Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické údaje a další nezbytné údaje pro vyřízení požadavku na MVS

Najdete nás na Facebooku

Neztrácejte čas zjišťováním, která knihovna požadovaný dokument vlastní! S jedinou výjimkou: Vždy si zkontrolujte, zda požadovaný dokument nemá ve svém fondu Ústřední knihovna VŠB-TUO.

Kde získat kvalitní (úplné) bibliografické údaje o dokumentech

Požadavek na MVS musí být pracovníkovi ÚK VŠB-TUO předán s kvalitními bibliografickými údaji. Údaje o požadovaném dokumentu je možné prověřit a doplnit na základě informací např. ve volně dostupných zdrojích na Internetu, jako jsou nakladatelské informace, katalogy elektronických knihkupectví, časopisy, online katalogy knihoven, volně přístupné báze dat nebo komerční elektronické informační zdroje.

Další informace:

Kniha

Jméno/a autora/ů, úplný název knihy v jazyce originálu, pořadí vydání (uveďte jen tehdy, požadujete-li vypůjčení konkrétního vydání publikace), nakladatel, rok vydání, ISBN (pokud bylo knize přiděleno).

Nezbytné bibliografické údaje ke knihám ve většině případů snadno a lehce získáte například ve WorldCat externí odkaz nebo v Google Books externí odkaz.

Příklad:

Poznámka: Kniha uvedená v příkladu je ve skutečnosti pro uživatele na VŠB-TUO dostupná ve fondu ÚK v tištěné podobě jak ve 3. vydání z roku 2011 (v knihovně na FBI), tak ve 2. vydání z roku 1999 (v Porubě) a navíc je v elektronické verzi plnotextově přístupná v rámci Knovel. Nebylo by tedy nutné ji zajišťovat prostřednictvím MVS.

 • Autor: Drysdale, Dougal
 • Název knihy: An Introduction to Fire Dynamics
 • Pořadí vydání (není nezbytné, je-li správně uveden rok vydání či ISBN)
 • Místo vydání a název nakladatelství: Chichester, Wiley
 • Rok vydání: 2011
 • ISBN: 9780470319031

Článek z časopisu

Úplný název časopisu v jazyce originálu, ročník (volume), rok vydání, číslo, strany od-do, jméno/a autora/ů článku, název článku v jazyce originálu. Autorské údaje a název článku jsou vždy údaji nezbytnými, zvláště tehdy, neuvedete-li strany, na nichž se článek nachází. Mějte proto na paměti, že bez poskytnutí těchto údajů zdržujete sami rychlé vyřízení svého požadavku.

Nezbytné bibliografické údaje k článkům z časopisů ve většině případů snadno a lehce získáte například ve WorldCat externí odkaz, v Google Scholar externí odkaz, ve službě Ingenta externí odkaz, na portálu vydavatele externí odkaz a v některé z dostupných bibliografických nebo plnotextových bází dat.

Příklad:

Poznámka: Článek uvedený v příkladu je ve skutečnosti pro uživatele na VŠB-TUO plnotextově přístupný v rámci Wiley Online Library, tento konkrétní článek byl navíc publikován jako otevřeně přístupný. Nebylo by tedy nutné jej objednávat prostřednictvím MVS.

 • Název časopisu a další údaje o zdrojovém dokumentu: Biotechnology and Bioengineering, vol. 113, 2016, issue 10, s. 2088–2099
 • Autoři: Zhen Zhang, Baobei Wang, Qiang Hu, Milton Sommerfeld, Yuanguang Li, Danxiang Han
 • Název článku: A new paradigm for producing astaxanthin from the unicellular green alga Haematococcus pluvialis

Článek ze sborníku z konference

Název sborníku v jazyce originálu, název akce (konference, symposia,semináře, workshopu apod.) místo a datum konání akce (není nezbytně nutné), nakladatel, rok vydání, strany od-do, jméno/a autora/ů příspěvku, název příspěvku v jazyce originálu, ISBN nebo ISSN (není nezbytně nutné).

Nezbytné bibliografické údaje k článkům a sborníkům ve většině případů snadno a lehce získáte například ve WorldCat externí odkaz, na portálu vydavatele externí odkaz a v některé z dostupných bibliografických nebo plnotextových bází dat.

Příklad:

Poznámka: Článek uvedený v příkladu je ve skutečnosti pro uživatele na VŠB-TUO plnotextově přístupný v rámci IEEEXplore. Ani tento článek by tedy nebylo nutné zajišťovat prostřednictvím MVS.

 • Název sborníku: Proceedings of the 6th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, volume 2
 • Nakladatel: IEEE
 • Místo vydání: Piscataway
 • Rok vydání: 2000
 • Strany: 970-973
 • Název článku: Discussion on the relation between residual breakdown voltage and nondestructive parameters of stator insulation in generator
 • Autoři: Zhidong Jia, Xiongwei Jiang, Hengkun Xie, Ruijun Wang
 • ISBN: 9780780354593

Požadavky na ostatní typy dokumentů (normy, výzkumné zprávy aj.) musí obsahovat údaje nezbytné pro zajištění těchto dokumentů.

Informace o žadateli a další údaje

Tučně vyznačené údaje jsou povinné, neboť ÚK VŠB-TUO poskytuje tuto službu výhradně registrovaným uživatelům. Poskytnutí těchto údajů je nezbytnou součástí každého požadavku na MVS.

Bibliografické údaje o požadovaném dokumentu je nezbytné doplnit těmito údaji:

 1. jméno a příjmení žadatele a číslo průkazu uživatele ÚK VŠB-TUO,
 2. kontaktní údaje: e-mail (podmínkou vyřízení požadavku na MVS pro interní uživatele je komunikace prostřednictvím e-mailové adresy přidělené univerzitou!), číslo telefonu apod.,
 3. v případě, že se jedná o výpůjčku nebo získání kopie dokumentu, jenž není dostupný v knihovnách na území České republiky (mezinárodní MVS), uživatel-student musí doplnit požadavek souhlasem pedagoga (vedoucí bakalářské nebo diplomové práce, zadavatel ročníkové nebo semestrální práce apod.)1; netýká se doktorandů,
 4. datum, do kterého je pro vás požadavek aktuální.

1 Souhlas pedagoga je žadatel povinen doplnit ke své žádosti o MVS na vyzvání pracovníkem knihovny (MVS) teprve poté, kdy se zjistí, že požadavek nelze vyřídit výpůjčkou nebo kopií z knihoven v České republice. Důvodem pro toto opatření jsou finanční náklady na mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

Aktualizováno 2017-03-15 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk