funkčnost elektronického zařízení, zaměstnanec knihovny zařízení od uživatele nepřevezme.
  10. Jestliže uživatel nevrátí vypůjčené elektronické zařízení, anebo je vrátí ve stavu, kdy nemůže dále sloužit svému účelu, je knihovna oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. Pokud uživatel nevrátí některou položku příslušenství nebo je vrátí ve stavu, kdy nemůže sloužit dále svému účelu, je povinen zaplatit smluvní pokutu podle platného ceníku.
 • Čl. 20 Ztráty a náhrady
  1. Uživatel odpovídá za škody způsobené na majetku Ústřední knihovny podle obecně platných předpisů.
  2. Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.
  3. způsobu náhrady rozhoduje ředitel Ústřední knihovny. Ztracený dokument je možné nahradit:
   1. výtiskem téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě,
   2. výtiskem téhož dokumentu v novějším vydání
   3. jiným dokumentem, který odpovídá svým obsahovým zaměřením profilu knihovny a cenově je srovnatelný se ztraceným dokumentem,
   4. finanční náhradou.

  Výši finanční náhrady stanovuje ředitel Ústřední knihovny, zpravidla ve výši pořizovací ceny dokumentu. Uživatel je vždy povinen uhradit režijní náklady spojené s administrativním vyřízením náhrady ztraceného dokumentu podle aktuálně platného Ceníku.

 • Čl. 21 Smluvní pokuty a poplatky za porušení Knihovního a výpůjčního řádu

  Uživatel registrací a podpisem „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“[12] akceptuje podmínky poskytování služeb stanovené tímto Knihovním a výpůjčním řádem, a to včetně smluvních pokut a poplatků, které se použijí u každé jednotlivé výpůjčky.

  Smluvní pokuty za porušení Knihovního a výpůjčního řádu a poplatky stanovuje Ceník, který tvoří přílohu č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu, a je jeho nedílnou součástí. Smluvní pokuty jsou splatné den následující po dni, kdy došlo k porušení povinnosti, která je jištěna smluvní pokutou. Poplatek je splatný v den, kdy došlo ke skutečnosti zakládající nárok na poplatek.

  Uživatelům, kteří poruší Knihovní a výpůjční řád, mohou být uděleny následující smluvní pokuty a poplatky:

  1. Smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty, za zaslání 3. upomínky s doručenkou a za další náklady spojené s vymáháním nevrácených výpůjček a s administrativním vyřízením ztracených dokumentů.
  2. Poplatek za vystavení ztraceného nebo poškozeného průkazu uživatele.
  3. Smluvní pokuty za překročení výpůjční lhůty elektronického zařízení, za zaslání 3. upomínky s doručenkou a za nevrácení nebo poškození elektronického zařízení nebo jeho příslušenství.

  [12] příloha č. 1 Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB – TU Ostrava

V. Závěrečná ustanovení

Knihovní a výpůjční řád může být aktualizován, zejména jeho příloha č. 2 Ceník.

S Knihovním a výpůjčním řádem se může uživatel seznámit v listinné podobě ve všech odděleních Ústřední knihovny poskytujících služby uživatelům. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách Ústřední knihovny[1]. Uživatel prohlašuje, že bude sledovat aktuální znění Knihovního a výpůjčního řádu.

[1] tento Knihovní a výpůjční řád je rovněž zveřejněn pro interní uživatele na webu VŠB-TU Ostrava v sekci Management kvality, viz Řízené systémové dokumenty (SME – Směrnice)link.

 • Čl. 23 Výjimky z knihovního a výpůjčního řádu

  Výjimky z Knihovního a výpůjčního řádu může povolit v odůvodněných případech ředitel Ústřední knihovny.

 • Čl. 24 Připomínky, stížnosti

  Připomínky, stížnosti a návrhy týkající se práce Ústřední knihovny je možno podávat ústně nebo písemně řediteli Ústřední knihovny nebo řediteli Centra informačních služeb.

 • Čl. 25 Přílohy knihovního řádu
  • příloha č. 1 Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava
  • příloha č. 2 Ceník poplatků, smluvních pokut a placených služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava
  • příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava
  • příloha č. 4 Žádost o ukončení zpracování osobních údajů uživatele Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava
  • příloha č. 5 Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení

Přílohy

Ceník

viz dále Dokumenty ke stažení