Základní informace

Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - (dále také AZ) - upravuje vztah autora k jeho autorskému dílu, definuje předmět ochrany AZ - pojmy v jednotlivých paragrafech - zde výběrově ve vztahu k běžným situacím v akademickém prostředí a poskytovaným knihovním službám:

 • autorské dílo (§2), zveřejnění a vydání díla (§4), autor (§5), osobnostní práva (§11), majetková práva -  právo dílo užít, rozmnožování díla, rozšiřování (§12-17), trvání majetkových práv (§27), osiřelé dílo (§27a, b), volné dílo (§28), volná užití (§30), rozmnožování na papír nebo na podobný podklad (§30a), citace (§31), knihovní licence (§37), zaměstnanecké dílo (§58), školní dílo (§60), aj.

Vybrané paragrafy

 • § 2, § 5, § 8 -Autorské dílo, autor, práva spoluautorů

  Autorské dílo (§2)

  • je definováno jako "dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo")."
  • Příklady: vědecký článek, kniha, elektronická kniha, kapitola v knize, skripta, výzkumná zpráva, článek ve sborníku, poster apod.
  • Naopak za autorské dílo se nepovažuje: námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

  Autor (§5)

  • je definován jako "fyzická osoba, která dílo vytvořila".

  Práva spoluautorů (§8)

  "Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně."

  "O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně."

  Příklad z praxe - uložení a zveřejnění plného textu článku v repozitáři (autoarchivace)

  Všichni spoluautoři by měli vyjádřit souhlas, pokud jeden z autorů chce přistoupit k uložení a otevřenému sdílení díla (např. autorského rukopisu vědeckého článku) v institucionálním repozitáři.

  V praxi často nelze u vědeckých článků souhlas všech spoluautorů získat, při autoarchivaci v repozitáři se běžně předpokládá jejich automatický souhlas. Při rozhodování o možnosti autoarchivace se přihlíží hlavně k licenčnímu ujednání s vydavatelem, neboť autoři zpravidla při poskytnutí článku k vydání souhlasí s přenecháním majetkových práv vydavateli (viz majetková práva níže).

 • § 11, §12-17 - Osobnostní, majetková práva, právo dílo užít, trvání majetkových práv, osiřelé a volné dílo

  Osobnostní práva (§11)

  • určují práva autora rozhodnout o zveřejnění svého díla,
  • přiznávají právo autora na nedotknutelnost jeho díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla,
  • autor se nemůže vzdát osobnostních práv,
  • tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.

  Majetková práva (§12-17)

  Majetková práva se týkají zejména práva dílo užít, rozmnožování a rozšiřování díla.

  Právo dílo užít (§12) - "Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva..."

  Právo dílo užít znamená kromě dalších:

  • právo na rozmnožování díla (§13),
   • neboli: zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě,
  • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§14),
   • neboli: přístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla.

  Trvání majetkových práv (§27)

  Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

  S pojmem trvání majetkových práv souvisí:

  • osiřelé dílo (§27a) podle § 2, není-li určen jeho autor, nebo i když je určen, není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání podle § 27b,
  • volné dílo (§27b), u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, dílo může každý bez dalšího volně užít.
 • § 30 - Volná užití
  1. Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
  2. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
  3. Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.
  4. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.
  5. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.
  6. Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.
 • § 30a - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
  1. Do práva autorského nezasahuje
   1. fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
   2. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
   3. ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
   4. ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

   zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25.

  2. Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobně.
 • § 31 - Citace
  1. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
   1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
   2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
   3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
    vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
  2. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.
 • § 37 - Knihovní licence

  (1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení,

  a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, a to v počtech a formátech nezbytných pro trvalé uchování díla,

  b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, a o němž lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k prodeji, nebo tiskovou rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně zhotovenou rozmnoženinu může také podle odstavce 2 půjčovat,

  c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena,

  d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.

 • § 58 - Zaměstnanecké dílo

  "Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu. Takové dílo je zaměstnaneckým dílem. Zaměstnavatel může právo výkonu podle věty první postoupit třetí osobě pouze se svolením autora..."

  "Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak."

 • § 60 - Školní dílo

  (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

  (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

  (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

Občanský zákoník - Licenční smlouvy

Licenční smlouvy ošetřuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §2358-2389.

 • Licenční smlouva může být 
  • výhradní, kdy je nabyvatel licence je jediný, kdo může dílo užívat tak, jak bylo touto smlouvou stanoveno, a
  • nevýhradní, kdy poskytovatel nepřichází o možnost dílo dále užívat a poskytovat toto právo další stranám.

Příklad z praxe - ošeření majetkových práv při vydávání článku v časopise

 • Zejména při uzavírání licenční smlouvy při vydávání díla (knihy, časopiseckého článku, článku ve sborníku apod.) by měl autor pamatovat na zachování práv k užívání svého díla.
 • Při vydávání vědeckých článků u zahraničních vydavatelů je obvyklá praxe, že autor podepisuje tzv. CTA - copyright transfer agreement, kdy majetková práva přenechává vydavateli.
 • V takovém případě pak záleží na vydavateli, zda dovoluje např. uložení autorského rukopisu do digitálního repozitáře a jeho volné šíření (open access).
 • Autor může místo přistoupení na CTA ponechat vydavateli pouze omezený okruh práv k užívání díla uzavřením licence Creative Commons.
Pokud autor využije vydání díla u vydavatele v režimu open access a platí za to publikační poplatek (article processing charge, APC), měl by preferovat licenční smlouvu nejvolnějšího typu -  Creative Commons-Uveďte původ (CC-BY), podrobněji k typům licencí CC.

Využívání elektronických informačních zdrojů

 • Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta.
 • Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty, zaměstnance univerzity a registrované uživatele knihovny) výhradně pro nekomerční využívání.
 • Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely.
 • Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.
 • Zpravidla není povoleno strojové vytěžování bází dat. V určitých případech lze využít ke strojovému zpracování API poskytnutá producenty databází.

V případě nejasností, dotazů ohledně využívání databází zeptejte se knihovníka.

Používání počítačové sítě VŠB-TUO

viz informace oddělení CIT: Autorský zákon a počítačová síť VŠB-TU Ostrava


Kam dál?

Užitečné odkazy

IPK. Autorské právo

Myška, Matěj. Veřejné licence. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7538-2. Dostupné též na: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Myska_Verejne_licence_GACR.pdf 

Richter, Vít. Služby knihoven a autorský zákon č. 121/2000 (PDF, 1.18 MB)

Ústřední knihovna ČVUT. Autorské právo a publikování

Kontaktní údaje

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133 - možnosti využívání EIZ

Bc. Vendula Němcová, tel. 597 324 574, místnost UK 134 - problematika citování