Kdo může požádat o zakoupení knih

Interní uživatelé ÚK VŠB-TUO

 • akademičtí a odborní pracovníci univerzity
 • studenti univerzity
 • ostatní zaměstnanci univerzity
 • Užitečné informace

  Užitečné zdroje informací o nově vydaných českých knihách:

   • O.K. – Ohlášené knihy - bulletin obsahuje záznamy knih, kterým bylo na základě hlášení nakladateli přiděleno ISBN.
   • Dalším zdrojem informací mohou být domovské stránky vybraných nakladatelství

  Užitečné zdroje informací o vydaných zahraničních knihách:

  Amazon, Google Books (Google Knihy), případně Worldcat (knihovní katalog). Dalším zdrojem informací mohou být domovské stránky vybraných nakladatelství.

Požadavek na zakoupení knih

V požadavku na zakoupení knihy je potřeba uvést:

 • bibliografické údaje o požadovaném dokumentu
 • údaje o žadateli
 • zdroj financování
 • počet požadovaných výtisků

Bibliografické údaje o požadované knize (bibliografická citace)

 • jméno/a autora/ů
 • úplný název knihy, případně podnázev
 • název nakladatelství
 • rok vydání
 • ISBN

Bibliografické údaje je vhodné pro upřesnění doplnit odkazem na webové stránky zdroje a měly by být přesné a úplné.

Příklad bibliografické citace

Meloun, Milan, Jiří Militký a Martin Hill. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2071-0.

Pro vyřízení požadavku je nežádoucí: skenovat vytištěné webové stránky, zasílat printscreeny obrazovek ani jejich výřezy, zasílat anotace a další údaje nepodstatné pro realizaci nákupu.

 • Užitečné informace

  Pro vytváření citací využijte citační software Citace PRO – nástroj pro vytváření, správu, export a sdílení bibliografických citací.

Údaje o žadateli

 • jméno a příjmení
 • číslo pracoviště
 • e-mail (pouze e-mail s doménou @vsb.cz)

Zdroj financování

Nákup z finančních prostředků Ústřední knihovny VŠB-TUO

 • o nákup knih hrazených z prostředků knihovny je nutné vždy požádat předem
 • z prostředků knihovny nelze hradit knihy zakoupené pracovištěm (pracovníkem) univerzity (např. na paragon)
  • výjimky jsou možné tehdy, nejsou-li zakoupené knihy dostupné v běžné knižní distribuci (např. sborníky ze seminářů, konferencí apod.)
 • knihovna nákup zajistí v souladu se stanovenými postupy a předpisy VŠB-TUO.

Nákup z finančních prostředků pracoviště

Je nezbytné, aby žadatel uvedl:

 • SPP prvek a zdroj (v případě nákupu z projektu)
 • pracoviště (v případě nákupu z provozních prostředků pracoviště)
 • údaje o pracovnících útvaru odpovědných za účetní případ a za správné financování nákupu – příkazce operace, správce rozpočtu
 • počet výtisků
 • termín, do kdy má být nákup realizován
 • případně další důležité informace potřebné pro správnou administraci projektu

Umístění dokumentů 

 • knihy budou registrovány ve fondu ÚK VŠB-TUO
 • knihy budou zařazeny do fondu katedrové knihovny, pokud pracoviště má katedrovou knihovnu
  • jako časově neomezená výpůjčka v katedrové knihovně
  • případně jako neomezená osobní výpůjčka žadatele, pokud vedoucí pracoviště souhlasil s tímto režimem, viz oddíl V. Směrnice Zřizování a vedení katedrových knihoven
 • pokud pracoviště nemá zřízenu katedrovou knihovnu, publikace bude žadateli zapůjčena v režimu absenční výpůjčky

Upozornění: Je důležité podat požadavek (především na zahraniční knihy) s dostatečným předstihem, aby bylo možné nákup včas realizovat v souladu se zavedenými postupy.

Počet požadovaných výtisků

 • uveďte počet výtisků požadovaného titulu
 • žádáte-li nákup z prostředků knihovny, uveďte prosím stručně účel nákupu (např. doporučená studijní literatura pro obor, studijní podpora pro doktorandy, pouze pro žadatele apod.).     

Další důležité informace

Knihovna dodržuje obecné zásady zadávání veřejných zakázek stanovené v § 6 Zákona 134/20016 Sb., zvláště:

 • zásadu transparentnosti a přiměřenosti
 • zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům

Pro jednotlivé nákupy provádí knihovna průzkum trhu, u zahraničních publikací formou poptávky po ceně.

Lhůta pro stanovení cenových nabídek dodavatelem je stanovena na 5 - 10 pracovních dnů.

Kontaktní údaje

Andrea Motáková, telefon 597 324 594, místnost UK 135
nákup českých knih

Jana Černínová, telefon 597 324 544, místnost UK 135
nákup zahraničních knih