Cíle kvality Ústřední knihovny pro rok 2020

Mise ÚK

Zajištění informační infrastruktury podporující studijní i výzkumnou činnost univerzity na úrovni srovnatelné se zahraničními standardy.

Vize ÚK

 • Podpora studentům poskytováním služeb a zdrojů, které vycházejí vstříc měnícím se informačním potřebám s ohledem na změny v organizaci studia na univerzitě a růst požadavků na zajišťování služeb prostřednictvím nových informačních technologií.
 • Účinnější využívání knihovních fondů a služeb, včetně využívání předplácených elektronických informačních zdrojů studenty i zaměstnanci univerzity.
 • Zvýšení rozsahu dostupných zdrojů a zlepšení přístupu k nim pro celou akademickou obec.
 • Posílení partnerství Ústřední knihovny s pracovišti univerzity, která se věnují oblasti výzkumu, jeho vykazování, monitorování a hodnocení.
 • Budování informační a systémové podpory pro publikační činnosti univerzity včetně problematiky open access (otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům).

Klíčové oblasti a činnosti ÚK

V souladu s misí a vizí ÚK jsou stanoveny tyto klíčové oblasti a činnosti:

 • Budování informační a propagační podpory na webových stránkách ÚK, facebookovém profilu ÚK a na blogu E-zdroje, rozšíření portfolia tištěných informačních a propagačních materiálů.
 • Spolupráce na projektech univerzity zaměřených na informační vzdělávání - rozvojem informačních kurzů, školení a e-learningové podpory v oblasti bibliografických citací a práce s informačními zdroji, propagací elektronických informačních zdrojů, základních a nástavbových služeb knihovny.
 • Budování fondů doplňováním knihovních fondů a přizpůsobení jejich akvizice vzdělávacím a výzkumným prioritám univerzity.
 • Rozvoj systémové, technické a informační infrastruktury pro poskytování všech typů služeb ÚK včetně obnovy zastarávajících technických zařízení s ohledem na budoucí výměnu informačních systémů.
 • Organizační, procesní, technické a finanční zajištění ochrany archivního fondu ÚK.
 • Posilování profesních dovedností zaměstnanců ÚK prostřednictvím interních školení, účastí na konferencích a stážích ve vysokoškolských knihovnách domácích i zahraničních zejména v oblasti informační podpory vědy a výzkumu, budování digitálního repozitáře a ochrany knihovních fondů.
 • Navázání spolupráce s obory knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě v oblasti odborných praxí.