Základní informace

Uživatelé jsou povinni řídit se

Uživatel

 • Uživatelé mají právo využívat všech fondů a služeb ÚK VŠB-TUO podle kategorie uživatele, do které byli zařazeni.
 • Uživatelé jsou povinni ohlásit změnu příjmení a trvalého bydliště.
 • Interní uživatelé jsou povinni využívat přidělené e-mailové adresy VŠB-TUO pro komunikaci s knihovnou elektronickou poštou.
 • Externí uživatelé jsou povinni provést změnu nastavení osobních přístupových práv (hesla) do svého čtenářského konta bez zbytečného odkladu.

Služby

 • Uživatelé jsou povinni dodržovat platný autorský zákon (121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), zejména § 30 Volná užití.

Fondy

Uživatelé jsou povinni respektovat při využívání českých technických norem:

 • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, § 5, odst. 8
  • České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu.
 • Zákon 226/2003 Sb., změna zákona o technických požadavcích na výrobky, část první, čl. I, odst. 5
  • V § 5 odst. 8 se za slovo "souhlasem" vkládá slovo "pověřené" a slova "pověřené jejich tvorbou a vydáváním" se zrušují.

Prostory knihovny a ochrana fondu

Uživatelé jsou povinni:

 • respektovat vyzvání knihovníka ke kontrole odnášených dokumentů v případě, že detekční systém při průchodu bezpečnostní bránou ohlásí přítomnost bezpečnostního kódu,
 • odložit si v šatně svrchní oděv a zavazadla při vstupu do prostor knihovny,
  • uživatelé mohou využít uzamykatelných skříněk k odložení bund, kabátů, tašek, batohů, deštníků apod.,
  • uživatelé si sebou mohou vzít notebook, psací potřeby a malou tašku na osobní doklady a peníze,
 • oznámit pracovníkovi studovny, že si do prostor studovny přináší vlastní studijní materiály, včetně publikací vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO,
 • respektovat, že v prostorách knihovny (výpůjční oddělení, studovny) není povoleno používání mobilních telefonů,
 • respektovat, že v prostorách knihovny není povolena konzumace nápojů a jídla.

Veřejné pracovní stanice

 • Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny a informacemi, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích.
 • Uživatelé nesou plnou odpovědnost za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou.

Zásady, které je uživatel povinen respektovat:

 • dodržet stanovený časový limit (1 hodina) a umožnit práci s počítačem dalšímu uživateli,
  • není-li další zájemce, může využívat počítač déle podle vlastní potřeby,
 • výpočetní techniku nesmí uživatel používat k jiným účelům, než ke kterým je především určena,
  • počítače jsou určeny především k vyhledávání odborných informací pro studium,
 • pracovní stanice nelze používat k psaní vlastních textů, k využívání vlastních zdrojů na CD-ROM apod.,
 • je zakázána jakákoliv manipulace s programovým vybavením, které je na počítačích nainstalováno, včetně jakýchkoliv změn v konfiguraci počítačů.
Důležité upozornění:Všichni uživatelé počítačové sítě TUONET jsou povinni se seznámit s pravidly používání počítačové sítě VŠB-TUO a řídit se jimi. Viz Provozní řády a směrnice Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT.