Základní informace

Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava slouží především k volnému zpřístupnění plných textů dokumentů spojených se vzdělávací a výzkumnou činností univerzity.

Je budován v souladu s principy tzv. zelené cesty otevřeného přístupu (green open access) a je integrován do celosvětové infrastruktury otevřených zdrojů a systémů. Obsah repozitáře je indexován Google a harvestován dalšími českými i mezinárodními agregátory (OpenAIRE, CORE, BASE, OpenDOAR, ROAR, OAister, NUŠL, theses.cz aj.).

Budování repozitáře je podpořeno institucionální politikou otevřeného přístupu VŠB-TUO, která na dobrovolné bázi doporučuje autorům VŠB-TUO ukládat výsledky vědy a výzkumu (články i výzkumná data) do repozitáře a jeho prostřednictvím zajistit otevřené šíření výsledků dle licenčních podmínek vydavatele1. Toto doporučení je v plně v souladu s politikou open access programu Horizont 2020 a nastupujícího Horizon Europe, viz také výše uvedená politika open access.


1 prakticky se tak děje při vytváření záznamu výsledku v systému OBD, kde je možné uložit soubor s plným textem a vybrat jeho způsob zpřístupnění.

Vstup do repozitáře:

https://dspace.vsb.czlink

Obsah repozitáře

Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science

Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a publikacích registrovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost. Vybrané záznamy jsou zařazeny v kolekci sklízené infrastrukturou OpenAIRE.

Do repozitáře jsou ukládány také plné texty výsledků z projektů Horizont 2020, podrobněji k workflow ukládání plných textů viz také na webové stránce o OBD.

Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO

Zahrnuje články z časopisů, podrobněji viz úvodní stránka v repozitáři:

 • Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE)
 • Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues
 • GeoScience Engineering
 • Spektrum

Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO

Informace o jednotlivých řadách a jejich pokrytí viz úvodní strana celé sbírky v repozitáři.

 • Řada bezpečnostní inženýrství
 • Řada stavební
 • Řada strojní

Vysokoškolské kvalifikační práce

 • Práce jsou v repozitáři rozděleny do kolekcí podle fakult, viz níže.
 • Plné texty prací odevzdávaných v elektronické podobě jsou přístupné pro všechny zájemce bez omezení.
 • Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny poznámkou closedAccess nebo embargoedAccess.
 • V elektronické podobě jsou práce archivovány postupně od roku 2008, od roku 2010 systematicky bakalářské, diplomové a disertační práce.
 • Doplňovány jsou také záznamy o starších pracích, které má knihovna v tištěné podobě:
  • v relativní úplnosti od roku 1986,
  • vyšší typy prací (kandidátské a doktorské disertace, habilitační apod.) od 50. let 20. století.
 • Způsob zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací je definován Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), paragrafem 47b., viz též Jak psát závěrečnou práci, oddíl Legislativní rámec.

Dokumenty Evropského dokumentačního střediska

Kolekce Dokumenty Evropského dokumentačního střediska obsahuje oficiální publikace Evropské komise v rámci informační sítě Europe Direct, získané v v elektronické podobě z Bookshopu EU.
Některé dokumenty mohou být přístupné pouze elektronicky, některé také v tištěné podobě - ty je možné vyhledat a půjčit přes katalog Ústřední knihovny VŠB - TU Ostrava, podrobněji viz také webová stránka ÚK.

Studijní materiály pro portál E-výuka

Repozitář DSpace VŠB-TUO se stal jedním ze zdrojových systémů, které integruje portál studijní literatury E-výuka.

V repozitáři jsou pro ukládání studijních materiálů (textů, prezentací, video a audio záznamů aj.) vytvořeny sbírky (kolekce) pod jednotlivými fakultami a samostatně také pro celoškolské katedry.

Kolekce studijní materiály jednotlivých fakult

Poznámka: Nebo využijte rozcestník Studijní materiály pro portál E-výuka.

Jak uložit studijní materiál do repozitáře?

Jak uložit studijní materiál do repozitáře? vysvětluje přehledný návod v idoc.
 • Je potřeba se přihlásit do repozitáře svým osobním jménem a LDAP heslem.
 • Po přihlášení do patřičné kolekce je možné založit nový záznam ukládaného dokumentu přes nabídku "Zaslat do této kolekce nový záznam", který se nachází v každé kolekci, do níž má uživatel právo založit nový záznam. Stejně tak je možné se dostat k založení záznamu přes nabídku "Můj účet" a složku "Příspěvky" v pravém navigačním sloupci na úvodní stránce repozitáře.
 • Vkládací formulář obsahuje několik polí popisných metadat, které je nutné vyplnit (název dokumentu, jméno a příjmení autora/ů, rok vydání nebo vzniku dokumentu aj.; z autoritního rejstříku je potřeba vybrat studijní program/obor/předmět - tyto údaje slouží k propojení uloženého dokumentu v DSpace s portálem E-výuka.
 • Je potřeba zvolit, pro koho bude uložený dokument dostupný, zda
  • bez omezení pro kohokoli (openAccess),
  • po přihlášení pro interní uživatele VŠB-TUO (restrictedAccess),
  • po uplynutí časového embarga bez omezení pro kohokoli (embargoedAccess),
  • nikomu pouze administrátorům systému DSpace (closedAccess).
 • Poznámka: Pokud je do repozitáře k záznamu ukládáno více souborů, pak je možné nastavit různá přístupová práva ke každému z nich.
 • V případě volby přístupu k plnému textu dokumentu bez omezení (openAccess) je nutné zvolit jednu z veřejných licencí (nejlépe Creative Commons) - viz níže.

Typy dokumentů vhodných pro uložení do repozitáře

Pro účely portálu E-výuka mezi vhodné typy dokumentů k uložení do repozitáře DSpace VŠB-TUO patří:

 • dokumenty, které mají již finální podobu a nepotřebují častou aktualizaci,
 • dokumenty textové povahy - ucelené texty určené k samostudiu - např. skripta, powerpointová prezentace,
 • audio a audiovizuální dokumenty - video, audio nahrávka přednášky,
 • k hlavní textové části mohou být připojeny přílohy (obrázky, tabulky aj.).

Formáty souborů

 • preferovaných typem ukládaného souboru je PDF,
 • další typy podporovaných formátů: Word, Excel, PowerPoint, Gif, JPEG, Latex aj.
 • Poznámka: do repozitáře lze nahrát soubory nejrůznějších formátů, ty standardní jsou interním systémem plně podporované z hlediska dlouhodobé archivace (long-term preservation).

Formální náležitosti souborů

Soubor ukládáný do repozitáře by měl splňovat několik formálních náležitostí - např. by měl obsahovat údaje k identifikaci a následnému bibliografickému popisu dokumentu:

 • titulní stranu s údaji:
  • název dokumentu, případně zpřesňující podnázev dokumentu (formálně oddělený od názvu dvojtečkou s pravostrannou mezerou),
  • jméno a příjmení autora/ů,
  • afilaci autora/ů,
  • nebo název organizace, která dokument vytvořila,
  • rok vzniku dokumentu,
  • název nakladatele, pokud bylo dílo vydáno.
 • rub titulního listu (následující stranu, nebo poslední stranu - tiráž) s údaji:
  • autorskoprávní ujednání - značku © a jméno a příjmení autora, za čárkou rok vzniku/vydání díla
  • zvolenou licenci Creative Commons
 • Poznámka: Může se jednat také o dokument, vydaný např. VŠB-TUO nebo jiným nakladatelem, pak by rub titulního listu nebo tiráž měla obsahovat název nakladatele, číslo ISBN dokumentu - pokud bylo přiděleno.

Autorská práva

Při rozhodování, zda je dokument vhodný pro vložení do repozitáře DSpace VŠB-TUO, je nutné zohledit otázku, zda vkladatel má právo dokument do repozitáře uložit a jeho prostřednictvím šířit, čili zda nedochází k porušení majetkových práv (práva autora/nakladatele dílo užít - rozšiřovat).

Otázka majetkových práv se týká obzvláště děl již publikovaných (vydaných) nakladatelem a to i v případě, že se jedná o elektronické vydání díla. Stejně tak opatrně je potřeba přistupovat k neomezenému šíření digitalizovaných děl vydaných původně tiskem.

Zjednodušeně lze doporučit - postupovat při ukládání dokumentů do repozitáře DSpace VŠB-TUO takovým způsobem, že je tak vždy činěno se souhlasem autora/ů a nakladatele.

Podrobněji k vybraným paragrafům autorského zákona, viz samostatná webová stránka.

Licence Creative Commons

Veřejné licence Creative Commons jsou integrovány do českého právního řádu  a jsou implementovány v souladu s českým autorským zákonem. Stručně je lze charakterizovat tak, že definují vztah autora, jeho díla a uživatelů v souvislosti s právem dílo užít (číst, stahovat, šířit, modifikovat apod.).

Nositel autorských práv k dílu by měl stanovit v případě vystavení díla v prostředí internetu, např. jeho uložením do repozitáře, jaké možnosti (licenční ujednání) poskytuje uživatelům.

Při volbě open access režimu šíření díla (sdílení bez omezení pro kohokoli) je potřeba stanovit podmínky využívání díla - doporučeným způsobem jsou licence Creative Commons, viz podrobněji na samostatné webové stránce.

Kontaktní údaje

Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D. - sbírka publikační činnost VŠB-TUO (články z Web of Science, publikace z Horizontu 2020)

Ing. Kateřina Snídalová - technická správa repozitáře DSpace VŠB-TUO (E-výuka)

Mgr. Petr Solka - odevzdávání tištěných disertačních a vyšších prací do fondu ÚK, ukládání studijních materiálů pro E-výuku, ukládání dokumentů Evropského dokumentačního střediska, ukládání článků z časopisů a sborníků vydávaných VŠB-TUO