Půjčování dokumentů

Půjčování mimo knihovnu (absenčně)

 • studijní literatura a běžný knižní fond

Půjčování do studoven (prezenčně)

 • knižní fondy studoven
 • archivní fondy
 • časopisy
 • vysokoškolské kvalifikační práce VŠB‑TUO
 • normy (ČSN)
 • encyklopedie
 • výkladové slovníky
 • příručky
 • drahé zahraniční monografie
 • informační zdroje na CD-ROM

Půjčování dokumentů kategorie DEPONÁT / OSOBNÍ NEOMEZENÁ VÝPŮJČKA s lokací katedrové knihovny

Dokumenty vedené v katalogu ÚK pod kategorií "Deponát" nebo "Osobní neomezená výpůjčka" s lokací konkrétní katedrové knihovny je možné registrovanému uživateli na požádání zapůjčit, pokud nejsou ve fondu ÚK zastoupeny jiným výtiskem. Forma zapůjčení (absenční nebo prezenční) se řídí podmínkami katedrové knihovny.

Kontakt:

Vracení dokumentů

Vypůjčené dokumenty je potřeba vracet ve stanovených výpůjčních lhůtách.

Mimo otvírací dobu knihovny je možné využít bibliobox nebo knižní návratovou stříňku.

Lze požádat o prodloužení výpůjční lhůty půjčených dokumentů.

V případě prodlení uživateli vznikne povinnost uhradit poplatky z prodlení (externí uživatelé, studenti) ve výši stanovené Ceníkem poplatků, smluvních pokut a placených služeb ÚK VŠB-TUO. Na tuto skutečnost je upozorňován upomínkami podle oddílu IV, článku 15 Knihovního a výpůjčního řádu.

Prodlužování výpůjční lhůty 

Výpůjční lhůtu vypůjčeného dokumentu lze prodloužit v závislosti na kategorii uživatele a pokud dokument nepožaduje další uživatel.

Prodloužení výpůjční lhůty může uživatel provést:

Katalog ÚK VŠB-TUO