Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Projekt OpenAIRE

Najdete nás na Facebooku
Projekt OpenAIRE logo

OpenAIRE externí odkaz, Open Access Infrastructure for Research in Europe, byl tříletý (1. 12. 2009–30. 11. 2012) projekt financovaný ze 7. RP, jehož cílem byla kromě jiného podpora rozhodnutí Evropské komise o otevřeném přístupu k publikovaným výsledkům projektů financovaných Evropskou komisí mezi vědeckou komunitou v Evropě. Šlo o projekt, do něhož byly zapojeny všechny členské země EU a Norsko; více o projektu externí odkaz.

2nd OpenAIRE Summit

E-infrastructure success stories externí odkaz – Better society: 1st Prize: OpenAIRE — Supporting Open Science in Europe

Hlavní cíle projektu OpenAIRE

Repozitář VŠB-Technické univerzity Ostrava DSpace VŠB-TUO externí odkaz je zapojen do evropské infrastruktury. Je přizpůsoben Pravidlům OpenAIRE PDF. Viz též DSpace na VŠB-TUO - kolekce sklízená postálem OpenAIRE: kolekce OpenAIRE externí odkaz.

Pravidla OpenAIRE – aktualizované informace: OpenAIRE Guides – Toolkits externí odkaz

Pravidla OpenAIRE pro repozitáře

Pro zapojení repozitářů do informačního prostoru OpenAIRE externí odkaz je nezbytné, aby repozitář splňoval alespoň minimální požadavky, jež zajistí lokální správu dat ve shodě s politikou otevřeného přístupu Evropské komise. Sklízení dat z repozitářů pro zpřístupnění publikací prostřednictnictvím portálu OpenAIRE a propojení s dalšími informacemi o projektech 7. RP umožní implementace Pravidel OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines).

Průvodce OpenAIRE pro autory

Pro autory, kteří jsou účastníky projektů 7. RP Evropské komise a jsou povinni vyhovět pilotnímu projektu otevřeného přístupu v 7. RP, i pro autory recenzovaných publikací z výzkumných projektů financovaných Evropskou výzkumnou radou, je určena příručka OpenAIRE Guide for authors. Jejím prostřednictvím se autoři mohou seznámit s požadavky otevřeného přístupu obou poskytovatelů podpory na výzkum i s tím, jak těmto požadavkům vyhovět.

Průvodce OpenAIRE pro výzkumné instituce

Příručka OpenAIRE Guide for Research Institutions by měla výzkumným institucím i tvůrcům politik pomoci při zavádění životaschopných politik a postupů otevřeného přístupu. Doporučení jsou založena na dobré praxi řady předních evropských univerzit a výzkumných institucí.

OpenAIRE tutorials

Evropská unie a otevřený přístup

Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na výzkum je Evropská komise (EK).

EK podporuje model otevřeného přístupu. Výrazem této podpory otevřeného přístupu EK k publikovaným výsledkům projektů 7. rámcového programu externí odkaz (7. RP externí odkaz) je rozhodnutí EK o realizaci pilotního projektu otevřeného přístupu v 7. RP externí odkaz (Open Access Pilot in FP7). EK a Evropská rada pro výzkum (ERV) chtějí zajistit co nejširší rozšíření a dostupnost publikovaných výsledků jimi financovaného výzkumu.

Pilotní projekt otevřeného přístupu

Pod pilotní projekt tedy spadá každý autorský rukopis, který:

EK výslovně od výzkumných pracovníků očekává, že:

Pravidla vědecké rady Evropské rady pro výzkum externí odkaz (ERV) pro otevřený přístup: ERV poskytuje jednotlivým výzkumným pracovníkům granty ve specifickém programu 7. RP Myšlenky (Ideas). Od prosince 2007 ERV vyžaduje (viz ERC Scientific Council Guidelines for Open Access externí odkaz), aby výzkumní pracovníci uložili všechny recenzované publikace z výzkumných projektů financovaných ERV do vhodného institucionálního nebo oborového repozitáře a následně je zpřístupnili v režimu otevřeného přístupu do 6 měsíců od zveřejnění. Kromě toho jsou výzkumní pracovníci vyzýváni, aby uložili původní data do příslušných databází (např. DDBJ/EMBL/GenBank externí odkaz) co nejdříve, pokud možno bezprostředně, ale nejpozději do 6 měsíců po zveřejnění.

Užitečné informace a dokumenty

Projekt OpenAIREplus logo

Aktualizováno 2017-11-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0