Mike Taylor: Open Access is about sharing, unity and sanity, not about money

Otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu

 • Definice otevřeného přístupu

  Otevřený přístup (Open Access, OA) v nejčistším slova smyslu znamená

  • okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.

  Otevřený přístup se týká vědeckých výstupů, které vědci (autoři) běžně poskytují vydavatelům k publikování bezplatně, bez nároku na honorář. Otevřeně přístupné publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a souvisejících oblastech.

  Typické vědecké výstupy, kterých se otevřený přístup týká:

  • recenzované vědecké časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, preprinty nebo postprinty
  • konferenční příspěvky
  • monografie
  • datové soubory různého typu 

  Otevřený přístup neznamená:

  • publikování vlastním nákladem, tj. že autor využije možností současných technologií a zveřejní (publikuje) článek na svém vlastním webu
  • není to tedy cesta, jak se vyhnout recenznímu řízení a běžnému publikačnímu procesu
  • nejde o žádný druhořadý způsob publikování, jehož cílem je co nejjednodušeji snížit náklady na publikační proces

  Otevřený přístup je v prvé řadě prostředkem pro volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé vědecké komunitě i veřejnosti, která o ně má zájem.

Realizace otevřeného přístupu

 • Zelená cesta otevřeného přístupu

  Zelená cesta otevřeného přístupu (anglicky jsou používány termíny: green open access, green route to open access, author-archived open access apod.)

  • autoři publikují v jakémkoliv časopise založeném na předplatném a následně uloží (auto-archivují, angl. self-archiving, self deposit apod.) článek, resp. finální autorskou verzi článku přijatého ke zveřejnění po recenzním řízení, v otevřeném institucionálním nebo oborovém repozitáři
   • uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení
   • nebo může podléhat embargu vydavatele

  Immediate Deposit, Optional Access

  Řada univerzit ve svých politikách otevřeného přístupu se přiklání k tzv. ID/OA modelu, Immediate Deposit, Optional Access, kdy je po autorech povinně požadováno uložení rukopisu do repozitáře a volitelně zajištění přístupu k uloženému článku.

 • Zlatá cesta otevřeného přístupu

  Zlatá cesta otevřeného přístupu (anglicky: gold open access, gold route to open access, gold open access publishing apod.)

  • autoři publikují v otevřeném časopise, který poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem článkům na webu vydavatele
  • vydavatel může po autorech, jejichž články přijme k publikování, požadovat úhradu poplatků za zpracování článku (angl. article processing charges, APCs)
  • publikační poplatky se neplatí vždy, např. je-li vydavatelem univerzita, tj. nekomerční vydavatel

Varianty otevřeného přístupu

 • Otevřený přístup gratis a libre

  Výrazy gratis a libre nepopisují způsoby publikování, ale definují atributy článku, který byl publikován jako otevřeně přístupný.

  Gratis otevřený přístup znamená, že článek je přístupný zdarma (free of charge).

  • Gratis otevřený přístup odstraňuje finanční bariéry v přístupu k informacím a v zásadě čtenáři poskytuje právo číst, stahovat a tisknout.

  Libre otevřený přístup představuje rovněž bezplatný přístup, avšak zdarma a bez dalších překážek publikace je k dispozici i pro další způsoby využívání i opětovné použití.

  • Libre otevřený přístup je rozšířen o právo vytvářet kopie, šířit je, prohledávat, propojovat, využívat a vytěžovat.
  • Práva na opětovné použití jsou určována příslušnou licencí Creative Commons, zpravidla vyžadující pouze přiznání autorství původních autorů prostřednictvím licence CC-BY.

 • Zpožděný otevřený přístup

  Zpožděný otevřený přístup (delayed open access) se vztahuje k časopisům, které jsou primárně přístupné na základě předplatného. Po určité době – zpravidla po 12 měsících od data vydání, po kterou jsou články přístupné jen předplatitelům, je vydavatel otevřeně (volně) zpřístupní.

  Na tomto modelu je např. založeno vydávání časopisu Computing and Informatics. Obdobně umožňuje Elsevier volný přístup (free access) k archivům svých vybraných 108 časopisů (k 3. 2. 2018): Open archives.

Výhody otevřeného přístupu

 • Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování, avšak umožňuje čtenářům přístup bez poplatků, bez zbytečných finančních bariér.
 • Otevřený přístup je v souladu
  • s autorskými právy
  • s požadavky na kvalitu, prestiž
  • s recenzním řízením
  • s indexováním
 • Otevřený přístup respektuje požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce spojované tradičně s publikováním vědeckých informací.
 • Výhody otevřeného přístupu
  • neomezená (bezplatná) dostupnost kvalitních vědeckých publikací
  • rychlé sdílení nových poznatků
  • účinná vědecká komunikace
  • zviditelnění autorů a výsledků jejich vědecké práce
  • větší využívání a větší ohlas publikací
  • vyšší dopad publikací, jež jsou výstupem z projektů podpořených veřejnými finančními zdroji
  • zviditelnění vědeckých výsledků instituce autorů (univerzity) zvýšení její prestiže
  • viz též Open Access benefits

Iniciativy otevřeného přístupu

Politiky otevřeného přístupu

Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost (angl. mandate) otevřeného přístupu, zajišťují organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem, kdo je v daném okamžiku potřebují.

Vlády se začaly zajímat o otevřený přístup z potřeby ujistit se, že výzkum, který financují, má dopad na společnost, a také díky zjištěním o plýtvání veřejnými zdroji, jež je výsledkem starého systému, ve kterém daňoví poplatníci platí jednou za výzkum a podruhé za přístup k jeho výsledkům.

Vztah k podpoře a prosazování otevřeného přístupu se odráží na různých úrovních a jeho výsledkem je formulace politik a povinností otevřeného přístupu ze strany účastníků procesu vědecké komunikace.