kruh-vk

Základní informace

Akademické psaní je nedílnou součástí cyklu vědecké komunikace a dodržování zásad tvorby odborného textu ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování a může také pomoci v získávání patřičného vědeckého dopadu.

Zásady psaní odborného textu

Odborný text by měl splňovat základní charakteristiku:

 • odpovídá na položené otázky a demostruje pochopení předmětu zkoumání
 • je strukturovaný, logicky členěný, sdružuje do celku a vztahu související témata a zjištění
 • předkládané teze, názory, argumenty jsou podpořeny fakty, daty, důkazy
 • použité zdroje jsou řádně citovány
 • styl psaní je formální, jasný, vyvážený, konzistentní, terminologicky přesný

Strukturování textu

Strukturování odborného textu se odvíjí od typu a rozsahu práce.

V odborných vědeckých článcích je možné použít metodu IMRAD.

K dobré přípravě odborného textu patří pečlivé prostudování pokynů pro autory, v nichž vydavatel vědeckého časopisu definuje základní formální náležitosti textu, včetně strukturování textu.

Instrukce pro autory

Akademická integrita a prevence plagiátorství

Akademičtí pracovníci, studenti jsou povinni držet se etického kodexu, v němž je definována bezúhonnost, čestnost jako základní princip akademické, vědecké, vzdělávací a studijní práce.

V oblasti akademického psaní je potřeba dodržovat zásady psaní odborného textu a vědomě přistupovat k psaní textu tak, aby neobsahoval žádné ze znaků plagiátorství.

Volně dostupný nástroj pro ověření originality textu: Unicheck Plagiarism Checker

Užitečné informační zdroje

Nástroje pro kontrolu textů a kolaborativní psaní

Autoři se dnes neobejdou při psaní vědeckých publikací bez nástrojů na kontrolu textů a systémů na podporu online souběžného psaní celého autorského kolektivu.

Ve dvou článcích na blogu ÚK jsou vyzdviženy nejpoužívanější 

 • Knihy o citačních stylech

  BEINS, Bernard. APA style simplified: writing in psychology, education, nursing, and sociology. Malden: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-0-470-67123-8. Ve fondu 

  The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003. ISBN 0-226-10403-6. Ve fondu

  COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-8412-3999-1. Ve fondu

  LIPSON, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles - MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Third edition. Chicago: University of Chicago Press, c2018. ISBN 978-0-226-43110-9. Ve fondu

  MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York: Modern Language Association of America, 2009. ISBN 978-1-60329-024-1. Ve fondu

  New Oxford style manual. [2nd ed.]. Oxford: Oxford University Press, c2012. ISBN 978-0-19-965722-3. Ve fondu

  Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7th ed. Reston: Council of Science Editors in cooperation with the Rockefeller University Press, 2006. ISBN 0-9779665-0-X. Ve fondu

  TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. 8th ed. / revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press editorial staff. Chicago: University of Chicago Press, c2013. ISBN 978-0-226-81638-8. Ve fondu

 • Normy

  Česko. Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 459–460.

  Česko. Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 17, s. 586–593.

  Česko. Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 126, s. 5506–5540.

  ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.Praha: Český normalizační institut, 1993.

  ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007.

  ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1999.

  ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002.

  ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 215 (01 0147). Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

  ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 843 (01 0145). Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 1086 (01 0159). Dokumentace a informace – Titulní listy knih. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha: Český normalizační institut, 2006.

  ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.

  ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Praha: Český normalizační institut, 2000.

  ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2003.

  ČSN ISO 5963 (01 0174). Dokumentace – Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha: Český normalizační institut, 1995.

  ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996. Tato norma je neplatná, byla zrušena 1. 3. 2008 bez přímé náhrady. (ISO 5966:1982. Documentation -- Presentation of scientific and technical reports; withdrawn in 2000.)

  ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996.

  ČSN ISO 10444 (01 0190). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN).Praha: Český normalizační institut, 1997.

 • Akademické psaní obecně

  BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Ve fondu

  BLACKWELL, John a Janice Amanda MARTIN. A scientific approach to scientific writing. New York: Springer, c2011. ISBN 978-1-4419-9787-6. Ve fondu

  CARGILL, Margaret a Patrick O'CONNORWriting scientific research articles: strategy and steps. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-8619-3. Ve fondu

  ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan SEIDL. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. Ve fondu

  EBEL, Hans F., Claus BLIEFERT a William E. RUSSEY. The art of scientific writing: from student reports to professional publications in chemistry and related fields. 2nd, completely rev. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. ISBN 3-527-29829-0. Ve fondu

  FORD, Nigel. The essential guide to using the Web for research. London: Sage Publications, 2012. ISBN 978-0-85702-365-0. Ve fondu

  FROUZ, Jan. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3815-7. Ve fondu

  GILMORE, Barry. Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth: Heinemann, c2009. ISBN 978-0-325-02643-5. Ve fondu

  GILMORE, Barry. Plagiarism: why it happens, how to prevent it. Portsmouth: Heinemann, c2008. ISBN 978-0-325-02250-5. Ve fondu

  GLASMAN-DEAL, Hilary. Science research writing for non-native speakers of English. London: Imperial College Press, 2010. ISBN 978-1-84816-310-2. Ve fondu

  KATZ, Michael Jay. From research to manuscript: a guide to scientific writing. 2nd ed. New York: Springer, c2009. ISBN 978-1-4020-9466-8. Ve fondu

  LINDSAY, D. R. Scientific writing = thinking in words. Collingwood: CSIRO Publishing, c2011. ISBN 978-0-643-10046-6. Ve fondu

  MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. ISBN 978-3-8252-4087-5. Ve fondu

  PEARS, Richard a Graham J. SHIELDS. Cite them right: the essential referencing guide. Eleventh revised and expanded edition. London: Red Globe Press, 2019. ISBN 978-1-352-00513-4. Ve fondu

  ROSEN, Leonard J. The academic writer's handbook. 3rd ed. Boston: Longman, c2012. ISBN 978-0-205-71761-3. Ve fondu

  STERN, Linda. What every student should know about avoiding plagiarism. New York: Pearson Longman, c2007. ISBN 978-0-321-44689-3. Ve fondu

  ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-340-7. Ve fondu

  WEBER-WULFF, Debora. False feathers: a perspective on academic plagiarism. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-39961-9.  Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-642-39961-9

  WIPO intellectual property handbook: policy, law and use. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5. Dostupné též z: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

 • Jak si připravit přednášku (v angličtině), prezentaci, mluvený projev, příspěvek na konferenci v zahraničí

  ANDERSON, Chris. Přednášejte jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED. Přeložil Štěpán DŘÍMALKA. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. ISBN 978-80-7555-004-0.
  Ve fondu

  ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace v PowerPointu 2007 [CD-ROM]. Přeložil Jiřina ŠETKOVÁ. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2119-1.
  Ve fondu

  BRADBURY, Andrew. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Přeložil Martina CHALUPOVÁ. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1622-7.
  Ve fondu

  BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika: vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3031-8.
  Ve fondu

  GALLO, Carmine. Mluv jako TED: 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí. Přeložil Viktor DVOŘÁK. Brno: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0453-5.
  Ve fondu

  GRUSSENDORF, Marion a Martina HOVORKOVÁ. English for presentations: B2. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-611-6.
  Ve fondu

  HALL, George Martin, ed. Jak připravit úspěšnou přednášku. Přeložil Jaroslav HOŘEJŠÍ. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-422-9.
  Ve fondu

  HELCL, Zdeněk. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: osvědčené rady a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4770-5.
  Ve fondu

  HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet, tipy a triky pro úspěšnou prezentaci, vizuální a verbální techniky, přesvědčovací a argumentační strategie, od flipchartu po PowerPoint. Přeložil Iva MICHŇOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.
  Ve fondu

  JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8.
  Ve fondu

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2652-6.
  Ve fondu

  KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Přeložil Marta ŠEVČÍKOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
  Ve fondu

  KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft PowerPoint 2016 nejen pro školy. Prostějov: Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7.
  Ve fondu

  KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Přeložil Jana KALOVÁ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.
  Ve fondu

  LAURENČÍK, Marek. Jak na-- dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4377-6.
  Ve fondu

  MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2278-8.
  Ve fondu

  MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Přeložil Marie KRČMOVÁ, přeložil Karla MILOŠEVIČOVÁ. Martin: Osveta, c2006. ISBN 80-8063-219-7.
  Ve fondu

  PILE, Louise a Susan LOWE. Prezentace v angličtině: profesionálně a působivě. Přeložil Jitka BROŽOVÁ. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2058-3.
  Ve fondu

  PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
  Ve fondu

  REYNOLDS, Garr. Prezentace a zen: jednoduše a srozumitelně o designu prezentací a jejich předvádění. Přeložil Pavel KRISTIÁN. Brno: Zoner Press, 2009. ISBN 978-80-7413-047-2.
  Ve fondu

  ROSEN, Leonard J. The academic writer's handbook. 3rd ed. Boston: Longman, c2012. ISBN 978-0-205-71761-3.
  Ve fondu

  STŘÍŽOVÁ, Vlasta. Prezentace informací a komunikace. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1714-8.
  Ve fondu

  ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, c2009. ISBN 978-80-247-2965-7.
  Ve fondu

  WIEKE, Thomas. Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Přeložil Ivana ZAPLETALOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1682-8.
  Ve fondu

 • Webové stránky, blogy, články

Kontaktní údaje

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, místnost UK 238

Bc. Vendula Němcová, telefon 597 324 574, místnost UK 122

Mgr. Nela Stebnická, telefon 597 324 574, místnost UK 122, telefon 597 324 597, místnost UK 237