Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

EBSCOhost Research Databases

Najdete nás na Facebooku

Upozornění: Máte-li problémy s rozhraním EBSCOhost, zkontrolujte si, zda je verze vašeho prohlížeče podporována: Minimum Browser Requirements for EBSCO Interfaces externí odkaz.

Vstup do bází dat EBSCOhost

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na EBSCOhost Shibboleth Login externí odkaz, zde v rozbalovacím menu Select your region or group zvolte položku Czech academic identity federation eduID.cz; na následující stránce klikněte na odkaz VSB-TU Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz;
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo EBSCOhost

EBSCOhost nabízí přístup k několika bibliografickým bázím dat s plnými texty. Producentem bází dat je společnost EBSCO externí odkaz. Dostupnost plných textů je závislá na smluvních ujednáních producenta s vydavateli. Řada vydavatelů uplatňuje tzv. období embarga na plné texty. Znamená to, že plné texty jsou v bázích dat dostupné až po uplynutí určité doby od vydání, zpravidla po 6, 12 či 18 měsících.

V rozhraní EBSCOhost Web jsou přístupné tyto z velké části plnotextové báze dat:

Academic Search Complete

Academic Search Complete externí odkaz je multioborová báze dat orientovaná na potřeby akademické obce. Obsahuje bibliografické záznamy časopiseckých článků s abstrakty ze zhruba 13 600 časopisů. Plné texty jsou zde u článků z více než 9 100 časopisů, z nichž je více než 7 900 časopisů recenzovaných. U více než 1 460 časopisů jsou k dispozici vyhledatelné citované bibliografické odkazy. Báze dat je aktualizována denně.

logo ESF

Přístup do Academic Search Complete je pro období 2013–2017 financován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0230.

Business Source Complete

Business Source Complete externí odkaz je bibliografická báze dat s plnými texty zaměřená na ekonomické obory, jako jsou např. marketing, management, účetnictví, finance, obchod apod. Obsahuje bibliografické citace s abstrakty z více než 5 000 časopisů, více než 2 800 z nich je recenzovaných. Plné texty jsou připojeny k záznamům z více než 3 800 časopisů, z nichž takřka 2 000 jsou časopisy recenzované. Vedle časopisů báze dat sleduje i další typy dokumentů: monografie, případové studie, výzkumné zprávy, analýzy aj.

Regional Business News

Plnotextová báze dat Regional Business News externí odkaz je doplňkem Business Source Complete; poskytuje přístup k plným textům takřka 100 regionálních obchodních časopisů externí odkaz z USA a Kanady.

EconLit with Full Text

Báze dat EconLit with Full Text externí odkaz obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty z báze dat EconLit externí odkaz, jejímž producentem je American Economic Association externí odkaz (AEA).

Verze báze dat EconLit zpřístupňovaná společností EBSCO je doplněna plnými texty článků z více než 700 časopisů z oblasti ekonomiky a financí.

Chcete se o těchto zdrojích dozvědět více? Pusťte si videozáznam externí odkaz ze školení databází EBSCO, které se uskutečnilo 22. 4. 2013 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Zkušební přístup do 31. března 2017

Co nabízí zkušební přístup k rozšířeným verzím „ULTIMATE“ databází Academic Search Complete a Business Source Complete a k testovací kolekci eBook Academic Collection? Oproti dosavadnímu rozsahu především více aktivních plnotextových recenzovaných časopisů, včetně plnotextových časopisů indexovaných v bázích dat Scopus a Web of Science. Přístup k databázím je přes běžné rozhraní EBSCOhost.

Academic Search Ultimate

Multioborová akademická plnotextová databáze, která poskytuje přístup do více než 12 400 plnotextových akademických časopisů. Více informací externí odkaz.

Business Source Ultimate

Nejrozsáhlejší pokrytí plných textů z časopisů z oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů. Více informací externí odkaz.

eBook Academic Collection Trial

Multioborová knižní kolekce s takřka 150 000 tituly, která pokrývá široké spektrum akademických oborů od ekonomie a obchodu, přes přírodní vědy, medicínu a techniku až po humanitní obory. Více informací externí odkaz. Návody na stahování e-knih: mobilní aplikace externí odkaz a PC externí odkaz.

EconLit vrozhraní EBSCO

EconLit: V bázi dat EconLit jsou registrovány i publikace autorů z VŠB-TUO; je to vidět i na následujícím obrázku:

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit v rozhraní EBSCO

Ekonomové jsou při publikování zvyklí pracovat s třídícím systémem Journal of Economic Literature (JEL), JEL Classification System externí odkaz, jak je vidět z údajů v úvodu článku externí odkaz na obrázku. Třídící znaky i deskriptory JEL jsou používány v řadě systémů orientovaných na ekonomické obory, např. v REPEC externí odkaz (viz též EconPapers: Subject/JEL Codes externí odkaz). Jsou používány i v bázi dat EconLit with Full Text společnosti EBSCO a lze je využít pro vyhledání článků podle tématu.

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit: Chcete-li si zjistit, které třídící znaky nebo deskriprory vyjadřují vámi hledané téma, můžete si je nejdříve vyhledat na webu producenta báze dat (AEA): JEL Classification Codes Guide externí odkaz a pak je využít při hledání ve verzi EconLit společnosti EBSCO. Na obrázku byl pro vyhledávání použit znak K420 (Illegal Behavior and the Enforcement of Law) v rozšířeném hledání v poli CC Classification Code. Jak slovní vyjádření, tak třídící znak jsou součástí záznamu, viz následující obrázek.

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit v rozhraní EBSCO

EconLit: Pro hledání je možné použít také slovní vyjádření třídících znaků (deskriptorů, řízených termínů); v rozšířeném vyhledávání je nutné zvolit jiné pole SU Subjects; podle hledané problematiky je možné hledání zúžit kombinací deskriptorů (samozřejmě i třídníků či jiných položek).

Plné texty v bázích dat EBSCOhost

Prostřednictvím bází dat EBSCOhost je možné získat plné texty článků z časopisů, které nejsou jinak pro VŠB-TU Ostrava přístupné. Jde např. o tituly nakladatelství Taylor & Francis externí odkaz (plné texty s 18měsíčním zpožděním), SIAM externí odkaz, American Institute of Physics externí odkaz (plné texty s 12měsíčním zpožděním), World Scientific externí odkaz a dalších.

Na zpřístupnění plných textů článků prostřednictvím databází EBSCO uplatňují někteří nakladatelé určitou dobu embarga; plné texty jsou zde dostupné až po uplynutí zpravidla 6, 12 či 18 měsíců od jejich vydání.

EBSCOhost – informace o časopisu

EBSCOhost: Informace o časopisu, včetně údajů o zpřístupňovaných ročnících a dostupnosti plných textů, viz položka Plný text (v uvedeném příkladu je zpoždění plných textů 18 měsíců)

Pro získání plných textů článků z recenzovaných (angl. peer reviewed) vědeckých (angl. scholarly) časopisů je výhodné omezit výsledky hledání na tento typ dokumentů (viz následující obrázek).

EBSCOhost – výsledky hledání

EBSCOhost: Výsledky hledání a nástroje pro jejich omezení na plné texty z recenzovaných časopisů; viz nabídka vlevo Upřesnit výsledky

EBSCOhost – zobrazení nalezeného plného textu v PDF v Acrobat Reader

EBSCOhost: Zobrazení vyhledaného plného textu ve formátu PDF v Acrobat Reader; článek je možné vytisknout nebo stáhnout (uložit)

Aktualizováno 2017-01-26 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1