Základní informace

 • Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje meziknihovní výpůjční služby knihovnám v České republice i v zahraničí
 • meziknihovní výpůjční služby jsou knihovnám poskytovány bezplatně, včetně reprografických služeb

Požadavek na MVS

 • Typy dokumentů vyloučené z MVS
  • v rámci MVS nejsou půjčovány dokumenty určené výhradně k prezenčnímu zpřístupňování
   • fondy studoven
   • příručková literatura (encyklopedie, slovníky apod.)
   • historické fondy
   • časopisy
   • mapy
   • normy ČSN
   • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠB-TUO
 • Povinné údaje požadavku na MVS

  Informace o dokumentu

  • Úplné bibliografické údaje nezbytné pro výpůjčku originálu nebo zhotovení kopie části dokumentu
  • případně uvedení zdroje citace požadovaného dokumentu

  Informace o žádající knihovně a další údaje

  • jméno uživatele, pro něhož je dokument požadován
  • identifikační údaje žádající knihovny
  • jméno pracovníka, který požadavek vyřizuje
  • specifikace požadované služby – výpůjčka originálu nebo zhotovení kopie dokumentu
 • Zaslání požadavku na MVS

  Požadavek s nezbytnými bibliografickými údaji o požadovaném dokumentu a žádající knihovně je možné zaslat:

  • faxem
  • elektronickou poštou

Vyřízení požadavku

 • požadavky jsou vyřízeny výpůjčkou originálu
 • případně poskytnutím kopie dokumentu nebo jeho části
 • poskytování reprografických služeb v rámci MVS se řídí podmínkami autorského zákona (č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých zákonů)

Výpůjční lhůty

 • zpravidla 1 měsíc s možností prodloužení, není-li další zájemce o výpůjčku dokumentu
 • nelze-li u konkrétního dokumentu stanovenou lhůtu prodloužit, je to žádající knihovně sděleno již při vyřízení požadavku

Povinnosti knihoven

 • žádající knihovna nese odpovědnost za bezpečnost půjčeného dokumentu a jeho ochranu proti ztrátě po dobu výpůjčky až do okamžiku, kdy je dokument vrácen do ÚK VŠB-TUO
 • žádající knihovna je povinna:
  • dodržet stanovené podmínky
   • výpůjční lhůtu
   • včasný požadavek na prodloužení výpůjční lhůty
   • prezenční zpřístupnění uživateli apod.
  • vrátit vypůjčený dokument zpět ÚK VŠB-TUO
  • spolu s dokumentem vrátit průvodku MVS nebo jiný doklad o výpůjčce z fondu ÚK VŠB-TUO

Doplňující informace

Elektronické dodávky dokumentů z tištěných originálů nejsou poskytovány

Kontakní údaje

Meziknihovní výpůjční službu pro knihovny vyřizuje:

Kateřina Daňková, tel. a fax 597 324 598, místnost UK 250

Adresa knihovny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ústřední knihovna
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava

Sigla

OSD002