Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Při přístupu na Web of Science mimo síť VŠB-TU Ostrava v menu „Institutional users sign in“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová databáze


Typ zdroje

bibliografická a citační databáze


Popis

Multioborová bibliografická a citační databáze, jež registruje články z více než 20 000 časopisů včetně otevřených (open access) časopisů a 172 tisíc konferenčních sborníků. Indexovány jsou také knihy (60 tisíc , viz Book Citation Index). Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Je možné identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID a OrcidID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.


Obsah

 • Web of Science Core Collection

  Web of Science Core Collection
  základní kolekce na platformě Web of Science

  Book Citation Index
  umožňuje nejen identifikaci nejrelevantnějších vědeckých knih, ale i analýzu citačních vztahů mezi vědeckými knihami a širším světem vědy a výzkumu:

  • Science - 2009-současnost
  • Social Sciences & Humanities - 2009-současnost

  Current Chemical Reactions (1986–současnost)

  Index Chemicus (1993–současnost)

  Science Citation Index Expanded (1945–současnost)

  Social Sciences Citation Index (1977–současnost)

  Arts and Humanities Citation Index (1977–současnost)

  Emerging Sources Citation Index (2015–současnost)


  Conference Proceedings (1990–současnost):

  • Science & Technology Edition
  • Social Sciences & Human Edition
 • Web of Science Citation Connection

  Web of Science Citation Connection
  od roku 2019 rozšíření základní databáze Web of Science (Core Collection) o další doplňkové databáze a citační indexy v rámci jednotné platformy, včetně 10-ti letých archivů.

  Nové databáze (viz volba "Select a database" na úvodní stránce WoS) zahrnují:

  BIOSIS Citation Index (2009-současnost)
  světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti Life Sciences (zahrnuje mj. i databázi Biological Abstracts).

  Current Contents Connect
  bibliografická, obsahová a abstraktová databáze aktuálně vydaných odborných časopisů a knih z těchto oblastí: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, Engineering, Computing & Technology, Social & Behavioral Sciences, Arts & Humanities, Business Collection, Electronics and Telecommunications Collection

  Data Citation Index(2009-současnost)
  Data Citation Index poskytuje přístup ke kvalitním výzkumným datům z repozitářů napříč obory po celém světě. V tomto indexu jsou popisné záznamy vytvářeny pro datové objekty a propojeny s články literatury ve Web of Science. Cílem tohoto zdroje je poskytnout jasnější představu o plném dopadu výstupu výzkumu a zároveň sloužit jako významný nástroj pro přiřazování a zjišťování údajů.

  Derwent Innovations Index (2009-součanost)
  databáze patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství; obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací.

  MEDLINE (1950-součanost)
  bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd od Národní lékařské knihovny USA

  Zoological Records (2009-součanost)
  nejstarší světová databáze z oblasti biologie zvířat.

 • InCites products

  InCites Journal and Highly Cited Data
  název modulu pro Journal Citation Reports a Essential Science Indicators:

  • Journal Citation Reports - analytický nástroj pro hodnocení časopisů, poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Journal Citation Reports využívá citační údaje z více jak 11 500 vědeckých a technických časopisů od asi 2 500 nakladatelů v celosvětovém měřítku (z 80 zemí). Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 1998.
  • Essential Science Indicators - Analytický nástroj, který slouží k určení nejvlivnějších autorů, publikací, institucí a zemí publikujících vědecké výsledky.

  InCites Benchmarking & Analytics
  Analytický nástroj pro hodnocení produktivity instituce a dopadu vědeckých výstupů na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science.

 • Doplňkově přístupné báze na platformě Web of Science

  KCI Korean Journal Database (1980–současnost)

  Russian Science Citation Index (2005–současnost)

  SciELO Citation Index (1997–současnost)


Pokrytí

od 1945 po současnost


Typy dokumentů

články, články ze sborníků, knihy, kapitoly z knih


Dostupnost

Bibliografické záznamy s abstrakty jsou propojeny s plnými texty na serverech nakladatelů. Prostřednictvím odkazu (tlačítka) „Full Text from Publisher“ se tak můžete rychle dostat k plnému textu dokumentu v případě, že byl publikován ve zdroji přístupném uživatelům z VŠB-TU Ostrava, případně k volně nebo otevřeně přístupnému plnému textu.


Odkazy

 • Master Journal List

  Seznam obsahuje informace o všech časopisech sledovaných ve Web of Science, včetně těch, které doposud nemají přidělen impakt faktor.

 • Web of Science Journal Selection Process

  Informace o způsobu výběru a hodnocení časopisů pro Web of Science včetně informací o tom, jak navrhnout ke sledování nový titul, ať tištěný či elektronický.

 • Journal Submission Process

  Návrh k posouzení a zhodnocení nového titulu ve WoS. Je možno si vybrat ze dvou variant: tištěné a elektronické formy. WoS upřednosňuje předkládat elektronické.

 • Journal Evaluation Status Request Form

  Ověření stavu evaluace titulu

 • Web of Science Conference Proceedings Selection Process

  Popis výběru konferečních sborníků

 • Publisher Relations

  Informace pro vydavatele. Z tohoto rozhraní je možno podat žádost na změnu dat (request a data change), doplnit chybějící článek či celé číslo časopisu (report a missing article/issue)

 • Impakt faktor v databázi Web of Science

  Impakt faktor v databázi Web of Science je měřítkem četnosti, s jakou byl v daném roce citován "průměrný článek" v daném časopise. Pomůže tak uživateli vyhodnotit relativní význam časopisu, zvláště když jej porovná s ostatními ve stejném oboru.

 • Jak si zjistit h-index ve Web of Science

  H-index (= Hirschův index, Hirschovo číslo) je číselný údaj, vypovídající o dopadu práce určitého vědce na oblast jeho činnosti. Číslo h je počtem prací vědce, s počtem citací vyšších nebo rovných h. Je hodnocena celková doba vědecké činnosti.

 • Jak zjistit v bázi dat Web of Science kód UT ISI

  UT ISI = jednoznačný identifikátor záznamu v databázích Web of Science. U konkrétního záznamu je uveden jako Accession Number

 • ResearcherID a Publons

  Identifikátory vědců a jejich připojení

 • Endnote basic

  Nástroj pro práci s bibliografickými citacemi. EndNote basic je volně dostupný webový citační manažer

 • Customer Care - technical support

  Technická podpora

 • Training Portal - guides

  Návody


Sociální sitě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2004Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

Do konce roku 2017 byl přístup do databáze Web of Science zajišťován díky projektu Projekt Web of Knowledge vedený Knihovnou Akademie věd ČR, VŠB-TUO hradila spoluúčast.


 • Licenční podmínky

  Licenční podmínky


  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny bez ohledu na jejich fyzickou lokalizaci. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.

  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Licencovaný obsah nesmí být vědomě zpřístupněn neautorizovaným uživatelům. Zákaz stahování nadměrného množství obsahu. Licencovaný text nelze automatizovaně stahovat, dolovat, indexovat obsah.


  Otevřený přístup

  Licenční smlouva podmínky otevřeného přístupu nedefinuje.

Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133