Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Scopus

Najdete nás na Facebooku

Vstup do báze dat Scopus

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na Login via your institution externí odkaz, zde v rozbalovacím menu Select your region or group zvolte položku Czech Academic Identity Federation (eduID.cz); na následující stránce klikněte na odkaz VSB - Technical University of Ostrava/VŠB - Technická univerzita Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz; více informací
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo Scopus

Scopus je multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Elsevier externí odkaz.

Báze dat Scopus sleduje a indexuje:

Do báze dat Scopus jsou zařazovány i záznamy článků v tisku („Articles-in-Press“) z více než 8 000 časopisů, např. od těchto vydavatelů: Cambridge University Press externí odkaz, Elsevier externí odkaz, Springer externí odkaz, Nature externí odkaz, Wiley-Blackwell externí odkaz a IEEE externí odkaz. Jde o články, které byly vydavateli přijaty k uveřejnění v časopisu, ale nebyly ještě zařazeny do konkrétního čísla daného časopisu.

Celkem Scopus obsahuje kolem 69 milionů záznamů.

Nejstarší záznamy jsou z roku 1823 z časopisu The Lancet externí odkaz – jde o jeden z titulů z archivní kolekce časopisů společnosti Elsevier (1 530 časopisů a 4 miliony záznamů). Vedle archivu nakladatelství Elsevier, zahrnuje Scopus také archivy těchto nakladatelů: Springer (od roku 1869), Institute of Physics (od roku 1874), American Chemical Society (od roku 1879), American Physical Society (od roku 1893), American Institute of Physics (od roku 1939), Oxford University Press (od roku 1849), Royal Society of Chemistry (od roku 1841), časopisy Nature (od roku 1950) a Science (od roku 1880).

Scopus pokrývá časopisecké zdroje bez přerušení od roku 1996 výše, avšak jen u těch časopisů, jejichž vědecký obsah a další náležitosti jsou ve shodě s požadavky producenta. V takovém případě jsou v bázi dat záznamy všech v nich publikovaných příspěvků (pokrytí zdroje v databázi je tzv. Cover-to-Cover; podmínkou navíc ještě je, aby články odpovídaly sledovaným typům dokumentů).

Informace z těch časopisů, které byly do databáze Scopus zahrnuty až po jejím zveřejnění na podzim roku 2004, jsou dostupné teprve od okamžiku zařazení daného titulu do databáze. Články ze starších ročníků nejsou tedy v databázi zpětně registrovány. Dále nejsou v úplnosti pokryty zdroje, jež nemají přiděleno ISSN nebo nejsou vydávány pravidelně. Příspěvky z tzv. trade journals (odborných časopisů), jež nesplňují požadavky na typ dokumentu nebo neobsahují odkazy na literaturu (angl. references), rovněž nejsou do této databáze zahrnuty.

Databáze Scopus je aktualizována denně.

Scopus externí odkaz; prezentace Mgr. Lucie Vavříkové (Elsevier, B.V.) ze semináře dne 31. 1. 2013 v rámci cyklu seminářů Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků VaV

Kritéria pro zařazení zdrojů do báze dat Scopus

V databázi Scopus jsou registrovány články z časopisů, jež splňují obecná pravidla pro zařazení do tohoto informačního zdroje. Tituly navržené k vyhodnocení pro sledování v této databázi musí splňovat alespoň tato základní kritéria:

Jestliže vydavatel časopisu nezajistí splnění těchto minimálních podmínek, může producent odmítnout sledovat navržený titul i pro účely rozhodování o jeho možném zařazení do databáze Scopus.

Vlastní rozhodování o zařazení časopisů do báze dat Scopus se soustředí na pět hlavních kategorií: vydavatelská politika časopisu, obsah, citovanost, pravidelnost a online dostupnost. Vedle výše uvedených kritérií jsou přitom posuzovány další důležité podmínky, například: typ recenzního řízení, citovanost editorů (členů redakční rady) i článků z daného časopisu v bázi dat Scopus, dostupnost online verze časopisu (včetně anglické verze domovské stránky časopisu) i kvalita domovské stránky časopisu.

Jednou z podmínek je například také mezinárodnost časopisu. Při vydávání se proto vyplatí myslet na to, že editoři i autoři příspěvků časopisu by měli být z různých zemí; čím větší pestrost, tím lépe. Zajišťuje to také širší okruh potenciálních čtenářů (a tím také možnou vyšší citovanost publikovaných článků).

Scopus – základní rozhraní pro vyhledávání

Scopus: Základní vyhledávací rozhraní báze dat je určeno k vyhledávání publikací podle tématu, viz též standardně nastavená pole záznamu, která mají být dotazem prohledávána: Article Title, Abstract, Keywords

Scopus – základní rozhraní pro vyhledávání, rozbalovací menu

Scopus: Základní vyhledávací rozhraní báze dat – rozbalovací menu umožňuje zvolit pole, ve kterém má systém vyhledat uživatelem vložená slova (vyhledání záznamů článků pomocí slov v názvu; s omezením na časopisecké články a konferenční příspěvky publikované od roku 2013)

Scopus – výsledek vyhledávání podle klíčových slov z názvu

Scopus: Výsledek vyhledávání podle tématu (viz dotaz na předchozím obrázku): 5 vyhledaných záznamů, ve kterých se hledaný výraz electrochemical potentiokinetic reactivation vyskytuje v názvech článků, což znamená, že jde o jejich hlavní téma

Scopus – pokročilé vyhledávání

Scopus: Vyhledání článků vydaných po roce 2014 na téma nehody a incidenty při přepravě nebezpečných látek v rozhraní pro pokročilé vyhledávání (Advanced Search): TITLE-ABS-KEY("hazardous material*" AND (accident* OR incident*) AND transport*) AND PUBYEAR AFT 2014; pro formulaci dotazu je možné vybrat kódy polí, ve kterých má být výraz hledán; systém vždy poskytne kontextovou nápovědu

Scopus – pokročilé vyhledávání

Scopus: Zobrazení výsledku hledání podle dotazu na předchozím obrázku; standardně jsou výsledky setříděny podle data vydání sestupně, na obrázku jsou setříděny podle citovanosti, viz vpravo nahoře odkazy Sort on: Date, Cited by a Relevance

Scopus – výsledek vyhledávání podle klíčových slov - secondary documents

Scopus: Výsledek vyhledávání podle tématu (viz předchozí obrázek) obsahuje také odkaz View secondary documents: dva sekundární dokumenty; sekundární dokumenty externí odkaz jsou takové dokumenty, které nejsou v bázi dat Scopus indexovány, tyto záznamy jsou získávány z citačních odkazů (z „references“) v indexovaných (primárních) dokumentech

Scopus – výsledek vyhledávání podle klíčových slov

Scopus: Záznam článku externí odkaz z časopisu (Process Safety and Environmental Protection externí odkaz) v bázi dat Scopus

Bibliografické záznamy s abstrakty jsou v databázi Scopus propojeny s plnými texty na serverech nakladatelů. Prostřednictvím odkazu View at publisher (viz obrázek) se tak můžete rychle dostat k plnému textu dokumentu v případě, že byl publikován ve zdroji přístupném uživatelům z VŠB-TU Ostrava, případně k otevřeně nebo volně přístupnému plnému textu.

Scopus – stručný záznam dokumentu

Scopus: Stručný záznam dokumentu v seznamu vyhledaných dokumentů s nabídkou rychlého přechodu na další informace; odkaz Show abstract umožní rychlé zobrazení abstraktu vyhledaného dokumentu, část nabídky se zobrazí až po najetí myší nad název.

Scopus – citations

Scopus: Součástí záznamu jsou také informace o citovanosti dokumentu, viz pole Cited by zcela vpravo

Tento dokument byl citován 55 jinými dokumenty, na jejichž záznamy je možné přejít, viz následující obrázek:

Scopus – citující dokumenty

ScienceDirect

ScienceDirect: Odkaz View at publisher v záznamech v bázi dat Scopus umožňuje přejít na portál nakladatele až k plnému textu (je-li pro VŠB-TUO přístupný na základě předplatného, případně je-li otevřeně přístupný nebo z rozhodnutí vydavatele trvale nebo dočasně volně dostupný)

Vzhledem k tomu, že byl článek publikován v časopisu Scripta Materialia externí odkaz nakladatelství Elsevier externí odkaz na portálu ScienceDirect externí odkaz, je vidět vzájemné propojení dvou zdrojů téhož producenta, viz na obrázku výše informace o počtu citujících článků: Citing articles (54).

ScienceDirect

ScienceDirect: Zobrazení plného textu článku externí odkaz původně vyhledaného v bázi dat Scopus ve formátu PDF

Užitečné informace o bázi dat Scopus

Formuláře žádostí o opravy chyb v bázi dat Scopus

Informace o citačních indikátorech využívaných v bázi dat Scopus

Aktualizováno 2017-10-30 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1