CzechElib

 • CzechELib - Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů

  CzechELib - Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů zajišťuje v letech 2018-2022 pro české výzkumné organizace přístup do klíčových elektronických informačních zdrojů.

  Projekt je spolufinancován EU.

  Podpora na nákup EIZ:

  • 2018-2020 z prostředků projektu
  • 2021-22 předpokládá se obnovení podpory nákupu ze SR/VaVaI

  Výše rovnoměrné podpory (pro všechny obory, instituce a EIZ) je 50 % na všechny EIZ s výjimkou citačních a hodnoticích nástrojů (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal), kde je dotace ve výši 70 %. 

  Z prostředků projektu nelze poskytnout dotaci na udržitelnost OP VaVpI projektů.
  Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2017. 


  Pro VŠB-TUO jsou od roku 2018 přes CzechELib postupně zajištěny všechny dosud předplácené elektronické informační zdroje

   

Zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům z programu OpVaVpI

 • Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH (CZ.1.05/3.2.00/12.0226)

  Projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH (CZ.1.05/3.2.00/12.0226) zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů:

  • IEEEXplore Digital Library (odkaz na stránku dtb)
  • ACM Digital Library (odkaz na stránku dtb)

  Období realizace

  2012-2014

  Povinná udržitelnost

  2018-2019

  Zdroj financování

  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OpVaVpI), Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, Výzva 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

  Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje

  56 273 666 Kč

  Příspěvek Státního rozpočtu ČR 9 930 647 Kč

  Řešitel projektu (příjemce dotace)

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Ústřední knihovna)

  Účastníci projektu (IEEEXplore DL)

  Masarykova univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

  Účastníci projektu (ACM DL)

  Masarykova univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

  Monitorovací indikátor

  Počet stažených plných textů (rok 2014: 119 200; rok 2015: 122 100)

  Kontaktní osoba

  Mgr. Pavla Rygelová, Ing. Jana Pohludková, Bc. Lenka Votýpková

  Odkaz na projekt na webu OP VaVpI

  http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/informacni-infrastruktura-vyzkumu-pro-techniku-info4tech.html

  Odkaz na projekt na webu UPCE

  http://projekty.upce.cz/chemeiz/index.html


  Roční statistiky počtu stažených plných textů

    MUNI TUL UHK UPAR UTB VŠB VUT ZČU CELKEM

  2013

  11964

  3204

  565

  4385

  2538

  12875

  54519

  21558

  111608

  2014

  10385

  4710

  414

  3435

  2592

  11385

  59148

  22983

  115052

  2015

  13197

  4632

  879

  3807

  9381

  16472

  55885

  29830

  134368

  2016

  12806

  4279

  1443

  4574

  3332

  13604

  57939

  21658

  120491


  Z projektu bylo pro potřeby VŠB-TUO pořízeno:

  • vyhledávací služba Ebsco Discovery Service
  • knihovní systém Verbis
  • 2 knižní skenery
  • vybavení počítačové učebny
  • 4 zobrazovací displeje
  • 2 biblioboxy


  logo_EU


 • Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ (CZ.1.05/3.2.00/12.0231)

  Projekt Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ (CZ.1.05/3.2.00/12.0231) zajišťuje pro VŠB-TUO přístup do elektronických informačních zdrojů:

  • Scifinder
  • Knovel

  Období realizace

  2012-2014

  Povinná udržitelnost

  2018-2019

  Zdroj financování

  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OpVaVpI), Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, Výzva 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

  Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje

  97 502 207 Kč

  Příspěvek Státního rozpočtu ČR 17 206 272 Kč

  Řešitel projektu (příjemce dotace)

  Univerzita Pardubice

  Kontaktní osoba za VŠB-TUO

  Ing. Jana Pohludková, Bc. Lenka Votýpková

  Odkaz na projekt na webu OP VaVpI

  http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/chemicke-elektronicke-informacni-zdroje-pro-vav.html


  logo_EU

 • SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230)

  Projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) zajišťuje pro VŠB-TUO přístup do elektronických informačních zdrojů:

  • Academic Search Complete

  Období realizace

  2012-2014

  Povinná udržitelnost

  2018-2019

  Zdroj financování

  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OpVaVpI), Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, Výzva 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

  Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje

  58 669 202 Kč

  Příspěvek Státního rozpočtu ČR 10 353 388 Kč

  Řešitel projektu (příjemce dotace)

  Západočeská univerzita v Plzni

  Kontaktní osoba za VŠB-TUO

  Ing. Jana Pohludková, Bc. Lenka Votýpková

  Odkaz na projekt na webu OP VaVpI

  http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/sci-info-vedecke-informacni-zdroje-pro-cr.html


  logo_EU

 • STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232)

  Projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) zajišťuje pro VŠB-TUO přístup do elektronických informačních zdrojů:

  • ProQuest

  Období realizace

  2013-2014

  Povinná udržitelnost

  2018-2019

  Zdroj financování

  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OpVaVpI), Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, Výzva 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

  Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje

  46 812 128 Kč

  Příspěvek Státního rozpočtu ČR 8 260 964 Kč

  Řešitel projektu (příjemce dotace)

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Kontaktní osoba za VŠB-TUO

  Ing. Jana Pohludková, Bc. Lenka Votýpková

  Odkaz na projekt na webu OP VaVpI

  http://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/sci-info-vedecke-informacni-zdroje-pro-cr.html

  Odkaz na projekt na webu Knihovny UTB

  http://stmfull.k.utb.cz/


  logo_EU

Zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům z programů MŠMT

 • Informace - základ výzkumu (LR) 2013-2017

  Vláda České republiky schválila dne 30. května 2012 program MŠMT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace - základ výzkumu".

  Z tohoto programu pro roky 2013-2017 byly prostřednictvím projektů, v nichž byla VŠB-TUO účastníkem, pořízeny databáze:

  1. z projektu Národní technické knihovny:
   • Scopus
   • ScienceDirect
   • SpringerLink
   • Wiley Online
  2.  z projektu Vysoké školy ekonomické:
   • EconLit
   • OECD iLibrary
  3. z projektu Knihovny Akademie věd ČR:
   • Web of Science
  4. z projektu Národní knihovny ČR
   • Business Source Complete

 • Programy INFOZ 2009-2011, 1N 2004-2009, LI 2000-2003

  Informační zdroje pro výzkum VZ - INFOZ 2009-2011

  Informační infrastruktura výzkumu 1N (Národní program výzkumu 2004-2009

  LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj 2000-2003

OpenAIRE

 • OpenAIRE, OpenAIREPlus, OpenAIRE2020

  Ústřední knihovna VŠB-TUO se zapojila od roku 2010 do tří fází projektu OpenAIRE jako člen tzv. NOADs (National open access desks), jejichž hlavním úkolem je propagace projektu OpenAIRE, politiky otevřeného přístupu Evropské komise na národní a lokální úrovni. Více informací k projektu v sekci Podpora studia a výzkumu na samostatné stránce OpenAIRE.

Zapojení knihovny v projektech univerzity

 • Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

  Registrační číslo: TL01000274

  Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO

  Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR

  Doba řešení: 2018–2021

  Anotace: Cílem projektu je vybudovat na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento systém bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní. Všechny části systému budou propojené, aby mohlo dojít k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k jejich úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti. Projekt zároveň usiluje o pomoc školitelům, jejichž zodpovědnost za vzdělávání doktorandů by se díky projektu mohla rozložit do vícera zdrojů.

  Výstupy projektu

  • E-learningová podpora v lms.vsb.cz (kurzy jsou dostupné pro interní uživatele po přihlášení)
  • ÚK připravila 4 knihovní kurzy:
   1. Výzkumná otázka
   2. Citování, Citace Pro Plus
   3. Publikační záměr
   4. Sebepropagace
 • Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO

  V projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006171) se knihovna zapojí do klíčové aktivity K5 (Popularizace) a její podaktivity e) Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce.

  Knihovna bude koordinovat v letech 2018-2022 sérií školení z oblasti otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (open access).

  Projekt nerealizován. 

 • Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II

  V projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014694) se pracovníci ÚK podílejí na klíčové aktivitě 8, konkrétně na oblasti datové a informační podpory pro bibliometrii a scientometrii a dále informační podpory strategie pro budování infrastruktury pro otevřenou vědu.

 • Technika pro budoucnost

  Projekt Technika pro budoucnost (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338) z programu Op VVV.

  • celouniverzitní projekt
  • 8 samostatných aktivit
  • 1. 10. 2016 - 30. 9. 2022 (72 měsíců)

  Knihovna je zapojena do klíčové aktivity Otevřená univerzita (KA6) do aktivity Realizace vyrovnávacích kurzů a dalších opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (KA6.2)E-Výuka (KA6.3).

  Cíle KA6

  • rozvoj a rozšíření služeb poradenského centra pro studenty se specifickými studijními potřebami a zaměstnance univerzity
  • realizace vyrovnávacích kurzů a dalších opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (KA6.2)
  • E-výuka, zlepšení dostupnosti studijních materiálů (KA6.3)

  Realizace vyrovnávacích kurzů a dalších opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (KA6.2)

  Ve spolupráci s Katedrou společenských věd připraví knihovna kurz, složený ze tří částí:

  • základní informace o službách knihovny
  • problematika citování a práce s informačními prameny
  • přehled dostupných elektronických informačních zdrojů

  E-výuka (KA6.3)

  Cílem této aktivity je zlepšení dostupnosti studijních materiálů zprovozněním centrálního portálu E-výuka, který bude soustřeďovat všechny dostupné informační zdroje relevantní pro studijní potřeby studentů. E-výuka bude intergrovat informační materiály např. ze systému Moodle, digitálního repozitáře DSpace VŠB-TUO, bude odkazovat na databáze dostupné uživatelům VŠB-TUO.

 • Ph.D. akademie

  Projekt Ph.D. akademie zaštiťovaný prorektorkou pro VaV připravovaný v roce 2021 a od zimního semestru v pilotním provozu.

  ÚK připravila LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním. Jedná se o kurz o šesti přednášek a 6 e-learningových modulů.

Institucionální rozvojové projekty

 • Využití čteček elektronických knih v rámci služeb ÚK VŠB-TUO

  V letech 2014 a 2015 knihovna využila institucionální rozvojový projekt (č. 112/2014, č. 103/2015) na nákup čteček elektronických knih za účelem rozšíření výpůjčních služeb. Pro uživatele se specifickými potřebami byla zakoupena zařízení jako pomůcky pro usnadnění práce tištěným textem.

  Pořízené čtečky a tablety jsou k dispozici uživatelům, kteří si vybrané zařízení mohou půjčit na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce elekronického zařízení.