Politika otevřeného přístupu Evropské komise

Důvody podpory otevřeného přístupu

 • Je to nejen služba výzkumu a inovacím, ale tento model představuje rovněž lepší návratnost investic do výzkumu.
 • Současně jde o to, aby výsledky výzkumu mohly být využívány všemi
  • výzkumnými pracovníky
  • průmyslem (včetně malých a středních podniků; SMEs - Small and Media Enterprises)
  • občany
 • Je důležité, aby všichni, kteří informace potřebují, k nim ve všech 27 členských státech EU měli rovný přístup.

Otevřený přístup v programu H2020

Evropská komise přistoupila k posílení své politiky otevřeného přístupu a pro všechny projekty řešené z programu H2020 nastavila povinnost otevřeného přístupu k vydávaným recenzovaným článkům podle článku 29.2 Modelové grantové smlouvy.

Právně je povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům vymezena v článku 29.3 modelové grantové dohody.

Jak zajistit otevřený přístup k publikacím?

Povinností příjemců je zajistit otevřený přístup zejména k recenzovaným vědeckým článkům, ale otevřeně zpřístupnit lze také monografie, konferenční příspěvky, šedou literaturu.

Krok 1 Uložení publikace do repozitáře

 • uloženy do repozitáře mají být i články (publikace) vydané tzv. zlatou cestou, tj. publikované v otevřených časopisech
 • uložení má proběhnout nejpozději v den vydání článku
 • uložený soubor s publikací musí být strojově čitelný
 • repozitářem je myšlen digitální  online archiv - institucionální, oborový, centralizovaný

Krok 2 Zajištění přístupu k publikacím

 • autoarchivací, tj. uložením finalní verze autorského rukopisu do repozitáře v rozmezí 6-12 měsíců od vydání publikace
 • vydáním článku v otevřeném časopise nebo v tzv. hybridním časopise
 • publikační poplatky (APCs) spojené s vydáním článku jsou považovány za způsobilé
 • včetně zajištění přístupu k bibliografickým informacím a informacím o financování publikací, které musí být ve standardizovaném tvaru a musí obsahovat:
  • výraz "European Union (EU)", "Horizon 2020","Euratom" & Euratom research & training programme 2014-2018"
  • název výzvy a číslo grantu
  • datum publikování
  • délku embarga, pokud existuje
  • persistentní identifikátor

Ošetření autorských práv

Ve všech případech EK podporuje autory v ponechání si autorských práv a udělování adekvátní licence vydavatelům. Řešením může být použití licencí Creative Commons, které jsou vhodným legálním prostředkem pro zajištění otevřeného přístupu v jeho nejširším slova smyslu.

Persistentní identifikátory

Pro jednoznačnou a trvalou idenfikaci autorů, jejich publikací a dat doporučuje EK použití tzv. persistentních identifikátorů.

DOI (handle) - digital object identifier, persistentní identifikátor pro publikace

ORCID - identifikátor pro autory

DataCite - identifikátor pro datové sety

Pokyn pro autory z VŠB-TUO, jak vykázat výsledky z projektů H2020 v systému OBD

Otevřená data v programu H2020

Evropská komise v programu H2020 nejprve spustila pilotní program otevřených výzkumných dat, u projektů zahajovaných v roce 2017 Evropská komise rozšířila politiku otevřenému přístupu k výzkumným datům na všechny výzkumné oblasti. Data mají být sdílena na základě pravidla: as open as possible, as closed as necessary a otevřenost dat je vhodné zajistit podle principu FAIR.

Princip FAIR

V programu H2020 mají být data zpřístupňována na principu FAIR:

 • Findable
 • Accessible
 • Interoperable
 • Reusable

Plán managementu dat

Řešitelé projektů jsou povinni vytvořit a aktualizovat plán managementu dat, v němž definují:

 • jaká data bude projekt vytvářet, generovat, používat
 • jakým způsobem budou data zpřístupňována
 • jaké softwarové nástroje jsou k vytváření dat používány
 • metodologii, jak s daty pracovat

K vytvoření plánu managementu dat slouží DMP online formulář, v němž manažeři projektů popisují strategii projektu v oblasti výzkumných dat.

Zenodo

K uložení a zpřístupnění dat mohou sloužit oborové datové archivy nebo také repozitář Zenodo - služba budovaná projektem OpenAIRE.

Další informace

Kontaktní údaje

Mgr. Pavla Rygelová, telefon 597 325 171, místnost NK 235