Citování

 • § 31 - Citace
  1. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
   1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
   2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
   3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
    vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
  2. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Kopírování

 • § 30 – Volná užití
  1. Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
  2. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
  3. Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.
  4. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.
  5. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.
  6. Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.
 • § 30a – Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
  1. Do práva autorského nezasahuje
   1. fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
   2. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
   3. ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
   4. ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

   zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25.

  2. Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobně.

Využívání elektronických informačních zdrojů

 • Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta.
 • Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání.
 • Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely.
 • Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.
 • Zpravidla není povoleno strojové vytěžování bází dat. V určitých případech lze využít ke strojovému zpracování API poskytnutá producenty databází.

Kontaktní údaje

V případě nejasností, dotazů ohledně využívání databází zeptejte se knihovníka nebo kontaktujte:

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost NK 133

Používání počítačové sítě VŠB-TUO

viz informace oddělení CIT: Autorský zákon a počítačová síť VŠB-TU Ostrava