Základní informace

Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava slouží především k zpřístupnění plných textů dokumentů spojených se vzdělávací a výzkumnou činností univerzity. Dále obsahuje také bibliografické záznamy, odkazující na dokumenty přístupné online, nebo dokumenty v tištěné podobě umístěné ve fondu knihovny.

https://dspace.vsb.czlink

Obsah repozitáře

Publikační činnost VŠB-TUO v časopisech registrovaných ve Web of Science

Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a publikacích registrovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost. Vybrané záznamy jsou zařazeny v kolekci sklízené infrastrukturou OpenAIRE.

Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO

Zahrnuje články z časopisů, podrobněji viz úvodní stránka v repozitáři:

 • Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE)
 • Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues
 • GeoScience Engineering
 • Spektrum

Články ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO

Informace o jednotlivých řadách a jejich pokrytí viz úvodní strana celé sbírky v repozitáři.

Vysokoškolské kvalifikační práce

 • Práce jsou v repozitáři rozděleny do kolekcí podle fakult, viz níže.
 • Plné texty prací odevzdávaných v elektronické podobě jsou přístupné pro všechny zájemce bez omezení.
 • Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny poznámkou closedAccess nebo embargoedAccess.
 • V elektronické podobě jsou práce archivovány postupně od roku 2008, od roku 2010 systematicky bakalářské, diplomové a disertační práce.
 • Doplňovány jsou také záznamy o starších pracích, které má knihovna v tištěné podobě
  • v relativní úplnosti od roku 1986
  • vyšší typy prací (kandidátské a doktorské disertace, habilitační apod.) od 50. let 20. století
 • Způsob zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací je definován Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), paragrafem 47b., viz též Jak psát závěrečnou práci, oddíl Legislativní rámec