V Příbrami od roku 1849

Počátky historie Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava jsou spojeny se zahájením výuky na příbramské báňské škole v roce 1849. V tomto roce byla založena i knihovna.

Vedle rektorátní knihovny, jejíž fond dnes tvoří nejstarší část knihovního fondu ÚK, vznikaly v době působení Vysoké školy báňské v Příbrami, postupně knihovny jednotlivých kateder. 

Za okupace byla část fondu převezena na německé vysoké školy do Prahy, tím knihovna přišla o značný počet knih.

V Ostravě od roku 1945

V  roce 1945 byla VŠB přemístěna do Ostravy, a tak došlo i k přestěhování knihovny.

Knihovna byla umístěna v budově hornické fakulty ve Slezské Ostravě.

Ústřední knihovna VŠB-TUO vznikla z původní rektorátní knihovny příbramské, která měla ve svém fondu asi 9 tisíc svazků.

Je mezi nimi i řada starých tisků (knih vydaných do roku 1800).

Nejvzácnější a nejstarší tiskem ve fondu ÚK je kniha Georgii Agricolae De re metallica libri XII, vydaná latinsky v roce 1561 v Basileji u Frobenia.

V Příbrami a později i v Ostravě měla většina kateder své vlastní knihovny, jejichž fondy byly doplňovány na základě potřeb z vlastních finančních prostředků jednotlivých pracovišť.

V průběhu 50. let 20. století se postupně začalo přecházet na systém jediné – ústřední – knihovny, původně jen způsobem nákupu nových přírůstků, ale nakonec i umístěním fondů, kdy katedry postupně předaly Ústřední knihovně všechny své fondy a ta se stala jedinou knihovnou na VŠB.

Časem sice došlo znovu k obnovení knihoven i na katedrách, avšak fondy katederních knihoven jsou nakupovány i evidovány v Ústřední knihovně a katedrám zapůjčeny formou časově neomezené výpůjčky. 

Změny umístění knihovny

Ústřední knihovna se původně nacházela v budově Hornicko-geologické fakulty na Slezské Ostravě.

 • zde byly umístěny nejen fondy knihovny, ale i všechna pracoviště a výpůjční oddělení

S rozvojem VŠB a výstavbou nového areálu školy v Ostravě-Porubě docházelo postupně i ke změnám v umístění knihovny.

 • v 70. letech 20. století byla vybudována některá pracoviště Ústřední knihovny v Ostravě-Porubě (studovna časopisů, studovna a čítárna Ústavu marxismu-leninismu)
 • začátkem 80. let vznikla studovna na Ekonomické fakultě, která vzhledem k velmi omezeným prostorovým podmínkám plnila pouze funkci příruční knihovny ekonomické literatury.
  V r. 1983 byl prostor rozšířen a 22. dubna v místnosti C 350 byla slavnostně otevřena Studovna ekonomické literatury s provozní dobou každé úterý a pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30.

V roce 1982 bylo vzhledem k havarijnímu stavu budovy Hornicko-geologické fakulty (vlivy poddolování) rozhodnuto o přestěhování části knihovny do areálu kolejí v Ostravě-Porubě.

 • Ústřední knihovně byl přidělen tzv. Dům služeb, v němž byla umístěna provozní pracoviště knihovny a nově vybudovaná studovna pro potřeby studentů ubytovaných na kolejích
 • v objektu budovy C kolejí byly využity přízemní prostory pro výpůjční oddělení a uložení fondů povinné a doporučené studijní literatury

Hlavní část fondů knihovny zůstala i nadále umístěna v budově na Slezské Ostravě.

Roztříštěnost pracovišť a hlavně dislokace skladů značně zkomplikovala především výpůjční služby Ústřední knihovny. Většina rozsáhlého fondu se tak stala uživatelům nepřístupnou. Vzdálenost tohoto skladiště od ostatních pracovišť knihovny i celé VŠB způsobila, že své rozsáhlé fondy zde uložené mohla knihovna zpřístupnit jen úzkému okruhu uživatelů, především z řad zaměstnanců školy.

Vybudování nové budovy knihovny

Prostorové problémy vedly nakonec ke komplexnímu řešení situace, jímž bylo rozhodnutí o výstavbě nové budovy pro knihovnu v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

 • 1985 byl dokončen prováděcí projekt
 • v dubnu 1986 byla zahájena stavba
 • 1989 plánované dokončení
 • 1991 dokončení stavby

Vývoj po roce 1990

Provoz knihovny v nové budově

Provoz knihovny v nové budově byl zahájen 16. května 1991.

Zahájení provozu předcházelo stěhování fondů a pracovišť knihovny do nové budovy, které začalo 17. ledna 1991. Přestěhování fondů a pracovišť knihovny do nové budovy probíhalo za provozu knihovny. Knihovna byla zcela uzavřena pouze jediný den, přičemž určité činnosti a půjčování z fondů byly omezeny. 

Přestěhováním knihovny do nové budovy začala nová etapa práce Ústřední knihovny spojená především s rozvojem služeb uživatelům a zaváděním moderních informačních technologií do činnosti knihovny.

Rekonstrukce studovny a knihovny v Porubě

V letech 2009 a 2010 ve dvou etapách byla provedena rekonstrukce studovny a výpůjčního oddělení knihovny v Porubě, která významným způsobem přispěla k modernizaci prostor knihovny a ke zvýšení komfortu pro uživatele. 

Budování poboček knihovny

V průběhu let 2003-2012 došlo k rozšíření výpůjčních služeb v prostorách tří fakult.

 • v roce 2002 byla nově vybudována knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství
 • v roce 2004 byla dokončena rekonstrukce výpůjčního oddělení a studovny na Ekonomické fakultě
 • v roce 2012 se otevřela knihovna a studovna na Fakultě stavební

Zateplení budovy NK (2014)

Kalendárium

1849 - založení knihovny

1945 - stěhování knihovny do Ostravy

1982 - přestěhování knihovny do areálu univerzity v Porubě

1986 - zahájení výstavby nové budovy knihovny

1991 - zahájení provozu knihovny v nové budově

2009 - rekonstrukce studovny

2010 - rekonstrukce výpůjčního oddělení

2020 - rekonstrukce knihovny a studovny FAST

2021 - knihovna jako celoškolské pracoviště organizačně zařazena pod útvar prorektora pro vědu a výzkum

Vedení knihovny

 • 1947-1957

  1947-1957 Valerie Denisenková

   

 • 1957-1990

  1957-1990 PhDr. Jiřina Zlá

 • 1990-2016

  1990-2016 Mgr. Daniela Tkačíková

  Curriculum Vitae

 • 2016-03/2022

  Mgr. Pavla Rygelová


  Studium

  • 1995–2001: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
   • Obor Český jazyk se žurnalistickým zaměřením – učitelství pro střední školy
  • 1991–1995: Střední knihovnická škola v Brně
   • Obor: Vědecké informace a knihovnictví

  Odborná praxe

  2002–2022: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

  • od roku 2011 zástupkyně ředitelky
  • od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2022 ředitelka knihovny

  Pracovní zkušenosti

  • katalogizace neperiodických publikací a norem
  • systémový knihovník
   • správa knihovního systému, webového katalogu, discovery service, institucionálního repozitáře, systému pro vykazování publikací
   • správa blogu
  • spolupráce na projektech knihovny
   • vedoucí odborného týmu projektu Info4tech (OpVaVpI) v letech 2012-2019
   • podíl na řešení projektu OpenAIRE v letech 2010-2017
  • propagace open access

  Odborné aktivity

  • Členka výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ ČR) od února 2016 do 31. 12. 2020.
  • Vedoucí neformální Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR od roku 2010 do 31. 1. 2021
  • Organizace setkání českých uživatelů systému DSpace (2008-2012) a semináře Otevřené repozitáře od roku 2013
  • Aktivní účast na konferenci Bibliotheca academica (2006, 2008-2012, 2015, 2017)
  • Účast na zahraničních konferencích Open Repositories (2008-2010, 2012), LIBER 2010, OAI7 2011, workshopy OpenAIRE 2013, Berlin OA Conference 2013, 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing 2018
  • Externí oponent projektů FRVŠ, tematický okruh E, Vysokoškolské knihovny (2009-2012)

  Publikační činnost (výběrově)

  Dědičová, Petra, Pavla Rygelová, Jiří Marek a Jan Skůpa (eds.) 2016. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vutium, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4.

  Rygelová, Pavla. 2016. Otevřený časopis: prostředky a nástroje pro udržení a zvyšování kvality vědeckého časopisu. Ostrava. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/111292

  Rygelová, Pavla. 2015. Kolik stojí otevřený přístup? Sledování výdajů za APC [online prezentace]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/110510

  Rygelová, Pavla. 2014. Zpráva z Berlin Open Access Conference 2013 : 10. výročí Berlínské deklarace. Ikaros [online]. 18(2)[cit. 2016-04-29]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14197

  Rygelová, Pavla. 2013. Repozitář DSpace VŠB-TUO v kontextu aktuálního vývoje hnutí open access. IT-Lib [online]. 2013(3), 27-31 [cit. 2016-04-29]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/repozitar-dspace-vsb-tuo-v-kontextu-aktualniho-vyvoje-hnuti-open-access.html?page_id=2519

  Rygelová, Pavla a Lucie Vyčítalová. Fond na podporu publikování v režimu “gold open access”. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2013. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36992

  Rygelová, Pavla. 2012. Open Access Week 2011 in the Czech Republic (Report). LIBER Quarterly. 21(3-4), 475–481. ISSN 2213-056X. Dostupný z: http://doi.org/10.18352/lq.8037

  Rygelová, Pavla. 2009. Služba SHERPA/RoMEO - další život vědeckého článku. Zpravodaj ÚVT MU. 20(2),12-17. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/clanky_tisk/630.pdf


  Prezentace a jiné příspěvky

  Záznamy v repozitáři DSpace VŠB-TUO

Pracovníci knihovny