Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Co je to impakt faktor časopisu

Najdete nás na Facebooku

Citační index

Citační index (citační ohlas) je jedním z kritérií hodnocení vědeckých publikačních aktivit akademického pracovníka. Je primárním zdrojem informací ke stanovení impakt faktoru vědeckých časopisů. Čím více má publikace citací v publikacích jiných autorů, tím vyšší je autorův citační index.

U ohlasů na publikace se mohou vyskytnout i negativní citace, t.j. citace dokumentu, k němuž ve své práci citující autor vyjadřuje odmítavé stanovisko. I díky nim, tedy díky polemickým reakcím na publikované příspěvky, mají některé časopisy vysoký impakt faktor (např. časopisy Nature externí odkaz: 40.137 nebo Science externí odkaz: 37.205 – za rok 2016). V citačním indexu autora by neměly být zahrnuty autocitace, t.j. citace jiné práce téhož autora nebo jiné práce, jíž je citující autor spoluautorem.

Základním předpokladem pro zjištění ohlasů na práce (ale např. také úplného a kvalitního vypracování tabulky pro stanovení h-indexu) konkrétního autora je důležitá pečlivě vedená osobní bibliografie, včetně citačních ohlasů. Citační ohlasy v bázích dat by si měl zjišťovat sám autor, neboť ten zná svoje publikace a dokáže i ze stručných či chybných bibliografických odkazů vybrat ty, které se skutečně vztahují k jeho publikacím.

Nejnovější ročník databáze JCR: InCites Journal Citation Reports externí odkaz s údaji za rok 2016.

Impakt faktor (IF)

Přečtěte si: San Francisco Declaration on Research Assessment

Impakt faktor (Journal Impact Factor; JIF; faktor dopadu časopisu, faktor vlivu časopisu) je statistický údaj získaný při vytváření citačních bibliografických databází společnosti Clarivate Analytics externí odkaz:

Tento údaj se stal určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů; viz též pojmy informetrie (zabývá se informacemi, informačním procesem a měřením informačních toků), bibliometrie (vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů) a scientometrie (kvantitativní měření – pomocí matematických a statistických analýz – vstupů a výstupů věd, zejména přírodních).

Impakt faktor je měřítkem četnosti, se kterou byl průměrný článek v časopise citován v určitém roce nebo období.

IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků. IF lze tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí nejméně tři roky za sebou. IF časopisu je tedy údaj vypovídající o tom, kolikrát byly články z daného časopisu publikované v průběhu předchozích dvou let (2015 a 2014) citovány za příslušný rok JCR (2016 JCR Science Edition a 2016 JCR Social Sciences Edition).

Při analýze citací nejsou do počtu citací zahrnuty tzv. autocitace.

Podrobnější informace: Impakt faktor časopisu.

Další informace:

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports externí odkaz (JCR) je základní informační zdroj pro hodnocení časopisů, který v současnosti využívá citační údaje z více než 11 000 nejvíce citovaných recenzovaných časopisů z 234 oborů vydávaných asi 2 550 vydavateli v 81 zemích. Poskytuje informace o IF a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů.

Do JCR je přístup přes rozhraní Web of Science externí odkaz. V nabídce Web of Science použijte pro vstup do JCR záložku Journal Citation Reports v menu v horní části obrazovky. Odkaz do JCR je rovněž součástí záznamů jednotlivých časopiseckých článků indexovaných ve Web of Science v těchto dvou citačních rejstřících:

Přímý vstup do JCR (ze sítě univerzity): InCites Journal Citation Reports externí odkaz.

Web of Science

V nabídce Web of Science použijte pro vstup do JCR záložku Journal Citation Reports v menu v horní části obrazovky.

InCites Journal Citation Reports

Úvodní stránka InCites Journal Citation Reports.

Journal Citation Reports 2016

V současnosti jsou nejnovější informace o IF za rok 2016.

Viz rovněž:

Aktualizováno 2017-10-13 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk