PhD Academielogo_PhD_akademie

Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO je zapojena do celouniverzitního projektu Ph.D. akademie a v jeho rámci nabízí balíček služeb: knihovní služby pro doktorandy, další podpůrné aktivity a výukový kurz nazvaný LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním.

Knihovní služby pro doktorandy

 • vyšší počet výpůjček: 100 ks
 • delší výpůjční lhůta: 2 měsíce
 • osobní neomezené výpůjčky

Podrobně viz Knihovní a výpůjční řád ÚK VŠB-TUO

Další podpůrné aktivity

LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním

Stěžejní částí služeb pro Ph.D. akademii Ústřední knihovny je zajištění výukového kurzu LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním, tematicky zaměřený na základy vědecké práce, scientometrii a publikační praxi.

Výukový kurz je rozdělen na šest strukturovaných modulů, které účastníky postupně provedou jednotlivými fázemi akademického psaní, vztahujícími se k celému procesu výzkumného cyklu (Design & Discover, Plan & Fund, Gather & Analyse, Publish & Disseminate). Moduly jsou prokládány pravidelně probíhající skupinovou akcí Shut up & Write! na podporu motivace a progresu při samotném psaní.

Organizace výukového kurzu

 • Kurz probíhá v češtině.
 • Celý výukový kurz je dělen na tematické moduly, viz níže. Moduly jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly.
 • Pilotní kolo celého kurzu v zimním semestru 2021/2022 proběhne formou přednášek (prezenčně nebo virtuálně).
 • Po skončení celého kurzu budou vypsány termíny na konzultace s pracovníky ÚK k vybraným otázkám jednotlivých modulů.
 • Každý modul má svou e-learningovou oporu v lms.vsb.cz (obsah e-learningu bude průběžně doplňován).
 • Indikátorem pro splnění podmínek jednotlivých modulů je účast na přednášce.
 • Maximální počet účastníků v jednom modulu je 25.
 • Jednotlivé moduly na sebe tematicky navazují, ale absolvování jednoho z nich není podmíněno účastí na předchozím modulu.
 • Přihlašování na přednášky, viz web VŠB-TUO, Ph.D. akademie

Termíny výuky

Přednášky probíhají od 23. 9. do 8. 12. 2021 a jsou v týdenních intervalech proloženy setkáním Shut up & Write!.

Místo konání: velká počítačová učebna ve výpůjčním oddělení ÚK v Porubě (UK 150).

Den, čas, Místo konání

Datum

Přednáška - název modulu

Čtvrtek, 9:00−11:00, UK 150

23.09.2021

Modul 1: ZAČÍNÁM, aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

07.10.2021

Modul 2: PROZKOUMÁVÁM, aneb Nevím, o čem psát nebo jak si udělat rešerši

21.10.2021

Modul 3: TVOŘÍM, aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit

04.11.2021

Modul 4: KONTROLUJI, aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství

18.11.2021

Modul 5: PUBLIKUJI, aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?

02.12.2021

Modul 6: PREZENTUJI SE, aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost

Středa, 15:00−16:30, UK 150

29.09.2021

Setkání Shut Up & Write! 1

13.10.2021

Setkání Shut Up & Write! 2

27.10.2021

Setkání Shut Up & Write! 3

10.11.2021

Setkání Shut Up & Write! 4

24.11.2021

Setkání Shut Up & Write! 5

08.12.2021

Setkání Shut Up & Write! 6

Popis jednotlivých modulů (přednášek)

 • MODUL 1: ZAČÍNÁM, aneb Chci psát, ale nevím, jak začít

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu bude student vědět, kde zjistit základní informace o formální a obsahové struktuře disertační práce či odborného článku do časopisu; bude vědět, jakým způsobem má svou práci odevzdat. Bude mít přehled, jaké služby nabízí ÚK, a samostatně bude používat dostupných elektronických informačních zdrojů.

  Kde zjistit základní informace?

  • K disertační práci: Informace o tom, kde najít vypsaná témata, s kým se o nich poradit – zaměřeno na školitele.
  • K článku: Informace o webových stránkách časopisů, kde by měly být základní informace jak o samotném časopisu, tak o pravidlech pro publikující autory. Výklad doplněn názornou ukázkou.

  Struktura článku / disertační práce

  • K disertační práci: Informace o tom, kde na jednotlivých fakultách/ústavech/pracovištích najít manuály nebo šablony pro práci – soupis dostupných úložišť a kompetentních pracovníků.
  • K článku: Informace o tom, jak to funguje na webových stránkách časopisů, co je zde možné najít a kde. Rady ohledně komunikace s šéfredaktorem / redakční radou.

  Jak a kde se článek/práce odevzdává?

  • K disertační práci: Informace o existujících manuálech a studijních odděleních jednotlivých pracovišť.
  • K článku: Informace o šablonách, kde je najít, jak hotový článek odevzdat/odeslat.

  Služby Ústřední knihovny

  • Souhrnná informace o službách knihovny se zaměřením na informační podporu výzkumu: nákup literatury, sborníky z konferencí, meziknihovní výpůjční služba, informační podpora pro studium a vědu, legislativní dokumenty.
  • Přehled dostupných elektronických informačních zdrojů a jejich využívání.
 • MODUL 2: PROZKOUMÁVÁM, aneb Nevím, o čem psát, nebo jak si udělat rešerši

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu bude student schopen identifikovat nezodpovězené výzkumné otázky, stanovit oblast svého výzkumu a příbuzná témata, vyhledávat databázích, vytvořit rešerši, obstarat si potřebnou literaturu a využívat služby knihovny.

  Obecně o rešerši

  • Stanovení výzkumné otázky a kritérií, definování klíčových slov, vyhledávání, booleovské operátory, atd.

  Vyhledávání ve Web of Science

  • Základní charakteristika databáze, přístup do databáze, vyhledávání, filtrování, třídění, export výsledků atd.

  Vyhledávání ve Scopusu

  • Základní charakteristika databáze, přístup do databáze, vyhledávání, filtrování, třídění, export výsledků atd.

  Využívání discovery služby

  • Ebsco Discovery Service – obsah, funkce a výhody, vyhledávání, zpřesnění výsledků.
 • MODUL 3: TVOŘÍM, aneb Píšu, ale nevím, jak citovat a jak si práci usnadnit

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu bude student umět správně citovat použité informační zdroje, používat citační manažer a vědět, jak si může urychlit proces psaní pomocí užitečných nástrojů, ať už se jedná o kontrolu jazyka, kolaborativní psaní nebo práci s výzkumnými daty.

  Úvod do bibliografických citací

  • Základní informace o citování, rady k tomu, jak se vyhnout prohřeškům proti informační etice, představení jednotlivých citačních stylů

  Citační manažery a nástroje

  • Základní informace, Citace PRO Plus, ZOTERO

  Writefull, Overleaf

  • Představení nástrojů pro kontrolu angličtiny a kolaborativní psaní, recenzování a anotování

  Práce s výzkumnými daty

  • Výklad principu FAIR, představení užitečných nástrojů a služeb pro otevřenou vědu ve fázi plánování, řízení, vyhledávání, získávání, zpracování dat a psaní (DMP, GitLab…)
 • MODUL 4: KONTROLUJI, aneb Mám napsáno a doufám, že jsem se nedopustil plagiátorství

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu bude student obeznámen s etikou vědecké práce, plagiátorstvím, jeho následky a tipy, jak se mu vyhnout; dozví se, kde a za jakých podmínek si svou práci může nechat zkontrolovat.

  Etika vědecké práce a ochrana duševního vlastnictví

  • Vědecké publikování a autorský zákon, základní pojmy z oblasti autorského zákona: autor, autorské dílo, osobnostní a majetková práva, veřejné licence, základní pojmy z oblasti ochrany duševního vlastnictví.

  Plagiátorství

  • Definice plagiátorství, jeho typy, jaké má následky a jak se mu vyhnout

  Similarity Check

  • Informace o tom, že je tato služba k dispozici, na koho je možné se obrátit, jaké jsou podmínky
 • MODUL 5: PUBLIKUJI, aneb Kde můžu hotovou práci publikovat?

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu bude student umět najít si v rámci svého oboru a tematiky vhodný časopis, v němž může publikovat, bude se orientovat v různých cestách publikování v rámci otevřeného přístupu, bude schopen rozlišit jednotlivé licence CC, ukládat výzkumná data.

  Posouzení časopisu z hlediska bibliometrie

  • Zjištění kvality vědeckých časopisů pomocí bibliometrie, zmínka o predátorských časopisech, jak je rozpoznat a proč jim vyhnout.

  Open Access

  • Autorský zákon a otevřené sdílení výsledků vědy a výzkumu, základní představení modelu otevřeného přístupu a jeho forem, jakými způsoby se dá otevřeně publikovat, za použití vybraných licencí a užitečných nástrojů.

  Otevřená výzkumná data

  • Zpřístupňování výzkumných dat na princip FAIR, zajištění otevření dat jejich uložením do datových repozitářů, příklady významných datových repozitářů (oborových, obecných), modelový příklad pro práci s daty podle článku z časopisu Nature[1].  [1] https://www.nature.com/articles/s42005-020-00403-4  

 • MODUL 6: PREZENTUJI SE, aneb Jak vykazovat a propagovat publikační činnost

  Znalosti absolventa modulu: Po absolvování tohoto modulu se bude student orientovat ve vlastním autorském profilu, pomocí bibliometrie bude umět zhodnotit výkony vědce a informačních zdrojů, bude vědět, jak vykazovat práci přes OBD do RIVu.

  Autorské profily a identifikátory

  • Obecné informace o sebeprezentaci, představení autorského profilu v databázích Scopus a Web of Science, založení účtu Orcid a jeho propojení s dalšími systémy; vše doplněno o praktické ukázky; sdílení a sledování dopadu výsledků výzkumu.

  Bibliometrie – Jak na tom jsem

  • Základní informace, které poskytuje bibliometrie o autorovi: počet publikací, počet citací, h-index, nastavení citačních alertů.
  • Jak postupovat při nalezení chybných informací, kde a jak požádat o opravu špatných údajů v citačních databázích.

  Vykazování výsledky vědy a výzkumu v systému OBD

  • Vysvětlení procesu vykazování publikační činnosti, představení systému OBD: o co se jedná, k čemu slouží, jak se tam dostanu, směrnice, podpora knihovny.
  • Scientometrie – metodika hodnocení výsledků VaV, základní pojmy, druhy výsledků, převodníky oborů WOS, Scopus, FORD, Modul 2 – bibliometrie – percentil, decil, kvartil, základní metriky časopisů databází Scopus a Web of Science, práce s JCR, InCites. 
 • Setkání Shut Up & Write!

  Pravidelné skupinové setkání ve stejném čase a na stejném místě na podporu akademického psaní či jiných souvisejících úkolů.

  • Určeno všem, kteří potřebují odvést kus práce a nedokáží se k práci donutit, nebo se na ni pro špatné podmínky nedokáží soustředit.
  • Hlavní idea – vytvoření návyku v pravidelném psaní, motivace, vzájemná podpora účastníků. Výsledkem je viditelný a pravidelný progres v práci, odměnou je dobrý pocit, úleva, sdílení dojmů s ostatními ve stejné situaci, vzájemná podpora, socializace.
  • Jediné pravidlo – během stanovené hodiny psaní nikdo nesmí rušit, používat mobil, cokoli po někom chtít, kontrolovat nebo hodnotit práci ostatních.

  Příklad stanoveného harmonogramu:

  • 15:00–15:10 – najdi si místo, nalij si kávu, usaď se, připrav vše potřebné
  • 15:10–16:00 – tiché psaní
  • 16:00–16:30 – uvolnění se, sdílení dojmů, úspěchů, výzev, vzájemná podpora

Kam dál?

Kontaktní údaje

Mgr. Nela Stebnická, tel. 597 324 597 nebo 597 324 574 (výpůjční oddělení), místnost UK 237

Mgr. Pavla Rygelová, tel. 597 325 171, místnost UK 235