Legislativní rámec

 • Zákon o vysokých školách

  Zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

  Zákon o vysokých školách, resp. §47b určuje způsob zveřejňování závěrečných prací. Vysoká škola má zveřejňovat závěrečné práce prostřednictvím databáze včetně posudků a výsledku obhajoby. Dále musí být závěrečné práce nejméně pět dní před konáním obhajoby dostupné k nahlédnutí.

  Důležitá je novela z roku 2016, která upřesňuje způsob zpřístupňování závěrečných prací. Odstavec 4 paragrafu 47b definuje možnost odložení zpřístupnění práce o tři roky.

  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Vysoká škola disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

  (2) Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  (4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění31), nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce. Vysoká škola zašle bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.

  31) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, § 504, 2976 a 2985 občanského zákoníku.

 • Autorský zákon

  Autoři závěrečných prací podepisují prohlášení o využití výsledků závěrečné práce.

  Prohlášení vychází z autorského zákona, z §35 týkajícího se užití díla a §60 týkajícího se pojmu školní dílo.

  Autor bere na vědomí, že VŠB-TUO může nevýdělečně užít závěrečnou práci ke své vnitřní potřebě a v případě užití závěrečné práce ze strany autora je nutný souhlas VŠB-TUO.

  § 35

  Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního

  (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy.

  (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

  (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).

  (4) Ustanovení § 31 odst. 1 části věty za středníkem se pro odstavce 1 až 3 použije přiměřeně.

  § 60

  Školní dílo


  (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

  (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

  (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

 • Studijní a zkušební řády

  Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO (plný text dostupný v InNETu)

  Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO (plný text dostupný v InNETu)

  Studijní a zkušební řády vycházejí z výše uvedených legislativních norem a stanovují kromě jiného, jak například postupovat v případě, že autor závěrečné práce pracoval s citlivými daty, které mu poskytla pro účely vypracování závěrečné práce spolupracující firma a tato firma si nepřeje citlivá data zveřejnit. V takovém případě je potřeba citlivé údaje zpracovat do samostatné zprávy a v závěrečné práci bude na tuto samostatnou práci odkazováno. (viz odstavec 9)

  Čl. 26

  Bakalářská práce

  (1) Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

  (2) Zadání bakalářských prací na základě návrhu jejich vedoucích vypisují vždy na začátku akademického roku vedoucí kateder. Témata mohou vycházet z návrhů předložených studenty (§ 62 odst. 1 písm. f) zákona). Termíny a způsob zveřejnění témat a výběru bakalářské práce studentem stanoví děkan.

  (3) Zadání bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku problematiky úkolu, cílů, kterých má být dosaženo, základní literární prameny a jméno vedoucího bakalářské práce. Vedoucím bakalářské práce může být osoba, která je zaměstnancem VŠB-TUO nebo má s VŠB-TUO uzavřenou dohodu mimo pracovní poměr. Vedoucím bakalářské práce může být také student doktorského studijního programu VŠB-TUO v prezenční formě studia.

  (4) Vedoucí bakalářské práce a její oponent, kterého jmenuje vedoucí katedry, vypracují posudky k této práci. Student má právo se s posudky seznámit nejméně tři dny před konáním obhajoby. V případě potřeby může vedoucí katedry jmenovat více oponentů.

  (5) Při obhajobě bakalářské práce student nejprve uvede hlavní výsledky své práce a poté se vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení vedoucího bakalářské práce a v posudku nebo posudcích oponenta nebo oponentů. Dále následuje diskuse.

  (6) Platí, že odevzdáním bakalářské práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  (7) Bakalářská práce odevzdaná uchazečem k obhajobě musí být nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna k nahlížení veřejnosti v místě katedry, kde se má konat obhajoba bakalářské práce a která organizuje státní závěrečné zkoušky tohoto uchazeče. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Vedoucí katedry, která organizuje státní závěrečné zkoušky, zajistí evidenci osob, které využily této možnosti.

  (8) VŠB-TUO nevýdělečně zveřejňuje bakalářské práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO za podpory informačního systému.

  (9) V případě, kdy zadání bakalářské práce vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a je zaměřeno na aktuální témata jejich výrobní, výzkumné a obchodní činnosti, je řešení studenta, týkající se citlivých dat spolupracující osoby, zpracováno v samostatné zprávě, která je uložena na katedře zadávající bakalářskou práci a v bakalářské práci je citována. V úvodu bakalářské práce je vloženo prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním bakalářské práce.

  (10) Ustanovení odstavců 7 až 9 se použijí, pokud zvláštní právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství2) nestanoví jinak.

  2) Např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO (plný text dostupný v Innetu)

  Čl. 20
  Disertační práce


  (1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje původní uveřejněné vědecké výsledky studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci lze výjimečně uznat i soubor publikací nebo ke zveřejnění přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem.
  (2) V případě, že jde o společnou práci více autorů, musí být jednoznačně a věcně vymezen podíl studenta a přiloženo stanovisko všech spolupracovníků, obsahující jejich procentuální podíly.
  (3) Disertační práce je psána v jazyce, ve kterém je akreditován doktorský studijní program a uskutečňováno studium. Je-li studijní program akreditován a studium uskutečňováno v jazyce českém, může být práce napsána také ve slovenštině. Děkan rozhodne, na základě žádosti studenta a na základě stanoviska školitele a oborové rady, o napsání disertační práce v některém z jazyků podle čl. 14 odst. 7.
  (4) Disertační práce zpravidla obsahuje tyto části:
  a) anotace v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém, v rozsahu jedné strany textu,
  b) úvod a přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertace,
  c) cíl a obsah disertace,
  d) metody zpracování,
  e) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků a jejich analýzy,
  f) konkrétní závěry pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj vědního oboru,
  g) použitou literaturu a jiné prameny, ze kterých student vycházel nebo na ně reagoval,
  h) seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertace,
  i) závěr práce a doporučení pro další postup ve výzkumu nebo vývoji také v některém z jazyků podle čl. 14 odst. 7; rozsah tohoto závěru je přibližně jedna strana textu (je-li disertační práce vypracována v některém z jazyků podle čl. 14 odst. 7, musí být závěr práce a doporučení pro další postup vypracován v češtině nebo slovenštině).

  Formální úpravu disertační práce stanoví fakulta.
  (5) Student odevzdává disertační práci v elektronické podobě a současně v tištěné podobě na administrativním pracovišti v nejméně 5 vyhotoveních s potřebnými doklady, specifikovanými administrativním pracovištěm, a dále student podá žádost o obhajobu. Jedno vyhotovení disertační práce bude uloženo v Ústřední knihovně VŠB-TUO.
  (6) Doplňkem disertační práce je autoreferát, který slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce. Formální úpravu stanoví fakulta. Autoreferát je psán v českém jazyce nebo v jazyce, ve kterém je vypracována disertační práce. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt. Pokud je autoreferát napsán v jazyce českém, pak je abstrakt napsán v jazyce anglickém. Pokud je autoreferát vypracován v cizím jazyce, pak je abstrakt vypracován v českém jazyce. Autoreferát se odevzdává v elektronické podobě a v tištěné podobě. Počet výtisků je stanovený děkanem.
  (7) Platí, že odevzdáním disertační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

 • Směrnice děkanů

  Každá fakulta vydává závazné zásady či pokyny pro vypracování závěrečné práce (většinou formou směrnice děkana fakulty). Pokyny pro vypracování závěrečné práce obsahují pravidla pro formální úpravu závěrečných prací a pravidla pro odevzdávání závěrečných prací.

  Hornicko-geologická fakulta

  Pokyny pro zpracování závěrečných prací (HGF_SME_15_001, verze B)

  Disertační práce a autoreferát (HGF_SME_10_001, verze B)

  Fakulta materiálově-technologická

  Zásady pro vypracování závěrečné práce (bakalářská, diplomová)

  Fakulta strojní

  Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce (FS_SME_05_003, verze J)

  Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO (FS_PKP_13_001, verze C)

  Ekonomická fakulta

  Směrnice o zásadách pro vypracování závěrečných prací (EkF_SME_07_004, verze L - dostupné pouze studentům a zaměstnancům EKF)

  Směrnice k zásadám pro vypracování tezí dizertační práce a doktorské dizertační práce (EkF_SME_11_001 - dostupné pouze studentům a zaměstnancům EKF)

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  Pokyny pro vypracování prací

  Fakulta stavební

  Zásady pro vypracování kvalifikační práce a organizace SZZ (FAST_VYH_20_004)

  Fakulta bezpečnostního inženýrství

  Pokyny pro zpracování bakalářské práce

  Pokyny pro zpracování diplomové práce

Formální úprava závěrečné práce

Odevzdávání závěrečných prací

 • Systém Edison

  Odevzdání závěrečné práce se řídí pokyny směrnic pro vypracování závěrečných prací. Zpravidla se závěrečná práce odevzdává ve 2-3 tištěných exemplářích a zároveň v elektronické podobě do systému Edison.

  Dokumentace k systému EDISON pro studenty

  V kapitole 5 Dokumentace jsou uvedeny pokyny pro odevzdání práce v systému Edison.

  Je důležité

  • vložit abstrakt (anotaci) a klíčová slova v patřičných jazycích (nejčastěji česky a anglicky)
  • oddělit jednotlivá klíčová slova, sousloví středníkem
  • nahrát soubor s textem práce ve formátu PDF/A (návod na tvorbu PDF/A je popsán v Edisonu)
  • aby text nahraného souboru se shodoval s textem odevzdané tištěné práce1
  • přílohy se odevzdávají v komprimovaném souboru typu zip

  Po odevzdání práce a jejím schválení vedoucím práce dojde ke změně statusu závěrečné práce na „odevzdaná“ a pak již není možné v systému Edison se souborem manipulovat.

  1) Tuto skutečnost potvrzuje student vybráním nabídky „Potvrzuji“ na konci vkládacího formuláře

  Velikost odevzdávaných souborů

  Velikost ukládaných souborů je omezena:

  • 20 MB pro soubor se závěrečnou prací
  • 30 MB pro přílohy
 • Repozitář DSpace VŠB-TUO

  Úspěšně obhájené práce jsou několikrát ročně importovány ze systému Edison do institucionálního repozitáře DSpace VŠB-TUO, který slouží k uchovávání a zpřístupňování závěrečných prací a jiných výsledků vědy a výzkumu.

  Plné texty závěrečných prací jsou přístupné všem uživatelům bez omezení.

Kontrola plagiátů

Individuálně si lze zkontrolovat text závěrečné práce pomocí systému Odevzdej.cz, který určen pro kontrolu seminárních prací.

Odevzdej.cz funguje jako služba pro anonymní využití a zkontroluje nejen seminární práce, ale jakýkoli jiný text, tedy i závěrečnou práci. Poskytovatelem je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. 

Užitečné informační zdroje

 • Knihy

  KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. /. Nitra: Enigma [Nitra], 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. Ve fondu 

  PILNÝ, Jaroslav a Miroslav BARTÁK. Atributy bakalářské práce pro obor Obchod a marketing. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-248-2. Ve fondu

  RUSSEY, William E., Hans F. EBEL a Claus BLIEFERT. How to write a successful science thesis: the concise guide for students. Weinheim: Wiley-VCH, c2006. ISBN 3-527-31298-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/ 10.1002/macp.200600524.Ve fondu

  ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9. Ve fondu

Kontaktní údaje

Bc. Tomáš Bartošek, telefon 597 322 154, místnost A 1227

Bc. Vendula Němcová, telefon 597 324 574, místnost UK 122