Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Registrace uživatelů

Najdete nás na Facebooku

Zaměstnanci a studenti univerzity i veřejnost mají právo využívat služeb ÚK VŠB-TUO na základě registrace a vystavení (aktivaci) průkazu uživatele ÚK VŠB-TUO.

registrace v knihovně

Ústřední knihovna VŠB-TUO, shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb a ochrany knihovního fondu v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TUO (účinnost od 2. 1. 2018).

Pracovníci ÚK VŠB-TUO jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny v rámci jejich pracovního zařazení v ÚK, ve stanoveném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (ikona PDF PDF) a směrnicí rektora VŠB-TUO TUO_SME_01_008 (Ochrana osobních údajů v informačním systému).1

Registrace uživatelů je prováděna ve výpůjčním oddělení ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, v knihovně na Ekonomické fakultě (EkF) v knihovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství (FBI) a v knihovně na Fakultě stavební (FAST).

Kontakt: Bc. Vendula Němcová, telefon: 59732-4574 (výpůjční oddělení), Eva Kubicová, telefon: 59732-2154 (knihovna na EkF), Soňa Černíková, telefon: 59732-2807 (knihovna na FBI) nebo e-mail: knihovna@vsb.cz (pro dotazy a pro FAST)

Upozornění pro interní uživatele (zaměstnance a studenty VŠB-TUO): Vzhledem k problémům s doručováním elektronických zpráv knihovny (upozornění na konec výpůjční lhůty, upomínky, rezervace apod.) na e-mailové adresy jiných serverů (např. seznam.cz, centrum.cz apod.) žádáme všechny interní uživatele, kteří chtějí těchto služeb ÚK VŠB-TUO využívat, aby sdělili knihovně své e-mailové adresy přidělené univerzitou. Komunikace ÚK VŠB-TUO elektronickou poštou s interními uživateli probíhá výhradně prostřednictvím přidělených studentských a zaměstnaneckých e-mailových adres.

Podklady pro registraci

Zaměstnanecký identifikační průkaz a studentský identifikační průkaz a karta Alumni (karta absolventa VŠB-TUO) nejsou automaticky průkazem uživatele ÚK VŠB-TUO. Teprve po provedené registraci do databáze uživatelů ÚK VŠB-TUO mohou jejich držitelé začít využívat služby knihovny.

Jak postupovat při ztrátě průkazu

Při ztrátě průkazu je uživatel povinen informovat co nejdříve pracoviště ÚK VŠB-TUO (výpůjční oddělení, knihovnu na EkF nebo knihovnu na FBI – kterékoliv z těchto pracovišť, bez ohledu na to, kde byl registrován), které zajistí zablokování uživatelova konta, aby nemohl být průkaz zneužit. To je zvlášť důležité při současné bezdokladové evidenci výpůjček. Externímu uživateli pak bude na jednom z uvedených pracovišť vystaven nový průkaz, za který zaplatí částku Kč 80,- v souladu s Ceníkem poplatků, smluvních pokut a placených služeb ÚK VŠB – TU Ostrava.

Držitelé zaměstnaneckých a studentských identifikačních průkazů i karty Alumni (karty absolventa VŠB-TUO) jsou rovněž povinni při ztrátě průkazu informovat některé z pracovišť ÚK VŠB-TUO, aby ÚK zablokováním uživatelova konta zabránila zneužití ztraceného průkazu. O vystavení nového průkazu interní uživatelé požádají příslušné pracoviště univerzity, tj. kartové centrum externí odkaz. Při ztrátě karty Alumni kontaktujte příslušný útvar VŠB-TUO externí odkaz.

Ukončení studia nebo pracovního poměru na VŠB – TU Ostrava

Interní uživatelé jsou povinni při ukončení studia nebo pracovního poměru vrátit všechny vypůjčené dokumenty, případně nahradit ztracené publikace, dále pak předložit ve výpůjčním oddělení ÚK VŠB-TUO nebo na pracovišti ÚK VŠB-TUO na EkF nebo FBI k potvrzení výstupní list. Se zaměstnaneckým identifikačním průkazem externí odkaz i se studentským identifikačním průkazem externí odkaz, jež slouží současně jako průkazy uživatele ÚK VŠB-TUO, je nutné naložit v souladu s pokyny kartového centra externí odkaz.

Osobní údaje interních uživatelů-zaměstnanců VŠB-TUO jsou vymazány z databáze uživatelů při ukončení pracovněprávního vztahu nebo studia na základě předložení „výstupního listu“.

Po skončení studia nebo ukončení pracovního poměru mohou původně interní uživatelé nadále využívat služeb ÚK VŠB-TUO, avšak zpravidla již za podmínek stanovených pro externí uživatele ÚK VŠB-TUO, tj. pro veřejnost.

Platnost průkazu externího uživatele

Průkaz externího uživatele pozbývá zcela platnosti a uživatel je vyřazen z evidence uživatelů po uplynutí dvou kalendářních roků, jež uplynuly od doby, kdy byl povinen požádat o prodloužení jeho platnosti a neučinil tak. Např. uživatel, který se zaregistroval v průběhu roku 2014 a v průběhu let 2015 a 2016 nevyužíval služeb ÚK VŠB-TUO, ani nepožádal o prodloužení platnosti průkazu, byl/bude v roce 2017 vyřazen z evidence uživatelů ÚK VŠB-TUO.

Osobní údaje těchto uživatelů zpracovává ÚK VŠB-TUO do doby, kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví svůj nesouhlas nebo dokud neuplyne výše uvedená lhůta dvou roků od vypršení platnosti jeho průkazu uživatele a pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky.

1 Více informací k ochraně osobních údajů i aktuální text platného a účinného znění zákona č. 101/2000 Sb. najdete na webu Úřadu na ochranu osobních údajů.

Aktualizováno 2018-01-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1