Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Povinnosti uživatelů

Najdete nás na Facebooku

Uživatelé jsou povinni se při využívání služeb Ústřední knihovny VŠB-TUO řídit Knihovním a výpůjčním řádem Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a pokyny pracovníků knihovny.

Uživatel má právo využívat všech fondů a služeb ÚK VŠB-TUO podle kategorie uživatele, do které byl zařazen.

Mají-li interní uživatelé Ústřední knihovny zájem využívat pro komunikaci s knihovnou elektronickou poštu, jsou povinni pro tento účel využívat přidělené e-mailové adresy VŠB-TU Ostrava.

Uživatel je povinen knihovně ohlásit změnu příjmení a trvalého bydliště.

Externí uživatelé jsou po zaregistrování povinen bez zbytečného odkladu provést změnu nastavení osobních přístupových práv (osobního hesla) do svého Konta čtenáře v automatizovaném knihovním systému.

volný výběr knih

Uživatel knihovnických a informačních služeb je povinen dodržovat platný ikona PDF autorský zákon, zejména § 30.

Při využívání českých technických norem je nutné respektovat ikona PDF Zákon č. 22/1997 Sb. § 5, odst. 8 (a ikona PDF Zákon č. 226/2003 Sb. část první, čl. I, odst. 5).

Fond Ústřední knihovny je elektronicky zabezpečen. Uživatel je povinen respektovat vyzvání knihovníka ke kontrole odnášených dokumentů v případě, že detekční systém při průchodu bezpečnostní bránou ohlásí přítomnost bezpečnostního kódu.

Další zásady, které je nezbytné respektovat

fotografie z ÚK VŠB-TUO

Při práci na veřejných pracovních stanicích (využívání online katalogu ÚK VŠB-TUO, služeb a zdrojů na Internetu i zdrojů na CD-ROM) jsou uživatelé povinni se řídit pokyny pracovníků knihovny a informacemi, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou. Mezi hlavní zásady, které je nutno dodržovat, patří:

Důležité upozornění: Všichni uživatelé počítačové sítě TUONET jsou povinni se seznámit s pravidly používání počítačové sítě VŠB-TUO a řídit se jí. Viz Provozní řády a směrnice Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT externí odkaz.

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1