Základní informace

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), postupně se také připravuje na rozšíření metodické, procesní i systémové podpory celé oblasti otevřené vědy (open science):

 1. budováním repozitáře DSpace VŠB-TUO a jeho zapojením do OpenAIRE
 2. volnou dostupností vysokoškolských kvalifikačních prací v repozitáři DSpace VŠB-TUO
 3. směrnicí Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím (TUO_LEG_15_004)
 4. registrací politiky OA v registru ROARMAP
 5. pořádáním akcí v rámci mezinárodní propagační akce Open Access Week
 6. úhradou členství v ORCID
 7. finančním příspěvkem v konsorciu SCOAP3
 8. členstvím v MDPI Institutional Open Access Program a smlouvou s vydavatelem de Gryuter
 9. plněním opatření Akčního plánu Národní strategie otevřeného přístupu ČR 2017-2020
  1. Doporučení ÚK a CIT k předávání údajů o open access do RIV
 10. zasíláním dat APC do mezinárodní databáze OpenAPC
 11. definováním operačního cíle B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu ve Strategickém záměru VŠB-TUO 2021-2027.
 12. vysokoškolský ústav - IT4Innovations národní superpočítačové centrum v rámci e-INFRA CZ se stal v roce 2021 členem Asociace European Open Science Cloud (EOSC), podrobnosti viz Novinka ze dne 27. 1. 2021 na e-INFRA CZ. IT4Innovations je dále od roku 2019 členem významné evropské infrastruktury EUDAT.

Co politika OA po autorech vyžaduje?

Pokud možno nejpozději v den publikování článku:

 1. připojit k záznamu článku (J nebo D) v OBD soubor s jeho plným textem (digitální kopii, nebo autorský rukopis po recenzním řízení)
 2. určit způsob zveřejnění plného textu u záznamu článku v OBD, pokud to vydavatel umožňuje, pak v režimu OA
 3. dodržet dobu embarga, po kterou podle politiky vydavatele nemůže být článek uložen a zveřejněn jako otevřený v repozitáři (DSpace VŠB-TUO)
 4. při publikování v otevřených nebo hybridních časopisech vyžadovat sjednání licence Creative Commons, nejlépe CC-BY
 5. uložit na dobrovolné bázi také výzkumná data, která se k publikaci vztahují, do repozitáře VŠB-TUO nebo do datového repozitáře (např. Zenodo)

Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím

 • (TUO_LEG_15_004, verze A)
 • Garant dokumentu: Prorektor pro vědu a výzkum
 • Účinnost dokumentu: 1. 12. 2015
 • Text politiky ke stažení (PDF, 158 kB)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále „VŠB-TUO“) přijímá politiku otevřeného přístupu založenou na následujících zásadách.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Cílem politiky otevřeného přístupu VŠB-TUO je bezplatný online přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků.
 2. Otevřený přístup k vědeckým výsledkům je založen na uznávání znalostí jako veřejného statku a sociálních i ekonomických výhod, které z toho vyplývají.
 3. Efektivní a rozsáhlé šíření vědeckých výsledků představuje významnou součást činnosti VŠB-TUO jakožto veřejné výzkumné organizace.
 4. Zvýšená dostupnost vědeckých výsledků díky otevřenému přístupu vede ke zvýšení dopadu těchto publikací.
 5. Uložení publikací do institucionálního repozitáře zajišťuje péči, dlouhodobé uchování a další šíření vědeckých výsledků VŠB-TUO i přístup k nim pro účely provádění vnitřního i vnějšího hodnocení.

Článek 2

Definice

 1. Otevřený přístup (Open Access) znamená okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.
 2. Především ve vztahu k vědeckým časopisům a v nich publikovaným článkům jsou využívány dvě strategie k dosažení otevřeného přístupu: zelená cesta a zlatá cesta.
 3. Zelená cesta znamená, že autor publikuje svůj článek tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného, a to v takovém časopise, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám, a následně uloží autorskou verzi článku do otevřeného repozitáře (tzv. auto-archivace) v závislosti na politice vydavatele a/nebo politice poskytovatele finanční podpory na výzkum před, po nebo během publikování.
 4. Zlatou cestu představuje publikování v recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem.
 5. Publikace je definována jako recenzovaná publikovaná (nebo přijatá k publikování) práce výzkumného pracovníka VŠB-TUO, včetně studentů. Zahrnuje jmenovitě časopisecké články, konferenční příspěvky, monografie, kapitoly z knih, případně další materiály, které jsou výstupy z projektů.
 6. Otevřený přístup k vědeckým informacím vyžaduje, aby autoři vyjednali předem s vydavateli převedení pouze takových práv, jež jsou nezbytná pro publikování, a to prostřednictvím dodatků k autorským smlouvám, jimiž je vydavateli poskytnuta licence ke zveřejnění. Předmětem licenční smlouvy je výkon majetkových práv autorských. Tato práva se licenční smlouvou nepřevádějí, ale jejím uzavřením získává nabyvatel licence právo dílo sjednaným způsobem užít.
 7. Veřejně přístupným institucionálním repozitářem VŠB-TUO je DSpace VŠB-TUO, https://dspace.vsb.cz/, postavený na mezinárodních standardech, obsahující digitální obsah a poskytující pokročilé nástroje pro vyhledávání, navigaci a otevřený přístup k digitálnímu obsahu.
 8. Interním informačním systémem výzkumu na VŠB-TUO je OBD (Osobní bibliografická databáze).
 9. Digitální kopie je elektronická kopie publikace ve své konečné podobě, buď konečná verze recenzovaného autorského rukopisu přijatého k publikování po recenzním řízení (zvaná též postprint), nebo vydavatelská verze publikace.
 10. Doba embarga je časové období stanovené vydavatelem, po které nesmí být publikace uložená do repozitáře otevřeně přístupná. Doba embarga začíná dnem oficiálního publikování.
 11. Metadata jsou údaje použité pro popis, sledování, využívání a správu položek uložených v repozitáři.

Článek 3

Principy politiky otevřeného přístupu

VŠB-TUO definuje základní principy politiky otevřeného přístupu tím, že:

 1. požaduje, aby autoři publikací připojovali do OBD u výsledků „J – článek v odborném periodiku“ a „D – článek ve sborníku“ k záznamu digitální kopii těchto publikací co nejdříve, pokud možno nejpozději k datu jejich oficiálního publikování,
 2. doporučuje autorům uložit výzkumná data potřebná k ověření výsledků obsažených v uložené vědecké publikaci, buď do institucionálního repozitáře, nebo do repozitáře určeného pro ukládání výzkumných dat,
 3. vyzývá autory, aby si ponechali svá autorská práva a poskytli vydavateli pouze potřebnou veřejnou licenci Creative Commons, nejlépe licenci CC-BY,
 4. doporučuje autorům, aby k uložení do institucionálního repozitáře poskytli i publikace vydané před datem účinnosti této politiky a umožnili k nim otevřený přístup tam, kde je to možné.

Pro výsledky vytvořené v rámci projektů programu Horizont 2020 platí povinnost uložení záznamu i digitální kopie publikace nejpozději v den publikování. Tyto digitální kopie včetně bibliografických metadat jsou následně importovány do institucionálního repozitáře VŠB-TUO. Za včasné uložení digitálních kopií odpovídají autoři publikací. Za import do repozitáře odpovídá Centrum informačních služeb. Otevřený přístup k publikacím uloženým v repozitáři odpovídá podmínkám stanoveným vydavatelem publikace nebo poskytovatele finanční podpory na výzkum.

Článek 4

Podpora a sledování politiky otevřeného přístupu

VŠB-TUO podporuje a sleduje politiku otevřeného přístupu tím, že

 1. usnadní přijetí politiky otevřeného přístupu organizováním seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit v oblasti otevřeného přístupu,
 2. bude monitorovat plnění této politiky porovnáním obsahu repozitáře s informacemi v OBD a prostřednictvím údajů o využívání otevřeně přístupných publikací (přístup, stahování apod.),
 3. poskytne nezbytné lidské zdroje a požadovanou infrastrukturu na podporu politiky otevřeného přístupu.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

Tato politika otevřeného přístupu k vědeckým publikacím nabývá účinnosti dne 1. 12. 2015.

Budování infrastruktury pro otevřenou vědu: Operační cíl B 3.5 Strategického záměru VŠB-TUO 2021-2027

Ve Strategickém záměru VŠB-TUO 2021-2027 je rozpracován operační cíl B 3.5 s názvem Budování infrastruktury pro otevřenou vědu. V letech 2021-2027 by VŠB-TUO měla posílit svou systémovou, procesní a metodickou podporu pro zavedení principu otevřené vědy (open science) jako standardního způsobu samotné vědecko-výzkumné činnosti a způsobu sdělování výsledků vědy a výzkumu financovaných z veřejných zdrojů. Text operačního cíle B3.5 je uveden níže v samostatném oddíle. 

 • B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu

  Univerzita dlouhodobě sleduje mezinárodní trendy v oblasti šíření výsledků výzkumu a vývoje. Ústřední knihovna VŠB-TUO byla v letech 2010 až 2018 zapojena do evropského projektu OpenAIRE, přičemž získané znalosti přenášela jak do univerzitního prostředí (rozvoj repozitáře DSpace VŠB-TUO), tak do celorepublikové vědecké komunity (podíl na vzniku Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020 a jejího Akčního plánu).

  Škola disponuje silnou výpočetní a datovou infrastrukturou zastoupenou superpočítačovým centrem IT4Innovations, které společně s CESNETem a Ceritem-SC tvoří velkou národní výzkumnou infrastrukturu s názvem e-INFRA CZ.  
  V rámci této e-infrastruktury se IT4Innovations zapojí do budování národní infrastruktury pro výzkumná data a zároveň do mezinárodních aktivit zastřešených v rámci European Open Science Cloud (EOSC) i dalšími evropskými iniciativami pro podporu otevřené vědy.

  Cílem je vytvoření podmínek pro realizaci výzkumu na excelentní úrovni s akcentováním zásad otevřené vědy.  
  Mezi dílčí cíle patří další rozvoj výpočetních a datových kapacit včetně procesní a metodické podpory pro zpracovávání, poskytování a správu výzkumných dat na základě tzv. FAIR principů a zavedení systémového, 
  procesního a metodického řízení otevřeného šíření výsledků vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti univerzity.

  Změny, kterých chceme dosáhnout

  • V celém životním cyklu vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti univerzity budou doporučovány principy otevřené vědy, které povedou zejména k posílení dostupnosti výsledků výzkumu a vývoje.
  • Významně se rozšíří infrastrukturní, systémová, procesní a metodická podpora realizace principů otevřené vědy.
  • Koncepce otevřené vědy VŠB-TUO podpoří dlouhodobou strategii řízení výzkumu a vývoje.
  • VŠB-TUO posílí svou pozici jakožto součást velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ.
  • VŠB-TUO se zapojí do evropských a národních aktivit v rámci otevřené vědy a stane se mezinárodně uznávaným vědeckým pracovištěm ctícím její zásady.

  Indikátor úspěchu

  • Vytvoření repozitáře VŠB-TUO.
  • Navýšení počtu publikačních výstupů v režimu Open Access meziročně o 5 %.

  Plánovaná opatření

  • Vznik a průběžná aktualizace koncepce infrastruktury otevřené vědy VŠB-TUO a sestavení pracovní skupiny pro realizaci této koncepce. [SZ MŠMT: 4.A / 4.B]
  • Zřízení metodického a informačního helpdesku pro otázky otevřené vědy. [SZ MŠMT: 4.A / 4.B]
  • Rozvoj univerzitní infrastruktury, tedy funkčního propojení stávajících systémů VŠB-TUO – OBD, repozitáře DSpace VŠB-TUO a portálu E-výuka. [SZ MŠMT: 4.A / 4.B]
  • Budování nových systémových řešení a infrastruktury pro otevřená výzkumná data. Zřízení portálu výsledků VaV pro účely jejich veřejné prezentace, potřeby hodnocení výstupů VaV činnosti a vyhodnocení naplňování koncepce otevřené vědy VŠB-TUO. [SZ MŠMT: 4.A]
  • Vytvoření systému propagace a vzdělávání o tématech spojených s open science. [SZ MŠMT: 4.C]
  • Zapojení do národních a nadnárodních aktivit, zejména do činností souvisejících s národní a mezinárodní implementací European Open Science Cloud. [SZ MŠMT: 4.B / 4.C]
  • Podpora zapojení VŠB-TUO do infrastruktur na podporu otevřené vědy. [SZ MŠMT: 4.B / 4.C]

  Odpovědnost 

  • Prorektor pro vědu a výzkum 

  Zdroje 

  • MŠMT, Projekty ERA, vlastní zdroje. 

Kontaktní údaje

Mgr. Nela Stebnická, telefon 597 324 574, místnost UK 122