ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity, především garantů studijních programů. Je proto nezbytné požádat včas knihovnu o zakoupení knih, jež budou doporučovány jako studijní literatura. Prostřednictvím portálu E-výuka je vhodné zkontrolovat dostupnost studijní literatury v Ústřední knihovně, resp. knihovním katalogu. Aktivní link přes ISBN daného titulu vede na záznam v katalogu. V případě nedostupnosti titulu požádejte o zakoupení knihovnu.

HLAVNÍ ZÁSADY DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍHO (KNIŽNÍHO) FONDU ÚK VŠB-TUO

Tematický profil nakupovaných dokumentů je dán odborným profilem univerzity a řídí se zásadami doplňování knihovního fondu.

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ

 • Nové publikace jsou obvykle nakupovány na základě návrhů pracovníků univerzity.
 • Zahraniční publikace výhradně na základě požadavků pracovníků univerzity nebo doktorandů.
 • Právo podat návrh na zakoupení publikací mají:
  • interní uživatelé ÚK VŠB-TUO z řad akademických pracovníků a doktorandů univerzity
  • i další interní uživatelé ÚK VŠB-TUO, tedy především studenti univerzity
 • Nákup tištěných knih

ZDROJ FINANCOVÁNÍ

 • O nákupu titulů financovaných z prostředků ÚK VŠB-TUO nebo jiné formě zpřístupnění (např. zapůjčení v rámci meziknihovní výpůjční služby) rozhoduje ředitelka ÚK VŠB-TUO v souladu s plánem doplňování a aktuální výší dotace knihovny.
 • Právo schválit použití finančních prostředků z jiných zdrojů na nákup KF má správce rozpočtu zodpovědný za nakládání s těmito finančními zdroji.
 • Knihy zakoupené pracovištěm (pracovníkem) univerzity (např. na paragon) je nutné předložit k evidenci do Ústřední knihovny v souladu se směrnicí O účetních dokladech (TUO_SME_06_004).
 • Publikace požadované do fondu katedrových knihoven jsou nakupovány výhradně z finančních prostředků těchto pracovišť.

EVIDENCE ZAKOUPENÝCH PUBLIKACÍ

 • Zakoupené publikace jsou evidovány v knihovním fondu ÚK VŠB-TUO, a to bez ohledu na zdroj financování.
 • Výjimku představují knižní publikace s časově omezeným obsahem – u těchto publikací může rozhodnout ředitelka ÚK VŠB-TUO o tzv. přidělení do spotřeby, a to i tehdy, je-li nákup financován z jiných zdrojů, nejen z prostředků ÚK

POČTY VÝTISKŮ

 • 5 - 10 výtisků, je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO
 • 15 výtisků výjimečně u povinné studijní literatury (v případě skript)
 • 1 výtisk je určen k prezenčnímu studiu (skripta, učebnice, případně další dokumenty zařazené mezi povinnou a doporučenou literaturu)
  • tj. je umístěn v jedné ze studoven ÚK VŠB-TUO, případně podle potřeby na více místech
 • 1 výtisk zahraničních publikací, je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO
  • max. 3 výtisky, jde-li o povinnou literaturu

ČASOVÉ ROZPĚTÍ

Nákup literatury je ovlivňován finančními prostředky ÚK VŠB-TUO, kterými knihovna může disponovat. 

 • Časové rozpětí je zpravidla stanoveno na 5 až 10 let.
 • Starší tituly jsou zpravidla zpřístupňovány prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Je možné zakoupit i starší tituly vydané v dřívějších letech, ovšem pouze v případě není-li již k dispozici novější vydání požadované publikace.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135
nákup českých knih

Jana Černínová, telefon 597 324 544, místnost UK 135
nákup zahraničních knih

Ing. Jana Pohludková, telefon 597 324 599, místnost UK 136
vedoucí Oddělení knihovních fondů