Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Meziknihovní výpůjční služba pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Co je to MVS

Jestliže dokument není ve fondech ÚK VŠB-TUO, zajistí knihovna na požádání uživatele na základě přesné bibliografické citace zpřístupnění fyzického dokumentu nebo dodávku jeho kopie prostřednictvím meziknihovní služby (MVS) z jiné knihovny (podle § 14 PDF knihovního zákona externí odkaz a § 2 a 3 PDF vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. externí odkaz).

Meziknihovní výpůjční službou jsou registrovaným uživatelům ÚK VŠB-TUO zpřístupňovány dokumenty související s pedagogickou, vědeckovýzkumnou činností nebo studiem, které nejsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, z fondů jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Tato služba je pro interní uživatele (zaměstnance a studenty VŠB-TUO) poskytována bezplatně. Náklady hradí ÚK VŠB-TUO. Pro registrované externí uživatele ÚK VŠB-TUO (externí uživatel, externí uživatel-student a zahraniční uživatel) se jedná o placenou službu (viz Ceník poplatků, smluvních pokut a placených služeb ÚK VŠB – TU Ostrava).

Před podáním požadavku na zajištění dokumentu prostřednictvím MVS si vždy nejprve ověřte v katalozích ÚK VŠB-TUO, že požadované dokumenty skutečně nejsou ve fondu ÚK VŠB-TUO. Prověřte také, zda dokument není dostupný v elektronických informačních zdrojích.

Jak o službu MVS požádat

Požadavky interních uživatelů se všemi nezbytnými údaji o požadovaném dokumentu podávejte prostřednictvím formuláře v online katalogu externí odkaz po přihlášení do svého účtu (viz „Můj účet“) volbou tlačítka „MVS požadavek“.

Kontakt: Bc. Helena Švidrnochová, telefon 59732-4571 (kancelář) nebo 4566 (studovna)

Co lze prostřednictvím MVS žádat

Prostřednictvím MVS lze žádat o výpůjčky knih (monografie, skripta, učebnice, sborníky z konferencí apod.), disertací, diplomových prací, zahraničních norem, výzkumných zpráv a dalších dokumentů. Dále pak je možné požádat o zajištění kopií článků z časopisů nebo příspěvků ve sbornících z konferencí.

Co nelze prostřednictvím MVS žádat

Prostřednictvím MVS nelze požadovat výpůjčky či kopie, je-li dokument ve fondu ÚK VŠB-TUO a je v daném okamžiku vypůjčen.

Nelze požadovat výpůjčky celých ročníků časopisů, ani jejich jednotlivých čísel. Z půjčování v rámci MVS jsou vyloučeny staré tisky a rukopisy, vzácné a unikátní knihy, příručková literatura (encyklopedie, slovníky, kompendia, příručky apod.), normy ČSN, audiovizuální materiály a některé informační zdroje na CD-ROM. V závislosti na situaci v konkrétních knihovnách nelze občas zajistit např. publikace, které jsou v dané knihovně hodně využívány jejími přímými uživateli (skripta a učebnice vysokých škol).

Většina vysokých škol v ČR (ale také např. v SR) nepůjčuje v rámci MVS své kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační aj. práce).

Někdy bývá obtížné zajistit výpůjčky knih vydaných v běžném roce, je proto vhodnější požádat rovnou o jejich zakoupení do fondu ÚK VŠB-TUO.

Jak dlouho trvá vyřízení požadavku na MVS

Doba vyřízení požadavku je závislá na způsobu práce požádané knihovny. Kopii článku lze získat zpravidla do 3–7 dnů. Jinak trvá vyřízení požadavku 7–14 dní, někdy jeden měsíc i déle. Snahou ÚK VŠB-TUO je vždy zvolit tu nejvhodnější cestu pro vyřízení požadavku uživatele, avšak doba realizace je závislá na tom, jak požadavek ÚK VŠB-TUO vyřídí konkrétní požádaná knihovna.

Elektronické dodávky dokumentů z tištěných originálů nejsou uživatelům poskytovány. Důvodem jsou naprosto nevyhovující podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené mezi agenturou DILIA externí odkaz a Národní knihovnou ČR externí odkaz. Více informací viz DILIA: Elektronické dodávání dokumentů (EDD) externí odkaz.

Chcete-li, aby byl váš požadavek rychle a úspěšně vyřízen, měli byste:

Viz Bibliografické údaje nezbytné pro vyřízení požadavku na MVS

Postupy při půjčování, výpůjční lhůty, vrácení vypůjčeného dokumentu

Dokumenty zapůjčené uživatelům Ústřední knihovny prostřednictvím MVS a MMVS z jiných knihoven podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS a MMVS. Výpůjční lhůty jsou stanoveny v závislosti na pokynech půjčující knihovny.

V případě, že je váš požadavek kladně vyřízen, budete vyrozuměni – telefonicky nebo elektronickou poštou – o tom, že si můžete přijít vypůjčit dokument nebo převzít jeho kopii. Výpůjční lhůty jsou v rámci MVS stanovovány půjčující knihovnou. U výpůjček z českých knihoven (nestanoví-li lhůtu knihovna jinak) bývá tato lhůta zpravidla 30 dnů s možností prodloužení. U výpůjček ze zahraničních knihoven bývá výpůjční lhůta zpravidla stanovena na 14 dnů a nelze ji prodloužit.

Interním uživatelům z řad studentů a externím uživatelům (veřejnost) jsou dokumenty zapůjčené v rámci MVS z jiných knihoven zpřístupňovány pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách knihovny. Je-li půjčující knihovnou stanoveno, že dokument může být zpřístupněn pouze prezenčně ve studovně, jsou povinni tento požadavek respektovat všichni uživatelé.

Dokument vypůjčený prostřednictvím MVS je nezbytné vrátit osobně na pracovišti MVS v souladu se stanovenou výpůjční lhůtou nebo včas požádat o prodloužení výpůjční lhůty. V případě, že potřebujete výpůjční lhůtu dokumentu zapůjčeného v rámci MVS prodloužit, informujte pracoviště MVS nejméně 3 dny před uplynutím stanovené výpůjční lhůty.

Aktualizováno 2017-12-21 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1