Základní informace

  • Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava zpřístupňuje všechny stupně kvalifikačních prací obhájených na univerzitě:
    • bakalářské, magisterské, doktorské, habilitační a další
  • Diplomové práce jsou k dispozici od roku 1986 po současnost
  • Další typy vysokoškolských kvalifikačních prácí (kandidátské a doktorské disertace, habilitační práce apod.) jsou ve fondu ÚK uchovány (výběrově) od 50. let minulého století
  • V elektronické podobě jsou práce archivovány postupně od roku 2008, od roku 2010 systematicky bakalářské, diplomové a disertační práce
  • Způsob zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací je definován Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), paragrafem 47b., viz též Jak psát závěrečnou práci, oddíl Legislativní rámec

Plné texty prací

Záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací včetně plných textů najdete v repozitáři DSpace VŠB-TUO:

http://dspace.vsb.cz

  • Plné texty prací jsou zpřístupněny přímo v repozitáři, pokud byly práce v této podobě odevzdány.
  • Přístup k plným textům je zajištěn pro všechny zájemce bez omezení.
  • Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny poznámkou closedAccess nebo embargoedAccess.

Tištěné práce

  • Práce jsou zpřístupňovány ve studovně knihovny v Ostravě–Porubě.
  • Tištěné verze jsou ve fondu v relativní úplnosti od roku 1986
  • Vyšší typy prací (kandidátské a doktorské disertace, habilitační apod.) od 50. let 20. století.
  • Postupně jsou jejich záznamy doplňovány do repozitáře.
  • Záznamy tištěných prací obsahují lokační údaje
    • ÚK/Sklad diplomových prací (o práci požádejte obsluhu studovny)
    • nebo ÚK/Studovna (práce je uložena přímo ve studovně).

Rozdělení prací podle fakult

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou v repozitáři rozděleny do kolekcí podle fakult:

Tipy pro vyhledávání

  • Vyhledání prací podle konkrétních kritérií lze pomocí filtrů v pravé části obrazovky.
  • Nebo, znáte-li pojmenování popisných polí prací (Dublin Core), přímo v dotazu (například): 
    • dc.date.issued:2017 AND dc.description.department:financí AND dc.type:bakalářská
    • vyhledá bakalářské práce z katedry financí z roku 2017.
  • Při hledání víceslovné fráze zadejte text do uvozovek, např.: "ekonomická reforma".
Upozornění: Vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠB-TU Ostrava nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Pravidla zpřístupňování vysokoškolských prací

  • Tištěné práce lze na vyžádání zpřístupnit prezenčně ve studovně v Ostravě-Porubě.
  • Zájemce může vyžádat zpřístupnění práce osobně, mailem na , nebo telefonicky.

Zpřístupnění prací pro neregistrované uživatele

O zpřístupnění VŠKP může požádat i neregistrovaný uživatel vstupující do knihovny na jednorázovou anonymní čipovou kartu.

Kopírovaní prací

Kopírování z VŠKP je možné pouze ve studovně na samoobslužných kopírkách.

Kontakní údaje

Své dotazy k vysokoškolským kvalifikačním pracím posílejte na:

Bc. Pavel Prokop, tel. 597 324 566, místnost NK 219

Mgr. Helena Rohlová, tel. 597 324 566, místnost NK 219