Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Meziknihovní výpůjční služby z fondu ÚK VŠB-TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Kontakt: Kateřina Daňková, telefon i fax: 597324598

Sigla: OSD 002

ÚK VŠB-TU Ostrava poskytuje meziknihovní výpůjční služby knihovnám v České republice i v zahraničí.

Požadavek s nezbytnými údaji o požadovaném dokumentu a žádající knihovně je možné zaslat klasickou poštou (s využitím žádanky MVS nebo tiskopisu objednávky reprografické práce), faxem, nebo elektronickou poštou.

Vyřízení požadavku

Požadavky jsou vyřízeny výpůjčkou originálu, případně poskytnutím kopie dokumentu nebo jeho části. Poskytování reprografických služeb v rámci MVS se řídí podmínkami autorského zákona (Zákon č. 398/2006 Sb. externí odkaz PDF , úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých zákonů).

Elektronické dodávky dokumentů z tištěných originálů nejsou knihovnou poskytovány. Důvodem jsou naprosto nevyhovující podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené mezi agenturou DILIA externí odkaz a Národní knihovnou ČR externí odkaz. Více informací: Elektronické dodávání dokumentů (EDD) externí odkaz.

Pokud ÚK VŠB-TUO požadovaný dokument nevlastní, je žádost vyřízena podle potřeb žádající knihovny:

ÚK VŠB-TUO v rámci MVS nepůjčuje dokumenty určené výhradně k prezenčnímu zpřístupňování – fondy studoven, příručkovou literaturu (encyklopedie, slovníky apod.), historické fondy, časopisy, mapy, normy ČSN a  vysokoškolské kvalifikační práce univerzity.

Výpůjční lhůta je zpravidla stanovena na 1 měsíc s možností prodloužení, není-li další zájemce o výpůjčku dokumentu. Nelze-li u konkrétního dokumentu stanovenou lhůtu prodloužit, je to žádající knihovně sděleno již při vyřízení požadavku.

Meziknihovní výpůjční služby jsou knihovnám poskytovány bezplatně, včetně reprografických služeb.

Povinné údaje na žádance MVS

Povinnosti žádající knihovny při nakládání s vypůjčeným dokumentem

Je-li žádost vyřízena výpůjčkou originálu, nese po dobu výpůjčky až do okamžiku, kdy je dokument vrácen do ÚK VŠB-TUO, odpovědnost za bezpečnost půjčeného dokumentu a jeho ochranu proti ztrátě a poškození žádající knihovna. Knihovna je povinna dodržet stanovené podmínky (výpůjční lhůta, včasný požadavek na prodloužení výpůjční lhůty, prezenční zpřístupnění uživateli apod.) a vrátit vypůjčený dokument zpět ÚK VŠB-TUO. Spolu s dokumentem je knihovna povinna vrátit průvodku MVS nebo jiný doklad o výpůjčce z fondu ÚK VŠB-TUO.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1