Základní informace

 • Definice zlaté cesty otevřeného přístupu

  Zlatou cestu otevřeného přístupu (Gold Open Access) představuje publikování v odborných recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem.

  • vydavatel, který vytváří konečnou publikovanou formu článku (tj. obvykle PDF), dá tuto konečnou verzi volně k dispozici
  • pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeně přístupném časopise však zpravidla vydavatel požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charges, APCs).
  • platba spojená s publikováním se přesouvá na autory ze čtenářů, kteří jinak hradí tyto náklady v předplatném
  • publikační poplatky (APCs) obvykle hradí univerzita nebo výzkumná organizace autora (autorů), nebo subjekt financující výzkum (grantová agentura)
  • vycházejí však i otevřené časopisy, které tyto poplatky od autorů nevyžadují (vydávané univerzitami, vědeckými společnostmi či neziskovými organizacemi apod.)

Transformace na gold open access

Významné vědecké, výzkumné organizace, grantové agentury, knihovní konsorcia a vydavatelé prosazují změnu modelu vydavatelského průmyslu vědecké literatury na model zlatého otevřeného přístupu. 

Cílem je jednak zajistit kýžený okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu a jednak udržitelnost vydavatelského průmyslu. Dle studie White Paper Max Planck Digital Library je v celém publikačním systému dost peněz na to, aby ke změně mohlo dojít bez dalšího nárůstu výdajů z veřejných zdrojů.

Transformaci na gold open access prosazují dvě stěžejní iniciativy:

 • OA2020 jejímž cílem je transformace stávajícího publikačního systému nahrazením modelu předplatného novým obchodním modelem, který zajistí, aby výsledky vědy a výzkumu byly otevřeně přístupné, znovu využitelné a aby cenový model za tento způsob šíření byl transparentní a ekonomicky udržitelný. 
 • cOALition S a její Plan S spolupracuje s OA2020 a jedná se o iniciativu významných grantových agentur, které financují výzkum. Jejich cílem je dosáhnout od rok 2021 toho, aby všechny vědecké publikace, které jsou výsledkem výzkumu veřejných i privátních grantů poskytovaných národními, regionálním nebo mezinárodními radami a poskytovateli, byly publikovány bez časového embarga v otevřených časopisech, na otevřených platformách a/nebo v otevřených repozitářích.

ESAC

Knihovní konsorcia vyjednávají s jednotlivými vydavateli nové tzv. transformativní smlouvy s licenčními podmínkami, které výrazným způsobem zohledňují vzrůstající produkci článků publikovaných v režimu open access. Přehled vyjednaných smluv se základní informací o typu smlouvy poskytuje databáze ESAC.

České národní licenční centrum CzechELib do databáze ESAC uložilo několik vyjednaných smluv, pro VŠB-TUO je relevantní smlouva s vydavatelem IEEE. V rámci této smlouvy mohou autoři VŠB-TUO po přijetí článku u IEEE využít slevy na poplatky APC a několik voucherů na úplné proplacení publikačních poplatků. Žádost o vyřízení úhrady APC se vyřizuje přímo v prostředí redakčního systému RightsLink.

OpenAPC

Při vyjednávání s vydavateli o nových podmínkách se zohledněním modelu open access je nezbytné mít přehled o celkových příjmech, které vydavateli plynou z plateb za otevřeně publikované články (tzv. article processing charges, APC). K monitorování plateb APC slouží mezinárodní databáze OpenAPC.

VŠB-TUO zasílá data APC do databáze OpenAPC od roku 2020, viz podrobněji v článku na blogu ÚK.

Otevřené časopisy podle typu

 • Otevřené časopisy
  • BioMed Central;, vydavatel recenzovaných OA časopisů (součást vydavatelství Springer)
  • Copernicus Publications
  • Frontiers; a community-oriented open-access academic publisher and research network (časopisy; třetina titulů s IF)
  • Hindawi; vydavatel recenzovaných OA časopisů
  • MDPI - Open Access Publishing
  • PLOS; (Public Library of Science), vydavatel recenzovaných OA časopisů (tituly s IF)
  • SciELO; The Scientific Electronic Library Online, elektronická knihovna vědeckých časopisů vydávaných v Brazílii a dalších zemích Jižní Ameriky a Střední Ameriky; plné texty jsou otevřeně přístupné
  • SciELO South Africa; otevřeně přístupné časopisy z JAR
 • Megajournals

  Mega-časopisy jsou otevřeně přístupné recenzované časopisy vydávané pouze online, jejichž obsah pokrývá velmi širokou vědecko-výzkumnou oblast.

  • ACS Central Science; a multidisciplinary journal that aims to publish articles of exceptional quality and interest to the broad chemistry and scientific community (ISSN 2374-7951); ACS (American Chemical Society) Publications
  • ACS Omega; (ISSN 2470-1343)
  • AIP Advances; a peer-reviewed, fully open access, online-only journal, covering all areas of physical sciences in applied, theoretical, and experimental research (ISSN 2158-3226); AIP Publishing
  • Biology Open (BiO); an online Open Access journal that publishes peer-reviewed original research across all aspects of the biological sciences (ISSN 2046-6390)
  • BMJ Open; an online, open access journal, dedicated to publishing medical research from all disciplines and therapeutic areas (ISSN 2044-6055)
  • APL Materials; an open access journal featuring original research on significant topical issues within the field of materials science (ISSN 2166-532X); AIP Publishing
  • Chemical Science; an Open Access journal published by The Royal Society of Chemistry (ISSN 2041-6539)
  • Collabra; an Open Access journal that shares not only the research but also the value created by the academic community published by the University of California Press (ISSN 2376-6832)
  • Cureus; a medical journal for a new generation of doctors and patients (ISSN 2168-8184)
  • eLIFE (ISSN 2050-084X)
  • F1000Research; An innovative Open Access journal offering immediate publication and open peer review
  • G3: Genes, Genomes, Genetics; megajournal vědecké společnosti Genetics Society of America (ISSN 2160-1836)
  • GigaScience; open-access open-data journal, 'big-data' studies from the entire spectrum of life and biomedical sciences, part of BioMed Central; (ISSN 2047-217X)
  • Heliyon; nový multioborový otevřený časopis, jehož vydavatelem je společnost Elsevier
  • IEEE Access; megajournal vědecké společnosti IEEE (ISSN 2169-3536)
  • The Journal of Engineering (JoE); megajournal vědecké společnosti The Institution of Engineering and Technology, IET (ISSN 2051-3305)
  • mBio®; megajournal vědecké společnosti American Society For Microbiology, ASM (ISSN 2150-7511)
  • Optics Express (OpEx); publishes peer-reviewed articles that emphasize scientific and technology innovations in all aspects of optics and photonics (ISSN 1094-4087)
  • Open Biology; megajournal The Royal Society (ISSN 2046-2441)
  • Palgrave Communications; the first high quality open access journal for original peer-reviewed research across all areas of the humanities, the social sciences and business (ISSN 2055-1045)
  • PeerJ; (ISSN 2167-8359)
  • PeerJ Computer Science; (ISSN 2376-5992)
  • PeerJ PrePrints; (ISSN 2167-9843)
  • PLOS ONE; (ISSN 1932-6203)
  • Royal Society Open Science; (ISSN 2054-5703)
  • SAGE Open; (ISSN 2158-2440)
  • Scientific Reports; a primary open access research publication from the publishers of Nature, covering all areas of the natural and clinical sciences (ISSN 2045-2322)
  • Scientific World Journal;(ISSN 1537-744X)
  • SpringerPlus;(ISSN 2193-1801)
  • The Winnower; otevřená publikační platforma, která využívá open post-publication peer review (otevřené recenzní řízení po zveřejnění příspěvku); témata (ISSN 2373-146X)
 • Otevřené časopisy tradičních vydavatelů
 • Hybridní časopisy

  Hybridní časopisy jsou:

  • primárně dostupné na základě předplatného
  • jejich vydavatelé získávají finanční prostředky z předplatného
  • současně však nabízejí autorům možnost zaplatit za otevřený přístup ke svému článku čtenářům i mimo okruh předplatitelů
  • umožňují otevřený přístup pouze k těm článkům, za které autoři zaplatili vydavatelem požadovaný poplatek (APC)
  • nejde o otevřeně přístupné časopisy, nýbrž o otevřeně přístupné články
  • ostatní články jsou jinak běžně přístupné jen předplatitelům nebo po zaplacení přístupu k vybranému článku
  • Model hybridních časopisů zavedli tradiční komerční vydavatelé také jako reakci na politiky poskytovatelů finančních prostředků na výzkum
   • poskytovatelé vyžadují, aby články, jež jsou výsledkem řešení projektů, byly otevřeně přístupné
   • cílem je umožnit autorům, aby tyto podmínky splnili
   • současně jde o snahu vyjít vstříc potřebě autorů publikovat v renomovaných časopisech

  Hybridní model publikování je některými vydavateli považován za přechod k budoucímu otevřenému přístupu.

Double Dipping

 • Double dipping

  Double dipping znamená finanční příjem za tutéž věc či službu ze dvou různých zdrojů.

  K double dipping dochází u obchodního modelu hybridních časopisů, kde jsou náklady na publikování téhož článku hrazeny dvakrát:

  • jednou prostřednictvím předplatného na časopis jako celek
  • současně také prostřednictvím poplatků od autorů (APCs) u článků, jejichž autoři si přejí, aby byl k jejich článků otevřený přístup

  Vydavatel, který nepraktikuje double dipping, by měl vzít v úvahu podíl příspěvků publikovaných jako otevřeně přístupné při stanovení výše předplatného v příštím roce.

Financování publikačních poplatků

Autoři mohou financovat publikační poplatky (APCs) např. z finančních prostředků určených na výzkum (z grantu) nebo z finančních prostředků svého pracoviště.

Poskytovatelé nebo výzkumné organizace provozují pro účely hrazení APC fondy.

IEEE

viz oddíl ESAC výše.

de Gruyter

Od června roku 2020 podepsala VŠB-TUO smlouvu s vydavatelem de Gruyter, díky níž autoři VŠB-TUO získávají slevu 15 % na publikačním poplatku v otevřených časopisech a také tzv. hybridních časopisech, tj. předplácených časopisech, které umožňují publikovat otevřeně jednotlivé články při uhrazení publikačního poplatku (article processing charge, APC) ve výši 2000 EUR. U otevřeně přístupných časopisů (gold open access časopisů) je výše APC uvedena na webové stránce jednotlivého časopisu.

Důležitá informace: přiznání nároku na slevu probíhá automaticky v redakčním systému na základě e-mailové adresy korespondenčního autora, která musí být svázaná s jeho afiliací (na soukromé e-mailové adresy, které nelze automaticky spojit s jeho domovskou organizací, která má nárok na slevu, není brán zřetel - systém je automatizován). Doporučuje se použít institucionální e-mailovou adresu nebo ORCID ID rovněž propojené s institucí, viz ORCID na VŠB-TUO.

MDPI Institutional Open Access Program

Od roku 2019 se VŠB-TUO stala členem programu vydavatele MDPI Institutional Open Access Program.

Díky členství získávají autoři VŠB-TUO slevu 10 % na publikačních poplatcích (article processing charges, APCs), která je automaticky uplatněna, pokud je poplatek APC vydavatelem účtován autorovi z VŠB-TUO.

Administrace účtu MDPI – Institutional Open Access Program

 • Ústřední knihovna VŠB-TUO má přístup do admin účtu MDPI – Institutional Open Access Program.
 • Admin účet zobrazuje přehled všech článků vydaných v časopisech MDPI, tříděný podle vydaných článků a článků připravovaných k vydání.
 • Přehled článků lze exportovat v souboru Excel.
 • V přehledu jsou dostupné údaje:Journal Name, Manuscript ID, Manuscript Title, Article Type, Manuscript Status, Submission Date, Acceptance Date, Publication Date, DOI, Web Link, Section, Special Issue, Author(s) Name(s), Author E-Mail, Corresponding Author, Corresponding Author E-Mail, Journal APC in CHF, Journal APC, IOAP Discount, Invoiced Amount in CHF, Actual Invoiced Amount, Prepaid Amount, Invoice Sent To.
 • ÚK dostává také e-mailovou notifikaci ze redakčního systému (submishion system) o nově zaslaném článku s informacemi: bibliografické údaje, datem zaslání článku, částkou za publikační poplatek a informací, komu bude publikační poplatek fakturován.
 • V admin účtu si lze nově zaslané články zobrazit.

Podrobněji k programu v článku na blogu ÚK.

SCOAP3

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Jedná se o partnerské sdružení více než 3 tisíc knihoven, grantových agentur a výzkumných center ze 44 zemí. Sdružení spolupracuje s významnými vydavateli na tom, aby klíčové časopisy z oboru High-Energy Physics byly dostupné v režimu open access a přispívající autoři, aby nemuseli hradit publikační poplatky (APCs). 

SCOAP3 hradí centrálně vydávání článků v časopisech vydavatelům a vydavatelé snižují cenu předplatného časopisů adekvátně podle uhrazených plateb za APCs.

Program SCOAP3 pokrývá i plně otevřeného časopisy.

Autorům v programu SCOAP3 zůstávají plná autorská majetková práva při využití licence Creative Commons - CC-BY, která umožňuje textové a datové vytěžování.

Články pokrývané programem SCOAP3 jsou volně dostupné v repozitáři i na webových platformách vydavatelů.

Česká republika v SCOAP3

Česká republika se podle statistiky dostupné na webu SCOAP3 podílí 4 procenty publikovaných článků.

Národní technická knihovna je členem konsorcia SCOAP3 za ČR.

VŠB-TUO předplácí od roku 2018 časopisy American Physical Society. Tím se VŠB-TUO stala také organizací, která hradí určitý finanční příspěvek do programu SCOAP3.

Otevřeně přístupné knihy

Vedle otevřených iniciativ pro časopisy se rozvíjí také platformy a obchodní modely pro vydávání otevřených monografických publikací.

Příkladem za všechny může být progresivní počin MIT Press, nazvaný Works in Progress, který poskytuje prostor pro publikující komunitu a umožňuje kolaborativní způsob tvorby publikace i jejího oponování a komentování před samotným vydáním. Knihy ve stavu přípravy k vydání (Works in Progress) jsou vystaveny na webu. Příkladem může být kniha Open Knowledge Institutions: Reinventing Universities


Vyhledávání v Directory of Open Access Books

Platformy pro otevřené časopisy a knihy

Užitečné informační zdroje

Do jaké míry je časopis otevřeně přístupný?

HowOpenIsIt?: Open Access Spectrum (OAS) (PDF, version 2.0)

 • příručka, která vám odpoví na zdánlivě jednoduchou otázku: Je tento časopis otevřeně přístupný?
 • Pokud ano, do jaké míry je otevřeně přístupný?
 • Použijte ji, chcete-li porozumět tomu, které složky definují otevřeně přístupný časopis nebo co způsobuje, že je určitý časopis více otevřený než jiný
 • ale hlavně, pokud se chcete správně rozhodnout, kde publikovat

Příručku připravili: PLOS, SPARC a OASPA.