Evropská komise (EK; European Commission) je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na výzkum v celosvětovém měřítku. EK také dlouhodobě podporuje model otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu, k publikacím i k údajům z výzkumu.

Open Access to scientific information: „Our vision is that all scientific information should be available online free of charge (= open access). In particular, peer-reviewed publications and research data resulting from public funding must be circulated rapidly and widely, using digital media. This can accelerate scientific discovery, enable new forms of data-intensive research and allow research findings to be taken up by businesses in order to develop new products and services.“

Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda, Open Access conference/Berlin, 19 November 2013: Open Access to science and data = cash and economic bonanza: „After all, of course, open access policies need infrastructure; a place to store and access open content. OpenAIRE, the Open Access Infrastructure for Research in Europe, already gives access to tens of thousands of documents. We can build on that success. We will continue supporting tools offering reliable and permanent access to digital scientific records. And we will continue leveraging what the scientific community has created in the past, as much as possible linking up and federating national or institutional resources.“

Proč je pro EK tak důležitý lepší přístup (zejména otevřený přístup) k informacím z výzkumu?

Je to nejen služba výzkumu a inovacím, ale tento model představuje rovněž lepší návratnost investic do výzkumu. Současně jde o to, aby výsledky výzkumu mohly být využívány všemi, tj. výzkumnými pracovníky, průmyslem (včetně malých a středních podniků; SMEs - Small and Media Enterprises) i občany, a aby všichni, kteří je potřebují, k nim ve všech 27 členských státech EU měli rovný přístup.

Evropská komise podporuje v současnosti otevřený přístup jako standardní způsob šíření výsledků veřejně financovaného výzkumu v Evropské unii (EU) a zahrnuje jej mezi priority ERA. Proto je otevřený přístup k publikovaným výsledkům projektů v programu Horizont 2020 povinností.

HORIZON 2020

Evropská infrastruktura otevřeného přístupu – OpenAIRE

Další informace o podpoře otevřeného přístupu Evropskou komisí najdete na portálu projektu OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe.

Viz též další informace na webu ÚK VŠB-TUO - OpenAIRE.

Evropská komise doporučuje členským zemím:

  1. vymezit jasné politiky pro šíření vědeckých publikací, které vznikly v rámci výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a otevřený přístup k nim,
  2. zajistit, aby instituce financující výzkum odpovědné za správu veřejných prostředků pro financování výzkumu a akademické instituce, které jsou příjemci financování z veřejných prostředků, prováděly příslušné politiky,
  3. vymezit jasné politiky pro šíření výzkumných údajů, které vznikly v rámci výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a otevřený přístup k nim,
  4. posílit uchovávání vědeckých informací,
  5. dále rozvíjet elektronické infrastruktury, o něž se opírá systém pro šíření vědeckých informací,
  6. zajistit synergie mezi vnitrostátními elektronickými infrastrukturami na evropské a globální úrovni,
  7. účastnit se mnohostranného dialogu zúčastněných stran na vnitrostátní, evropské a/nebo mezinárodní úrovni o tom, jak podporovat otevřený přístup k vědeckým informacím a jejich uchovávání...

OpenAIREplus

EK podporuje otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným údajům také prostřednictvím programů a projektů, které jsou zaměřeny na elektronickou infrastrukturu a podpůrné nástroje výzkumu a vývoje. Jde o promyšlené navazující programy, jejichž cílem není jen vybudování technologické infrastruktury a její dlouhodobé využívání a udržitelnost, ale rovněž podpora spolupráce na mezinárodní úrovni.

Užitečné informační zdroje