Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Co je to h-index a jak ho zjistit v bázích dat Web of Science a Scopus

Najdete nás na Facebooku

Tzv. h-index představil v roce 2005 americký fyzik Jorge E. Hirsch externí odkaz ve svém článku s názvem An index to quantify an individual’s scientific research output externí odkaz (ikona PDF PDF), viz též arXiv:physics/0508025 externí odkaz a Does the h-index have predictive power? externí odkaz. Na rozdíl od JIF, který je hodnocením významu časopisů, je h-index je používán pro měření výkonnosti jednotlivých autorů, skupin autorů či celé instituce.

Automatizovaný výpočet ukazatele h-index je implementován ve dvou bibliografických a citačních databázích, Web of Science a Scopus. Zjistit h-index je možné rovněž nad volně přístupnými zdroji registrujícími citační ohlasy, např. v Google Scholar externí odkaz. Ručně lze provést výpočet nad údaji o citačních ohlasech z dalších zdrojů, které s nimi pracují.

Výpočet je založen (zjednodušeně řečeno) na citačních ohlasech zjištěných těmito databázemi na publikace, jež jsou v těchto databázích registrovány na úrovni celého záznamu. Obě databáze sledují z velké části shodné zdroje (především časopisy), jsou však mezi nimi rozdíly v pokrytí publikačního prostoru, které způsobují, že se h-index autora získaný v každé z těchto databází může lišit. Báze dat Scopus sleduje citační ohlasy na registrované publikace až od roku 1996, zatímco retrospektiva Web of Science je podstatně delší. Pokud chce někdo porovnat tyto dvě hodnoty h-indexu, musí rok 1996 vzít v úvahu také ve Web of Science.

Ukazatel h-index vychází ze seznamu publikací autora, skupiny autorů, instituce... Hodnota h-indexu se rovná počtu publikací (N) v seznamu, jež mají N nebo více citačních ohlasů. H-index je tedy roven pořadovému číslu publikace v seznamu (v němž jsou tyto seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo větší než její pořadové číslo.

Tato metrika je užitečná, protože odstraňuje nevyrovnanost váhy vysoce citovaných publikací a publikací, které (ještě) nebyly citovány. Pokud je např. hodnota h-indexu 3, znamená to, že v seznamu analyzovaných publikací jsou 3 publikace, které mají 3 nebo více citačních ohlasů. Hodnota h-indexu se samozřejmě liší podle zvoleného časového rozpětí při vyhledávání publikací.

Vzhledem k tomu, že obě uvedené báze dat sledují pouze články z časopisů a příspěvky ze sborníků z vědeckých akcí, nelze v nich h-index zjistit ve vztahu k jinému typu dokumentu (viz též Help Web of Science k h-indexu externí odkaz: Moreover, the calculation only includes items in your product database - books and articles in non-covered journals are not included.)

Užitečné informace

Pro zápis svého jména nepoužívejte diakritiku. Web of Science s diakritikou nepracuje vůbec a Scopus vám ve výsledcích nabídne odkazy i s diakritikou. Pro údaj o rodném jménu stačí iniciála. Scopus vyhledá i záznamy s úplným jménem, zatímco Web of Science iniciály vyžaduje proto, že s úplnými jmény z řady důvodů při vyhledávání nepracuje. Při zápisu můžete použít jen malá písmena.

Pro upřesnění výsledků hledání se vyplatí, upřesníte-li hledání údajem o instituci, tj. o svém pracovišti (svých pracovištích). Tím se v naprosté většině případů odstraní možné problémy s více autory stejného jména.

Pokud ve výsledcích nenajdete některý ze svých článků, nemusí to být způsobeno jen tím, že Web of Science či Scopus jeho zdrojový dokument nesledují. Mohou za tím být chyby v bázích dat, ale také nejednotné uvádění údajů o autorech a jejich pracovištích v originálních článcích.

Vytvořte nebo propojte ikona ORCID Open Researcher & Contributor ID (ORCID) a získejte ResearcherID externí odkaz. Proč?

Jak si zjistit h-index ve Web of Science

Web of Science – Author Search

Web of Science: Vyhledávání záznamů článků podle autora

Web of Science – výsledky hledání publikací podle autora

Web of Science: Citation Report; výsledky hledání publikací podle autora (vpravo odkaz Create Citation Report)

Web of Science – Citation Report

Web of Science: Citation Report; výsledný h-index autora má hodnotu 17 (ve WoS je hodnota uvedena včetně autocitací)

Web of Science – Citation Report

Web of Science: Citation Report; zde je vidět, proč má výsledný h-index autora má hodnotu 17

Jak si zjistit h-index v bázi dat Scopus

Pro zjištění informací o autorově h-indexu můžete využít dva způsoby.

1. Odkaz View Citation Overview ve výsledku hledání

2. Odkaz se jménem autora ve výsledku hledání

Scopus – Author Search

Scopus: Vyhledávací formulář nabídky Author Search; povšimněte si, že autory je zde možné vyhledávat také podle jejich identifikátoru ORCID externí odkaz, ovšem pouze tehdy, pokud je informace o ORCID zahrnuta v informacích o autorovi externí odkaz (viz též další informace v nápovědě k bázi dat Scopus: Viewing author details externí odkaz a obrázek)

Author Search – Results

Scopus: Výsledek hledání podle jména autora

Scopus – Author Search – Citation Overview - h-index

Scopus: Citation overview; h-index autora včetně všech autocitací má hodnotu 17

Scopus – Citation Overview

Scopus: Citation overview; h-index autora po odstranění autocitací všech autorů má hodnotu 14; po odstranění autocitací autora má hodnotu 16

Scopus – author details page

Scopus: Author details page (ikona ORCID ORCID: 0000-0001-8081-2348 externí odkaz)

Scopus – author details page

Scopus: Analyze author output

Google Scholar a h-index

Výpočet h-indexu nad údaji v Google Scholar externí odkaz je možné provést prostřednictvím volně dostupných nástrojů:

Viz rovněž funkce Citace ve službě Google Scholar externí odkaz, která autorům umožňuje sledovat citace jejich publikací, vypočítat citační metriky, případně vytvořit veřejný profil, který se zobrazí nad výsledky vyhledávání podle jména daného autora.

Poznámka: Pro správný výpočet h-indexu je vhodné, aby si autoři sami zkontrolovali a upravili svůj profil, jak v Google Scholar, tak v dalších zdrojích. Všechny zdroje nabízejí autorům možnost editovat či požádat o opravu autorského profilu.

Využijte: Pomůcky a nástroje pro práci s bibliografickými citacemi

Aktualizováno 2017-10-13 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk