Přístup

 • ze sítě univerzity
 • vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
  • pomocí Shibboleth: Na stránce Scopus zvolte „Log in“ vpravo nahoře. Následně vybrete „Other Institution login“ a do zobrazeného pole zadejte alespoň část textu „VŠB - Technická univerzita Ostrava“ + login. Budete přesměrováni na jednotné přihlášení univerzity.
  • pomocí VPN
  • viz též vzdálený přístup k EIZ

Zaměření

multioborová


Typ zdroje

bibliografická a citační databáze


Popis

Scopus obsahuje 71 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc recenzovaných titulů, z nichž některé jsou pokryty již od roku 1788. 4 tisíce časopisů je přístupných v rámci Gold Open Access.

Dále je zde obsaženo přes 1,4 miliardy citací po roce 1970, 16 milionů autorských profilů a 70 000 institucionálních profilů.

Součástí databáze Scopus jsou taktéž monografie, postgraduální práce, konfereční příspěvky a obchodní publikace.

Scopus nabízí i analytické nástroje pro sledování a vizualizaci výzkumu.

Denně je aktualizován a tituly jsou pravidelně vyhodnocovány, proto zde uvedená čísla podléhají změnám.


Obsah

Scopus pokrývá časopisecké zdroje bez přerušení od roku 1996 výše, avšak jen u těch časopisů, jejichž vědecký obsah a další náležitosti jsou ve shodě s požadavky producenta. V takovém případě jsou v bázi dat záznamy všech v nich publikovaných příspěvků (pokrytí zdroje v databázi je tzv. Cover-to-Cover; podmínkou navíc ještě je, aby články odpovídaly sledovaným typům dokumentů).

Informace z těch časopisů, které byly do databáze Scopus zahrnuty až po jejím zveřejnění na podzim roku 2004, jsou dostupné teprve od okamžiku zařazení daného titulu do databáze. Články ze starších ročníků nejsou tedy v databázi zpětně registrovány. Dále nejsou v úplnosti pokryty zdroje, jež nemají přiděleno ISSN nebo nejsou vydávány pravidelně. Příspěvky z tzv. trade journals (odborných časopisů), jež nesplňují požadavky na typ dokumentu nebo neobsahují odkazy na literaturu (angl. references), rovněž nejsou do této databáze zahrnuty. Podpora čtečky obrazovky zapnuta.

Do báze dat Scopus jsou zařazovány i záznamy článků v tisku („Articles-in-Press“) z více než 5 000 časopisů od těchto vydavatelů: Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Nature, Wiley-Blackwell a IEEE. Jde o články, které byly vydavateli přijaty k uveřejnění v časopisu, ale nebyly ještě zařazeny do konkrétního čísla daného časopisu.


Pokrytí

1788 po současnost


Typy dokumentů

články, články ze sborníků, knihy


Odkazy

Formuláře žádostí o opravy chyb v bázi dat Scopus

 • Research Metrics
 • Journal Metrics
 • CiteScore

  standard zveřejněný společností Elsevier začátkem prosince 2016 pro měření citačního dopadu časopisů: CiteScore je v průměr citací na dokument, který titul obdrží za období tří let.

 • Scopus Journal Analyzer - Compare sources
 • Indikátor SJR

  vyjadřuje prestiž citací podle toho, z jakého zdroje pocházejí; zdůrazňuje ty zdroje, které jsou využívány prestižními tituly a umožňuje uživateli seřadit svůj vlastní soubor zdrojů bez ohledu na jejich obory.

 • Indikátor SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

  měří kontextový citační ohlas zdroje, který zohledňuje jak rozdíly v citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých vědních disciplín.


Sociální sítě, webové stránky


Dostupnost na VŠB-TUO

2010


Producent


Financování

Informační zdroj je v letech 2018-2022 financován s podporou projektu CzechELib a spoluúčastí VŠB-TUO.

Do konce roku 2017 byl přístup do databáze Scopus zajištěn účastí VŠB-TUO v projektu Národní technické knihovny Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (LR1301). VŠB-TUO hradila spoluúčast.


 • Licenční podmínky

  Licenční podmínky


  Autorizovaní uživatelé

  Zaměstnanci a studenti, registrovaní uživatelé knihovny. Návštěvníci knihovny, bez příslušnosti k univerzitě, mohou využít databázi pouze na místě.


  Podmínky přístupu

  Autorizovaní uživatelé mohou přistupovat do databáze na základě předem určeného rozsahu IP adres.


  Užití

  Licencovaný materiál může být užíván pro výzkumné, výukové a nekomerční účely, jmenovitě:

  • zobrazování obsahu
  • pořízení (stažení) kopie licencovaného obsahu v přiměřené míře
  • tisk kopie
  • použití samostatných kopií ve výuce
  • extrahování nebo použití informací obsažených v licencovaných materiálech ve výzkumu, výuce pro účely ilustrování, vysvětlování, příklady, komentování, kritizování a analyzování.

  Počet současně pracujících uživatelů

  Počet uživatelů současně pracujících v databázi je neomezen.


  Restrikce

  Předplácený obsah se nesmí krátit, modifikovat, překládat; nesmí se vytvářet na jeho základě odvozené dílo, s výjimkou do rozsahu nezbytného pro percepci autorizovaným uživatelem na obrazovce počítače.

  U předpláceného obsahu se nesmí ostraňovat nebo modifikovat jakýmkoli způsobem informace o copyrightu.

  Nesmí se používat robotů, spiderů, crawlerů nebo jiných automatizovaných stahovacích programů, algoritmů nebo zařízení ke kontinuálnímu a automatickému hledání, extrahování, linkování, indexování nebo přerušení provozování předpláceného obsahu.

  Není povoleno podstatným způsobem nebo systematicky reprodukovat, ukládat nebo redistribuovat předplácený obsah.

  Není povoleno zveřejnit jednotlivou část předpláceného obsahu na sociálních sítích.


Kontaktní údaje

Potřebujete vědět více? Zeptejte se knihovníka.

Bc. Lenka Votýpková, tel. 597 324 536, místnost UK 133