Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

EBSCOhost Research Databases

Najdete nás na Facebooku

Upozornění: Máte-li problémy s rozhraním EBSCOhost, zkontrolujte si, zda je verze vašeho prohlížeče podporována: Minimum Browser Requirements for EBSCO Interfaces externí odkaz.

Vstup do bází dat EBSCOhost

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na EBSCOhost Shibboleth Login externí odkaz, zde v rozbalovacím menu Select your region or group zvolte položku Czech academic identity federation eduID.cz; na následující stránce klikněte na odkaz VSB-TU Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz;
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo EBSCOhost

EBSCOhost nabízí přístup k několika bibliografickým bázím dat s plnými texty. Producentem bází dat je společnost EBSCO externí odkaz. Dostupnost plných textů je závislá na smluvních ujednáních producenta s vydavateli. Řada vydavatelů uplatňuje tzv. období embarga na plné texty. Znamená to, že plné texty jsou v bázích dat dostupné až po uplynutí určité doby od vydání, zpravidla po 6, 12 či 18 měsících.

V rozhraní EBSCOhost Web jsou přístupné tyto z velké části plnotextové báze dat:

Academic Search Complete

Academic Search Complete externí odkaz je multioborová báze dat orientovaná na potřeby akademické obce. Obsahuje bibliografické záznamy časopiseckých článků s abstrakty ze zhruba 13 600 časopisů. Plné texty jsou zde u článků z více než 9 100 časopisů, z nichž je více než 7 900 časopisů recenzovaných. U více než 1 460 časopisů jsou k dispozici vyhledatelné citované bibliografické odkazy. Báze dat je aktualizována denně.

logo ESF

Přístup do Academic Search Complete je pro období 2013–2017 financován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0230.

Business Source Complete

Business Source Complete externí odkaz je bibliografická báze dat s plnými texty zaměřená na ekonomické obory, jako jsou např. marketing, management, účetnictví, finance, obchod apod. Obsahuje bibliografické citace s abstrakty z více než 5 000 časopisů, více než 2 800 z nich je recenzovaných. Plné texty jsou připojeny k záznamům z více než 3 800 časopisů, z nichž takřka 2 000 jsou časopisy recenzované. Vedle časopisů báze dat sleduje i další typy dokumentů: monografie, případové studie, výzkumné zprávy, analýzy aj.

Regional Business News

Plnotextová báze dat Regional Business News externí odkaz je doplňkem Business Source Complete; poskytuje přístup k plným textům takřka 100 regionálních obchodních časopisů externí odkaz z USA a Kanady.

EconLit with Full Text

Báze dat EconLit with Full Text externí odkaz obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty z báze dat EconLit externí odkaz, jejímž producentem je American Economic Association externí odkaz (AEA).

Verze báze dat EconLit zpřístupňovaná společností EBSCO je doplněna plnými texty článků z více než 700 časopisů z oblasti ekonomiky a financí.

Chcete se o těchto zdrojích dozvědět více? Pusťte si videozáznam externí odkaz ze školení databází EBSCO, které se uskutečnilo 22. 4. 2013 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

EconLit vrozhraní EBSCO

EconLit: V bázi dat EconLit jsou registrovány i publikace autorů z VŠB-TUO; je to vidět i na následujícím obrázku:

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit v rozhraní EBSCO

Ekonomové jsou při publikování zvyklí pracovat s třídícím systémem Journal of Economic Literature (JEL), JEL Classification System externí odkaz, jak je vidět z údajů v úvodu článku externí odkaz na obrázku. Třídící znaky i deskriptory JEL jsou používány v řadě systémů orientovaných na ekonomické obory, např. v REPEC externí odkaz (viz též EconPapers: Subject/JEL Codes externí odkaz). Jsou používány i v bázi dat EconLit with Full Text společnosti EBSCO a lze je využít pro vyhledání článků podle tématu.

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit: Chcete-li si zjistit, které třídící znaky nebo deskriprory vyjadřují vámi hledané téma, můžete si je nejdříve vyhledat na webu producenta báze dat (AEA): JEL Classification Codes Guide externí odkaz a pak je využít při hledání ve verzi EconLit společnosti EBSCO. Na obrázku byl pro vyhledávání použit znak K420 (Illegal Behavior and the Enforcement of Law) v rozšířeném hledání v poli CC Classification Code. Jak slovní vyjádření, tak třídící znak jsou součástí záznamu, viz následující obrázek.

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit: Pro hledání je možné použít také slovní vyjádření třídících znaků (deskriptorů, řízených termínů); v rozšířeném vyhledávání je nutné zvolit jiné pole SU Subjects; podle hledané problematiky je možné hledání zúžit kombinací deskriptorů (samozřejmě i třídníků či jiných položek).

Plné texty v bázích dat EBSCOhost

Prostřednictvím bází dat EBSCOhost je možné získat plné texty článků z časopisů, které nejsou jinak pro VŠB-TU Ostrava přístupné. Jde např. o tituly nakladatelství Taylor & Francis externí odkaz (plné texty s 18měsíčním zpožděním), SIAM externí odkaz, American Institute of Physics externí odkaz (plné texty s 12měsíčním zpožděním), World Scientific externí odkaz a dalších.

Na zpřístupnění plných textů článků prostřednictvím databází EBSCO uplatňují někteří nakladatelé určitou dobu embarga; plné texty jsou zde dostupné až po uplynutí zpravidla 6, 12 či 18 měsíců od jejich vydání.

EBSCOhost – informace o časopisu

EBSCOhost: Informace o časopisu, včetně údajů o zpřístupňovaných ročnících a dostupnosti plných textů, viz položka Plný text (v uvedeném příkladu je zpoždění plných textů 18 měsíců)

Pro získání plných textů článků z recenzovaných (angl. peer reviewed) vědeckých (angl. scholarly) časopisů je výhodné omezit výsledky hledání na tento typ dokumentů (viz následující obrázek).

EBSCOhost – výsledky hledání

EBSCOhost: Výsledky hledání a nástroje pro jejich omezení na plné texty z recenzovaných časopisů; viz nabídka vlevo Upřesnit výsledky

EBSCOhost – zobrazení nalezeného plného textu v PDF v Acrobat Reader

EBSCOhost: Zobrazení vyhledaného plného textu ve formátu PDF v Acrobat Reader; článek je možné vytisknout nebo stáhnout (uložit)

Aktualizováno 2017-08-09 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1