kruh-vk

Základní informace

Akademické psaní je nedílnou součástí cyklu vědecké komunikace a dodržování zásad tvorby odborného textu ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování a může také pomoci v získávání patřičného vědeckého dopadu.

Zásady psaní odborného textu

Odborný text by měl splňovat základní charakteristiku:

 • odpovídá na položené otázky a demostruje pochopení předmětu zkoumání
 • je strukturovaný, logicky členěný, sdružuje do celku a vztahu související témata a zjištění
 • předkládané teze, názory, argumenty jsou podpořeny fakty, daty, důkazy
 • použité zdroje jsou řádně citovány
 • styl psaní je formální, jasný, vyvážený, konzistentní, terminologicky přesný

Strukturování textu

Strukturování odborného textu se odvíjí od typu a rozsahu práce.

V odborných vědeckých článcích je možné použít metodu IMRAD.

K dobré přípravě odborného textu patří pečlivé prostudování pokynů pro autory, v nichž vydavatel vědeckého časopisu definuje základní formální náležitosti textu, včetně strukturování textu.

Instrukce pro autory

Akademická integrita a prevence plagiátorství

Akademičtí pracovníci, studenti jsou povinni držet se etického kodexu, v němž je definována bezúhonnost, čestnost jako základní princip akademické, vědecké, vzdělávací a studijní práce.

V oblasti akademického psaní je potřeba dodržovat zásady psaní odborného textu a vědomě přistupovat k psaní textu tak, aby neobsahoval žádné ze znaků plagiátorství.

Volně dostupný nástroj pro ověření originality textu: Unicheck Plagiarism Checker

Užitečné informační zdroje

Nástroje pro kontrolu textů a kolaborativní psaní

Autoři se dnes neobejdou při psaní vědeckých publikací bez nástrojů na kontrolu textů a systémů na podporu online souběžného psaní celého autorského kolektivu.

Ve dvou článcích na blogu ÚK jsou vyzdviženy nejpoužívanější 

 • Knihy o citačních stylech

  BEINS, Bernard. APA style simplified: writing in psychology, education, nursing, and sociology. Malden: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-0-470-67123-8. Ve fondu 

  The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003. ISBN 0-226-10403-6. Ve fondu

  COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-8412-3999-1. Ve fondu

  LIPSON, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles - MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Third edition. Chicago: University of Chicago Press, c2018. ISBN 978-0-226-43110-9. Ve fondu

  MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York: Modern Language Association of America, 2009. ISBN 978-1-60329-024-1. Ve fondu

  New Oxford style manual. [2nd ed.]. Oxford: Oxford University Press, c2012. ISBN 978-0-19-965722-3. Ve fondu

  Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7th ed. Reston: Council of Science Editors in cooperation with the Rockefeller University Press, 2006. ISBN 0-9779665-0-X. Ve fondu

  TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. 8th ed. / revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press editorial staff. Chicago: University of Chicago Press, c2013. ISBN 978-0-226-81638-8. Ve fondu

 • Normy

  Česko. Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 459–460.

  Česko. Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 17, s. 586–593.

  Česko. Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 126, s. 5506–5540.

  ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.Praha: Český normalizační institut, 1993.

  ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007.

  ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1999.

  ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002.

  ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 215 (01 0147). Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

  ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 843 (01 0145). Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 1086 (01 0159). Dokumentace a informace – Titulní listy knih. Praha: Český normalizační institut, 2001.

  ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha: Český normalizační institut, 2006.

  ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.

  ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Praha: Český normalizační institut, 2000.

  ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2003.

  ČSN ISO 5963 (01 0174). Dokumentace – Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha: Český normalizační institut, 1995.

  ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996. Tato norma je neplatná, byla zrušena 1. 3. 2008 bez přímé náhrady. (ISO 5966:1982. Documentation -- Presentation of scientific and technical reports; withdrawn in 2000.)

  ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996.

  ČSN ISO 10444 (01 0190). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN).Praha: Český normalizační institut, 1997.

 • Akademické psaní obecně

  BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks: Sage Publications, c2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Ve fondu

  BLACKWELL, John a Janice Amanda MARTIN. A scientific approach to scientific writing. New York: Springer, c2011. ISBN 978-1-4419-9787-6. Ve fondu

  CARGILL, Margaret a Patrick O'CONNORWriting scientific research articles: strategy and steps. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-8619-3. Ve fondu

  ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan SEIDL. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. Ve fondu

  EBEL, Hans F., Claus BLIEFERT a William E. RUSSEY. The art of scientific writing: from student reports to professional publications in chemistry and related fields. 2nd, completely rev. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. ISBN 3-527-29829-0. Ve fondu

  FORD, Nigel. The essential guide to using the Web for research. London: Sage Publications, 2012. ISBN 978-0-85702-365-0. Ve fondu

  FROUZ, Jan. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3815-7. Ve fondu

  GILMORE, Barry. Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth: Heinemann, c2009. ISBN 978-0-325-02643-5. Ve fondu

  GILMORE, Barry. Plagiarism: why it happens, how to prevent it. Portsmouth: Heinemann, c2008. ISBN 978-0-325-02250-5. Ve fondu

  GLASMAN-DEAL, Hilary. Science research writing for non-native speakers of English. London: Imperial College Press, 2010. ISBN 978-1-84816-310-2. Ve fondu

  KATZ, Michael Jay. From research to manuscript: a guide to scientific writing. 2nd ed. New York: Springer, c2009. ISBN 978-1-4020-9466-8. Ve fondu

  LINDSAY, D. R. Scientific writing = thinking in words. Collingwood: CSIRO Publishing, c2011. ISBN 978-0-643-10046-6. Ve fondu

  MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. ISBN 978-3-8252-4087-5. Ve fondu

  PEARS, Richard a Graham J. SHIELDS. Cite them right: the essential referencing guide. Eleventh revised and expanded edition. London: Red Globe Press, 2019. ISBN 978-1-352-00513-4. Ve fondu

  ROSEN, Leonard J. The academic writer's handbook. 3rd ed. Boston: Longman, c2012. ISBN 978-0-205-71761-3. Ve fondu

  STERN, Linda. What every student should know about avoiding plagiarism. New York: Pearson Longman, c2007. ISBN 978-0-321-44689-3. Ve fondu

  ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-340-7. Ve fondu

  WEBER-WULFF, Debora. False feathers: a perspective on academic plagiarism. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-39961-9.  Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-642-39961-9

  WIPO intellectual property handbook: policy, law and use. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5. Dostupné též z: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

 • Jak si připravit přednášku (v angličtině), prezentaci, mluvený projev, příspěvek na konferenci v zahraničí

  ANDERSON, Chris. Přednášejte jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED. Přeložil Štěpán DŘÍMALKA. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. ISBN 978-80-7555-004-0.
  Ve fondu

  ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace v PowerPointu 2007 [CD-ROM]. Přeložil Jiřina ŠETKOVÁ. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2119-1.
  Ve fondu

  BRADBURY, Andrew. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Přeložil Martina CHALUPOVÁ. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1622-7.
  Ve fondu

  BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika: vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3031-8.
  Ve fondu

  GALLO, Carmine. Mluv jako TED: 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí. Přeložil Viktor DVOŘÁK. Brno: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0453-5.
  Ve fondu

  GRUSSENDORF, Marion a Martina HOVORKOVÁ. English for presentations: B2. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-611-6.
  Ve fondu

  HALL, George Martin, ed. Jak připravit úspěšnou přednášku. Přeložil Jaroslav HOŘEJŠÍ. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-422-9.
  Ve fondu

  HELCL, Zdeněk. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: osvědčené rady a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4770-5.
  Ve fondu

  HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet, tipy a triky pro úspěšnou prezentaci, vizuální a verbální techniky, přesvědčovací a argumentační strategie, od flipchartu po PowerPoint. Přeložil Iva MICHŇOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.
  Ve fondu

  JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8.
  Ve fondu

  KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2652-6.
  Ve fondu

  KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Přeložil Marta ŠEVČÍKOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
  Ve fondu

  KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft PowerPoint 2016 nejen pro školy. Prostějov: Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7.
  Ve fondu

  KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Přeložil Jana KALOVÁ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.
  Ve fondu

  LAURENČÍK, Marek. Jak na-- dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4377-6.
  Ve fondu

  MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2278-8.
  Ve fondu

  MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Přeložil Marie KRČMOVÁ, přeložil Karla MILOŠEVIČOVÁ. Martin: Osveta, c2006. ISBN 80-8063-219-7.
  Ve fondu

  PILE, Louise a Susan LOWE. Prezentace v angličtině: profesionálně a působivě. Přeložil Jitka BROŽOVÁ. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2058-3.
  Ve fondu

  PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
  Ve fondu

  REYNOLDS, Garr. Prezentace a zen: jednoduše a srozumitelně o designu prezentací a jejich předvádění. Přeložil Pavel KRISTIÁN. Brno: Zoner Press, 2009. ISBN 978-80-7413-047-2.
  Ve fondu

  ROSEN, Leonard J. The academic writer's handbook. 3rd ed. Boston: Longman, c2012. ISBN 978-0-205-71761-3.
  Ve fondu

  STŘÍŽOVÁ, Vlasta. Prezentace informací a komunikace. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1714-8.
  Ve fondu

  ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, c2009. ISBN 978-80-247-2965-7.
  Ve fondu

  WIEKE, Thomas. Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Přeložil Ivana ZAPLETALOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1682-8.
  Ve fondu

 • Webové stránky, blogy, články

Kontaktní údaje

Bc. Vendula Němcová, telefon 597 324 574, místnost UK 122

Mgr. Tomáš Inspektor, PhD., telefon 597 321 278, místnost UK 238