Základní informace

 • na základě požadavku uživatele zajistí knihovna dokument nebo jeho kopii z jiné knihovny, pokud požadovaný dokument není ve fondu ÚK
 • zajišťovány jsou dokumenty z jiných knihoven v ČR nebo ze zahraničí  související s pedagogickou, vědeckovýzkumnou činností nebo studiem
 • služba je poskytována registrovaným uživatelům ÚK
  • pro interní uživatele zdarma (náklady hradí ÚK)
  • pro externí uživatele zpoplatněna podle Ceníku
 • služba je zajišťována podle § 14 knihovního zákona a § 2 a 3 Vyhlášky MK č. 88/2002 Sb

Požadavek na MVS

 • Lze žádat o výpůjčky
  • monografií, skript, učebnic, sborníků z konferencí, disertací, diplomových prací, zahraničních norem, výzkumných zpráv, aj. dokumentů
 • Lze žádat o zajištění kopií
  • článků z časopisů
  • příspěvků ve sbornících z konferencí
 • Typy dokumentů vyloučené z MVS

  • výpůjčky celých ročníků časopisů, ani jejich jednotlivých čísel
  • staré tisky a rukopisy, vzácné a unikátní knihy
  • příručková literatura (encyklopedie, slovníky, kompendia, příručky apod.)
  • normy ČSN
  • audiovizuální materiály
  • některé informační zdroje na CD-ROM
  • v závislosti na situaci v konkrétních knihovnách nelze občas zajistit např. publikace, které jsou v dané knihovně hodně využívány jejími přímými uživateli (skripta a učebnice vysokých škol)
  • většina vysokých škol v ČR (ale také např. v SR) nepůjčuje v rámci MVS své kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační aj. práce)

Zaslání požadavku na MVS

 • Požadavky podávejte prostřednictvím online katalogu v menu Můj účet pomocí volby „MVS požadavek“.
 • Musí obsahovat všechny nezbytné údaje o požadovaném dokumentu.
 • Zasílejte v dostatečném předstihu, aby bylo možné výpůjčku nebo kopii zajistit podle potřeb uživatele.
 • Požadavek na mezinárodní MVS
  • na vyzvání pracovníka ÚK uživatel-student (netýká se doktorandů) doplní požadavek souhlasem pedagoga (vedoucí bakalářské nebo diplomové práce, zadavatel ročníkové nebo semestrální práce apod.)

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE PRO PODÁNÍ POŽADAVKU NA MVS

 • Kniha
  • jméno/a autora/ů
  • úplný název knihy v jazyce originálu
  • pořadí vydání (uveďte jen tehdy, požadujete-li vypůjčení konkrétního vydání publikace)
  • nakladatel
  • rok vydání
  • ISBN (pokud bylo knize přiděleno)
  • DOI (pokud bylo přiděleno)
 • Článek z časopisu
  • úplný název časopisu v jazyce originálu
  • ročník (volume)
  • rok vydání
  • číslo
  • strany od-do
  • ISSN
  • DOI (pokud bylo přiděleno)
  • jméno/a autora/ů článku
  • název článku v jazyce originálu

  Autorské údaje a název článku jsou vždy údaji nezbytnými.

 • Článek ze sborníku konference
  • název sborníku v jazyce originálu
  • název akce (konference, symposia,semináře, workshopu apod.)
  • místo a datum konání akce (není nezbytně nutné)
  • nakladatel
  • rok vydání
  • strany od-do
  • ISBN nebo ISSN (pokud bylo přiděleno)
  • DOI (pokud bylo přiděleno)
  • jméno/a autora/ů příspěvku
  • název příspěvku v jazyce originálu
 • Ostatní typy dokumentů

  Požadavky na ostatní typy dokumentů (normy, výzkumné zprávy aj.) musí obsahovat údaje nezbytné pro zajištění těchto dokumentů.

Vyřízení požadavku na MVS

 • doba vyřízení požadavku je závislá na způsobu práce požádané knihovny
 • kopii článku lze získat zpravidla do 3–7 dnů
 • ostatní požadavky jsou vyřizovány během 7–14 dní, někdy jeden měsíc i déle

Půjčení, vracení dokumentů

 • dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS a MMVS podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS a MMVS
 • Informace o dokumentu připraveném k půjčení
  • uživatel je informován telefonicky nebo e-mailem o dokumentu připraveném k půjčení
 • Výpůjční lhůty
  • výpůjční lhůty stanovuje půjčující knihovna
  • 30 dní s možností prodloužení u dokumentů z českých knihoven
  • 14 dní bez možnosti prodloužení u dokumentů ze zahraničních knihoven
  • interním uživatelům-studentům a externím uživatelům-veřejnosti jsou dokumenty půjčené přes MVS zpřístupněny pouze prezenčně ve studovnách knihovny
  • určí-li půjčující knihovna, že dokumenty mohou být půjčeny pouze prezenčně, jsou povinni tento požadavek respektovat všichni uživatelé
 • Prodloužení výpůjčky
  • v případě potřeby může uživatel požádat o prodloužení výpůjčky tři dny před vypršením stanovené výpůjční lhůty
 • Vracení dokumentů
  • dokumenty je nutné vracet osobně ve stanové výpůjční lhůtě

Doplňující informace

Kontaktní údaje

Meziknihovní výpůjční službu pro uživatele ÚK VŠB-TUO vyřizuje: 

Mgr. Helena Rohlová, tel. 597 324 571, místnost UK 219