Kopírování

 • Samoobslužné kopírky

  Samoobslužné kopírky se systémem SafeQ jsou uživatelům k dispozici na těchto pracovištích ÚK VŠB-TUO:

  • výpůjční oddělení v Porubě (jedna kopírka)
  • studovna v Porubě (dvě kopírky)
  • knihovna na Ekonomické fakultě VŠB-TUO (jedna kopírka)
  • knihovna a studovna na Fakultě stavební VŠB-TUO (jedna kopírka)
 • Kopírky s obsluhou

  Kopírky s obsluhou jsou uživatelům k dispozici na těchto pracovištích ÚK VŠB-TUO:

  • studovna na Ekonomické fakultě VŠB-TUO
  • knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO

  Reprografické služby ÚK VŠB-TUO jsou placenou službou dle Ceníku.

  Zaměstnancům univerzity a interním doktorandům jsou poskytovány tyto služby zdarma v případě, že se jedná o zhotovení kopií z dokumentů z fondu ÚK VŠB-TUO, které nejsou půjčovány mimo knihovnu.

  1 kopie formátu A4: 1,50 Kč
  1 kopie formátu A3: 3,00 Kč

Uživatelé ÚK VŠB-TUO mají možnost pro vlastní potřebu zhotovit kopie částí dokumentů, které má knihovna ve svém fondu a které jsou vyloučeny z absenčního půjčování (periodika, fondy studoven, vědecko-kvalifikační práce apod.).

Poskytování reprografických služeb se řídí podmínkami autorského zákona.

Nelze zhotovovat kopie českých technických norem (ČSN), viz Zákon č. 22/1997 Sb., § 5, odst. 8a Zákon č. 226/2003 Sb., část první, čl. I, odst. 5.


Skenování prezenčních fondů ÚK
(služba je poskytována v době omezeného provozu)

Základní informace

Z důvodu omezeného provozu ÚK v době covid-19 a omezených možností návštěvy ÚK je nabídnuta služba skenování z prezenčních fondů ÚK.

Podmínky poskytování služby

 • Určeno interním zaměstnancům a interním studentům závěrečných ročníků všech forem studia.
 • Interním studentům jiných ročníků lze poskytnout, pokud to kapacity dovolí.
 • Požadavky na skenování se zadávají prostřednictvím mailové adresy studovna@vsb.cz
 • Elektronické kopie jsou poskytovány:
  • z časopisů ve fondu studoven
  • ze svázaných ročníků časopisů ve skladišti časopisů
  • z vysokoškolských kvalifikačních prací, které nejsou dostupné v plném textu v repozitáři DSpace VŠB-TUO

Autorský zákon

Služba skenování z prezenčních fondů ÚK je poskytována v souladu s ustanoveními autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)) podle §30 - volná užití a §30a - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad.

 • Uživatelům jsou poskytnuty skenované dokumenty pouze pro jejich osobní potřebu, nejsou určeny k dalšímu šíření. Porušení tohoto ustanovení znamená porušení AZ.
 • Lze pořizovat skeny pouze vybraných částí díla chráněného autorským zákonem.
 • Je možné požádat napřed o sken obsahu daného dokumentu a pak požádat o naskenování pouze vybrané pasáže.
 • Dokumenty jsou chráněny tzv. sociálním DRM - digital rights managementu postaveném na principu důvěry.
 • Dokumenty jsou opatřeny ochranným prvkem s uvedením osobních a identifikačních údajů koncového uživatele:
  • vodoznakem loga Ústřední knihovny VŠB-TUO
  • informací v zápatí dokumentu obsahující: osobní číslo, jméno a příjmení žadatele a text: Tento soubor byl zhotoven pouze pro osobní potřebu uživatele ÚK (vypracování závěrečné práce) v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., §30 a §30a. Nesmí být využit k jinému účelu a nelze jej dále šířit.

Poskytnutí souboru uživateli

 • Soubor s naskenovaným dokumentem je uživateli doručen službou FileSender (https://filesender.cesnet.cz/).
 • Soubor je ke stažení dostupný po dobu 7 dní od jeho uložení na FileSender.
 • Uživatel je o dostupnosti souboru ke stažení informován na školní e-mailovou adresu.

Kontaktní údaje

Požadavky na skenování dokumentů lze zaslat na e-mail studovna@vsb.cz.

V případě potřeby kontaktujte pracovníky:

Mgr. Helena Rohlová, tel. 597 324 571, místnost UK 219, Studovna v Porubě

Miroslava Barnetová, tel. 597 322 157, místnost A 1305, Knihovna a studovna na EKF

Mgr. Petr Solka, tel. 597 324 570, místnost UK 137, informace k zaslání skenovaného dokumentu