Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Reprografické služby Ústřední knihovny VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Uživatelé ÚK VŠB-TUO mají možnost pro vlastní potřebu zhotovit kopie částí dokumentů, které má knihovna ve svém fondu. Jde především o kopie z těch dokumentů, které jsou vyloučeny z absenčního půjčování (periodika, fondy studoven, vědecko-kvalifikační práce apod.). Poskytování reprografických služeb se řídí podmínkami autorského zákona.

Zákon č. 398/2006 Sb. externí odkaz ikona PDF , úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb. a zákonem č. 216/2006 Sb. (bez poslední novely autorského zákona, zákon č. 168/2008 Sb., účinné od 19. 5. 2008; novelou byla znovu zavedena povinnost platit odměny za provozování rozhlasového a televizního vysílání na hotelových pokojích).

Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen řídit se autorským zákonem, zejména § 30.

Autorský zákon, § 30 – Volná užití

 1. Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
 2. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
 3. Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.
 4. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.
 5. Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.
 6. Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

Autorský zákon, § 30a – Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad

 1. Do práva autorského nezasahuje
  1. fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
  2. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
  3. ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
  4. ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25.
 2. Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobně.

Elektronické dodávky dokumentů z tištěných originálů z fondů Ústřední knihovny nejsou knihovnou poskytovány. Důvodem jsou podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené mezi agenturou DILIA externí odkaz a Národní knihovnou ČR externí odkaz. Více informací viz DILIA: Elektronické dodávání dokumentů (EDD) externí odkaz.

Nelze zhotovovat kopie českých technických norem (ČSN), viz Zákon č. 22/1997 Sb. externí odkaz ikona PDF § 5, odst. 8 (a Zákon č. 226/2003 Sb. externí odkaz ikona PDF část první, čl. I, odst. 5).

Samoobslužné kopírky

Samoobslužné kopírky se systémem SafeQ externí odkaz jsou uživatelům k dispozici na těchto pracovištích ÚK VŠB-TUO:

Kopírky s obsluhou

Kopírky s obsluhou jsou uživatelům k dispozici na těchto pracovištích ÚK VŠB-TUO:

Reprografické služby ÚK VŠB-TUO jsou placenou službou. Zaměstnancům univerzity a interním doktorandům jsou poskytovány tyto služby zdarma, avšak pouze tehdy, pokud se jedná o zhotovení kopií z dokumentů z fondu ÚK VŠB-TUO, které nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Upozornění: Výsledná finanční částka za poskytnuté kopie s obsluhou je zaokrouhlována na celé koruny směrem nahoru.

Můžete požádat o zmenšení nebo zvětšení předlohy v souladu s možnostmi kopírek.

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1